Somogyi Hírlap, 1991. június (2. évfolyam, 126-150. szám)

1991-06-01 / 126. szám

, r' G'y SOMOGYI HÍRLAP »• ____/ I I. évfolyam, 126. szám Ára: 7,90 Ft KÖZÉLETI NAPILAP 1991. június 1., szombat Somogy is csatlakozott a TÖOSZ-hoz Kérdések a világkiállításról Finanszírozás a társadalmi átlagnorma szintjén (Budapesti tudósítónktól.) Megelégedéssel nyugtázta a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének köz­gyűlése, hogy három másik me­gyéhez hasoníóan a Somogy megyei közgyűlés is csatlako­zott a szövetséghez, amelynek taglétszáma immár eléri a nyolcszázát. A tanácskozás befejeztével dr. Köllner Ferenc főtitkárt kér­tük válaszoljon kédéseinkre. — Fontos részkérdéseket foglalt keretbe az az áttekintés, amely a kormány egyéves tevé­kenységét értékelte az önkor­mányzatok szemszögéből — mondta a főtitkár. — Megállapí­tásaink egy része azonban nemcsak az eltelt időszakra érvényes, hanem a jelenlegi törvénykezési gyakorlatra is. Számos kormányrendelet, jogszabály született például, ami egy új centralizáció irányá­ba mutat. Nem dőlt el, hogy önkormányzati vagy helyható­sági fejlődés elébe nézünk, s mindez hátráltatja a munkát a településeken. Az eddigi ren­delkezéseket összevetettük a Nemzeti Megújhodás Program­jával és azt kellett tapasztal­nunk, hogy a legnagyobb kor­mánypárt programja sem való­sul meg. Az ellenzék vagy az ellenzék egyes pártjai szintén nincsenek azonos véleményen sok kér­désben, amelyek az önkor­mányzatokat érintik. (Folytatás a 2. oldalon) Az Alkotmánybíróság hétfőn dönt a kamatadóról Az Alkotmánybíróságnak már kialakult koncepciója van a kamatemelés ügyében, s en­nek határozattervezeti formáját június 3-án, hétfőn vitatják meg az alkotmánybírók, zárt ülésen. A határozattervezet annyira ki­dolgozott, hogy az alkotmány­bírák nagy valószínűséggel meghozzák a döntést, s ezt követően még hétfőn sor kerül a határozat kihirdetésére is — közölte dr. Holló András főtitkár az MTI munkatársának érdeklő­désére. MEGALLAPODAS UKRAJNÁVAL Budapesten kormányközi megállapodást írt alá a közvet­len kereskedelmi, gazdasági kapcsolatokról Berényi Lajos, az NGKM helyettes államtitkára és Viktor Antonov, az Ukrán SZSZK hadiiparral és átalakítá­si kérdésekkel foglalkozó ál­lamminisztere tegnap. Ukrajna a második szovjet tagköztársa­ság, amellyel Magyarország ilyen megállapodást kötött. A megállapodás a világpiaci árak alkalmazására, az üzleti feltéte­lek érvényesítésére helyezi a hangsúlyt. A gazdasági együtt­működési megállapodást a kö­zeljövőben sorra kerülő közvet­len tárgyalásokon várhatóan indikativ árulistákkal egészítik ki. Az ukrán fél több mint 50 mil­lió dollár értékben ajánlott fel árukat. Magyar termékekre azonos nagyságrendben tarta­nak igényt. Széthúzás helyett összetartás Göncz Árpád: „Mi, akik 1956-ot képviseljük a mai közéletben, nem vagyunk jó helyzetben” Antall József miniszterelnök is felszólalt. (MTI telefotó) „Mi akik 1956-ot képviseljük a mai közéletben, nem vagyunk jó helyzetben. Nem látom, hogy 1956 megkapná azt a megbe­csülést, amit történelmi szere­pének megfelelően megérde­melne". Ezekkel a szavakkal kezdte Göncz Árpád köztársa­sági elnök— aTörténelmi Igaz­ságtétel Bizottság egyik alapító tagja — köszöntőjét a TIB idei közgyűlésén. Kiemelte: a szer­vezet feladata, hogy 56 történe­tét kutassa, eszmeiségét tuda­tosítsa a közéletben. Hangsú­lyozta, hogy minden más kár­pótlást meg kell előznie azok kárpótlásának, akik a magyar­ság érdekében életüket, bol­dogságukat áldozták fel. Ezek az emberek ugyanis sokkal töb­bet vesztettek az anyagiaknál. (Folytatás a 2. oldalon) A DEL-DUNANTULON ELŐSZÖR TABON Jurex-rendszerek bemutatója Az osztrák Jurex GmbH szer­vezésében —a tabi polgármes­teri hivatal kezdeményezésére és közreműködésével — far­mergazdaságok öntözése és kisgépek nemzetközi bemuta­tója címmel háromnapos kiállí­tás nyílt tegnap délelőtt Tabon. Az eseményre öt megye mező- gazdasági üzemének vezetőit és szakembereit, a háztáji gaz­daságok és az említett megyék kereskedőhálózatának képvi­selőit, valamint a régiók na­gyobb településeinek polgár- mestereit hívták meg. Csonka László, az osztrák cég tabi származású tulajdono­sa elmondta: — A kiállítás célja, hogy be­mutassák azokat a kisgépeket, traktorokat, hidraulikus kotró­kat, markolókat, öntözési, víz- tisztítási és vízmérőrendszere­ket, illetve különféle szerelvé­nyeket, amelyek a jól működő kisgazdaságokban ma már nél­külözhetetlenek. A kiállításon hét olyan olasz vállalat vesz részt, amelynek közép-kelet- európai export és import jogát kizárólagosan a Jurex cég gya­korolja. (Folytatás a 2. oldalon) Szabad a búzaexport Az Agrárpiaci Rendtartást Koordináló Bizottság közle­ményt jelentetett meg a búzaki­vitel engedélyezéséről. A szűkszavú bejelentés hátteré­ről a Földművelésügyi Miniszté­riumban megtudtuk: a közle­ményt azért adták ki most, hogy a termelőknek legyen idejük fel­készülni az új termésű búza exportjára. Eddig csak az Agrimpex Rt.-n és a Gabonake­reskedelmi Kft.-n keresztül le­hetett külföldön értékesíteni legfontosabb gabonánkat, idén először azonban—az export-li­beralizálásnak köszönhetően — a termelők közvetlenül is eladhatják már termésüket. A felszabadított export meny- nyiséget egyelőre egymillió ton­nában határozták meg. (Ferenczy — Europress) * A f** ••• //i / Afesz —jovokep Dr. Szilvasán Pál: Az semmiképpen sem javasolható, hogy a tagok alapellátása kikerüljön a szövetkezetekből A rendszerváltás óta dr. Szil­vasán Pál, a Fogyasztási Szö­vetkezetek Országos Szövet­ségének elnöke az egyetlen olyan szövetkezeti vezető, aki az egyik legmagasabb állami kitüntetést, a Magyar Köztársa­ság Zászlórendjét kapta. Ez az elismerés nyilván azt is jelenti, hogy a fogyasztási szövetke­zetnek a jövőben is jelentős szerepük lesz a falun élők köré­ben. Hasonló benyomás alakult ki az áfészek nemrégiben tartott kongresszusán is, amely a manapság megszokottnál sok­kal kevesebbet foglalkozott a múlttal, s elsősorban a jövő út­jait és céljait jelölte ki. Szilvasán Pált erről a feladatról és erről a jövőről kérdeztük. (Folytatás a 3. oldalon) Tűzszünet! megállapodás A portugál főváráéban tegnap írták alá az angolai kormány és az UNlTA közötti békemegálla­podást. A ceremónia — amely­re már megérkezett James Baker amerikai és Alekszandr Besszmerthih szovjet külügy­miniszter, valamint Pérez de Cuellar ENSZ-főtitkár is—hiva­talosan véget vet a 16 éve tartó angolai polgárháborúnak. Az angolai egyezmény aláírását követően szombaton a két nagyhatalom külügyminisztere külön tárgyalást is folytat egy­mással. /> Ételmérgezés A baranya megyei Nagy- dobsza általános iskolájából csütörtökön ételmérgezés miatt 97 tanulót és 44 felnőttet szállí­tottak kórházba a mentők. A fel- tételezések szerint valószínű­leg az iskola menzáján az előző napon délben elfogyasztott aranygaluska okozta a bajt, de szerencsére a mérgezés vi­szonylag enyhe lefolyású. így már többen hazatérhettek a kórházból. Kártalanítás német módra A német kormány kártalaníta­ni akarja az NSZEP-rezsim ide­jén jogellenesen bebörtönzött személyeket, ám az intézkedés hatálya csak azokra terjedne ki, akik legalább 1990. július 1 -jéig az NDK-ban éltek. Áz igazság­ügyi minisztérium parlamenti ál­lamtitkárára hivatkozik, aki sze­rint a kormányra alkalmasint több százmillió márka kártérítés kifizetése vár. Szolgálat­megtagadók Közel nyolcezer fiatal vonult be katonai szolgálatra a négy­szer három hónapos kiképzési rendszerű csapatokhoz, be­leértve a Határőrséget is. Lel­kiismereti okokra hivatkozva mindössze hat fiatal kért lehető­séget polgári szolgálat, s egy pedig fegyver nélküli szolgálat teljesítésere. Ugyanakkor ti­zenhármán megtagadták min­dennemű szolgalat teljesítését. Nevelésre szegődve Óvónők, tanítók, tanárok virágokkal térnek haza ezekben a napokban. A régóta nyugdíjban lévő — s több évtized után 6—7000 forintból tengődő — társaiknak lehet, hogy egyetlen szál sem jut ezeriaz ünnepen. A pedagógusok ünne­pén! Nem mintha elfelejtettük volna alakjukat — hiszen azt sohasem lehet — csupán a kissrá­cokból, copfos lányokból apák, anyák lettek, akik már saját gyerekeiket indítják óvodába, iskolába. És ilyenkor csak az emlékekre, a múlt­idézésre futja. A tantermek zsivaját, s az öreg katedrára, amely mögött mindennap ott álltak, hogy tanítsanak bennünket... A régieket újak- váltják föl, akik szintén nap mint nap megvívják harcukat. Tanítványaikkal is. Ez a küzdelem sokszor siker nélküli. Az okos gyerekszemek mellett gyakori az értetlen tekintet, a „nem akarok tanulni” konok daca. Amivel minden nevelő számol, de sohasem veszi tudomásul. S megjelenik a tanterem ajtajá­ban rendre, hogy igazolja: embert nevelni szegő­dött. Sok szülő — nem lévén tisztában gyermeke képességeivel — a gyenge jegyekért a pedagó­gust hibáztatja, s az végig is hallgatja az aggályo­kat egy-egy fogadóórán, szülői értekezleten. És ő az, aki céltáblája olykor a „közindulatnak” is. Mert oly gyakran (?) hangoztatják: több bér kellene. A köztudat nem ritkán úgy fogja fel: követeléseiket meg is kapják. És mit akarnak még? Egész nyá­ron szabadságon vannak! Úgy tűnik, még jó ideig bele kell törődniük — ha lesz hol — a nemzeti napszámossorsba. Miköz­ben makacsul mindig újra igazolják Victor Hugo sorait: „ Szép dolog kifaragni egy szobrot és éle­tet adni neki; de még szebb kiformálni egy emberi lelket és megtölteni igazsággal". Lörincz Sándor Kettős ünnep Kadarkúton ÜNNEPI KÖNYVHÉT ÉS KÖNYVTÁRNYITÁS Kettős ünnep volt Kadarkú­ton. Az ünnepi könyvhét meg­nyitóját az idén a község új könyvtárában tartották. A régi könyvtár ugyanis szűk volt; még a keresettebb, népszerű kötete­ket sem tudták elhelyezni a polcain. Pedig Kadarkúton sze­retnek olvasni az emberek. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint az, hogy majdnem minden második polgára könyvtárláto­gató. Az új könyvtár a művelődési ház emeletén alakították ki. A polcokon ezerkétszáz kötet várja rendezett, katonás sorok­ban a látogatókat. (Folytatás a 4. oldalon) Szakonyi Károly dedikál (Fotó: Lang Róbert)

Next

/
Oldalképek
Tartalom