Somogyi Hírlap, 1990. december (1. évfolyam, 187-210. szám)

1990-12-12 / 196. szám

2 SOMOGYI HÍRLAP 1990. december 12., szerda Kormánygarancia vagy csődeljárás előtt KIÉ LESZ A VIDEOTON? Európa legjobb szakemberei adnak tanácsot az átszervezéshez (Folytatás az 1. oldalról) Gulácsi Gábor helyettes ál­lamtitkár kifejtette: a kormány­nak mérlegelnie kell, hogy hala­dékot ad-e. Ha nem, akkor azonnal el kell kezdeni a csőd­eljárást. — A James Capel és a KPMG alternatívákat dolgozott ki a fi­zetési gondok kezelésére — mondta. 4-6 hónap elteltével nyeri majd el végleges alakját a pá­lyázat. Mindenesetre egyedül ők vállalták azt is, hogy alapot hoznak létre, mellyel a kisvállal­kozókat támogatják. Farkas Ist­ván, a nyertes cég képviselője arról tájékoztatta a jelenlévőket, hogy már ezen a héten szakem­berek érkeznek, akik átvilágít­ják a Videotont, s a szaktudás, a belső kapcsolatrendszerek és a meglévő kereskedelmi hálózat értékeit megtartva helyes irány­ba kísérlik fordítani a jónevű magyar cég tevékenységét. A Somogyi Hírlap kérdésére, hogy miképp kezelik a szociális feszültségeket, s milyen nagy­ságrendben várhatók elbocsá­tások, különös tekintettel az olyan gyáregységekre, mint a tabi, nem kaptunk érdemi vá­laszt. Mint Farkas István el­mondta a jelenlegi termelés mellett a foglalkoztatottság mai mértéke nem tartható. Egy „Videoton méretű” nyugat-eu­rópai cégnél 5-8 ezer ember dolgozik mindössze. — Minta lesz Magyarorszá­gon ez az átalakítás — tette hozzá. — A munkát csak most kaptuk, s hat hónap múlva szí­vesen beszámolunk az ered­ményekről. S ezzel — hiába a kollégák faggatózása is — az elképzelések taglalását lezárta. Késő délután belepislantot- tam a televízió műsorába... Éppen az Országgyűlést köz­vetítették. Nekem is Videoton készülékem van. Nem volt elég tiszta a kép. Czene Attila Ismét egy szavazás (Folytatás az 1. oldalról) A szavazáshoz hozzá tarto­zott a hivatalvezető rövid be­számolója is, melyben értékelte az elmúlt hat évi munkáját, sor­ra véve a létszám- és bérgaz­dálkodásban, a költségvetés­ben beállt változásokat.” A beszámolót követően titkos szavazásra került sor, amely­nek egyik „érdekes” pontja, hogy csak igennel vagy pedig nem mel válaszolhattak a dolgo­zók. Az érvénytelen szavazatok valamint a munkaértekezleten megjelent, de szavazatot le nem adott dolgozók vélemé­nyét „nem” szavazatnak kellett számítani. Az előre sejtett eredmény végül megszületett: 144 leadott szavazatból 126-an a hivatalve­zető mellett, 16-an ellene vok­soltak, kettő volt az érvénytelen szavazat. — Mi a véleménye dr. Kovács Ferencnek e minisztériumi uta­sításról? — Munkajogilag nem lehet megfelelő eljárásnak minősíte­ni, hiszen a kinevezés megha­tározatlan időre szól. Azt el tu­dom fogadni, hogy a dolgozók véleményt mondjanak, a vezető pedig álljon ki. A munka ered­ményességének közös tevé­kenység az alapja, a dolgozók a saját munkájukra is szavaztak ezáltal... Tóth Kriszta A MŰSZÓÉ közleménye A Munkaszolgálatosok Orszá­gos Egyesülete (1075 Budapest, Kazinczy u. 41. telefon 141-4230) közli, hogy az 1938—1945 között jogfosztottak munkaszolgálato­sok deportáltak és hozzátarto­zóik özvegyei adatlap — forma­nyomtatványaikat Kaposváron a Berzsenyi u. 14. sz. alatt kedden és pénteken 15 és 16 óra között vehetik át. Kérjük az adatlapokat írógé­pen kiállítani és ajánlottan pos­tázni az első lapot a Kárpótlási Hivatal, a második lapot a MŰ­SZÓÉ irodájának. A TELEVIDEO karácsonyi ajánlata: műsoros videokazetták vására nagy árengedménnyel! Denver sorozat, Az én kicsi pónim, Alakváltó, Kommandó, Dörmögőék újabb kalandjai, Eduard és barátai Cím: TELEVIDEO Márkabolt, Kaposvár, Beloiannisz u. 2. (54) Kedvezményes áron kínálunk ajándék- csomagokat, illatszereket és vegyi árukat! Nálunk 8 féle szalon­cukorból választhat! Várjuk Nemzetőr sori boltunkban! Kereskedelmi Iskola Ellenzéki össztűz a kormánykoncepcióra Költségvetés — stanicliban (Folytatás az 1. oldalról) Dr. Becker Pál, az MDF ve­zérszónoka — utalva a brit pénzügyminiszter kopott bő­röndjére, amely a tárca sze­génységét van hivatva szimbo­lizálni — úgy vélekedett, hogy a mi költségvetésünket stílsze­rűen papírstanicliban kellene a honatyák elé tárni... A továb­biakban pártja nevében komoly feltételeket szabott az előter­jesztés megszavazásáért cse­rébe. Többek között a költség- vetési szerveknek juttatott ősz- szegek „karcsúsítását”, az in­tézmények létjogosultságának felülvizsgálatát, új, igazságos adórendszer kidolgozását kö­vetelte. Dr. Pető Iván (SZDSZ) azzal kezdte, hogy „kicsiny, szürke nap ez a mai..."— már ami a költségvetés tervezetét illeti. Kifogásait nem is annyira párt­ja, mint a számvevőszék(l) ne­vében sorolta fel: a bevételek bizonytalanok, irreális nagybe­ruházásokra költünk, a tervezet követhetetlen tételeket tartal­maz... Jellemző példaként emlí­tette, hogy a 107 pontból álló indoklási részből az állami számvevőszék 69-et hiányos­nak talált. Dr. Békési László (MSZP) röviden vázolta, hogyan lehe­tett volna a (tömegesen előfor­duló) pontatlansagokat kikü­szöbölni. Mintegy 40 milliárd fo­rintos megtakarítás lehetősé­gét vázolta fel! Pártja nézetei szerint a kormány elképzelése elfogadhatatlan: olyan bizony­talanságokat tartalmaz, ame­lyek miatt alapos módosításra van szükség. Dr. Fodor Gábor (Fidesz) keményhangú beszédben „cin- cálta” apró fecnikre a költségve­tési tervet. — A kormány eddig is jószerivel csak súlyos hibákat követett el, és most sem tudja, hogy itt és most mit is kellene cselekednie — mondotta. A Fidesz indítványozni fogja, hogy a kabinet negyedéven­ként számoljon be a T. Háznak a költségvetés helyzetéről. — Ez a kormány a szemmittevés kormánya — jelentette ki. A kisgazdák és a keresztény­demokraták nevében felszóla­lók igen erőteljes kétségeiket sorolták fel, de jelezték, hogy meg fogják szervezni az előter­jesztést. A függetlenek elsősor­ban a költségvetési szervek dúskálását és a lakosság tűrő­képességét állították szembe egymással. Az egyik szünetben közös sajtótájékoztatót tartott az SZDSZ, az MSZP és a Fidesz. Bejelentették, hogy a három el­lenzéki párt közös nyilatkozat­ban lép fel a kormánykoncep­cióval szemben, mert a vélemé­nyük a fő kérdésekben hasonló. Kérdésre válaszolva Soós Ká­roly Attila, dr. Békési László és Ungár Klára az „árnyékkor­mány” megalakítását kizárta, a három párt későbbi egyeztető megbeszéléseit azonban nem. A nap hátralevő részében inter­pellációkra, majd az adózás rendjéről szóló törvény általá­nos vitája folyt le. A költségve­tés részletes megtárgyalása az Országgyűlés jövő heti ülésén kerül terítékre. Polgármesteri szándéknyilatkozatok... Megalakítják a Koppány-völgye önkormányzatok érdekszövetségét Nagyatádon 11 tagot választottak a megyei közgyűlésbe Folytatódnak a hétfőn meg­kezdett körzeti közgyűlések, amelyeken az önkormányzatok alakuló ülésein megválasztott küldöttek tájékozódnak a de­cember 21-re összehívott me­gyei közgyűlés szervezetéről és feladatairól. A Nagyatád székhelyű 5. számú körzetben (ide tartozik Barcs és környéke is) tegnap a volt MSZMP-szék- házban megtartott közgyűlésen a következő személyeket vá­lasztották meg a megyei közgyűlésbe: Varga Vince (Nagyatád), dr. Horváth István (Somogyszob), Lassú István (Lábod), Somosi József (Ta- rany), Veigh Gábor (Kisbajom), dr. Visnyei Sándor (Ho- mokszentgyörgy), Feigli Fe­renc (Barcs), dr. Vártaival Csa­ba (Babócsa), Horváth Sándor (Csokonyavisonta), Golobics Istvánná (Potony) és Kusz Ernő (Darány). Tegnap délután Tabon a művelődési központban — Kovacsik Lajos karádi pol­gármester kezdeményezésé­re — első alkalommal talál­koztak a Koppány-völgyí tele­pülések polgármesterei. A régióba tartozó 26 település 19 polgármestere azt vitatta meg: hogy a korábbi város- környéki bizottságok szerep­köre megmaradjon-e, illetve milyen formában. Kovacsik Lajos polgármester a közös feladatok megvalósítása érdekében elmondta, hogy eddig két társulás (építészeti-hatósági, illetve sport) működött és javasol­ta, hogy a karádi és a tabi helyi önkormányzat gondolkodjon egy kibővített műszaki-építészeti va­lamint a szabálysértési tevékeny­séggel összefüggő társulás létre­hozásán. Döntöttek arról, hogy szükség van egy érdekegyeztető, érdekképviseleti fórumra, s a pol­gármesterek (egy tartózkodás­sal) elfogadták azt a szándéknyi­latkozatot, hogy hozzák létre a Koppány-völgye önkormányza­tok érdekszövetségét. Farkas Ist­ván tabi polgármester javaslatára az öt főből álló előkészítő bizott­ságot is megválasztották. A tér­ségben a települések egységes fellépését, a szakterület társulá­sának megalakítását szor­galmazta dr. Gruber Attila török- koppányi polgármester. Bolevácz József meghívott nagyberényi polgármester is hangsúlyt adott az érdekközösség megalakításá­nak, hiszen — mint mondotta — az aprófalvas települések ezután is egymásra lesznek utalva. K. J. Madrid: A spanyol uralkodó, János Károly meghívására december 11-én Madridba érkezett Vaclav Havel csehszlovák államfő Tragikus balesetek Meghalt mert megcsúszott Tragikus balesetekről kap­tunk hírt tegnap a Megyei Rendőrfőkapitányság ügyele­téről. Ketten is életüket vesz­tették a somogyi utakon. Kedden reggel a 68 éves Törő László nagykanizsai nyugdíjas a lefagyott úttesten megcsúszott személygép­kocsijával Kiskorpádon és összeütközött a 68 éves hely­béli Pál Mihállyal, aki annyira megsérült, hogy a helyszínen meghalt. Könnyűgépkezelöi tanfolyam (targoncák, KCR, Unirak, egyéb gépek) indul 1990. december 17-én 9 órakor az Ipari Szak- középiskola Dél-dunántúli Oktatási Központjában: Kaposvár, Dési Huber I. u. 4. sz. alatt. Jelentkezéseket korlátozott számban még tudunk fogadni. Érdeklődni a 19-246-os és a 10-555/46-os telefonon. (108980) Néhány perccel később Se- gesden történt halálos bal­eset. A 20 éves Fodor Zoltán csökölyi zöldségkereskedő személygépkocsijával figyel­metlenül haladt az úttesten és az úttest széléről irányjelzés nélkül elfordulni akaró Gura Mihály rokkantnyugdíjast el­ütötte. Az idős férfi a helyszínen életét vesztette. Fodor Zoltán vezetői engedélyét bevonták. Az Alkotmány- bíróság közleménye Az Alkotmánybíróság keddi ülésén határozatot hozott a pénzügyminiszter alkot­mányértelmezés tárgyában be­nyújtott indítványa alapján. Rabár Ferenc azt kérte, hogy az Alkotmánybíróság hozzon ha­tározatot: alkotmánysértő-e a lakosság részére folyósított hosszú lejáratú lakásépítési-, vásárlási kölcsönök kamatai­nak felemelése. Az Alkotmánybíróság az in­dítványt elutasította. Megítélé­se szerint a pénzügyminiszter indítványa — túlzottan általá­nos megfogalmazásra tekintet­tel — nem alkalmas arra, hogy annak alapján kötelező érvényű alkotmányértelmezésre kerül­jön sor. Túszokat visznek az Öbölből Két iraki repülőgép érkezett kedden kuvaiti területre, hogy összegyűjtse a még ott levő brit és amerikai túszokat. A brit, il­letve az amerikai nagykövetség által bérelt gépek 350—400 túszt visznek majd az iraki fővá­rosba, hogy később továbbre­püljenek hazájukba. Oroszország rehabilitál Az Oroszországi Föderáció népképviselőinek soronkívüli kongresszusán napirendre tűz­ték a megtorlások áldozatainak rehabilitálását. A képviselők elé terjesztendő határozattervezet rámutat, hogy Oroszország tör­ténetének voltak olyan tragikus szakaszai, amikor ideológiai és politikai indíttatásból megsér­tették az egyetemes emberi eti­kát és a törvényességet. A megtorlások évtizedeken át egész népek sorsát tették tönk­re, ártatlan emberek vérét on­tották. Olajat, gázt tessék! A nemzetközi kereskedelem történetében most fordult elő először, hogy a Szovjetunió koncesszió formájában fel­ajánlja külföldi cégeknek, hogy területén folytassanak kutatást és kitermelést. A versenytár­gyalásokra jövő év januárjában az Egyesült Államokban kerül sor, s szerződést azokkal a cégekkel kötnek, amelyek meg­nyerik a versenytárgyalást. A vállalkozókkal ekkor ismertetik majd a felajánlott területek ho­zamára vonatkozó részleteket. A szakemberek azonban már most is perspektivikusnak ítélik meg azt a közel 90 ezer négy­zetkilométernyi türkméniai terü­letet, amelyre a versenytárgya­lást kiírták. A RUCI OLCSÓ I BUTIK vásárt tart Csurgón a I Művelődési | házban, | december 14-én, | 10—18 óráig Ajánlatunk: Női, férficipők, csizmák nadrágok, pulóverek, | dzsekik nagy választékával várjuk vásárlóinkat. . (5107) |

Next

/
Oldalképek
Tartalom