Somogyi Hírlap, 1990. október (1. évfolyam, 135-160. szám)

1990-10-03 / 137. szám

2 SOMOGYI HÍRLAP 1990. október 3., szerda Érvénytelen ugyan, de érdekes A hat — tízezer lakos­nál nagyobb — somogyi városban érvénytelen volt a szavazás, döntés csak a második forduló­ban várható- Ezért a párt­listára leadott voksok nem eredményeztek mandátumot. Az első for­duló szavazói által kiala­kított sorrend azonban így is érdekes. Barcs: SZDSZ — Fi­desz, MDF, FKgP, KDNP, MSZ — Agrárszöv. Boglárlelle: MDF— KDNP, FKgP, Ipartestü­let-Kisosz, MSZP; Kaposvár: Fidesz, Fidesz, MDF, koalíció, MSZMP; MSZP, Marcali: MSZP, SZDSZ—Fidesz, MSZMP; FKgP, Nagyatád: MSZP, MDF, KDNP, SZDSZ, FKgP; Siófok: SZDSZ, Fidesz, MSZP, MDF, FKgP. Újra egység (Folytatás az 1. oldalról) elnöknek, Kelet- és Közép-Eu- rópa népeinek, az NDK-beli demokratikus mozgalmaknak. Egyúttal kegyelettel szóltak azokról az emberekről, akik a berlini fal mentén életüket ál­dozták Berlin szabadságáért. A két politikus kijelentette: a megszálló hatalmak jogait fel­függesztették, a Bundestag ismét Berlinben ülésezhet, és a város szeretettel látja vendégül a német törvényhozás tagjaik Az ünnepi nyilatkozat elhang­zása előtt néhány órával befe­jezte munkáját a Nyugat-Berlin biztonságát szavatoló háromol­dalú szövetséges várospa­rancsnokság. A berlinieknek ajándékozott amerikai szabadságharang hangjai mellett a Reichstag előtt éjfélkor felhúzták a fekete-pi- ros-arany színű szövetségi zászlót. A Brandenburgi Kapu két pldaláh több százezer em­ber gyűlt össze. Berlin egét nemzetiszínűre festette a gran­diózus tűzijáték. Sok városában megkondultak a harangok. A németek mintegy nyolcvan szá­Megkondultak a harangok zaléka átvirrasztotta az éjsza­kát. Lothar de Maiziere és Hel­mut Kohl, az egyesített Német­ország kancellárja intézett be­szédet a közel nyolcvanmillió némethez. A rendkívüli várako­zásoknak megfelelően a keddi nyugatnémet tömeglapok több­sége azt a tényt szögezte le, hogy Németország két része ismét egységes. A Frankfurter Allgemeine Zei­tung pedig azt, hogy a németek a szabadságban nyerik vissza egységüket. A második fordulóra Nem lesz kopogtatócédula Nem küldenek újabb kopog­tatócédulákat az önkormányza­ti választások október 14-ére kitűzütt második fordulója előtt — közölte az MTI kérdésére Tóth Zoltán, a BM Választási Irodájának vezetője. Azokban a választókerületekben, ahol ér­vénytelen volt az első forduló, a polgárok személyi igazolvá­nyuk felmutatásával ugyanott adhatják majd le voksukat, ahol az első fordulóban. Természe­tesen azok is szavazhatnak, akik az első fordulóban távol maradtak az urnáktól. Tóth Zoltán felhívta arra a fi­gyelmet, hogy Budapest min­den választókerületében meg kell tartani a második fordulót, miután a fővárosi közgyűlés tagjaira szeptember 30-án a választópolgároknak keve­sebb, mint 40 százaléka adta le voksát. A második fordulóban minda­zok ajelöltek indulhatnak, akik az első fordulóban részt vettek, s polgármester, illetve képvise­lő az a jelölt lesz, aki a legtöbb szavazatot kapja, függetlenül attól, hogy hányán mennek el szavazni. A BM Választási Iroda ugyan­akkor kéri, hogy az esetleges visszalépéseket a pártok, társa­dalmi szervezetek, illetve a füg­getlenjelöltek legkésőbb pénte­kig jelezzék, mert szombaton megkezdődik a szavazócédu­lák nyomtatása a második for­dulóra. Alkotmányellenes a tsz-föld kártalanítás nélküli elvonása (Folytatás az 1. oldalról) csak akkor lehet alkotmányos, ha a volt tulajdonosok és a nem­tulajdonosok szempontjait azo­nos körültekintéssel és elfogu­latlansággal mérlegelik. Az Al­kotmánybíróság szerint — mondta dr. Sólyom László — a személyek hátrányos megkü­lönböztetését jelenti, ha egyes személyek volt tulajdonát repri- • vatizálják, másokét pedig nem. Az alkotmányértelmezési in­dítvány második, a mezőgaz­dasági termelőszövetkezetek tulajdonára vonatkozó kérdés­re válaszolva az Alkotmánybí­róság utalt az alkotmány azon rendelkezésére, mely szerint a Magyar Köztársaság biztosítja a tulajdonhoz való jogot, s tulaj­dont kisajátítani csak kivétele­sen közérdekből, törvényben szabályozott esetekben és módon, teljes, feltétlen és azon­nali kártalanítás mellett lehet. Mindezek alapján az Alkot­mánybíróság nem lát alkotmá­nyos indokot arra, hogy a mező- gazdasági termelőszövetkeze­teket, mint a gazdasági társasá­gok egyik fajtáját, törvényben megfosszák tulajdonuktól. A termelőszövetkezetek tulajdo­na, ezen belül a termőföld, mint gazdasági társaság tulajdona, alkotmányos védelem alatt áll. A határozat ismertetését kö­vető rövid sajtótájékoztatón kérdésekre válaszolva dr. Só­lyom László kijelentette: az Al­kotmánybíróság a határozat­ban közölt álláspontjait — az indokolásban foglaltakon túl — nem magyarázza. A kormány által feltett absztrakt kérdésre, a bírói testület absztrakt választ adott. A gyerekei szeme láttára Leugrott a 8. emeletről Állásgondok a háttérben? (Folytatás az 1. oldalról) Az asszony lezuhanását a kazánháziak vették észre., Szinte velük együtt rohant a tra­gédia helyszínére a két gyerek is. Sírva, kétségbe esve kér­dezték: „Ugye, nem halt meg anyu?” A vizsgálat szerint az asz- szony labilis idegrendszerű, depresszióra hajlamos volt; emiatt már korábban is kezel­ték. A férje — vallomásában — elmondta: az utóbbi időben ő maga állásának elvesztésétől tartott. Ez a félelem, sajnos, nem is volt alaptalan. — A család egyébként jó a- nyagi körülmények között élt — mondta dr. Kelemen Éva, a vá­rosi rendőrkapitányság vizsgá­lati osztályának vezetője.—Ám a labilis idegrendszerű embe­reknél elég egy frontátvonulás, egy kedvezőtlen hír ahhoz, hogy véget vessenek életük­nek. Sajnos, a nehezedő élet- körülmények közrejátszanak abban, hogy gyakoribbak az ilyen tragédiák. (Az utóbbi időben szembe öt- lően növekszik az öngyilkossá­gok száma. Kaposváron az utóbbi időben a tegnapi volt a harmadik.) — Ma ideges volt anyu — val­lották a rendőrségen a gyere­kek, akik a várakozás percei­ben az eléjük tett papírra kusza házakat rajzoltak. (Szegedi) 0 „OMEGA” autósbolt Kaposvár, Berzsenyi u. 12. Telefon: 82-19-368 Nyitva: hétfő— péntek 9—17-ig. Nyugati autóalkatrészek forintért — olajszűrők — levegőszűrők — gázolajszűrők — fékbetétek — csapágyak — vízpumpák — szélvédők stb. raktáron Karosszéria­elemek megrendelésre. (3476) REFLEX Tolmács- és F-ordítóiroda, Siófok Tel/fax: 84/111 -50 (11 i880/a) BALATONI INGATLANÜGYLET? = REFLEX KFT., SIÓFOK! Tel/fax: 84/111-50 (11188O) Ausztráliai, amerikai és magyar befektetők részére keresünk Balaton-parti vagy környéki telkeket, ingatlanokat eladásra PELSO Ingatlanforgalmi Kft. Boglárlelle, bevásárlóközpont. (3402) Somogyi polgármesterek A választás előzetes eredmé­nye alapján közöljük a városok és községek már megválasztott polgármestereinek a névsorát város—város környéki csopor tosításban. Az előzetes ered­mény csak a jogorvoslati határ­idő lejárta után válik végleges­sé. A megválasztottak listájá­nak második részét lapunk hol­napi számában találja a kedves olvasó. Csurgó: Szászfalvi László; Csurgónagymarton: Kokas Zol­tán; Somogycsicsó: Kovács Sándor; Szenta: Berkes Sándor; Fonyód: Horváth Gá­bor; Ordacsehi: Horváth Gyula; Tab: Farkas István; Bábonyme- gyen.dr. Ruff Flórián; Bedeg- kér: Ágyik Lajos; Kapoly: Poth Ibolya; Kánya: Schmuck Fe­renc; Lulla: Reizinger Károly; Sérsekszőlős: Fábri Gézáné; Somogyegres: Jaksó Józsefné; Somogymeggyes: Varga, Sán­dor; Tengőd: Szabolcs Árpád; Torvaj: ifj. Ványi Sándor; Zala: Szarka László. Barcs város környék községei Babócsa:András Zoltán; Bol- hó: Horváth Ádám; Komlósd: Kiss Pál; Péterhida: —; Rinya- újnép: Kiss Józsefné; Somogy- aracs: Traxler Balázs; Csoko- nyavisonta: Horváth Sándor; Rinyaújlak: Nárai Lajos; Da­rán/: Nagy Károly; Drávagár- dony: András Ernő; Drávatamá- si: Csamári József; Istvándi: Pavelka Jenő; Kastélyosdom- bó: Bodnár József; Homok- szentgyörgy: Kulcsár Szilvesz­ter; Kálmáncsa: Somlai Lajos; Lad: Patosfa: Horváth Margit; Lakócsa: Matyók Jó­zsef; Potony: Szilovics József; Szentborbás: Dudás Jánosné; Tótújfalu: Bunyevácz Gyula; Szülök: Virth József; Vízvár: Roskó György; Bélavár: Újfalvi Jánosné; Heresznye: Rengel József. Boglárlelle városkörnyék községei Buzsák: Knezics István; Ga- más: Jeszenszky János; Lát- rány: Emri Gyula; Somogyba- bod: Hartung György; Somogy- túr: Németh István; Visz: Hujder Ferenc; Lengyeltóti: Papszt La­jos; Gyugy: Csizmadia László Hács Pappné Környei Ilona Kisberény: Harangozó . Gyula Szőlősgyörök: —; Öreglak Horváth Endre; Somogy vár: dr. Gyenis Sándor; Pamuk: Szabó László; Somogyvámos: Hanzel László. Csurgó városkörnyék községei Berzence: Kovács Zoltán Iharosberény: Horváth Ferenc Iharos: Katona József; Inke Papp Imre; Pogányszentpéter Zakócs László; Somogyudvar- hely: Tóth László; Zákány: dr. Iváncsics Nándor; Gyékényes: Csordás József; Őrtilos: Nav- racsics László; Porrog: Horváth Zsolt; PorrogszentpáL Csányi József; Porrogszentkirály: Hor­váth Ferenc; Somogybükkösd: Horváth Gézáné. Kaposvár városkörnyék községei Csököly: Kovács Ferenc; Gige: Simon Károly; Rinyako- vácsi: Orbán Margit; Gölle: Ko­vács Ernő; Büssü: Szegvári József; Fonó: Kovács Gyula; Kisgyalán: Csonka József; He­tes: Bek József; Csombárd: Sótonyi György; Juta: Szabó Tibor; Igái: —; Gadács: Szabó Győző; Kazsok: Boldog Géza; Magyaratád: Baán János; Pata­lom: Véber József: Ráksi: dr. Trombitás Tamás; Somogyszil: Sávoly Endre; Kadarkút: Verk- man József; Hedrehely: Bellái Béla; Hencse: Balatincz János; Kőkút: Németh Józsefné; Mike: Brantmüller János; Visnye: Csapó István; Kaposfő:dr. Án- tal László; Kisasszond: Nagy József; Kiskorpád: Pikier József; Kaposmérő: —; Bárd­udvarnok: —; Kaposújlak: dr. Király István; Mernye: Horváth István; Ecseny: Schneiker Já­nos; Felsőmocsolád: Csernyák Lajos; Polány: Csepregi István; Somodor: Kristóf István; So- mogygeszti: Szelechman Lász­ló; Szentgáloskér: dr. Hild József; Mezőcsokonya: Sudár János; Nagybajom: Csík Lász­ló; Jákó: Horváth László; Nagy­berki: Sctimidt Ervin; Csorna: Orbán Ottó; Kercseliget: ifj. Mecseki János; Mosdós: Kruk Tibor; Szabadi: dr. Francz József; Simonfa: Szentes Gyu­la; Bőszénfa: —; Zselickislak: Háttá József; Zselicszentpál: Szabó Csaba; Somogyaszaló: Fajcsi János; Magyaregres: Finta Endre; Somogyjád: Hor­váth Ferencné; Bodrog: Sütő Ervin; Edde: Megyeri János; Osztopán: Kovács Béla; Várda: :opan László Kálmán. Somogysárd: Vancsura Mik­lós; Újvárfalva: Horváth Miklós; Szenna: Handó János; Kapos- szerdahely: Balogh József; Pat- ca: Bellái József; Szilvásszent- márton: Horváth Istvánná; Zse- lickisfalud: Zóka Tibor; Szent- balázs:K\s Bank Lajos; Cserén- fa: Török Gyula; Gálosfa: Ra­dies István; Hajmás: Hatler Já­nos; Kaposgyarmat: Balogh Józsefné; Sántos: Antalné Ke­resztes Mária; Taszár: dr. Ko­vács József ; Baté: Horváth Zol­tán; Kaposhomok: Laskai Zol­tán; Kaposkeresztúr: Csima József; Zimány: Farkas Imre; Őrei: Szlávik József. Közlekedésbiztonsági hét 1990.10.1-7. „A közúti biztonság életet jelent” (ENSZ) Az európai közlekedésbiztonsági hét alkalmával a Didaktika járművezető-képző kft. 50%-os tandíjkedvezményt biztosít elméleti tanfolyamaira, az 1990. október 1—7. között beiratkozok részére A kedvezmény minden járműkategória elméleti képzésére vonatkozik, a megye mind a hót kirendeltségén. Ön dönt, utazik vagy vezet. A számla kiegyenlítése átutalással történik a 390-10559 számláról. (108156) Számítástechnikai, elektronikai, ügyviteli gépek kereskedelmével és szervizelésével foglalkozó kaposvári székhelyű kft.. pályázatot hirdet ügyvezető-igazgatói munkakör betöltésére Várjuk azon felsőfokú műszaki vagy közgazdasági végzettségűek jelentkezését, akik legalább 5 éves szakmai gyakorlattal rendelkeznek. Előnyben részesülnek angol vagy német nyelvismerettel rendelkező pályázók. Az ügyvezető feladata: a kft. képviselete, tevékenységének irányítása. Fizetés eredménytől függően, évi 600 ezer Ft-tól 1 millió forintig. A pályázatokat október 31-ig kérjük leadni a kaposvári hirdetőbe „Szerviz” jeligére. A beküldött pályázatokat bizalmasan kezeljük. (149487)

Next

/
Oldalképek
Tartalom