Somogyi Hírlap, 1990. december (1. évfolyam, 187-210. szám)

1990-12-01 / 187. szám

SOMOGYI HÍRLAP _____________________________________________________ • • A ^^ I. évfolyam, 187. szám Ára: 5,80 Ft — KÖZÉLETI NAPILAP--------------------- 1990. december 1., szombat Takarékszövetkezetek küldöttgyűlése Jó üzletpolitikával a csőd ellen Ellentmondásokkal terhes banktörvénytervezet — A betétnövekedést a kamatok emelkedése hozta BOGLÁRON FELSZÁLLTA FÜST Cziráki Imre: a BB új vezérigazgatója A országban elsőként alakult meg a szövetségünk: járatlan úton halad. Meg kell könnyíteni az információáramoltatást, mert enélkül a pénzintézeti munka el­képzelhetetlen — mondta a küldöttközgyűlésen Dóri János- né, a takarékszövetkezetek me­gyei szövetségének titkára. Tárgyalásainkat nagyban befo­lyásolhatja a pénzelhelyező gaz­dálkodó szervezetek helyzete. Egyelőre kérdéses, hogy a ka­posvári húskombináttal változat­lanul fennmarad-e az együttmű­ködés, de továbbra is kapcsolat­ban maradnak a Dédásszal, a biztosítókkal és a tejiparral is. A megye takarékszövetkeze­Kőolajimport 1991 re Az Országos Kőolaj- és Gáz­ipari Tröszt megtette az első in­tézkedéseket a jövő évi kőolaj- ellátás érdekében: decemberi szállítással, de már januárra 550 ezer tonna nyersanyagot rendelt a Szovjetuniótól és a mediterrán térségből, össze­sen mintegy 150 millió dollár értékben. Elnökségi éhségsztrájk ? — Rendhagyó sajtótájékoz­tatót tartott a Magyar Országos Gazdaszövetség. Hajagos An­tal a szövetség elnöke bejelen­tette: amennyiben december 6- ig nem léphetnek be az Orszá­gos Érdekegyeztető Tanácsba akkor az elnökség — közös el­határozással — éhségsztrájkot kezd. Maszek hajózási társaság Vlagyivosztokban bejegyez­ték a Szovjetunió első, nem ál­lami kézben levő hajózási tár­saságát. A Daldobroflot Ltd. tár­saságot több tengermelléki vá­ros nagy szállító vállalata alapí­totta. Kész a csalagút Franciaország készül a nagy eseményre: ma délben a 37 éves Philippe Cozette fúrógé­pével átvágja az utolsó néhány centiméter kőzetet a La Man­che alatt és átsétál a Csatorna- alagút túlsó, brit szakaszára, hogy kezet rázzon brit kollégái­val. Gorbacsov nem utazik Kisinyovba Mihail Gorbacsov nem utazik Kisinyovba, s így az előzetes bejelentésekkel ellentétben nem vesz részt a moldavai par­lament rendkívüli ülésszakán, amely a köztársaságban kiala­kult súlyos helyzettel foglalko­zik. A szovjet elnök munkaláto­gatását bizonytalan időre elha­lasztották. teinek betétforgalma a bázishoz képest 149,8 százalék, míg a kölcsönforgalom csak 64,6 szá­zalék. A betétnövekedés a kama­tok emelkedésének köszönhető, míg a hitelállomány visszaesését az építési célú hitelek folyósításá­nak lassulása okozta. Kiegészítő tevékenységeik so­rában majd' negyven százalékkal részesedik a felvásárlások kifize­tése, 32 százalékkal a díjbesze­dések, míg 12 százalékkal a biz­tosítás és kárfizetés. Kiderült, hogy az üzletpolitikai törekvések jók. Szükségszerű lenne mielőbb megkülönböztetni a lakossági bankokatakereskedelmi bankok­tól, mert különben elkerülhetetlen lesz a lakossági bankok csődje. Az ENSZ Biztonsági Taná­csa péntekre virradó éjjel nagy többséggel határozatot foga­dott el, amely január 15-ig ad végső határidőt Iraknak a megszállt Kuvaitból való kivo­nulásra. Amennyiben Bagdad figyelmen kívül hagyná a hatá­A vélemények eddig is meg­oszlottak arról: hol érdemes kocsit vásárolni. A Merkúrnál várakozni jó pár évet, esetleg a vásárban megvenni majd ugyanazt azonnal, de duplá­jáért. Összekuporgatott valutá­val utazni nyugatra, vagy a már­kát itthon kisebb márkára cserélni. A Surján Rt. jóvoltából megyeszékhelyünkön tovább bővült a kínálat. A három hete lapunkban is megjelent tervek­ből tegnapra valóság lett. Ott voltunk, amikor érkeztek az au­tók, most pedig örömünkre, ar­ról tudósíthatunk, hogy meg­nyílt a megye első autószalon­A szövetség aktívan bekapcso­lódott a szövetkezeti törvény ter­vezésébe, véleményezték a banktörvénytervezetet és a számviteli törvény tervezetét is. Dr. Horváth Ferenc, a Nagyatá­di Takarékszövetkezet elnöke ki­fejtette: a pénz forgási sebessé­gét működési területükön már nem lehet tovább növelni. Annak ellenére, hogy nincs esélyegyen­lőség, nem szabad kivonulni afal- vakból, hiszen alapvetően lakos­sági szolgáltatást végeznek. — Olyan jogosítványokra van szüksége a szövetségnek, hogy markánsabb érdekképviseletet láthasson el. (Folytatás a 2. oldalon) rozatot, a tagállamok jogosultak megtenni „minden szükséges lépést” Irak ellen — azaz kato­nai erőt is alkalmazhatnak. A határozat mellett a BT 15 tagja közül 12 szavazatt, Jemen és Kuba ellene volt, míg Kína tar­tózkodott a szavazástól. ja, Kaposváron, a Dorottya Szálló nagytermében. Egy ötajtós Samara szabad­piaci áráért is találhat magának a felkelő nap országából érke­zett kocsik közül bárki. S hogy valóban megfontolandó lehető­séget teremtettek a szentbalá- zsiak, azt mi sem bizonyítja job­ban, minthogy fél óra alatt két Toyota is gazdára talált. Az autók láthatóan kitűnő ál­lapotban vannak, ezt tanúsítja az 5000 km-es garancia is. I- gény tehát van, de most jól is jön a biztatás, mivel atársaság nem titkolt vágya, hogy ajapán To­yota cég magyarországi import­őre legyen. A tárgyalások javá­ban folynak, az ügy még képlé­17:1 lett a végeredmény, s ezzel magabiztosan szerezte meg a szükséges szavazatokat -a BB új vezérigazgatója, Cziráki Imre. A vállalati tanács tegnapi ülésén döntött az első számú vezető személyéről — pályázat alapján. Korábban ez az aktus eredménytelen volt, ugyanis a volt vezérigazgató, Mészáros Győző nem kapta meg a kine­vezéséhez szükséges kéthar­mados többséget. Akkor Czirá­ki Imre nem aspirált a posztra— bizonyára közrejátszott ebben az a barátság is, amely 10 éves együttműködésüket jellemezte. A megválasztott vezérigaz­gató — maga is a vállalati ta­László Balázs szóvivő adott tájékoztatót. A kormány szá­mos témáról tárgyalt. Megálla­podott a parlamentben képvi­selt pártokkal, miszerint decem­ber 1-jére a költségvetési tör­vényjavaslatot benyújtja. En­nek megfelelően a költségvetés általános parlamenti vitája vár­hatóan december 17;én lesz. Csépi Lajos, az Állami Va­gyonügynökség ügyvezető igazgatója a jövő évi vagyonpo­litikai irányelvekről szólva el­keny. Első lépés egy Toyota- bázis kialakítása lesz a város mellett, melyben autószalon éppúgy helyet kap mint szerviz — ahol nyugaton képzett szak­emberek dolgoznak majd — és az eladott kocsikhoz az alkat­részellátást is innét biztosítják. A Dunántúlon a tervek szerint több hasonló telep fog működni. A szalon másik vendégcsalo­gató újdonsága az ipari ágazat kovácsoltvas termékeinek be­mutatója, ahol többek közt dí­szes kaput, tetszetős kandelá­bereket és mutatós kerti padot lehet megrendelni. nács tagja — nem vett részt az ülésen, nehogy jelenlétével be­folyásolja a döntést. A szava­zás után azonban megjelent a szőlőskislaki oktatási központ­ban, hogy köszönetét mondjon a bizalomért s ismertesse el­képzeléseit. Cziráki Imre 20 éve dolgozik a bogiári kombinátban — a gaz­daság akkori vezetői a pénz­ügyekhez értő fiatalemberekkel erősítették meg a fejlődő nagy­üzemet. 1974-ig különböző beosztásokban dolgozott, ak­kor nevezték ki az ifjú közgaz­dászt pénzügyi vezetőnek. (Folytatás a 2. oldalon) mondta: hazánkban továbbra is az a cél, hogy a magántulajdon váljék meghatározóvá. Ennek érdekében folytatódik a privati­záció, az állami vagyon értéke­sítése, amelynek lebonyolítá­sát továbbra is a vagyonügy­nökség végzi. Az előzetes szám ítások alap­ján 1991-ben a privatizációból származó bevételek összege várhatóan 40—50 milliárd forint lesz. A városban elterjedt hírek el­lenére még sem választottak újabb alpolgármestert (alpol­gármestereket) a megyei jogú városi címet elnyert Kaposvár most már közgyűlésnek neve­zett tegnapi fórumán. Csaknem háromnegyed óra telt el a kezdéstől az első napi­rend megtárgyalásáig, annyi volt a kérdés a napirend előtt. Dr. Lamperth Mónika például azt kérdezte meg Szabados Péter polgármestertől: miért kötött hátrányos szerződést az Út Lap- és Könyvkiadó Kft.-vel, hogy a Kaposvári Mutató január 1-jétől az ő kiadásukban fog megjelenni. Elsősorban azt ki­fogásolta, hogy két képviselő megbízást kapott a nyilvános­ság témakörének kidolgozásá­ra, ezt miért emelték ki. A testü­let véleményének meghallgatá­sa nélkül ezt a döntést a polgár­Hó híján — rénszarvas húzta szán helyett — a technika leg­újabb kori vívmányát vette igénybe a Télapó pénteken dél­után: helikopterrel érkezett meg Kaposvárra a Kilián művelődési központ előtti térre. Szent Mi­klós püspök emléknapja előtt majdnem egy héttel, a Nagy­S Göncz Árpád a siófoki Fogasban ,,Somogyi szüzet” vacsorázott Balatonfüredi látogatása után (ahol részt vett és előadást tartott a Bibó István emlékülésen, előtte pedig emlékfát ültetett a sétányon) Göncz Árpád köztár­sasági elnök a siófoki Fogasban költötte el vacsoráját. Majoros János üzletvezetőtől megkérdez­tük, mire támadt gusztusa az — író — köztársasági elnöknek. — Halászlét, majd somogyi szűzérmét fogyasztott, — mond­ta az üzletvezető — előtte pedig Vilmoskörtét ivott aperitif gya­nánt. A vacsora után sört ivott a köztársasági elnök. New York: Abdul Amir El-Anbari íraki ENSZ-nagykövet homlokát vakarja, mialatt az ENSZ megsza­vazza a fegyveres erő használa­tát javasló amerikai határozatter­vezetet a BT november 29-i ülé­sén mester hozta. Szabados Péter azzal indokolta a döntést, hogy így kéthetente jelenne meg 10 ezer példányban a város létező, havonta engedélyezett újságja az önkormányzat nyilvánossá­gát segítve. S ami a Kilián György Városi Művelődési Ház finanszírozásában havonta 250—300 ezer forintba került, most majd semmibe se kerül a reklámtevékenység miatt. Ez szerinte nem volt hátrányos megállapodás. Ha a testület úgy érzi, hogy túllépte a kompe­tenciáját, akkor a szerződést még vissza lehet vonni. Dr. Lamperth Mónikának arra a kérdésére, hogy milyen egyéb kiadói ajánlatokat tanulmányo­zott, nem válaszolt a polgár- mester. Sok érv elhangzott a megállapodás mellett és ellen. Dr. Lamperth Mónika a szerző­dést nem tartotta kielégítőnek, (Folytatást, oldalon) családosok Egyesületének hí­vására látogatott ide, az őt váró gyermeksereg legnagyobb örö­mére. A hosszú úton kimerült Télapót az egyesületben műkö­dő bibliaiskola gyermekei kö­szöntötték színes, verses, ze­nés összeállításukkal. (Folytatás a 2. oldalon) (Barna) Fotó: Jakab Judit ULTIMÁTUM IRAKNAK Autószalon nyílt Kaposváron Toyoták a bálteremben Kérdésözön napirend előtt Nem választottak újabb alpolgármestert Tájékoztató a város közbiztonságáról — Hat bizottság alakul Önkormányzatok és társadalombiztosítás Rénszarvasszán helyett Helikopterrel jött a Mikulás

Next

/
Oldalképek
Tartalom