Somogyi Hírlap, 1991. január (2. évfolyam, 1-26. szám)

1991-01-12 / 10. szám

1991. január 12., szombat SOMOGYI HÍRLAP — SPORT 15 , .Tibiké” — Tibi, mondták már neked azt, hogy szép fiú vagy? — Igen, legutoljára otthon, gyermekkoromban, amikor rossz fát tettem a tűzre. — De remélem arról csak ér­tesültél, hogy a tinédzserkorú lányok körében nagyon sok hódolód akad? — Csak nem a T. gimisekre célzol, tőlük szoktam kapni üd­vözlő leveleket, no meg gratulá­ló cédulákat, amiket az autóm ablaktörlő lapátja alá dugtak. — Hát akkor bővül a kör, mert nekem egy másik iskolából ér­kezett az egyértelmű kérés, hogy írjunk a „Tibikéről”, mert a Tibiké olyan „szívdöglesztő”. — Na, jól nézek ki! — Gondolod? De azért ne bízd el magad, pillants inkább újra a tükörbe, hátha megválto­zik a véleményed. — Elárulnád az iskola nevét? — Nem tehetem, fogadalmat tettem. Különben is miért érde­kel, úgy tudom, hogy te csakis a kosárlabdának élsz. — Hidd el, szívesen élnék csak a kosárlabdának, de ma­napság abból sajnos nem lehet megélni. — Azt tanácsolom, hogy ak­kor változtass foglalkozást. Akiért így rajonganak a fiatalok, az igazán megpróbálhatja a kosárlabdapályát felcserélni mondjuk a színészi pályával. Biztosan meg lenne ott is az ázsiód. Fogadnék, hogy már a kezdet kezdetén legalább két Szerednyei Béla fotóért lehetne csak kapni egy eredeti Mono­kot. — Hát te is eredeti vagy, de ne ugrass tovább. — Jó, befejezem, tudom, hogy éppen eleget ugráltat az edződ. Vegyük hát komolyra a dolgot. Én megígértem, hogy írok a Monok „Tibikéről”, s ezt könnyen megtehettem, mert annyi haszontalan dologról ír­tam már, hogy eggyel több vagy kevesebb... — Az előbb mondtad, hogy vegyük komolyra a dolgot. — Bocsánat, igazad van. Nos, akkor váltsunk modort. Először is arra kérnélek, hogy röviden mutatkozz be a hódo­lóidnak. Honnan indultál és miért éppen a kosárlabdánál kötöttél ki? — A mi családunkban egy­szerűen nem is lehetett volna elképzelni, hogy valaki ne sportoljon. Apám a mai napig is aktív tekéző, a húgom NB ll-es röplabdázó volt, egyidejűleg anyukám pedig az egyik sport­egyesületnél szertáros. Nálunk másról sem lehetett otthon hal­lani, mint a sportról. Apukám egyszer kijelentette: csak akkor vonul vissza az aktív verseny­zéstől , ha a három Monok nevet egyazon újságban olvashatja a sportrovatban. 1983-ban ez megtörtént, ő aztán nyugodt szívvel visszavonult, s ezt olyan komolyan gondolta, hogy még ma is oszlopos tagja a K. Építők NB lll-as tekecsapatának. — Te pedig fittyet hánytál az apai örökségre és kosarazni kezdték — Á, dehogy! Fociztam a Rákóczi ifiben, s állítólag nem is én voltam a legügyetlenebb! — Akkor kinek köszönheti a kaposvári labdarúgás, hogy elcserélted a labdákat? — A Berzsenyibe jártam álta­lános iskolába és ott a nemré­gen elhunyt, általam tisztelt Vigh Gyula testnevelő kedvel- tette meg velem a kosárlabdát. Eleinte még vaciláltam; sokáig nem tudtam dönteni, mert hát a foci is vonzott. Aztán átkerültem az 503-as szakmunkásképző­be, ahol „belefutottam” Stettner Jánosba, akit aligha kell a mi sportágunkban bemutatni. ízig- vérig kosaras volt, s ettől kezd­ve nem volt mese. Ő vitt le az akkori SÁÉV edzéseire, s ezzel eldőlt a sorsom. — Az első N B l-es mérkőzés­re az ember úgy szokott emlé­kezni, mint az első szerelemre. Gondolom te is így vagy vele. — így, így. Mitagadás, a SÁÉV-ben az elején nem sok babér termett a számomra, és senki sem mozgatta értem a kisujját sem, amikor megkap­tam a behívót. Átkerültem a Táncsicshoz, ahol Klenovics Endre vezetésével ekkor jutott" fel a csapat az NB l-be. Valóban örökké emlékezetes marad számomra a Bp. Honvéd elleni első élvonalbeli mérkőzésem. — Bizonyára azóta már jó néhány frissebb emlék is társult ehhez. — Ajaj! Nem is tudom, hogy hányadiknál tartok, de a százöt­venet meghaladja az NB l-es mérkőzéseim száma. Szeren­csés alkat vagyok; nem vagyok sérülékeny, és talán nincs is kívülem más Kaposváron, aki 1982-től minden bajnokságot végig játszott. —= Ahogy elnézlek, hízékony sem vagy. — Már megint kezded? Ta­pasztalhattad, én így tetszem! — Valóban nagyon népszerű vagy és ezt nem viccből mon­dom. Érzékeled ezt a hétközna­pokon is? — Igen, a magánéletemben is számtalan jelét tapasztalom, és megvallom, nagyon jól esik. Volt, amikor a győzelmünk után kis kék-fehér zászlót találtam az autómra tűzve, de volt rajta már fekete is, gondolhatod, hogy mikor. — Tibi, szavaidból szűröm ki, hogy elégedett ember vagy. Tudom, hogy magadtól te ezt nem mondanád, de azért meg­kérdezem: nincs hiányérzeted, amiért soha még nem kerültél szóba a válogatottnál? — Hát ez a fájó pontom. Fő­leg azért, mert három ízben is meghívást kaptam a keretbe, de bármilyen hihetetlen, mindig akkor, amikor megsérültem. Mintha csak ezt lesték volna, így aztán csak Nyugat-Magyar- ország válogatott lehettem. — 29 éves vagy, talán még érkezik egy újabb meghívó. — Én erről már lemondtam. Nekem csak egy a fontos, hogy itt jól játsszak és benn marad­junk az A csoportban. A mi szur­kolótáborunk ezt igazán megér­demli. — Én köszönöm meg hódo­lóid nevében is a jóhangulatú eszmecserét. Üzensz tán nekik valamit? — Csak annyit, hogy szeres­sék továbbra is a kosárlabdát és szívből szurkoljanak nekünk. Jutási t------------------- "\ É rtesítjük tisztelt ügyfeleinket, hogy a marcali KOMPLEX Elektromos Gépjavító Szolgáltató Vállalattal (GELKA) kötött átalánydíjas javítási szerződés A MAI NAPTÓL A NAGYMÉRETŰ KÖL TSÉGNÖ VEKEDÉSEK Ml A TT MEGSZŰNIK Az 1991. évre befizetett átalánydíjak után — a régi feltéte­lekkel— a javítást elvégezzük, vagy kívánságra visszafizet­jük. A készpénzes és garanciális javításokkal továbbra is a tisz­telt ügyfeleink rendelkezésére állunk. Tel.: (85) 11 -456 (109261) Profiknak nem! A Hivatásosok Nemzetközi Kerékpáros Szövetségének (FICP) döntése szerint 1990-től kezdve a profi kerekesek nem vehetnek részt az olimpiai játé­kokon. Lassabban Silverstonban A világ eddigi leggyorsabb Forma—1 -es autós versenypá­lyáját, a silverstone-it hárommil­lió dolláros beruházással felújí­tották. A napokban megnyitott új pálya az eddiginél lassabb és biztonságosabb lett; a szakér­tők szerint a Forma—1 -es piló­ták maximum 218 km/órás se­bességgel hajthatnak majd a következő idényben. A legjobb „francia” csatárok között A legnagyobb francia sport­napilap, a L. Équipe év végi ranglistája szerint Kovács Kál­Ha lenne négy f,Egérkénk,f... Barcelonában talán már úszóváltónk is lesz A már eddig is nagyszerű magyar sikereket hozo perthi úszó-világbajnokság televíziós közvetítését nézve sok szurko­lóban fogalmazódott meg a kér­dés: miért nincs váltója az együttesnek? Miért csak a ki­emelkedő egyéniségek szállít­ják a nagy sikereket, az arany­érmeket, a világcsúcsokat? Er­ről az érdekes kérdésről be­szélgetett Szakadáti Lászlóval, a Magyar Úszószövetség tech­nikai igazgatójával az MTI mun­katársa. —Mi az oka annak, hogy utol­jára a moszkvai olimpián indult világversenyen magyar úszó­váltó? — A válasz eddig roppant egyszerű. A jó váltó négy egyenrangú és kiváló úszót fel­tételez, mi pedig az utóbbi idő­ben nem rendelkeztünk ilyen alaposan felkészített gyors­úszóval . Csak olyan váltót érde­mes nevezni, amelyik esélyes a döntőbe jutásra bármelyik vi­lágversenyen. Annak pedig végképpen nincs semmi értel­me, hogy az esetleges erőltetett váltószereplés az egyéni sike­rek rovására történjen. — Az utóbbi időben Szaba­dos Béla személyében beérni látszik egy kiváló gyorsúszó. Vele nem számolnak? — De igen, éppen ezért uta­zott ki Perthbe. A magyar úszó­sport eddig a kiváló gyorsúszót nélkülözte, Szabados feltűné­se pedig ezt a hiányt pótolhatja. Tavaly ugyan csak kilencedik lett az ifjúsági EB-n, de az 1974- ben született indulók közül ő volt a legjobb. Hasonlóan jól szerepelt „kortársa”, Horto­bágyi Tamás is. A világbaj­nokságon Rózsa Norbert mell­úszása,,aranyat ért”. Czene At­tila is megfelelt, Deutsch Tamás hátúszó szereplése pedig szin­tén kellemes meglepetés. — Lassan,,összejön” tehát a váltó? — Valószínűleg. Az idei ifjú­sági Európa-bajnokságon már kipróbálhatjuk a csapatot, jövő­re pedig — esetleg Darnyival a pillangóúszásban kiegészülve — már a siker reményében in­duló kvartettet nevezhetünk a barcelonai olimpiára. — Ebben a váltóban tehát Szabados lehet a kulcsember? — Igen. A100 méteres gyors- úszában olyan „sűrű” a világ élmezőnye, és a váltó olyan sokszor a beúszón dől el, hogy Szabados szereplése döntő fontosságú lehet. Ismét hang­súlyozom azonban: a szövet­ség elnöksége egyetért Szé- chy Tamással. A váltó semmi­lyen körülmények között sem mehet az egyéni számok rová­sára. — Eddig csak a férfi 4x 100-as vegyes váltóról volt szó. Miért? — Mert a többi számokban semmi esélye sincs a mai ma­gyar úszósportnak a világver­senyeken. Női váltónk pedig legfeljebb akkor lehetne, ha Egerszegi Krisztina úszhatná végig valamennyi résztávot... Lehet hallgatni! Vasárnap a Magyar Rádió helyszíni közvetítést ad az ausztráliai Perth-ből, a férfi vízi­labda-válogatott végső világ- bajnoki helyezését eldöntő mérkőzéséről. Amennyiben a szombati elődöntőben dr. Kon- rád János szövetségi kapitány legénysége győz a spanyol együttes ellen, úgy ezt az ösz- szecsapást vasárnap 9.30-tól 10.45 óráig sugározza a Petőfi adó, vereség esetén 5.30-tól 5.59 óráig a Kossuthon, majd ezt követően — 6-tól 6.30-ig — a Petőfi adón lehet figyelemmel kísérni a magyar csapat bronz­éremért vívott találkozóját. Ez történt pénteken A perth-i úszó-világbajnoksá- gon Rózsa Norbert, aki korábban a 100 méteres mellúszásban aranyérmet szerzett, pénteken — hasonló úszásnemben — a 200 méteren második helyen végzett, ezüstérmet vehetett át, mégpedig úgy, hogy új Európa-csúcsot állí­tott fel. Az olimpiai bajnoki címvé­dő Szabó József az ötödik helyen fejezte be a küzdelmet. * * * A perth-i világbajnokságon a magyar női vízilabda-válogatott 8:7 (3:1, 3:3, 1:3, 1:0) arányú verereséget szenvedett Kanadá­tól. A magyarok a 3. helyért játsz­hatnak az Egyesült Államok együttesével szombaton. mán, az Auxerre játékosa hár­mas holtversenyben a hetedik helyen végzett a francia csatá­rok listáján. A Bp. Honvéd volt futballistája a lap évközi osz­tályzatai alapján vívta ki az elő­kelő helyet magának, ami annál dicséretesebb, mivel közis­mert, hogy a gall újságírók nem osztogatják bőkezűen a jó „ér­demjegyeket” a külföldieknek. Tyukodi a „leg” A RÓZSA... Tegnap az új magyar csillag, Rózsa Norbert jóvoltából folyta­tódott az éremgyártás. Bár ezúttal „csak” egy ezüstérem sikeredett az ausztrál nyárban, ne legyünk telhetetlenek: Norbi új Európa-csúcsa önmagáért beszél! Szinte a teljes ismeretlenség­ből tűnt fel ez a magyar fiú, hogy aztán alig néhány nap alatt megismerje az egész világ. S a szívünk csücskében mi, somo­gyiak még büszkék is vagyunk Norbira, hiszen egy kaposvári edző, Ketskés Andrea keze alatt kezdett kibontakozni kivé­teles tehetsége, hogy aztán később a macjyar „úszópápa”, bizonyos Szechy Tamás igazi világklasszist faragjon belőle. Rózsa Norbertnek ez volt az első igazán nagy felnőtt nem­zetközi versenye, ahol mindjárt egy aranyat és egy ezüstérmet szerzett. Mi tagadás, egy világ- bajnoki újonctól nem rossz tel­jesítmény... — F — A magyar úszó­sikerekről A szenzációt eddig nem az amerikai csapat szolgáltatta, amelynek tagjai a perth-i úszóvi­lágbajnokság előtt nagy hangon aranyesőről szónokoltak, hanem —a magyar válogatott. Perth-ben is az történj, ami mindig megesik az úszóversenyeken: bárhol is bukkan fel a kis magyar csapat, a verseny fénypontjai már biztosí­tottak. Ez a véleménye a Frank­furter Rundschu című lapnak, amely múltkori számában a ma­gyar diadalsorozat okának nyo­mába eredt, s a német olvasók számára „felfedezte” a sikerek kovácsát, Széchy Tamást. A magyar úszókról egész év­ben keveset hallani — írja a Frankfurter Rundschau. Eltűn­nek, lemerülnek a magyar újság­írók nagy bánatára. „Interjút kap­ni az országos bajnokságon felér egy erőpróbával” — sopánkodik egy rádióriporter. A legfontosabb napon azonban felbukkannak, s mindig igen sietős a dolguk: für­dődressz fel, zsupsz bele a vízbe, gyorsan úsznak egy világcsú­csot, s aztán ismét elosonnak, mintha itt sem jártak volna. Szárnyalásukat egy férfinak köszönhetik, aki már húsz éve a magyar úszósikerek letétemé­nyese: Széchy Tamásnak. Min­den szabályosan történik a ma­gyarok háza táján? A kérdésre Széchy precízen felelt: „Ha dop­pingra gondolnak, olyan nálunk nincs!” A frankfurti újság szerint nem­csak Széchy Tamás edzői képes­ségeit értékelik nagyra, hanem azt is, ahogy a versenyzőkkel bánik. „Nagyon beleérző típus, egészen pontosan tudja, hogy kiben mi játszódik le, s aztán megpróbál arra a hullámhosszra ráállni" — mondja Darnyi, akinek Széchyhez fűződő személyes viszonya már-már apa-fiú kap­csolat. „Sok tekintetben azono­san gondolkodunk” — nyilatkozik Darnyi a Frankfurter Rundschau munkatársának. Bemutatkozás bikiniben Csaknem egy hónapos ké­séssel, de végül is értesítést küldött a Magyar Asztali Labda­rúgó-szövetség arról, hogy ki az év sportolója köreikben. Hivata­los levelükben jelezték: tavaly december 14-én dötöttek arról közgyűlésükön, hogy Tyukodi György (Bp. Testvériség) érde­melte ki a megtisztelő címet. Ezt már csak azért is fontos tudni, mert a hivatalos, országos sportági szakszövetségként működő aztali labdarúgók elő­ször jelölték meg az év legjobb­ját. Kisebbfajta szenzációról szá­mol be az APA osztrák hírügynök­ség. A jelentés „forradalmi újítás­nak” nevezi azt a tényt, hogy a nemzetközi úszósport történeté­ben a vb-n először szerepelhet­nek úszónők bikiniben — mégpe­dig a Nemzetközi Úszószövetség (FINA) engedélyével, de csak a hosszú távú versenyben. A bikini „felfedezése” óta, azaz 43 éve ez a kétrészes ruhadarab erkölcsvédelem miatt tiltva volt. Nos, csütörtökön két ausztrál hosszútávúszónő, Shelly Taylor- Smith és Tammy van Wisse a 25 kilométeres távot ebben az „öltö­zékben” tette meg. Az újítás mégsem teljes körű, hiszen az uszodákban továbbra sem kívánatos öltözék a bikini, mégpedig azért, mert a nézőket meg akarják óvni a „szemérem- sértő" látványtól. És ugyebár, ha a folyóban úszik valaki, a nézők szeme oda már nem lát el...

Next

/
Oldalképek
Tartalom