Somogyi Hírlap, 1991. június (2. évfolyam, 126-150. szám)

1991-06-10 / 133. szám

1991. június 10., hétfő SOMOGYI HÍRLAP 3 Tizenegy pályázó közül a tizedkettedik A földművelésügyi hivatal élén AZ ÚJ VEZETŐ ÉPÍT A RÉGIEK TAPASZTALATÁRA Lukács Zoltán 36 éves, 1976-ban szerzett üzemmérnöki ok­levelet a Kaposvári Mezőgazdasági Főiskolán, 1980-ban álta­lános mezőgazdasági mérnöki oklevelet a mosonmagyaró­vári egyetemi karon. A somogysárdi termelőszövetkezetben kezdte mint telepvezető a munkát. Június 1-je óta a megyei földművelésügyi hivatal vezetője. Tizenegy pályázó közül ti­zenkettedikként lett nyerő. — Április 12-én hallgatta meg a bíráló bizottság a so­mogyi pályázókat a Földmű­velésügyi Minisztériumban. 11 jelölt mérte ott fel esélyeit. A kinevezéskor az ismeret­lenség homályából mégis az ön neve került elő. Sokakban keltett kételyeket ez a pályá­zati eredmény.... —Én a meghatározott idő­ben személyesen adtam át a pályázatomat a miniszteri titkár úrnak. Mint később kiderült, a bizottság ugyan értesült a személyemről, de az anyagot nem kapták meg április 12-ig. Természetesen nekem is meg kellett jelennem egy későbbi időpontban a bizottság előtt. Egyébként én csak május 31-én értesültem hivatalosan — a termelőszövetkezetnek küldött kikérő levél alapján — és a személyemnek címzett le­vélből, hogy az én pályázato­mat fogadta el a minisztérium. — Milyen koncepciót vá­zolt fel pályázatában? — A minisztérium útmuta­tása alapján segíteni szeret­ném a mezőgazdaság átalaku­lását. Nem lehet cél a nagy­üzemek szétverése, és szó sem lehet az 1945 előtti kispar- cellás parasztgazdaságok visszaállításáról. Mielőbb meg kell valósítani a magánérde­keltségen alapuló mezőgaz­dasági termelési viszonyokat. — Milyen elképzelései vannak a hivatal majdani személyi összetételéről ? — Mindenkire szükség lesz, aki szakmailag alkalmas a fel­adatok ellátására. A „régiek" tapasztalatát, személyes kap­csolataikat nem lehet mellőzni. Ami az „újakat" illeti, most kez­dek tájékozódni. — Eddigi munkája során nem sok tapasztalatot gyűjt­hetett az ágazati államigaz­gatási irányító munkához. — A rendszerváltás kezdete óta érzékenyen reagáltam a gazdasági változásokra. Ta­valy hosszabb ideig tanulmá­nyozhattam a kanadai, külter­jes farmergazdálkodást. Figye­lemmel kísértem az ágazattal összefüggő, környezetvédelmi szakkérdéseket is. Nem szű­kült be a látóterem. A feladat súlyát érzem, a kihívást pedig vállaltam a pályázat megírása­kor. — Egy hónap „belezökke- nési” időt kaptak, miközben sürgető gondok feszítik az ál­lattenyésztést... — Az idő valóban sürget, ám kapkodásnak most nincs he­lye. — Családja, kapcsolatai— édesapja helyi kisgazdapárti politikus—mennyiben járul­tak hozzá az ön „hivatalnye­réséhez”? — Származásom alapve­tően befolyásolta eddigi életu- tamat. Segíteni akarok mind­azoknak, akik szenvedő ala­nyai voltak a politikai változá­soknak. Nem voltam és nem vagyok egyik párt tagja sem. Ha viszont valaki összemossa csaíádom poltikai kötődését hivatalnyerésemmel, hát lelke rajta. Mészáros Tamás „BESZELGETESEN” AZ EGYSÉG KÉTSÉGEI Németh Béla: Torgyán hívei ma úgy szidják a kormányt, mint két hónapja a kommunistákat Burgonyakár Az elmúlt öt évben immár a felére, 763 hektárra csökkent a burgonya vetésterülete So­mogybán. A termésátlag pedig épp csak a negyede a korábbi­nak. Húshelyzet A kaposvári húskombinát­ban folyamatosan vágják a hiz­lalt bikákat — bérmunkában — a pécsi húsipar részére. Itt fi­zették ugyanis a legmagasabb felvásárlási árat az ország öt régiója közül. Gabonatőzsde A gabonatőzsdén az au­gusztusi határidőre jegyzett ét­kezési búza ára elérte az 5500 forintot, a Földművelésügyi Minisztérium által meghatáro­zott minimális árat. Várható, hogy a gazdaságok a tőzsde megkerülésével értékesítik majd — ráfizetéssel. (Folytatás az 1. oldalról) Németh Béla többször is hangsúlyozta: kizárólag a saját véleményét mondja a Kisgaz­dapárt országos és megyei helyzetéről. Vitaindítójában azt emelte ki, hogy a választási kampány óta a pártban jelen van bizalmatlanság, és ez idő­ről időre fölerősödött. A leg­utóbbi — a feddhetetlenségi ügy — pedig még tovább bo­nyolította a helyzetet. A beszélgetés központi té­mája szükségképpen a „Tor- gyán-jelenség” volt. „Egy ko­moly kormánypárt nem enged­heti meg magának — hangsú- lyozata Németh Béla —, hogy négyhónaponként új vezető­séget válasszon, mert ezzel bi­zonytalanságban tartja a koalí­ciós partnereket. Ilyen helyzet­ben nehéz eldönteni, kit kell komolyan venni. Többek között ezért is cikkezhetnek arról, hogy a kormányban a kisgaz­dák a falábú középpályások”. Két hónapja Torgyán József „váltott”: haragját az előadó szerint már nem a kommunis­tákra, hanem arra a kormányra szórja, amelynek a Kisgazda- párt is tagja. Követői kísérik ezen az úton is, és ugyanúgy szidják a kormányt, mint két hónappal ezelőtt a kommunis­tákat. Ennyi bonyodalmat, egyetlen párt sem teremtett maga körül. Nagy könnyelműség ma kije­lenteni — folytatta Németh Béla — , hogy a kisgazdák a legnagyobb párt és duzza­dunk, mint áradáskor a folyó. Aki a politikát „csinálja” és irá­nyítja, annak ügyelnie kell a fo­lyó mederben tartására, hiszen előfordulhat az is, hogy aki ki­vitte a folyót a medréből, az sem tudja majd visszaterelni”. A több mint egy tucat részt­vevő a szélsőségektől mentes országos és helyi politizálás mellett foglalt állást. Alapszer­vezeteik véleményét is tolmá­csolva szóltak arról, hogy tag­ságot erőteljesen megosztja az országos és a megyei vezetés szinte állandósult civakodása. Egyre többször elhangzik: „Bi­zony nem ilyen lovat akartunk”. A tagság jelentős része várja, hogy a párt végre megszaba­duljon a szélsőségektől, s tér­jen vissza ahhoz a politikai stí­lushoz, amely az országgyű­lési választásokon is sikert ho­zott. (Lengyel) UGYNOKJELOLT VOLTAM Ha vágyaimnak, egy része eddig nem teljesült, akkor érdemes elláto­gatnom a keszthelyi Csokonai Műve­lődési Központba. Ott ugyanis olyan üzlet részesévé válhatok, amely valóra váltja az álmokat. Ezt egy németül be­szélő fiatalember adta tudtamra Ka­posvár központjában: Raimund Kerschbaumer. "Marketing és Mana­gement" áll a névkártyáján a német és olasz lakcím mellett. 1. Múlt szombaton a megjelölt időpontban ott voltam a keszthelyi művelődési ház­ban. Az udvaron seregnyi ember. Egy ré­szük ruháján vagy bőröndjén nagy betűk­kel név, mintha csak turistacsoportokat várnának. Meglepődve fedeztem fel egy földre tett kartonlapon Kerschbaumer úr nevét. Egy percen belül előkerítették. Széles mosollyal üdvözölt, majd beveze­tett a művelődési ház nagytermébe. Itt már sokan ültek, és valamiféle csodát várva meredtek egy emelvényre tett írás­vetítőre, meg néhány műanyagflakonra. Nemsokára megkezdődött az előadás arról, hogyan tölthetjük el hasznosan szabadidőnket, azaz miként lehetünk a nagynevű AMWAY cég mosó- és tisztító- szernek árusítói, s ezáltal anyagilag kie­gyensúlyozott, boldog emberek. — Ha önök üzletet akarnak — mondta az előadó, külföldre származott hazánkfia —, tőkét, helyiséget, berendezést kell szerezniük és ezer más feltételt kell hozzá megteremtemiük. De ha arra vállalkoz­nak, hogy eladják a cég mosó- és tisztító- szereit, mindettől mentesülnek. Csak ezt a kis dobozt kell a hónuk alá csapni, és kész. Ebben minden benne van, amivel el lehet indítani az üzletet... Felcsillantak a szemek. Ám ahogy, egyre több szám és ábra jelent meg az írásvetítőn, és mind bonyolultabb számí­tások után egyre fogyott az ügynök, par­don „egyéni vállalkozó” tiszta bevétele, úgy hunytak ki a szemekből a fények. Már az is világossá vált, hogy az ügynök tevé­kenységét szinte radarként kísérik a szá­mítógépek. Egy-két billentyű és kész az átvilágítás a teljesítményéről, amely az idő haladtával mind nagyobb. Mellettem Raimund egyre gyakrabban spriccelt a szájába valami üdítő nedűt, és lapozott egy kézikönyvbe, amelyben egyebek mel­lett Magyarország térképe volt látható, fel­tűnően megjelölve rajta nagyvárosaink. Nem vitás — gondoltam —, nagy arányú, igen jól előkészített piaci offenzíva ré­szese vagyok. Ehhez kellettek a potenciá­lis ügynökök. 2. Az előadás után sokan állták körül a pódiumot és kérdést kérdés után intéztek az előadóhoz. Egy fiatal házapár azt tu­dakolta, honnan vették az ő címét. Miután meghívója megmondta, hogy egy hirde­tésből, közölték beperlik a szervezőt meg­tévesztésért. Ök ugyanis azt hitték, a la­káshirdetés miatt kell idefáradniuk. Én azt kérdeztem, hogy Schvarz urat — aki az előadó szerint sikeres nyugati üzletember és lehetővé tette, ezt a kilencnapos előa­dássorozatot Keszthelyen — a jótékony­ság és a segítőkészség vezette-e csupán. Az előadó helyett — akinek figyelmét amúgy is elvonta egy másik közbeszóló — mellettem álló fiatalember felelt imi­gyen: — Ugyan, uram, az üzleti világban nincs jótékonyság. Itt kemény meló van, meg érdek... 3. Nem tudom, hogy az az egy kaposvári, aki rajtam kívül még eljött ide (Raimund nem tudta megmutatni), akar-e az AM­WAY cég magánvállakozója lenni. Abban azonban biztos vagyok, hogy a könnyű boldogulásról egy óra alatt lemondott. Igaz, hogy biztató lehet számára a cég két alapítójának története, aki pincében kezdte kevés pénzzel, ma pedig milliárd- jaik vannak, ahogy elhangzott az előa­dásban. Magamról már nem kellett be­szélni Raimundnak. Kiolvasta szemem­ből, hogy velem nem számolhat. Lehet vi­szont, hogy megveszem majd a mosó­port. Éz nem semmi... Szegedi Nándor Kampány után Folyamatos a nyári javítás a Kapocukor Rt gyárában. Ezek a munkák szeptemberre, a kampány kezdetére feje­ződnek be. Képünkön: az előmelegítő tartályok karbantar­tása. (Fotó: Kovács Tibor) Strandavató Szárszón Medárd napján strandot avattak a balatonszárszóiak. Remélhe­tően nem rossz ómennel—az elkövetkezendő negyven napban is élvezhetik majd előnyeit az itt nyaralók. Az új strand főépületére már tavaly is csak ideiglenes működési engedélyt kapott a helyi önkormányzat. Szükségessé vált, hogy terveket készítessenek a felújítására. A régi épületet lebontották, s a 900 négyzetméteres új főépületet nem egészen egy év alatt felépítették. Negyvenhat ka­bin mellett helyet kapott itt 25 zuhanyzó, hét üzlet és hat appart- man huszonhat ággyal. A boltok egy részét máris kiadták külön­böző vállalkozóknak, akik közül van, aki saláta-bárt nyitott, van aki sört kínál, s nem hiányzik a zöldséges sem. A strand mellett száz­negyven gépkocsi parkolhat. Mindez 45 millió forintba került, ami­hez a Balatoni Intézőbizottság hétmillióval járult hozzá. Az eredeti tervek szerint az épületegyüttes tovább bővíthető. Bereczk Gyula polgármester ígérete szerint még ebben a választási ciklusban te­remtenek rá fedezetet. N. J. Tanácskozás Balatonföldváron Fedezzük fel a falut, a tanyát! A turizmus tartalékai — Inkább tisztábban mint drágábban! A Magyar Falusi-Tanyai Vendégfogadók Szövetsége elnökségi ülést tartott a hét vé­gén Balatonföldváron. A részt­vevők értékelték a múlt év ok­tóberében Magyarországon megrendezett „Európai falvak, falusi turizmus 2000-ben”című nemzetközi konferencia ered­ményeit, mely fő irányvonal­ként a falusi turizmus újraho- nosítását tűzte ki. Az Európai Falvak és Kisvárosok Tanácsa egyben stratégiát dolgozott ki a falusi térségek dinamizálá­sára. Dr. Csáky Csaba, az MFTVSZ elnöke hangsúlyozta, hogy Magyarországnak is ezt a stratégiát kell követnie, hisz óriási igény lenne a falusi tu­rizmus iránt hazánkban: a kül­földiek körében kuriózum a természetes környezetben el­töltött néhány nap. Ezért szük­séges, hogy megteremtsük a feltételeket arra, hogy a tanyá­kon, falusi panziókban is szín­vonalas szolgáltatások várják a vendégeket—legyenek akár külföldiek, akár magyarok. Ezt a gondolatot erősítette meg Fritz Niessen holland ide­genforgalmi szakember, meg­hívott vendég is, aki jószán­dékkal bár, de igen keményen kritizálta a hazai falusi idegen- forgalom eddigi eredményeit. Rámutatott például a magán­panziók higiénés állapotának hiányosságaira, s ezzel ellen­tétes, irreális áraira, s egyben kiemelte a propaganda óriási hiányát is. Véleménye szerint hazánkban elsőként a szolgál­tatás színvonalát kell emelni, majd pedig mielőbb széleskörű propagandát kell indítani. Mint az ülésen elhangzott, az MFTVSZ mindenképp tenni kí­ván. Az Idegenforgalmi Fej­lesztési Alaphoz benyújtott pá­lyázatban például támogatást kérnek a falusi turizmus kibon­takoztatására, elsőként azok higiéniai modernizálására (ér­tik ez alatt magánszemélyek támogatását is). Megkezdődött az igények felmérése is, melynek célja, hogy a leendő propaganda­anyagokba minden jelentkező helyet kaphasson szolgáltatá­sával. Következő lépésnek az el­nökség egy mielőbbi hazai kon­ferencia megszervezését ja­vasolta — az érdekelt települé­sek polgármestereinek, ide­genforgalmi szakembereinek, bankok vezetőinek részvételé­vel, hogy az érdekek és lehető­ségek összehangolásával a jövő évben már valóban meg­tehessék az első lépéseket a falusi — tanyai turizmus fej­lesztése terén. Dénesi Erika

Next

/
Oldalképek
Tartalom