Somogyi Hírlap, 1990. október (1. évfolyam, 135-160. szám)

1990-10-12 / 145. szám

1990. október 12., péntek SOMOGYI HÍRLAP — SPORT 7 LENNI VAGY NEM LENNI (2) Megalakult a Somogy Megyei Testnevelő Tanárok Szövetsége Az önkormányzatok felelőssége Vajon csörgedezik-e még egy kis pénz a sportegyesületi kasszákba az idén? Pókos Atti­la, a megyei tanács ifjúsági és sportosztályának helyettes ve­zetője nem sok jóval biztatott. Mint mondta, felmérték az idei igényeket. Somogybán mint­egy négymilliós gyorssegélyre lenne szükség a sport finanszí­rozására. 1,2 millióról ugyan elhangzott azon ígéret, de rövi­desen kiderült, hogy erre sem számíthatnak. Természetesen nemcsak az eddig említett egyesületek ke­rültek nehéz helyzetbe. A ka­posvári és a siófoki NB ll-es kosárlabda-szakosztályok megmaradásának feltételeiről már írtunk. Újabban Nagyatád­ról, Tabról és Somogysárdról érkezett jelzés hasonló ügyben és félő, hogy velük sem teljes a lista. A megyei tanács ifjúsági és sportosztályának vezető he­lyettese szerint mindössze százezer forintjuk van jelenleg a lyukak betömésére, s mint hallottuk, most „bizonyos” pénzösszegek átcsoportosítá­sával igyekeznek megmenteni az 1990-es évet. A „bizonyos” szót nem vélet­lenül tettem idézőjelbe, mert szerintem az a „bizonyos” forint is annyit érő, mint a másik. Te­hát ha van, akkor szét kell osz­tani, mielőtt valóban néhány helyen beadnák a kulcsot. De még egy megjegyzés ide kíván­kozik. Az írásom első részében már említett szeptemberi me­gyei tanácsülés (szeptember 22-i lapunk tanúsága szerint) százhatvankétmilliót osztott szét a megyében. Hárommilliót adott a még nem létező autópá­lyához, de abból egy fillér sem jutott a még létező somogyi sport megsegítéséhez. Aligha deríthette jókedvre a sportegyesületek irányítóit Gal- löv Rezsőnek, az OTSH elnö­kének minapi nyilatkozata. Mint mondta: jelenleg négyszázmil­lió forintos gyorssegélyre szorul a magyar sport, de csak az egy­negyedére tett bizonytalan ígé­retet a kormány. Könnyen lehet, hogy egy fillért sem lát az idén ebből az ágazat. Ezért sem ér­tem, hogy miként gondolja meg­valósítani az OTSH elnöke azon kijelentését, miszerint „az értékeket mindezek ellenére meg kell menteni”. Magad uram, ha... Mindezzel szinkronban van az, amit Gundy Richárd, a ka­posvári sportcsarnok igazgató­ja mondott. Őt nemrégiben vá­lasztották be egy kormány mel­lé rendelt sportszakértői bizott­ságba, amelynek most egyik fő feladata a sport megmentésé­nek elősegítése. Az igazgató a sportlétesítmény-vezetők or­szágos értekezletéről nemrég tért haza. Alkalma volt konzul­tálni legfőbb sporthatóságunk vezetőivel is. Ott sem fogalmaz­tak másként: központi támoga­tásokra a közeljövőben aligha lehet számítani. Maradnak te­hát a helyi erőforrások. Az első optimista megnyilatkozást Gundy Richárdtól hallhattuk. Mint mondta, Kaposvárnak a sport támogatása terén előnyös a helyzete. Számos olyan válla­lat van, amely túljutott azon a hibás szemléleten, miszerint a sport nem egyéb fejőstehénnél. Több helyen felismerték a válla­lati érdek és a sport kölcsönha­tását. A teljesség igénye nélkül a cukorgyárat, a Délviépet, a Kapos Volánt és a Balaton Fü- szértet hozta föl jó példának. Hálisten korántsem teljes ez a lista. Az általa is képviselt bizott­ságban fogalmazták meg, hogy a vállalkozásoknak is mind na­gyobb teret kell biztosítani a sportban. (A K. Építők jó példa erre.) De a saját munkahelyét is ezek közé sorolta. A városi sportcsarnok jelenleg is már számos vállalkozás otthona. Az önfenntartók között okvetlen meg kell említeni a Fonyódi Pe­tőfi SE-t is. (Erről korábban már részletesen írtunk.) Ettől füg­getlenül nagy a félelem a me­gyeszékhelyen is, hogy meg­szakad ez a példamutató és — tegyük hozzá — napjainkban rendhagyónak számító fejlődé­si folyamat. Jusson hely az új önkormányzatokban Sokan az új önkormányza­toktól várják, hogy megoldják a sport égető gondjait. Ennek vél­hetően előfeltétele, hogy az önkormányzatokban a sport képviselői is mandátumot kap­janak. A Humanista Párt jó ér­zékkel építette be programjába a fiatalság egészséges élet­módra nevelésének, s ebből fa­kadóan az egész sportéletünk jövőjének az ügyét. A testneve­lés és sportkultúra fejlesztése e párt egyik jelszava lett. Fontos­nak tárták az élsport fejleszté­sét és ehhez a feltételek biztosí­tását. A korszerű létesítmény­hálózat bővítése és továbbfej­lesztése ugyancsak megtalál­ható a programban. Éppen ezért a Humanista Párttámoga- tásával indítanak jelölteket a választás második fordulójá­ban is, remélve, hogy sokan azok közül, akiknek nem kö­zömbös a somogyi sport ügye, voksukkal támogatják a jelölte­ket. Az önkormányzatoknak meg­határozó szerepe lesz sportéle­tünkben. Fontos tehát, hogy olyan személyek is helyet kap­janak bennük, akik tudásukat és szívüket egyaránt adják. Bármily negatív is a statisztika, mégis elenyésző azoknak a családoknak a száma, ame­lyekben valamilyen formában ne nyerne bebocsátást a sport. Ha frázisnak is hat, tény: jövőnk talpköve az egészséges nem­zedék. Hogy az lesz-e, az lehet- e, a ma is szép számmal megle­vő tenniakaróktól függ. Munká­jukhoz teremtsük meg a feltéte­leket! Kapják meg mindenek­előtt a bizalmat és a lehetősé­get, s hagyjuk dolgozni őket. Értünk, mindannyiunkértteszik. Jutási Róbert Érdektelenség? Közömbös­ség? Tájékozatlanság? Az idő­pont rossz megválasztása? — leginkább ezek a kérdések mo­toszkáltak a tudósító fejében tegnap délelőtt, a Somogy Me­gyei Testnevelő Tanárok Szö­vetségének alakuló közgyűlé­sén. A kaposvári tanítóképző főiskola tágas előadótermében ugyanis — az írott sajtó és a rádió munkatársát is beleszá­mítva— pontosan 18-an foglal­tak helyet. Pedig szükség van a testnevelő tanárok szövetség­be tömörülésére, érdekvédel­mére. Legalábbis ez derült ki még a gyűlés előtti spontán beszélgetésekből, merthogy némely intézményben — hihe­tetlenül hangzik, de sajnos igaz — a testnevelést oktatókat ta­nártársaik nem tartják egyen­rangú partnernek. A testnevelők szövetségének megalakítása egyébiránt nem újkeletű dolog, hiszen már az 1870-es években is történtek kísérletek hasonló szervezetek létrehozására—tudtuk meg dr. Walter Károly rövid bevezetőjé­ből. 1990. március 8-án Szege­den 22 alapító taggal jött létre a Magyar Testnevelő Tanárok Országos Egyesülete, és mára már mintegy félezer tagja van. (Hazánkban mintegy hat és fél — hétezer testnevelő tanár dol­gozik.) Az országos szövetség legfontosabb feladatának az egészség védelmét, valamint a tényleges érdekvédelmet tekin­ti. Magyarországon már négy megyében is működik ilyen szö­vetség — a Békés megyei pél­dául már 15 éve —, és most Somogybán is megalakult. A jelen lévők öt személyt — Si­monná Kutas Zitát, dr. Vermes Károlynét, Lehel Lászlót, Péter Attilát és dr. Walter Károlyt — bízták meg azzal, hogy novem­ber elejéig (a helyi sajátosságo­kat figyelembe véve) dolgozzák ki az alapszabályt és a működé­si szabályzatot. —Fenyő— HÉTKÖZI HAZAI GYŐZELEM K. Nehézatlétikai Klub — Dorogi BSC 19-18,5 Ismét érkeztek import bálás áruk a CSIBI Kisáruházba! Bőrkabátok, szőrmebundák és dzsekik igen széles választékban — olcsó áron! Kaposvár, Május 1. u. 7. (108291) HUMÁNUM MINDENEK FELETT! TISZTELT VÁLASZTÓPOLGÁROK! Az e heti lottó számsorsolás után, ezen a héten még valamennyiünknek van egy plusz esélye egy ötösre, SZAVAZZANAK A HUMANISTA PÁRT 5-ÖS LISTÁJÁRA! Jelöltjeink: Herczog Emil Gundy Richard Stier István Dr. Tóth György Németh Márta Ács Lajos Dovigyel Csaba Dr. Havasi Lajos Magyar Attila Berzeviczy Zsolt Kiscsinál György KÖSZÖNJÜK BIZALMUKAT HUMANISTA PÁRT (108307) (Fizetett politikai hirdetés) Előnyt szerzett Kaszparov A címvédő szovjet Garri Kaszparov megnyerte a máso­dik játszmát a New Yorkban zajló férfi sakkvilágbajnoki dön­tőben kihívója, a szintén szovjet Anatolij Karpov ellen, és így 1.5:0.5 pontra módosította az állást. Ezúttal Kaszparov vezet­te a világos bábukat; a spanyol védelmet játszották, és a 44. lépésben Karpov feladta a küz­delmet. A felek 4 óra 58 percet töltöttek az asztalnál. Az állás: Kaszparov—Karpov 1.5:0.5 A 24 játszmásra tervezett párosmérkőzés következő par­tiját péntekre írták ki, amikor is Karpov játszik világossal. — MTI — NB ll-es birkózó-csb A dorogi vereség visszavá­góján szép győzelemmel ör­vendeztette meg szép számú híveit a kaposvári csapat. Erős, tapasztalt ellenfelet fektetett két vállra. A dorogiak két súlycso­portban nem indítottak verseny­zőt, és ez már megcsillantotta a hazaiak győzelmének lehető­ségét. A jó teljesítményt nyújtó Sportműsor SZOMBAT PENTEK Röplabda NB I, női: Kaposvári Tungsram— Debreceni VSC. Kaposvár, városi sportcsarnok, 16 óra. Junior mérkő­zés: 17.30 óra. Kosárlabda NB II: Kaposvári Gazdász— PEAC. Kaposvár, Pannon Agrártu­dományi Egyetem tornacsarnoka, 18 óra. Siófoki Ezüstpart SE—Veszp­rém. Siófok, a foki iskola tornacsar­noka, 18 óra. Kézilabda Megyei bajnokság, fértimérkő- zés.'Csurgó II.—Kéthely. Csurgó, I. Számú Általános Iskola tornaterme, 18.30 óra. BALATONI INGATLANKÖZVETÍTÉS INGATLAN-ÉRTÉKBECSLÉS REFLEX KFT. Siófok, Fő u. 27. Tel./fax: 84/111-50. (8225) Ausztráliai, amerikai és magyar befektetők részé­re keresünk Balaton-parti vagy Balaton környéki tel­keket, ingatlanokat el­adásra. PELSO Ingatlan- forgalmi Kft. Boglárlelle, bevásárlóközpont. (3402) Kosárlabda NB I: Kaposcukor SE—Budapes­ti Tungsram SC. Kaposvár, városi sportcsarnok, 17 óra. Ifjúsági mér­kőzés: 15 óra. Röplabda NB I: Kazincbarcikai Vegyész— Kapos Volán. Kazincbarcika, 15 óra. Kézilabda NB II, női: Siófoki VSE—Sárvár. Siófok, a foki iskola tornacsarnoka, 17 óra. Megyei bajnokság, férfimérkő­zés: KVGY Vasas—Segesd. Ka­posvár, az 503. Számú Ipari Szak­munkásképző Intézet sportpályája, 9.30 óra. BB-kupa kézilabdatorna három megye öt leánycsapatának a rész­vételével. Boglárlelle, a bogiári álta­lános iskola tornaterme, 10 órától. Tollaslabda Páros ranglistaverseny (versenyszámok: leány-, fiú- és ve­gyespáros), Kaposvár, gyakorló ál­talános iskola tornaterme, 11 óra. Labdarúgás NB I: Siófoki Bányász—Szeged SC. Siófok, Bányászsporttelep, 17 óra. V.: Márton S. (Molnár L., Kiss G.). Tartalékmérkőzés: 14 óra (Pamminger). Megyei I. osztály (Az elöl álló csapatok a pályaválasztók, a kez­dési idő 14 óra.): Kaposgép-Texti- les—Nagyatád (Auman), Fonyód— Somogysárd (Polecsák). Tömegsport „Rókamóka” akció, futáspróba. Nevezés:8 órától a Kaposvári Váro- sj Sportcsarnoknál. Rajt: 9 órakor. Útvonal: városi sportcsarnok—De- seda—toponári szőlőhegy, majd vissza. Távok és szintidők: 5 kilo­méter (30 perc), 8 kilométer (50 perc), 15 kilométer (1 óra 50 perc), 21 kilométer (2 óra 50 perc). Sorso­lás: 11 órakor. VASÁRNAP Motocross Idény záró motocrossverseny. 50 ccm-es és 80 ccm-es géposztályok utolsó bajnoki futama, valamint az országos csapatbajnokság har­madik, szintén utolsó futama. Ka­posvár, Hangár-dombi crosspálya. Edzések: 10 órától, verseny: 13 órától. Röplabda NB I: Kaposvári Építők—Kandó Műszaki Főiskola. Kaposvár, városi sportcsarnok, 15 óra. Junior mérkő­zés: 16.30 óra. Sakk OB II: Kapos Volán—Szombat- helyi Haladás VSE. Kaposvár, az IKV-irodaház ebédlője (Szántó Imre u. 5.), 10 óra. Kézilabda Megyei bajnokság, női mérkőzé­sek: Siófok, IV. számú iskola torna- csarnoka. Siófok II.—Balatonszár­szó 9.30 órakor, Balatonszárszó— csapatból elsősorban Divják és Farkas érdemel elismerést. A kaposváriak közül az említett két pontozással nyerő birkózón kívül Ditrich és Simon ellenfél nélkül, nyert, Győr-Varga ellen­felét pedig szabálytalan birkó­zásért leléptették. Szabó tus­sal, Takács, Gschwindt, Cson­ka és Fórián pontozással veszí­tett. Az utánpótlás-mérkőzésen: Kasi—Dorog 18:23,5 Kaposgép 11-kor, Siófok II.—Ka- posgép 12.30 órakor. Csurgó, a gimnázium tornater­me. Csurgó II.—Tungsram 9.30 órakor, Csurgó II.—Fonyód II. 11-kor, Tungsram—Fonyód II. 12.30-kor. Labdarúgás NB III (Az elöl álló csapatok a pá­lyaválasztók, a kezdési idő 14 óra.): Kaposvári Építők—Kaposvári Rá­kóczi FC (Kovács N.). A két csapat megegyezése alapján a Rákóczi- pályán kerül sor a mérkőzésre, s erre a találkozóra nem érvényesek a kiadott Rákóczi-bérletek. A továb­bi mérkőzések: Csurgó—Kaposvár ri Honvéd (Sör), Barcs SC—Marcali VSE (Georgion), Mázaszászvár— Boglárlelle (Lehel). Megyei I. osztály (Az elöl álló csapatok a pályaválasztók, a kez­dési idő 14 óra.): Lengyeltóti— Homokszentgyörgy (Pálfy), Bala- tonszentgyörgy—Nagybajom (Fog­ta), Kapolyi Honvéd—Taszári Hon­véd (Szerecz), Balatonföldvár— Csokonyavisonta (Horváth), So- mogyszob—Tab (Ignáczi), Gyéké­nyes—Marcali Honvéd (Pecsét). Megyei II. osztály (Az elöl álló csapatok a pályaválasztók, a kez­dési idő 14 óra.): Északi csoport: Somogybabod— Mernye, Balatonszárszó—Balaton- keresztúr, Balatonendréd—Táska, Balatoni Vasas—Kaposvári Gaz­dász, Zamárdi—Balatonberény, Kéthely—Balatonszabadi, Öreg­lak—Szőlősgyörök. Déli csoport: Szenna-Zselic— Bélavár, Inke—Kaposmérő, Ber- zence—Kutas, Tarany—Somogy- tarnóca, Bolhás—Kadarkút, Ta- szár—Lakócsa, Zimány—Szülök.

Next

/
Oldalképek
Tartalom