Somogyi Hírlap, 1991. március (2. évfolyam, 51-75. szám)

1991-03-01 / 51. szám

SOMOGYI HÍRLAP II. évfolyam, 51. szám Ára: 7,90 Ft KÖZÉLETI NAPILAP 1991. március 1., péntek cO Regionális parlament Regionális parlamentet hoz­nak létre Burgenland, Győr— Moson—Sopron, Vas megye, illetve Győr, Sopron és Szom­bathely részvételével a szoro­sabb együttműködés elősegíté­sére. A leendő fórum vélemé­nyező, rendelet-előkészítő és kezdeményező szervként mű­ködik majd. Kaposvári rádiófelvétel Három kaposvári iskola kóru­sával készített felvételt a Ma­gyar Rádió tegnap a Munkácsy Gimnáziumban. A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola gyer­mekkórusa Kardos Kálmánná, a Tóth Lajos iskola nagykórusa Zákányi Zsolt, a Munkácsy női kara Dorogi István vezényleté­vel lépett a mjkrofon elé. A fel­vétel a rádió Éneklő ifjúság so­rozatában hangzik el. Pozsgay vendég­professzor Pozsgay Imrét, a filozófiai és szociológiái tudományok kandi­dátusát, címzetes egyetemi ta­nárt meghívott professzorként kívánja foglalkoztatni politoló­giai tanszékén a debreceni Kossuth Lajos Tudományegye­tem. Az egyetemi tanács úgy véli, hogy gyakorló politikusként szerzett tapasztalatai, nemzet­közi elismertsége jelentős len­dületet adhat az egyetemen a politológiai oktatás megújulásá­hoz és az önálló politikatudo­mányi műhely létrehozásához. A Fidesz Pozsonyban A pozsonyi magyar kulturális központ szervezésében, a Cse- madok pozsonyi székházában ismerkedhettek meg az érdek­lődők a Fidesz és a Magyar na­rancs című lap több politikusá­val illetve szerkesztőjével. Deutsch Tamás, Hegedűs Ist­ván, Tóth István, Bojár Iván András és l'ágvölgyi András hallgatósága zömmel fiatalok­ból tevődött össze, s ott volt Boros Jenő pozsonyi magyar főkonzul is. Dolláraktívum az idegen­forgalomban Az elmúlt évben 824 millió dollár bevétele volt az ország­nak a nem rubel elszámolású turizmusból, s ez 52 százalékos növekedést jelent 1989-hez képest. A kiadás 476,5 millió dollárra rúgott, ami viszont csak 50 százaléka az 1989. évinek. A jelentős csökkenés oka, hogy 1988 végén évi 50 dollárban korlátozzák az egyénileg kiuta­zó magyar turisták valutakere­tét. BUSH BEJELENTETTE: VEGE A HÁBORÚNAK CSENDES AZ OBOL Irakon múlik, tartós lesz-e a fegyverszünet A szövetséges csapatok katonája megengedi, hogy egy kuvaiti kisfiú tartsa a puskáját. A gyermek a kuvaiti nép háláját kifejező leveleket adott át a bevo­nuló egységek tagjainak február 27-én Egy fővárosi férfi kővel dobálja meg Szaddam Hú­széin iraki elnök nagyméretű képét az emírség fel­szabadított fővárosában február 27-én, a szövetsé­gesek bevonulása után Kuvait felszabadult, az iraki hadsereget legyőztük — jelen­tette be helyi idő szerint szerda esti beszédében George Bush. Az amerikai elnök közölte, hogy a szövetségesek éjféltől (kö­zép-európai idő szerint reggel 6-tól) tűzszünetet léptetnek életbe, de annak fenntartását feltételekhez kötik. Az elnöknek a Fehér Házból sugárzott beszédét valamennyi tv- és rádió-hálózat élő adás­ban közvetítette. Bush igen mértéktartó hangot ütött meg, hangoztatva, hogy nincs helye a dicsekvésnek, de az ország joggal büszke katonáira és szö­vetségeseire, akik mellette vol­tak a válságban — mindazokra, akik lehetővé tették a gyors, döntő és igazságos győzelmet. Bush bejelentette, hogy hat héttel a háború kezdete és 100 órával a földi hadműveletek megkezdése után a szövetsé­gesek éjféltől felfüggesztik a támadó hadműveleteket, s Ira­kon múlik, hogy ez tartós fegy­verszünethez vezet-e. A feltéte­lek: — Iraknak haladéktalanul szabadon kell engednie minden hadifoglyot, más országok ál­lampolgárait, a kuvaiti foglyokat és tájékoztatást kell adnia min­den földi és tengeri akna helyé­ről, típusáról; — Iraknak végre kell hajtania valamennyi, az országra vonat­kozó ENSZ-határozatot, be­leértve azt, hogy érvényteleníti Kuvait bekebelezését, és el kell fogadnia az elvet, hogy kártérí­téssel tartozik az agressziójá­val okozott károkért, vesztesé­gekért. A koalíció felhívja az iraki kor­mányt: jelöljön ki katonai pa­rancsnokokat, akik 48 órán be­lül találkoznak a szövetségesek képviselőivel, hogy megtegyék a tűzszünethez szükséges ka­tonai intézkedéseket. Amerika kérni fogja az ENSZ Biztonsági Tanácsának összehívását, hogy a testület gondoskodjék a háború befejezéséhez szüksé­ges lépésekről. (Folytatás a 2. oldalon) Hazánkba látogat a kínai külügyminiszter Európai kőrútjának egyik fon­tos állomásaként március 4-én, hétfőn Magyarországra érkezik Csien Csi-csen, a Kínai Nép- köztársaság külügyminisztere. A kínai diplomácia irányítójának látogatásától a magyar külügyi és gazdaság vezetes azt remé­li, hogy hozzájárul az elmúlt másfél évben „ellanyhult” politi­kai és gazdasági kapcsolatok felmelegítéséhez. Húsvéti vásár lesz Kaposváron Az utóbbi időben szinte állan­dó vita kísérte Kaposváron a különböző ünnepeket megelő­ző vásárokat. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a közeljövőben rendeletet alkot a városkép, a városrendezés, az ellátás és a közlekedésbiztonsági szabá­lyok figyelembevételével a köz­terület használat általános sza­bályairól. Azonban ez a rende­let nem születik meg a húsvéti vásár előtt. Ezért az önkor­mányzat úgy döntött, hogy már­cius 18-án kezdődő vasárt a polgármesteri hivatal rendezi és szervezi, s helyét a Noszlopy utcai parkolóban jelöli ki. Amennyiben ez a terület kevés­nek bizonyul, akkor a Domus Áruház előtti parkoló használa­tát is engedélyezi. A közterület­használat díja a Noszlopy utcá­ban 100, a Domus előtti parko­lóban pedig 60 forint négyzet- méterenként naponta. L.J. Olcsóbb a táp Árverseny a termelőért Mától, három hónapon át olcsóbban vásárolhatják a tenyésztők a baromfi- és ser­téstápokat a Somogy Me­gyei Gabonaforgalmi es Ma­lomipari Vállalat gyártmá­nyaiból. Az árkedvezmény okairól kérdeztük Perge Ist­vánt, a GMV kereskedelmi igazgatóját; aki elmondta, hogy közismert a sertéstar­tás országos helyzete, ezért a gabonaipar is — átérezve felelősségét — 50 forintos árkedvezményt ad minden mázsa táp és koncentrátum megvásárlásához. A barom­fitenyésztésben és -tartás­ban most kezdődik a betele­pítési szezon. Hogy a táp­árak miatt lényegesen ne csökkenjen az állattartó kedv-, ebben 100 forint ár- kedvezményt adnak má­zsánként minden baromfi­tápból. A megyei GMV vállalati nyeresége terhére vállalja ezt az akciót. M.T. A természetvédők aggodalma AMIT ELVISZ AZ Sajtótájékoztatót tartott tegnap Kaposváron a So­mogy Megyei Természetvé­delmi Szervezet, a Kaposvári Ipartestület és Szita Károly alpolgármester aktuális ter­mészet — és környezetvédel­mi kérdésekről. Tömösvári Tibor, megyénk természetvédelmi szervezeté­nek elnöke az első nemzetközi természetvédelmi szeminá­riumról beszélt, melynek Ka­posvár ad otthont április 28-a és május 5-e között. Á találkozóra Európa számos országából ér­keznek természetvédelmi szakemberek és menedzserek. A cél kettős: megismertetni a résztvevőkkel kontinensünk egyik legjelentősebb termé­szetvédelmi körzetét, Somo- gyot, s az üzletemberek segít­ségével felkutatni a benne rejlő idegenforgalmi, piaci értékeket. A rendezvényre olyan illuszt­ÚT ris vendégeket is várnak, mint Németország magyarországi nagykövete, a környezetvédel­mi miniszter és a helyettes ál­lamtitkár, a megye országgyű­lési képviselői, s jelezte részvé­teli szándékát Horn Gyula is. Szita Károly alpolgármester elmondta, hogy az országosan is kiemelkedő eseménynek az önkormányzati hivatal is meg­adja a rangot. Glós Tamás a Kaposvári Ipartestületek nevé­ben pedig 100 ezer forint támo­gatást ajánlott föl a tavaszi ren­dezvényre. A dravai vízlépcsőrendszer­ről dr. Winkler Ferenc, a So­mogy Megyei Természetvédel­mi Szervezet alelnöke elmond­ta: neves európai szakemberek hiába tiltakoztak eddig a felépí­tése ellen. Tanulmányok tucat­jai bizonyítják, hogy nem sza­bad felépíteni a vízlépcsőt. (Folytatás a 2. oldalon) Magasabb szinten címmel tudósításunk az 5. oldalon, a Ka­posvári 503. Szakmunkásképző Intézetben készült

Next

/
Oldalképek
Tartalom