Somogyi Hírlap, 1991. január (2. évfolyam, 1-26. szám)

1991-01-05 / 4. szám

1991. január 5., szombat SOMOGYI HÍRLAP — SPORT 15 A 9. helyről folytatja a Kaposcukor Lesz-e Kaposvári Sportegyesületek Szövetsége? VITA VOLT — DÖNTÉS NEM A Csepel elleni hazai győze­lemmel búcsúztatta az óévet a Kaposcukor férfi-kosárlabda- csapata. Mondhatjuk azt is, hogy most már végérvényesen átesett az együttes az ,,A” cso­portbeli tűzkeresztségen. Bi­zony, bánkódhatnak, amiért nem sikerült idehaza megverni a bajaiakat, mert most éppen velük kell majd még nagyobb harcot vívni azért, hogy a követ­kező körben esetleg a legjobb nyolc között folytathassák a küzdelmeket. A kosarasok a legfrissebbek közé tartoztak, s már az új év első munkanapján ők is munká­ba álltak. Napi kétszeri foglalko­zással elkezdődött a ráhango­lás (mit ráhangolás, a kemény munka) a folytatáshoz. Amikor az első edzésük végén elláto­gattunk hozzájuk, a játékosok éppen a labdát rúgták. Hát szó, ami szó, Marozsáné/cnakSiófo­kon egyelőre nincs okuk az aggódásra. Miközben folyt az ádáz focicsata, Magyar András edzővel beszélgettünk. Ami azonnal feltűnt: nem teljes a létszám. Meg is kérdeztük az okát. — Bizony — nem teljes — mondta keseregve a vezetőed­ző. — Monok betegeskedik, bizonytalan még, hogy mikor kapcsolódhat be a munkába; Kristiniknek pedig az utolsó mérkőzésen eltörött a csuklója, róla sem tudjuk, hogy mikor lesz harcképes. így jelenleg nyolcán látogatják az edzéseket. — Mivel telnek a mostani napok? — Mindenekelőtt az ünnepi koszt okozta súlyfelesleget kell eltüntetnünk, mert néhányan a várható áremelkedések miatt jó előre alaposan „föltankoltak”. De ez egy-két nap alatt eltűnik majd, így aztán ott folytathatjuk, ahol karácsony előtt abbahagy­tuk. — Miként alakul a felkészülé­siprogram? — Napi két edzést tartunk és természetesen az edzőmérkő­zések sem maradnak el. A ZTE után 10-én újabb mérkőzést játszunk idehaza, valószínűleg a helyi Honvéddel, de még nem fixáltuk le. 12-én aztán folytat­juk a bajnoki sorozatot idehaza a Szolnok ellen. Addig mód lesz a fizikai állapot karbantartására és a taktika csiszolására egy­aránt. — Innen a kilencedik helyről nézve milyen eséllyel várhatjuk az első kör befejezését? Kovács Tibor felvétele — Öt mérkőzésünk van eb­ben a sorozatban vissza. Ideha­za a Szolnokon kívül még a Vi­deoton és a Bp. Honvéd lesz a vendégünk. Dombóvárra és Bajára viszont mi utazunk. Az eredeti célunk nem változott, azaz az „A” csoport 12. helyén szeretnénk legalább végezni. Ez egyben a bentmaradásun- kat is jelenti. Erre jók vagyunk, ezt most máraz eddigi felsőházi szereplésünk alapján is kije­lenthetem. — Sikerül-e elkerülni az első csoportért folyó osztályozót? — Ha csak a fele szeren­csénk lesz a folytatásban, mint amennyi hiányzott az eddigiek­ben, akkor lehetséges. Nem kevesebb, mint öt mérkőzésünk ment el eddig nagyon szoros csatában, ezeken ugyanúgy nyerhettünk is volna. Ha tehát Fortuna mellénk szegődik, ak­kor talán még egy nyolcadik hely sem elképzelhetetlen. Ehhez azonban hozni kell a hazai mérkőzéseinket, no, és Baján sem szabad kikapnunk. — S ha az osztályozós cso­portban kell folytatni? — Ott viszonylag előnyös len­ne a helyzetünk, mert az utolsó négy között nekünk a legjobb az egymás elleni eredménymérle­günk. — Tehát ha minden kötél szakad is, a megkapaszkodás­nak reális esélyei vannak. — Igen, mindenképpen, de az sem lesz sétagalopp. Na­gyon nehéz mérkőzések vár­nak még ránk, bárhol is folytat­juk. Még elmondanám, hogy a bajnoki találkozókon kívül Ma­gyar Kupa kötelezettségeink is lesznek, hisz ez a sorozat feb­ruár elején rajtol. Mi első mérkő­zésünket Körmenden vívjuk, de nem az ottani NB l-es csa­pattal kerültünk szembe. Ennek a mérkőzésnek február 9-én lesz Kaposváron a visszavágó­ja. — Hát akkor jó felkészülést, sérülésektől mentes, célkitűzé­seket túlteljesítő tavaszt kívá­nunk. — Köszönjük: Mi pedig vi­szonzásul azt, hogy minél több sikerünkről adjon tudósítást a lap. — Ezt az,,önzetlen" jókíván­ságot mi is köszönjük. ígérjük: rajtunk nem múlik. J.R. Csütörtökön a városi sport- csarnok tanácstermében talál­koztak egymással a somogyi megyeszékhely sportegyesüle­teinek vezetői: a harmincvala- hány kaposvári egyesületből több mint húsznak a vezetői, il­letve képviselői tettek eleget az invitálásnak. Eredetileg azért jöttek össze, hogy megalakítsák a Kaposvári Sportegyesületek Szövetségét — amelyet végül is elhalasztot­tak. Nagyon röviden így lehetne összefoglalni a csütörtökön tör­ténteket. De azért volt itt egy és más. Először is nagy vita az alapszabály-tervezetről; saj­nos, el kell mondanunk, hogy nem nélkülözte a személyeske­dést sem. Végül is mintegy két órai rágódás után abban ma­radtak, hogy ez az alapszabály úgy ahogy van, rossz, az egé­szet újból teljesen át kell dol­gozni. Persze közel sem biztos, hogy mindenkinek ez (lett vol­na) az egyértelmű véleménye. Na de menjünk tovább! Az ösz- szejövetelt megtisztelte Szili Ferenc is, a Kaposvári Városi Önkormányzati Testület kultu­rális bizottságának a vezetője. Mit szépítsük a dolgot? Ő sem tudott túl sok biztatót mondani a jövőt illetően. Hogy a sport, az oktatás és az egészségügy a háttérbeszorul mindinkább és a marginális vonalon — vagy már azon sem — helyezkedik el, azt eddig is tudtuk. Hozzáteszem, sajnos. Egyébként ami az egész összejövetel központi kérdése volt — talán nem mondunk vele nagy újdonságot — a pénz. Hogy végül is szükség van a szövetségre, azt a hozzászólá­sok egyértelműen kifejezték. Sőt megfogalmazódtak azok a gondolatok is, amelyeket a leendő szövetségnek majd kép­viselnie kell. A legfontosabb ezek közül egyértelműen az érdekvédelem, illetve az érdek- egyeztetés. Jelképes lesz a tagdíj, és mint elhangzott, nem gazdasági, hanem szakmai vál­lalkozás lesz. A gazdasági te­vékenységet az egyesületnek külön-külön: saját maguknak kell felvállalniuk. S még valami: a megalakuló sportegyesületek szövetsége semmiképpen nem állhat a sporthivatal gyámkodá­sa alatt. Egy biztos: az egyesületek­nek szükségük van az összefo­gásra. S hogy az első lépések már megtörténték ez irányban, az Győri Józsefnek köszönhe­tő. A Gong Kft. ügyvezető igaz­gatója ugyanis felajánlotta, hogy a kaposvári egyesületek nemrég megnyílt Diszkont Áru­házában kedvezményesen, mint viszonteladók vásárolhas­sanak bármit, amire szükségük van. Igaz, nem tűnik nagynak a megtakarított összeg, de éves viszonylatban-akár a több száz­ezer forintot is elérheti. Mint a cikk elejében már írtuk, végül is nem alakult még meg a Kaposvári Sportegyesületek Szövetsége. Erre csak a későb­biekben kerül majd sor. De az a bizonyos kisördög továbbra sem hagy nyugodni: vajon nem lesz-e késő mar akkor...? (Fenyő) EPITOK —LESEN Bizakodva, rajt előtt Harmadik élvonalbeli röplabdacsa­patunknál, a Kaposvári Építők SC-nél is megkezdődött a munka az idei év feladatainak minél sikeresebb végre­hajtásának reményében. Az együttes eddig 12 mérkőzésen van túl, és pon­tosan ötven százalékos teljesítményt nyújtott. A tabellán hat győzelem és hat vereség sorjázik a neve mellett. Érde­kes, hogy az elmúlt bajnokság zárása­kor is pontosan ötvenszázalékos volt a gárda, akkor azonban az a teljesít­mény fu rcsa mód csak az osztályozóra volt elegendő. A jelenlegi ötven száza­lék viszont az ötödik helyet jelenti az Építőknek. S még egy „apró” különb­ség : még sohasem volt ilyen jó a játsz­maarány, mint most. Ez a tény pedig feltétlenül bizakodásra ad okot a to­vábbi folytatást illetően. Változatlan kerettel Átéli szünetben semmilyen változás nem történt az Építők keretében, azaz továbbra is Bozóki, Bába, Jezeri, Zár­ka, Búzás, Török, Torma, Bogár, Por­koláb, Kadlicskóés Tillmann indul csa­tába a bajnoki pontokért. Ősszel az utolsó két találkozók a kaposvári együttes nélkülözni kényszerül egyik meghatározó játékosát, Búzást. Sze­rencsére azóta teljesen rendbe jött a játékos sérülése, és társaival együtt készül. A többiek is valamennyien egészségesen várják a rohamosan közeledő bajnoki rajtot. Mint annak idején már megírtuk, a Kaposvári Építők saját utánpótlására építve nagyon fiatal csapattal kezdte az idei bajnoki küzdelemsorozatot. Nos, nyugodt szívvel vethetjük papír­ra, hogy ez eddig remekül bevált — legalábbis a sorra került mérkőzések ezt igazolják. Gond: az összpontosítás Fizikailag, illetve szakmailag semmi gond nincs a csapattal. Ezt ténylege­sen bizonyítja, hogy a Kaposvári Épí­tők — bármily furcsán hangzik is —^a mezőny két legerősebb csapata ellen játszotta a legjobb mérkőzéseit. A Dunaújváros ellen hazai pályán óriási csatában maradt alul 3-2 arányban, míg Szolnokon 3-1-re kikapott. Ami gondot jelent: a kellő összpontosítás hiánya. Török Tamás szakosztályve­zető szavaival élve: „A csapat nem tudja élkezdeni egyszerre a játékot”. Azaz sokszor hosszú perceknek kell eltelni, hogy az illető „felébredjen” a pályán. Persze ugyanúgy vonatkozik ez a megállapítás az edzésekre is. Ennek következménye a hullámzó tel­jesítmény. Hiányos edzéslátogatottság Ha a Kaposvári Tungsramnál azt ír­tuk, hogy milyen jó az edzéslátogatott­ság náluk, akkor ugyanezt meg kell tennünk az Építőknél is — csak éppen ellenkező előjellel. No, de ennek nem a lustaság az oka; egyszerűen csak arról van szó, hogy sok játékos még fiatal, s nekik az iskolai kötelezettségeiknek is eleget kell tenniük. Az őszi sorozat végeztével a már jól ismert teremgondok miatt három hetet kénytelen volt kihagyni az Építők le­génysége, hogy aztán napi egy edzés­sel készüljön a nem is olyan távoli rajt­ra. Pontosan egy hét múlva, január 12- én, szombaton fogadják Kaposváron a Magyar Ifjúsági Válogatottat bajnoki találkozón. _ .. Fenyő Gabor A szervezet új, de változatlan a totó és a lottó Az új esztendőben tovább folytató­dik a különböző gazdálkodó szerveze­tek átalakulása. A sportfogadással kapcsolatos változásokról Tisza Lász­ló, a frissen megalakult Szerencsejá­ték Rt. vezérigazgatója adott rövid tájé­koztatást. — Mit takar a név: Szerencsejáték Rt.? — A kormány döntése értelmében az OTP-nél profiltisztítást hajtottak végre január 1-jével. A lakásberuházá­sokkal, valamint a sportfogadással egy-egy önálló részvénytársaság fog­lalkozik, míg az IKKA-szolgáltatás kü­lön szervezetté alakult. így január else­je óta működik a Szerencsejáték Rt., amelynek feladata a totó, a lottó és a sorsjegyek további forgalmazása, va­lamint a nyeremények kifizetése. — Ezenkívül mi változik a totóval és a lottóval kapcsolatban ? — Semmi. Úgy igyekszünkdolgozni, hogy a fogadók és a sorsjegyek vásár­lói semmilyen változást ne érezzenek, a forgalmazás és a bizományosi háló­zat fennakadás nélkül dolgozzon tovább. — Kiknek a tulajdonába kerültek vagy kerülnek a részvények? — A részvénytársaság egyszemé­lyes tulajdonosa az állam. Ez egyben garanciát is jelent a további folyama­tos működésre, a nyeremények kifi­zetésére. Az üzletpolitikát az Igazga­tótanács dolgozza ki. Az előkészület­ben lévő szerencsejátéktörvény sza­bályozza majd a munkánkkal kap­csolatos egyéb kérdéseket. A Mondiale statisztikája Bár az olaszországi labdarúgó világbajnokság már a múlté, a különféle kimutatások sohasem évül­nek el. A FIFA nyilvánosságra hozta a Mondiale sta­tisztikáját, amelyből a sportág hívei számos érdekes adatot tudhatnak meg. A videofelvételek visszajátszásából és vizsgála­tából kiderült, hogy a vb-döntő 52 mérkőzésen ösz- szesen 1162 lövés, illetve fejes szállt kapura (22.35 mérkőzésenként), és ezek közül 115 (9,9 százalék) ért célba. A labda 29 alkalommal landolt a kapufán. Á találkozók utolsó negyedórájában sem vesztettek támadó kedvükből a csapatok, ugyanis 33 találat (28,7 százalék) a 76. és a 90. perc között esett. A leggyakoribb eredmény az 1:0 volt. Az első gól 15 alkalommal (28,85 százalék) lett egyben döntő gól. Tíz találkozó végződött 2:1, hét pedig 1:1 -es ered­ménnyel. Az is kiderül, hogy a csatároknak hosz- szabb idő kellett a „bemelegedésre”, mivel az első negyedórában csak nyolc gól esett. A krónikák 2052 szabálytalanságról (mérkőzé­senként csaknem 40) tanúskodnak, ami ezt jelenti, hogy a játékvezetők átlagban minden 2:17. percben szabadrúgást ítéltek. Minden tizenkettedik vétség után került elő a sárga lap. A játékot hosszabb időre 52-szer kellett megszakítani. A legrövidebb „tiszta játékidő” 49 perc volt, az Anglia—Írország össze­csapáson, míg a leghosszabb a Szovjetunió—Ro­mánia mérkőzésen, 67 perc. A FŐTITKÁR SZERINT Szomorú jövő vár a labdarúgásra Megszokott, hogy az óév búcsúztatásakor, illetve az új esztendő beköszöntekor töb­ben próbálják megjósolni: mit hoz a jövő? Egyfajta próféta­szerepre vállalkozott Joseph Blatter, a Nemzetközi Labdarú­gó Szövetség (FIFA) svájcffőtit- kára is, amikor a világ egyik leg­népszerűbb sportágának, a lab­darúgásnak „horoszkópját" ké­szítette el. Blatter sötéten látja szeretett sportja jövőjét, mert szerinte nem kecsegtet semmi jóval, ha továbbra is jellemző marad a gólszegénység. „Ha csökken a találatok szá­ma, kevesebben fognak kiláto­gatni a mérkőzésekre, az ala­csonyabb nézőszám, a meg­csappant népszerűség pedig a televíziós közvetítésekre is negatív hatással lesz. Ha a TV „kiszáll” a futballból, kevesebb pénz jut a sportágnak” — így fest a főtitkár szerinti bűvös kör. A szakember végkövetkezte­tése lesújtó: „A fiatalok elpártol­nak a labdarúgástól, más sport­ágat választanak maguknak, s az a végnapok kezdetét jelenti majd”. Blatter nem tartja bölcs­nek a FIFA azon javaslatát, hogy a kapuk méretét meg kell növelni a több gól érdekében. Mint mondta, a módosítás na­gyon drága lenne, és legalább tíz év kellene a teljes körű meg­valósításához. A főtitkár véleményét az el­múlt év szeptemberében leját­szott, Olaszország és Hollandia közötti barátságos válogatott mérkőzés tapasztalatai is alátá­masztják. Palermóban a házi­gazdák 1:0-ra győztek, s a „tuli­pánosok” szinte meg sem pró­bálták bevenni Zenga kapuját. — Még egy 20 méter széles kapu sem lett volna elég ezen a találkozón ahhoz, hogy valaki gólt szerezzen — fejezte ki ag­gályait Joseph Blatter. Hogy mi lenne a megoldás? Erről nem szólt a főtitkár.

Next

/
Oldalképek
Tartalom