Somogyi Hírlap, 1991. április (2. évfolyam, 76-99. szám)

1991-04-27 / 97. szám

1991. április 27., szombat SOMOGYI HÍRLAP 5 400 ezer gyerek jövője Ha a szakmunkás- tanulókat is szanálják... A privatizációs folyamat nincs tekintettel a szakmun­kásképzésre, a jövő szakem­berigényére. A talponmara- dással, a túlélés lehetőségével elfoglalt vállalatok egyébként sincsenek abban a helyzetben, hogy felmérjék: mely szakmá­ban hány szakemberre lesz szükség, mondjuk öt év múlva. Kinek a kezébe? A decemberben módosított szakképzési törvény ugyan le­hetővé teszi az önkormányza­toknak, hogy a vállalatok el­adásra szánt tanműhelyeit megvásárolják. Ezzel azonban a szakképzés még nem kerül megfelelő kézbe: a megrende­lők, azaz a prosperáló kis- és nagyvállalatok hatáskörébe. Ma mintegy 400 ezer gyerek vesz részt szakképzésben 14-től 19 éves korig, azaz jár a hároméves szakmunkáskép­zőbe, a négyéves szakközép- iskolába vagy a gimnáziumi érettségit kiegészítő szakisko­lába. A szakképzésben idáig aktívan részt vevő vállalatok közül azonban egyre több megy csődbe, s így kérdé­sessé válik a szakmunkástanu­lókkal kötött szerződésük, il­letve a szakmai gyakorlat foly­tatása is. Különösen a nehézi­parban, illetve azoknál a válla­latoknál kritikus a helyzet, ame­lyek főként a volt szocialista pi­acra termeltek. Szűkülő lehetőségek Az idei — azaz júniusig tartó — tanévben az iskolák még megoldották a felszámolás, il­letve szanálás miatt megszűnő tanműhelyek gondját azzal, hogy a tanulókat más vállala­tokhoz csoportosították át vagy saját műhelyeikben végeztet­ték a gyakorlatot. Zavodil Ist­ván, a vasasszakszervezet szakmunkástanuló-tagozatá­nak titkára elmondta, hogy az iskolák igénye és a vállalati he­lyek aránya az idén még kie­gyensúlyozható, az 1991— 92-es tanévben viszont tovább szűkülnek a vállalatok lehető­ségei. Külön gondot okoz, hogy a várakozással ellentétben az alakuló vegyesvállalatok nem vesznek részt a szakképzés­ben, holott az alapító külföldi vállalatok odahaza igenis ko­molyan veszik ezt a kérdést. Egyelőre még a legjobb mun­kaerőt tudják megvásárolni, nem áll érdekükben, hogy a szakképzésbe is befektesse­nek. Hosszú távon azonban va­lószínűleg erre figyelmet fog­nak fordítani. Vállalatok hatásköre A júniusban esedékes új szakképzési törvény az előké­szítés szerint visszahelyezi a vállalatok hatáskörébe a szak­képzést. így például az általá­nos képzést befejező gyermek akkor válik ipari tanulóvá, ha tanulói jogviszonyt köt valame­lyik vállalattal. A törvény nem tesz majd különbséget állami és magáncégek között. A diá­koknak ma még csak 5 száza­léka tölti a gyakorlatát kisipa­rosnál. A vasasszakszervezet szakmunkástanuló-tagozata feladatának tekinti, hogy fel­hívja a figyelmet a szakképzés folyamatosságának biztosítá­sára, ennek érdekében kap­csolatot tart a vállalatokkal, ugyanakkor a 45 ezer tanulót tömörítő szakmunkástanuló alapszervezeteit tájékoztatja jogi lehetőségeiről. Rektori, egyetemi tanári kinevezés A Magyar Köztársaság elnöke a földművelésügyi miniszter javas­latára a Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem rektorává nevezte ki dr. Mőcsényi Mihály egyetemi tanárt. Az Állatorvostudományi Egyetemre egyetemi tanárrá, dr. Frenyó V. László, dr. Rafai Pál, dr. Tóth József és dr. Varga István egyetemi docenseket. Rózsaszínbe játszó feketeség a színházban Molnár Piroska és Koltai Róbert Rendhagyó eset esett meg egy hónapja a kaposvári Csiky Gergely Színházban: elmaradt egybemutató. Maga atény pár­ját ritkítja, gyakorisága a fehér hollóéhoz hasonlatos, ám min­ket most nem ez érdekel. Annál inkább Jordán Tamás és legú­jabb rendezése: Jean Anouilh Szeret, nem szeret című ko­médiája, amely ebben a szo­katlan helyzetben született. Az eddig sikeres stúdiódarabokat jegyző színművész nagyszín­padi vállalkozását nagy vára­kozás előzte meg. Rendező és színészek azóta túl vannak a bemutatón. Egy igen jó előa­dás bemutatóján. Aszerző — Anouilh —a II.vi­lágháborút követő évek francia drámairodalmában — a két vi­lágháború közötti kor alkotói közül — azon kevesek egyike, akik megmaradtak változatla­nul termékeny és jelentékeny írónak. 1932-ben mutatták be első darabját Az ártatlanság palástja címmel, mely az ekkor 22 éves drámaírót egy csa­pásra híressé tette. Jean Anouilh fekete és ró­zsaszínű, illetve fogcsikorgató és csillogó művekre osztja drámáit. Alaptónusuk viszont inkább jellegzetesen fekete. Borúlátó mentalitása azonban sok vígjátékot is sugallt. Igaz, „rózsás” darabjai sincsenek meg tövis nélkül. E csoportba tartozik a Sze­ret, nem szeret című komédia is, amelynek Menczel Róbert által tervezett díszlete nem a szokásos mélybordó, hanem — Anouilh világnézete stílusá­ban — gyászosan sötét füg­göny mögül tűnik elő. A szín az 1912-es évet idézi, s egy nor­mandiai kastélyt. A háziúr Sa- int-Pé tábornok, aki a dél-ma­rokkói háborúban megtanult az utolsó leheletéig harcolni; aki nap mint nap „megbigyulin- kózza” Adát a szobalányt („Ma reggel is újra kezdődik az élet"— mondja); s akit beteg felesége tíz esztendeje minden negyedórában éles rikácso­lással az ágyához rendel, ő pe­dig megy. Helyey László kitű­nően megformált generálisa az előadás egyik nagy erénye. León Saint-Pét életének eme „normális” kerékvágásá­ból égbekiálltó erkölcstelenség zökkenti ki: nyomorék húga, Ardéle szerelembe esik. Amúgy púposán. Ahelyett, hogy élné a testi fogyatékosok tisztességes életét, képes kedvesével a nagyszalonban „púp-púp mellett” — minthogy a gaz csábító is púpos — Fau- rét énekelni a zongoránál. Mi több: muszlinhálókkal szökdé­cselni párjával a réten. Mi­csoda gátlástalanság! Hogy nem dől össze a világ? Kész botrány. Spindler Béla és Helyey László Ez hát a mű alaphelyzete. A szerelem kétségtelenül arra vetemedett, hogy megfogan két aszott testű nyomorék kö­zött. De hát ha az ő lángolni, nélkülözni bíró érzelmük szere­lem, akkor mi az amit kispolgár hőseink éreznek egymás iránt? Arcátlanság! Egyetlen megoldás: a családi tanács. Molnár Piroska korát érzé­kenyen kezelő grófnéja (a tá­bornok és Ardéle húga), a Kol­tai Róbert által életre keltett fö­lényesen cinikus gróf (a tábor­nok sógora) és a Spindler Béla megformálásában látható Hec- tor de Villardieu (a grófné sze­retője): ők a kínos családi dráma résztvevői. No, meg Nathalie, Saint-Pé menye — Nagy Mária —, és Nicolas — Lipics Zsolt —, a tábornok ki­sebbik fia (Nathalie egykori szerelme). Szinte kivétel nélkül megha- sonlott emberek. Mindannyian gyengék már arra, hogy lelki­ismeretükkel szembenézze­nek, sorban borul ki belőlük a szenny, hazugságaik leleple­ződnek. Anouilh — és ezt Jor­dán rendezése hűen adja visz- sza — nem mond többet és mást, mint amit mi is ereden­dően tudunk a szerelemről. A többezer éves tudás viszont tisztán áll előttünk. „Ez a szerelem pőre...És mi, vén hamiskártyásai a szere­(Fotó: Kovács Tibor) lemnek, most szemtől szem­benállónk vele—állapítja meg a gróf. — „...a szerelemnek megvannak a maga jogai:" Tudja, fiatal szerelme is van, mégis Ardéle ellen fordul. Fő törekvése a látszat megóvása. Koltai alakítása minden rezdü­lésre figyel, minimális gesztu­sokkal alakít nagyot. Molnár Pi­roska és Spindler Béla a tőlük megszokott erős karakterfor­máló készségről tesznek tanú- bizonyságot; élvezetes játékot nyújtanak mindketten. Feltét­len meg kell ismételnünk Lipics Zsolt nevét is: tőle újabb arcot látunk. Amelie-t, a tábornok felesé­gét alakító Csákányi Eszter lát­szólag kis szerepet kapott, fé­lelmetes erővel megszólaló monológja azonban az est egyik csúcspontját jelenti. A szobalányt Kristóf Katalin, a púpos tanítót Kosa Béla eleve­níti meg. A jelmezek Cselényi Nóra munkáját dicsérik. Végül említést érdemelnek a gyerekszereplők (nevüket xxx jelöli), akik feltűnően otthon ér­zik magukat a deszkákon. Ügyesek. Az ő, felnőttektől el­lesett viaskodásukra — Anou­ilh nem hagy bennünket kétsé­gek között — jön az a bizonyos függöny. „A lehulló függöny eltakarja őket, de mögötte alighanem folytatódik...” Balassa Tamás A szerelem pőre FELTÁRJÁK, BETEMETIK Egy római villa Somogyváron Alapjai kelta házon nyugszanak Szenzációs régészeti lelet­nek számít az a IV. századi, római kori villa, amelynek a fel­tárása 1987-ben kezdődött el és ezekben a hetekben is tart So­mogyváron a Resterica dűlő­ben. Somogybán ez az első római kori villa, amelynek épí­tészeti maradványai felszínre kerültek. Az ásatás helyszínén, a Pa- muk és Somogyvár határában levő hatalmas szántóföld szé­lén találkoztunk Németh G. Pé­terrel, a Somogy Megyei Mú­zeum régészével és munka­társaival. Itt is, mint szinte mindenütt, az eke volt a nyomravezető. Római kori pénzek, épületcse- rép-töredékek mutatták, hogy hol érdemes tovább kutatni. Fa- luszerte mesélik: számos ház udvarán találtak már ásás köz­ben római kori ezüst és bronz pénzeket. Nyomukban meg is jelentek fémkereső eszközök­kel a busás haszonra számító feketepiaci érmekereskedők... Ellenük vajmi kévést tud tenni a régész. Ahol jártunk: — Késő római, IV. századi vidéki birtokközpont lehetett. Gazdag érmeanyag került elő, a megyei múzeumba már leg­alább kétszáz darabot szállí­tottunk be. Alaprajzot terít ki elénk Né­meth G. Péter. — A villa alapjául kora római márvány sírkő- és síremléktö­redékeket használtak fel. Azt még nem tudjuk, hogy ezek honnan származnak, a kör­nyéken ugyanis az ilyen anyag teljesen ismeretlen. A villa va­lószínűleg több szobából állt. Alapja 30-szor 30 méteres le- hett, s ehhez két vízelvezető árok tartozott. Talán megtalál­juk majd a gazdasági épületek maradványait is. — Miért éppen itt épült ez a villa? — A rómaiak általában víz mellé építkeztek. Itt húzódik, nem messze az ásatás hely­színétől a Pogány-völgyi pa­tak. A villa érdekessége to­vábbá, hogy alapjai kelta há­zon nyugszanak, sőt bronzkori település nyomai is fölfedezhe­tek. A terepbejárás során fel­színre kerültek késő bronzkori kultúrára utaló tárgyak, kora római, sőt Árpád-kori kerámia­töredékek is. Az idén várhatóan befejező­dik a villa föltárása. Jövőre ne­kilátnak a feltételezett gazda­sági épületek kiásásának is. (Fotó: Gyertyás László) — Mi lesz a villa további sorsa? — érdeklődtünk a ré­gésztől. — Vissza lesz temetve. En­nél jelentősebb építészeti em­lékek várnak arra, hogy nyilvá­nosan bemutassuk őket, olya­nok, mint a híres tác-gorsiumi római leletek. Horányi Barna

Next

/
Oldalképek
Tartalom