Somogyi Hírlap, 1990. november (1. évfolyam, 161-186. szám)

1990-11-01 / 161. szám

"VjO ^ I. évfolyam, 161. szám Ára: 5,80 Ft KÖZÉLETI NAPILAP 1990. november 1., csütörtök KÉRÉSÉT ELFOGADTÁK SV « c - . • • . .. Király Béla belépett az SZDSZ-be Szikra Péter (Kisgazdapárt): Félek... korai döntés volt — Hódos Győző (MDF): Azokat... hagyta cserben, akiknek a támogatását... bírta Mezőgazdasági termelők az üzemanyagárakról Mielőbb szövetkezeti és_ földtörvényt! Kibővített tanácsülést tartott a MOSZ Király Béla Kaposvár független országgyűlési képviselője, a Nemzetőrség volt parancsnoka hétfőn kérte a Szabad Demokra­ták Szövetségét, hogy tagként hozzájuk csatlakozhasson. A leg­nagyobb ellenzéki párt elfogadta kérését, s a hétfő esti frakcióülé­sükön már Király Béla részt is vett. A belépés okairól, körülmé­nyeiről Király Béla a következő nyilatkozatot adta az MTI munka­társainak: — Elvi és szellemi kapcso­lataim az SZDSZ és a Fidesz ve­zetőivel, valamint számos tagjá­val messze megelőzte e szerve­zetek párttá alakulását. Ezek a kölcsönös baráti és elvbaráti kapcsolatok öregbedtek hazaté­résem után. A Fidesz azzal is megtisztelt, hogy tiszteletbeli tag­jává választott, ezt a viszonyt komolyan tovább kívánom ápol­ni. • (Folytatás a 2. oldalon) Házi ünnepségek a takarékosság jegyében ÜNNEPELNI KELLENE? GÁZ VAN Fejleszteni csak összefogással lehet Bensőséges házi ünnepsé­gen emlékeztek meg tegnap a takarékossági világnapról az OTP megyei igazgatóságán, Kaposváron. Illés Antal igazga­tó rövid megemlékezésében méltatta Fáy András gondola­tát, amellyel a hazai gazdasági élet föllendítésében egy sorba emelkedett Széchenyivel. Az utóbbi évtized dinamizmus sának mérföldköve volt az 1990-es esztendő, A több­bankrendszer beindulása utá,n is életképes maradt az OTP. Új kihívást jelent a pénzintézet életében az önkormányzatok számlavezetése és pénzügyei­nek intézése — mondta az igaz­gató. Az önelégültség gondolatá­nak mellőzésével, de az új fel­adatokra való serkentésül Illés Antal elismeréseket adott át ki­váló munkát végző kollégáinak. Az Országos Takarékpénztá­rért kitüntetést 11 -en, a vezér­igazgatói címadományozást heten, a vállalati évgyűrűbizto­sítást 18-an vették át, majd az ünneplő kollektíva elhelyezte a megemlékezés koszorúját Fáy András domborművénél. Ünnepelni kellene: har­minc évvel ezelőtt tárták föl a babócsai gázmezőt; akkor jutott el az első ottani laká­sokba a vezetékes gáz. Ta­valy decemberben még 51 073 fogyasztót tartottak nyil­ván Somogybán, az idén már 52 890-et. Egyebek között ve­zetékes földgázt kapott az idén Berzence, s várható, hogy november végén már a somogyjádiak is élvezhetik a kényelmesebb energiaszol­gáltatás előnyeit. Kaposvá­ron az idén elsősorban a cseri és a donneri városrészben kötöttek be ú gázfogyasztó­kat. A városi tanács ugyanis hozzájárult a Bartók, a Tán­csics és a Szigetvári utcában a gerincvezeték kiépítésé­hez, így a csatlakozó utcák la­kóinak kevesebbe került az önerős továbbfejlesztés. Fábián György, a Kögáz Somogy Megyei Üzemigazga­tóságának vezetője elmondta: a most megalakult megyeszék­helyi önkormányzatra vár a Gorkij utcában és a Vörös Had­sereg utcában a gerincvezeték kiépítésének támogatása. Közismert, hogy a tanácsok­nak az elmúlt másfél évben nem volt, s a helyhatóságoknak sem lesz pénzük arra, hogy gázve­zeték-hálózatot építsenek. Csak összefogással lehet to­vábbi fejlesztésekről beszélni. Azt is tudomásul kell venni, hogy nemcsak a vezetékek kió- ítése kerül sokba, hanem a ázon belüli szerelés is. Azt már csak mellékesen említjük meg, hogy egyetlen gázkészülék van, amit tízezer forint alatt le­het megvásárolni, az egyszerű fali fűtőt. Ugyanakkor a jelenlegi — augusztus 1 -jótői érvényben levő — érák miatt a lakosság gáztakarékosságra is kénysze­rült. Jóllehet az új árak szerint csak októbertől számláznak a fogyasztóknak, Nem tudni, hogy mi lesz későbbi Jelenleg ugyanis háromféle gázszámla létezik. A lakosság megaJoule- onkéntW, a kommunális intéz­mények 22, a nagyüzemek 14,6 fillért fizetnek. Beláthatóan: előbb-utóbb Itt is ki kell alakítani egy új árrendszert... Már most 3—3,5 millió forint­tal tartoznak a somogyiak a gázszolgáltató vállalatnak. Ha netán áremelés lenne, akkor-— elképzelhető — újabb adósok­kal nőne a sor. Már csak azért is, mert számítanunk kell a téli hidegre, amelyben nemcsak a fogyasztás nő. Nagy Jenő A Mezőgazdasági Szövetke­zők és Termelők Szövetségé­nek Országos Tanácsa az or­szágos választmányok vezető­ségeivel kibővített ülésen tár­gyalta meg tegnap a szövetke­zeti törvényről alkotott terveze­tét, valamint az átalakulások lehetőségét. Az országos tanácskozás előtt ülésezett a megyei érdekvédelmi szövetség képviseleti tanácsa. A kaposvári értekezlet megelége­déssel nyugtázta, hogy társadal­mi katasztrófa nélkül megoldó­dott az üzemanyag-áremelések után kialakult helyzet. A korábbi áremelés már mintegy 80—100 milliós töbletterhet jelentett a megye termelőszövetkezeteinek, de az október 26-i döntés további 300—400 millióval drágította vol­na meg a soros munkákat. (Folytatás a 3. oldalon) Palackba zárt jellemek Mentőöv az alkoholizmus tengerében Munka a szokott „féldeci” nélkül Zászló csak fekete emelked­hetne a magasba. Dobogós he­lyezéseink vannak. Többek kö­zött alkoholfogyasztásban (mely­ből néhányan valóban sportot űznek), s ahol az adatok magu­kért beszélnek, sőt, kiáltanak! 1982-ben Magyarország 27 or­szág közül a negyedik helyen állt, 1984-ben már á 32-es mezőny élén végeztünk. Az alkoholbeteg- gondozókban 71 143 személyt kezeltek 1987-ben. Az átlagélet­kor fokozatosan csökken, s eb­ben az alkohol is szerepet játszik. E szenvedélybetegség hátteré­ben mindig rejlik valamilyen ok. A gazdasági nehézségek, a létbi­zonytalanság mostanság még jobb táptalaja az alkoholizmus­nak. (Cikkünk a 4. oldalon) OLASZ KÉZMŰVESEK Jó páran eljöttek arra a kiállí­tásmegnyitóra, amelyet tegnap délelőtt tartottak Kaposváron a Kiszöv-székházban. 21 olasz kézműves mintegy 600 alkotá­sát küldte el Somogyország testvérmegyéjéből, Friuli-Ve- nezia-Giulia tartományból. Dr. Kovács László, a Kiszöv elnöke köszöntőjében utalt a testvérmegyei kapcsolatra, és kifejezte abbéli reményét, hogy e kiállítást hamarosan egy má­sik, gazdagabb követi majd. Renato Chicco, a tartománybeli magánvállalkozók érdekszer­vezetének elnöke elmondta: több mint 36 ezer kis- és közép­iparos tevékenykedik Friuli-Ve- nezia-Giuliában, s közülük mintegy 300-an készítenek művészi alkotásokat. Chicco úr megjegyezte azt is: szeretné, ha a két megye kapcsolata to­vább erősödne, és az együtt­működés nemcsak protokoll lá­togatásokra korlátozódna, ha­nem szerződéseket is eredmé­nyezne a magyar és az olasz partnerek között. Az Unidekor gmk rendezésé­ben láthatjuk az olasz kézmű­vesek, iparművészek alkotá­sait. Míves aranyékszerek, gyöngyök kerültek a tárlóba, s csodás vázák, tálak, kaspók csalogatják a szemet. Olajfest­mények és reliefek függnek a falon, s kisplasztikák hívják fel magukra a figyelmet. Árany- füstmozaikokat, formatervezett fényképtartókat, ikebanákat és számtalan más, ötletes haszná­lati és dísztárgyat is láthatunk. Természetesen mindegyik da­rab mellé odakerült készítője, elegáns névjegykártyája. Az olasz csodák november 6-ig 10—18 óráig tekinthetők meg Rendkívüli kongresszusra készül a hazai német kisebbség (Fotó: Gyertyás László) Az esztendő keresztény ünnepkörét mintegy megkoronázza és lezárja ma mindenszentek ünnepe, és holnap a halottak napja. A szentek közösségének melyértelmű tanítása nyo man a hívők, a család és meghalt tagjainak közös ünnepe ez a nap, Mert a szentek közösségében az élők és a meghaltak továbbra is egybetartoznak, Halottak napja előestéjen — ma —gyertyákat gyújtanak, annyit, ahány halottja van a csa (Összeállításiunk a? §, gidaion) Koszorúzó katonák A Magyar Honvédség helyezi el ma az első és második világhá­ború Kaposváron nyugvó áldozatainak sírján és emlékművénél koszorúit, 14 órakor a színház előtt, ezt követően a Keleti temető­ben. 16 órakor pedig a Szigetvári úton az első világháború hősi halottainak temetőjében helyezik el a megemlékezés virágait. r---------------- \ AKCIÓ NITSUKO FX-E 500-as telefax 49 900 Ft + áfa 1 éves garancia 5000 Ft + áfa Novemberben rendkívüli — 5%! Viszonteladóknak darabszámtól függően (Lörincz) Választásra készül a hazai német kisebbség. Települé­seiken és munkaközösségeik­ben novemberben választják meg küldötteiket — mintegy 400 társukat — akik képvise­lik őket érdekvédelmi szerve­zetük, a Magyarországi Néme­tek Szövetségének december 16-ára összehívott rendkívüli kongresszusán — tájékoztatta az MTI munkatársát Ham­buch Géza, a szövetség főtitká­ra. A Kiszöv-székházban

Next

/
Oldalképek
Tartalom