Somogyi Hírlap, 1991. május (2. évfolyam, 100-125. szám)

1991-05-14 / 110. szám

1991. május 14., kedd SOMOGYI HÍRLAP SPORT Tenisz OB I Stickel, Krumm Ja Michalik búcsúzik A Kaposcukor SE csapata.., (Kovács Tiber (elvétele) Nem volt cukorbajos a Kaposcukor Legelső „A” csoportos idényén van túl a Kaposcukor SE férfi kosárlabdacsapata. A legfelső osztály újonca szereplé­sével egyáltalán nem okozott csalódást, hiszen végül a kilen­cedik helyen, azaz a biztos megkapaszkodást jelentő helye­zések egyikén végzett. Ráadásul a kaposvári kosarasok úgy biztosították felsőházi tagságukat, hogy szinte már „félidő­ben", még a rájátszás megkezdése előtt eldőlt, hogy a Cukor nem eshet ki. Ennek ellenére ezt a kilencedik helyezést sokan vegyes érzelmekkel fogadták, hiszen a csapat némi szeren­csével akár feljebb is végezhetett volna... Erről és még sok másról beszélgettünk Magyar András edzővel, amikor arra kértük, hogy értékelje csapata egész éves teljesítményét. Nagy volt a várakozás — A bajnoki rajt előtt mint újonccsapat a biztos megka­paszkodást, azaz a 12. hely megszerzését tűztük ki célul. Nos, ezt sikerült megvalósí­tani, sőt még túl is szárnyalni, hiszen végül a kilencedik he­lyen kötöttünk ki. Mégis sokan „vádolnak” bennünket, hogy miért nem végeztünk előrébb. Nos, ennek jó néhány oka van... Kezdjük az elején! Nagyon jól startolt az együttes, hiszen az első három mérkőzése kö­zül kettőn győzni tudott. A baj­noki nyitányon ugyan Körmen­den alulmaradt az együttes, de ezután a ZTE-Heraklith, majd a Szeged SC is vesztesen távo­zott a somogyi megyeszék­helyről. Különösen a bajnok­csapat, a ZTE-Heraklith skalp­jának megszerzése keltett nagy visszhangot. A Kaposcu­kor egy csapásra ismertté vált: nagyon jó volt a sajtója — mind a helyi, mind az országos —, olyan nagy újságok foglalkoz­tak a csapattal, mint például a Nemzeti Sport vagy a Nép­szava. Nagyobb lett a közön­ség elvárása is, volt, aki már dobogóról rebesgetett... Aztán jött a többi mérkőzés, ahol rendre egy-két ponttal ugyan, de alulmaradt a társaság. — Sokan feltették már a kér­dést: vajon mi volt az oka ennek a sok néhány pontos vereség­nek? A rutintalanság, a kellő koncentrálás hiánya vagy eset­leg valami más? — Óriási, szinte összeha­sonlíthatatlan különbség van az „A„ és a „B” csoport között. A „B” csoportban ötször-hatszor is lehet hibázni, az „A”-ban vi­szont legfeljebb csak kétszer — de az is végzetes lehet. Tel­jesen más ez a légkör, még szokni kell. Én úgy vélem, hogy ez az év—mind nekem, mind a csapatnak — a tanulás éve volt. S még egy rövid gondola­tot: a vádaskodók gondoljanak arra is, hogy ez a csapat két és fél éve egyfolytában felfelé emelkedik.-Nem is olyan régen még az NB l-es létünkért küz­döttünk... s innen jutottunk el mára az „A” csoport kilencedik helyéig. Játékosok és szurkolók Ezekután lássuk, hogy az edző miként értékeli játékosai teljesítményét! Vojvoda György tavalyhoz képest sokat fejlődött. Jó, biz­tos keze van, én nagy fantáziát látok benne. Nagy László a Pécsi VSK-tól érkezett hozzánk, és elég gyorsan be tudott illeszkedni új csapatába. Eleinte nem sok já­téklehetőséget kapott, de ké­sőbb egyre inkább az együttes egyik meghatározó játékosává vált. Egyszerre két poszton, irányítóként és bedobóként is lehet használni. Kristinik Ludovit erre a baj­noki szezonra pszichésen na­gyon leeresztett. Sokszor za­varta felkészülését sérülés. Amit elvártunk tőle, azt viszont maradéktalanul megtette. Monok Tiborvégig hullámzó teljesítményt nyújtott. A képes­ségeihez mérten a közepesnél talán valamivel jobb teljesít­ményt nyújtott, de így is a csa­pat egyik meghatározó egyé­nisége volt. Róla még feltétle­nül el kell mondanunk azt, hogy ha kizárólag csak a kosárlab­dával foglalkozna, lényegesen nagyobb teljesítményre lenne képes. Stickel Péter úgy is, mint já­tékos, úgy is, mint csapatkapi­tány a segítőtársam volt. A töb­biekhez képest kevesebbet szerepelt. Amikor viszont a pá­lyán volt, maradéktalanul telje­sítette és betartotta a taktikai utasításokat. Kovács Nándor a végletek embere. A képességeihez mérten nagyon keveset ját­szott; sokszor fegyelmezetlen volt a játéka. Michalik Tornas az idén nem azt nyújtotta, ami elvárható lett volna tőle. Voltak ugyan jó nap­jai, de sajnos nem ez volt a jel­lemző. Bognár Györgynek nagyon nehéz volt beilleszkednie. An­nak idején Oroszlányban telje­sen más szerkezetű csapatban játszott, s bizony nem megy egyik napról a másikra a váltás. A bajnokság végén azonban már szerencsére nem volt probléma. Gosztonyi Gábor ennél lé­nyegesen többre képes. Ha az edzéseken tapasztalt nagy­szerű munkáját a bajnoki mér­kőzésekre is át tudná ültetni, sokkal jobb teljesítményt le­hetne kihozni belőle. Nagy Imrében nagy fantáziát látok benne, a jövő egyik em­bere. Rá is ugyanaz vonatko­zik, mint Gosztonyira: sokkal nagyobb teljesítményre le­hetne képes. S ami valamennyi játékosra egyaránt vonatkoztik; minden­kinek voltak jó meccsei, de olyan is akadt, amelyre azt mondják: felejtsük el minél el­őbb. Hogy csak két példát em­lítsünk: örökké emlékezetes marad a Szeged SC elleni ta­lálkozó, amikor Monok egysze­rűen nem tudott hibázni, ösz- szesen 43 pontot szerzett. Vagy a Szolnoki Olajbányász elleni idegenbeli találkozó, amelyen a Kaposcukor nagyon közel állt a meglepetéshez. Akkor Gosztonyi vitte a hátán a csapatot, és a kaposvári együt­tes 81 pontjából egymaga 38-at szerzett. — Somogybán az egyik leg­nagyobb — és legvehemen- sebb — szurkolótábora a Ka- poscukornak van. Többször is előfordult sajnos, hogy inkább gondot, mintsem segítséget je­lentett volna a jelenlétük. — A botrányok ellenére is azt mondom, hogy több hasznot hoztak, mint kárt. Ők a csapat­hoz tartoznak. Én úgy vélem, hogy akárcsak a csapatnak, nekik is ez volt a tanulóévük. Mi lesz jövőre? Ami biztos: Vojvoda, Nagy I., Nagy L. és Bognár marad Ka­posváron, őket szerződés köti a csapathoz. Stickel viszont be ....és szurkolótábora. (Gyertyás László felvétele) fejezte a játékot, és távozik a Kaposcukorból a két csehszlo­vák vendégkosaras is. Kristinik visszamegy hazájába, Micha­lik pedig — a hírek szerint — Ausztriába szerződik. Három játékosnak, Monoknak, Gosz- tonyinak és Kovács N.-nek le­járt a szerződése. Velük jelen­leg még folynak a tárgyalások. Egyelőre kérdéses még az edző személye is. Ha sikerül a csapatot megfelelően erősíteni és rendeződik végre a játéko­sok anyagi helyzete, Magyar András továbbra is vállalná a csapat irányítását. Egy biztos: vitathatatlan érdemei vannak abban, hogy a kaposvári együt­tes idáig eljutott, s ami a legfon­tosabb: a játékosok ragasz­kodnak edzőjükhöz. Hogy kik azok a játékosok, akikkel erősíteni szeretne a Kaposcukor? Amíg nem tisztá­zódott teljesen, felesleges és nagy hiba lenne bármit írni. Elég legyen annyi, hogy ma­gyar és külföldi kosarasok ne­vei is szerepelnek a pakliban. Egyébként nagy tervei vannak a csapatnak: amennyiben a já­tékosállomány olyanná fog formálódni, akkor a legjobb négy közé kerülés a cél. — Nem hagyhatom ki a kér­dést: a Kaposcukor edzőjének mi a véleménye a Szuper Liga létrejöttéről? — Én osztom a magyar vá­logatott korábbi edzőjének, Mészáros Lajosnak a vélemé­nyét, miszerint helytelen volt a döntés. Azzal, hogy a legjobb négy magyar csapatot — a Szolnoki Olajbányászt, a ZTE-Heraklithtot, a Bp. Tungs- ramot és a Körmendi MTE-t — kiemelik a mezőnyből, teljesen szétszakad a magyar nemzeti bajnokság. Arról nem is szólva; könnyen megeshet, hogy emi­att csökken majd a nézőszám. Hiszen a néző azért jön ki, mert nagycsapatot, jó mérkőzést akar látni... Fenyő Gábor Eddig még veretlen a Bogiári BSC A hét végén újabb három mérkőzést játszott az OB l-es tenisz csapatbajnokság női alsó ágában szereplő Bogiári BSC, s valamennyit meg is nyerte, Ízzel a Baiatonmarti együttes hat mérkőzésből hat győzelemmel, veretlenül vezeti áz egész mezőnyt, Rákoskeresztúri TC-Boglári BSC 3~6 Eredmények (bőit betűvel a bogiári teniszezők); Baoska- KutbKiss Rita 2;§, 6:4, 4;§, Faggyas-Halmos i;Q, S;1, Kompanik-Koí/'-k'/ss Mélinda 6;4, §;7, 4;6, FüzesHHankó 6;4,3;i, 1:6, Bem-PaszérJti, 4;§, Mohácsi-Magyaros/ 7:6, 6:4, Sauska, Füzesi- Halmos, KutbKiss RitafrS, 2;6, Kempa- nik, Berta-Kuti-Kiss Melinda, Paszér 1:6, 2:6, Faggyas, Mo- hácsi-Hankó, Magyarosi 6:4, 6:3. Siófoki Spartacus- Boglári BSC 3-6 Kavisánszky-Kuti-Kiss Rita 1 :§, 1 ?©, KI©in=Wsfrn®#§:1, §;0, Szaóó-KuthKiss Melinda 1 2;l, PmezahHanké m, 1;§, Csentei-Paszér 7:5, 1:6, 6:4, Ac§-Magyaros/2:6,0:6, Klein, Szabó-Halmos, Kuti-Kiss Mel­inda4:6,7; 6,4:6, Kavisánszky, Qser\te)\-Ktíti-Ki§s Rita, Paszér 7:5, §;2, Paróczai, hcs-Hankó, Magyarosi 2;6, Bogiári BSCSzombathelyl Haladás V3E 7-2 Halmos^Kr'miik 4;6, 2:6, Kuti-Kiss Melinda-Jóth 6:2, 0;6, 6;2, Hankó-Szaóó ©;©, 6;2, Paszé^-lmm 6;1, 6:2, MagyaróshManmek 6:2, 6:0, flegős-Szabb I, 6:3, 6:1, Hal­mos, KutkKiss Melinda-Tóth, Krisztik 4:6, 4:6, Paszér, Ma- gyarósi-Manmek, Lisztes 6;0, 6:2, Hankó, Lázok-Szabó J., Szabó I. 6:2, 6:4. Kosárlabda NB II Viharos szélben vesztett a Gazdász NIKE Fűzfői AK—Kaposvári Gazdász 69-67 (30-36) K. Gazdász: Pintér (6), Nagy G. (7), Fonai (4), Déri (2), Bodor (39). Csere: Soós (9). Edző: Bodor László. Tartalékosán, mindössze hat játékossal érkezett Fűzfőre a Gazdász. A szabadtéren, vi­haros szélben lejátszott talál­kozón a kaposvári centerek nem tudtak mit kezdeni a jóval alacsonyabb fűzfőiekkel. Egy-két játékos lélektelent játszott, de cserék hiányában ezen nem lehetett változtatni. Saját magukat okolhatják a ve­reségért a Gazdász-játékosok. Jó: Pintér. Bár a másik két somogyi csapat nem lépett pályára az elmúlt héten, mégis pontokkal gyarapodtak. Elfogadták ugyanis a Ka­posvári Honvéd és az Ezüst­part SE óvását a Pécsi Postás ellen lejátszott mérkőzések ügyében. A találkozók két pont­ját 2-0-ás kosárkülönbséggel a somogyi csapatok kapták, ugyanis a pécsieknél Rabb Gyula jogosulatlanul szerepelt mindkét mérkőzésen. A baj­nokságban így a K. Honvéd vezet, az Ezüstpart és a K. Gazdász előtt. Kézilabda NB II Megették a Húsost Női mérkőzésen: Siófoki VSE—Szekszárdi Húsos 20-18 (9-13) Siófok: Krausz - Deák (2), Balogh K. (6), Tolinger (1), Horváth (2), Keserű (1), Gás­pár (4). Csere: Konczi (kapus), Balogh N. (3), Kiss (1), Duics. Edző: Gáspár István. Egy félidőnyi előnyt adtak a siófoki lányok a hazai csapat­nak. A második játékrészben feljavult védekezéssel és biz­tos támadásbefejezésekkek fektették kétvállra a lelkes szekszárdiakat. Jók: Krausz, Balogh K., To­linger, Gáspár. Férfi mérkőzésen: Dunaföldvár—Csurgó 41-27 (18-14) Csurgó: Búzás - Fekete (1), Barna (2), Garai (2), Nagyvizeli (11), Hosszú (4), Sebestyén (7). Csere: Mód, Kunecz, Cseh, Fényi, Mogyorósi. Edző: Sótonyi László. A listavezetővel szemben a hazai csapat csak az első per­cekben tudott lépést tartan i, fel­tűnően gyengén védekeztek, s a vendégek tetszés szerint ér­ték el góljaikat. Győzelmük ilyen arányban is megérde­melt. Jók: Nagyvizeli, Sebes­tyén, Mód. Totónyeremények A Szerencsejáték Rt tájékoztatása szerint a Totó 19. játékhe­tére 3 536 861 darab szelvény érkezett be. A nyeremények: 13 plusz egy találatos szelvény 6 darab, a nyereményük egyenként 1 042 059 forint. A 13-asok (16 db) 288 608, a 12-esek (764 db) 5540, a 11 -esek (8017 db) 528, a 10-esek (47 448) 134 forintot érnek.

Next

/
Oldalképek
Tartalom