Somogyi Hírlap, 1990. október (1. évfolyam, 135-160. szám)

1990-10-11 / 144. szám

1990. október 11., csütörtök SOMOGYI HÍRLAP — SPORT 15 LENNI, VAGY NEM LENNI (1) II Kosárlabda NB I Válság küszöbén a somogyi sport Vereség Pakson A huszonnegyedik óra utolsó perceiben vagyunk. Ha sürgősen nem történik valami, a sport általános válsága elkerülhetetlen Magyarországon. Egyesületek, szakosz­tályok egész sora szűnt meg az elmúlt időszakban. A leg­frissebb hírek ennél is riasztóbbak. A hamleti monológ egyre több sportvezető ajkáról hangzik el segélyt kiál- tóan. Igen, a „Lenni vagy nem lenni” korszak küszöbére érkeztünk. Somogy sokáig zöld sziget­nek szám ított a sport válságten­gerében. Amíg a legtöbb helyen „repültek a törölközők”, nálunk viszonylag felkészülten várták a következő menet kezdetét jel­ző gongszót. A megyei tanács szeptemberi búcsúülésén a résztvevők elégedetten nyug­tázták, hogy számos korszerű sportlétesítménnyel gazdago­dott Somogy. Valóban, a ver­senysportban lemérhető a fejlő­dés üteme. Elég, ha csak a ka­posvári RSG- és tekecsarno­kot, a gálosfai teniszcentrumot, a mosdósi uszodát, vagy a barcsi sportcsarnokot említjük. Ezzel párhuzamosan az elmúlt évben már tizenegy somogyi csapat szerepelt sportága élvo­nalában. Megháromszorozó­dott a válogatott sportolóink száma, hat kontinentális ver­seny rendezésére vállalkozott megyénk. Valóban, ha erről az oldalról nézzük, a somogyi sport a szebbik arcát mutatja. De van egy másik is. Ha a minő­ség alapjául szolgáló iskolai vagy a tömegsport felől közelí­tünk, már nincs okunk a ho­zsannára. Főként az alsó fokú iskolákban kevés a tornaterem, belőlük csak az utóbbi években mutatóba épült néhány. A töme­gek mozgásszegénységéről inkább az egészségügyi szer­vek tudnának hiteltérdemlően nyilatkozni. Az időnkénti kam­pányok legfeljebb a felszínt szí­nesíthetik. De a minőségben is torzít a statisztika. Az úgyneve­zett alapvető sportágakban (at­létika, úszás, torna) szolidan fo­galmazva, nincs okunk a di­csekvésre. Baljós előjelek Sajnos elérkeztünk egy olyan időszakhoz, amikor a meglevő értékeink megmentéséhez sincsenek biztosítva a feltéte­lek. Kezembe került a Kaposvá­ri Városi Tanács ifjúsági és sportosztályának nyári informá­ciós jelentése, melynek cím­zettje a megyei tanács ifjúsági és sportosztálya volt. Június­ban már megfogalmazódott, hogy októberre (tehát napjaink­ra) több NB l-es csapatunk fize­tésképtelenné válik. Egy követ­kező jelentés már egy hónappal korábbra prognosztizálta ezt az állapotot. Nos nem kellett látno­ki képesség ennek a megítélé­séhez, elég volt hozzá egy ala­pos helyzetelemzés. Bjzony valamennyi szinten még nem tudatosult, hogy az állam eddigi pénzelosztó szerepét el kell fe­lejteni. Állam bácsi ritkán nyúl ma már a zsebébe, mert tudja, hogy az többnyire üres. Másszóval e téren nem kívánja követni a jól bevált nyugati gyakorlatot, ahol az állam egyre inkább bevonul a sportba. Fokozza a nehézsége­ket, hogy a helyi sponzorok is pénzszűkében vannak, sok he­lyen pedig még az alakulgató (vagy még létre sem jött) önkor­mányzatok sem az első teen­dőik közé sorolják majd ezt a kérdést. Egyébként sincs miből osztaniuk. A legtöb vállalatnál a küszöbön levő vezetőváltás (megújítás) miatt a korábbitól eltérő óvatossággal bánnak a forintokkal. Az elnökök szemével Több helyen érdeklődtünk, hogyan, miként sikerül átvé­szelniük ezt a kritikus idősza­kot A Kaposplast SE-nél Horváth Sándor elnök egyértelműen fogalmazott. Két NB l-es aszta­litenisz-csapatukat képtelenek egyidejűleg a saját erejükből eltartani. Miután ők a női szak­osztályt alakítottak annak ide­jén, továbbra is e mellett teszik le a voksukat. A férficsapat feje fölött máris Achilles kardja le­beg. Szavait Varga János szak­osztályvezető is megerősítette. A férfi együttes pénze novem­ber végéig elég, a decemberi csb-n es az egyéb, év végén ranglista versenyeken már nem tudnak résztvenni. Kétszázezer forintjuk hiányzik. A központi támogatásnak csak a hatvan százalékát kapták meg eddig, s érdeklődésükre nem sok jóval biztatják őket. A Kaposvári Épí­tők abban az időszakban fejlő­dött nagyon dinamikusan, s nőt­te ki magát a megye legna­gyobb egyesületévé, amikor másutt már a leépülés időszaka kezdődött. A „bőségszaru” azonban nálunk is kiürülőben van. Stier István egyesületi el­nök a következőket mondta. — Szeretnénk elkerülni a csődöt, azt az időszakot, ami­kor adósságunk már milliókra rúg. Jelenleg még biztosítottak az egyesület működési feltéte­lei. Ezt az évet mind az öt szak­osztályunk végig éli. A további már nemcsak rajtunk múlik. Mi annak idején úgy vettük át a Rákóczi volt szakosztályait, hogy elhangzott az ígéret: velük jön az addig is biztosított köz­ponti támogatás. Most válaszút elé kerülünk. Ha állami támoga­tás nélkül kívánjuk fenntartani szakosztályainkat, akkor le kell mondanunk sportlétesítmény- fejlesztési elképzeléseinkről. Ezt pedig több ok miatt sem te­hetjük meg. Másszóval:, nem rajtunk múlik, hogy a K. Építők sportegyesület talpon marad-e vagy sem. (Folytatjuk) Jutási Róbert Ritmikus sportgimnasztika Újabb nagyszerű Kapos RSG SC-sikerek Istók Orsolya és Szalay Andrea országos bajnok! Október 6-án és 7-én Buda­pesten, a körcsarnokban ren­dezték meg a ritmikus sportgim- nasztikázók országos egyéni bajnokságát. (Mint ismert, az egy héttel korábban rendezett országos csapatbajnokság 1. — 16. helyezettjei vehettek részt a mostani erőpróbán.) A bajnokságon ott voltak a két kaposvári egyesület versenyzői is, akik igazán remekül szere­peltek. Mind a gyermekeknél, mind a serdülőknél a Kapos RSG SC tornászai végeztek az első helyen. Gyermekkorosztályban Istók Orsolya (Kapos RSG SC) sze­rezte meg az aranyérmet. A további somogyi eredmények: 4. Horváth Andrea (Kapos RSG SC), 6. Balogh Orsolya (Kapos RSG SC), 7 —10. Békési Zsa­nett (Kaposvári Építők), Gáspár Melinda (Kaposvári Építők), 11. Jani Bernadett (Kaposvári Épí­tők), 14. Gál Bernadett (Kapos RSG SC). Istók Orsolya hétvégi mérlege: öt aranyérem! A szerenkénti döntők során Istók Orsolya egyszerre négy aranyérmet is szerzett, mégpe­dig szalag-, kötél-, karika- és labdagyakorlata során. Jani Bernadett szabadgyakorlatban harmadik lett, míg Horváth And­rea karikagyakorlatával szer­zett bronzérmet. A serdülő korosztályúak mezőnyében Szalay Andrea (Kapos RSG SC) diadal­maskodott. Rajna Eszter (Ka­pos RSG SC) a 12., Holjevicz Eszter (Kapos RSG SC) pedig a 13. lett. A szerenkénti döntőkben Szalay Andrea még tovább gyarapította eddig is tekintélyes éremgyűjteményét, hiszen to­vábbi három arany- és két ezüstérmet szerzett. Labdával, buzogánnyal és szalaggal a legjobbnak bizonyult, míg kötél- és karikagyakorlatával a máso­dik lett. A két győztes, Istók Orsolya és Szalay Andrea sikerének ér­tékét növeli, hogy korosztályuk versenyein eddig még nem ta­láltak legyőzőre. A három nagy versenyen — vidékbajnokság, Magyar Kupa, országos baj­nokság — egyaránt az élen végeztek. Labdarúgó EB-selejtező Vérszegény döntetlen Norvégia —Magyarország 0-0 A két csapat, mintegy húsz­ezer néző előtt, az alábbi ösz- szeállításban kezdett az ír já­tékvezető, Spillane sípjelére: Norvégia: Thorstvedt—Halle, T. Peder­son, Bratseth, Lydersen—E. Pedersen, Alsen, Brandhaug, Jakobsen—Sörloth, Fjörtoft Magyarország: Petry—Pintér—Limperger, Lőrincz—Mónos, Kozma, Bog­nár Gy., Kovács E., Szalma— Kiprich, Kovács K. A döntetlen kiharcolásában ezúttal is (csakúgy, mint szep­temberben a Wemleyben, az angolok ellen) oroszlánrészt vállalt az acélidegzetű Petry, továbbá sziklaként őrizte a 16- os környékét a két ferencvárosi védő, Pintér és Limperger. Ők hárman magasan kiemelked­tek, de a második félidőben mindenki megtette a magáét. Ami a hazaiakat illeti, ők komo­lyan csalódhattak, és ami fur­csa, legjobbjukat, Fjörtoftot a hajrában lecserélték, noha — ahogy mondani szokás — „benne volt a gól”. NB I-esek lesznek a kaposvári tollaslabdázók (?) Ha minden igaz, akkor mégsem az OSC, hanem a Kapos­vári Tanítóképző Főiskola tollaslabdázói indulnak az október 20-án rajtoló NB l-ben. A két csapat vezetői ugyanis úgy döntöt­tek, hogy mégiscsak a kaposváriak induljanak a legfelső osz­tályban. A frigyre az országos szövetség is áldását adta. Egye­dül már csak a fővárosi együttes vezetőjének a kézjegye hiány­zik. Erre csak jövő héten kerülhet sor, mivelő jelenleg külföldön van. Somogyi sikerek Lövészet A hét végén került sor a Ta­nácsi és Intézményi Dolgozók Szakszervezetének Somogy Megyei Szövetsége által rende­zett — immár hagyományosnak tekinthető — dél-dunántúli me­gyék területi női és férfi kispus­ka-lövészversenyére. Az erő­próba mind a két nemnél a so­mogyi versenyzők sikerét hoz­ta. A nőknél a Marcali Városi Tanács, a férfiaknál pedig a Somogy Megyei Tanács csapa­ta végzett az első helyen. Az egyéni küzdelmek során dr. Molnár Irén (Marcali Városi Tanács) és Kovács Tibor dia­dalmaskodott. Paksi Atomerőmű SE—KaposcukorSE 92-85(45-46) Paks, 600 néző. V.: Hajniss, Gidófalvy. Kaposcukor SE: Vojvoda (17), Kristinik (11/3), Monok (15), Michalik (16), Gosztonyi. Csere: Bognár (5), Nagy L. (11/9), Kovács (7/3), Stickel (5/3). Edző: Magyar András. Paksi A tomerőmű SE: Janko- vics (8), Pisnyák (19), Mokos (21/9), Kovács (9), Radovics (17/9). Csere: Munteán (8/3); Stankiewicz (10), Halmai. Edző: Juhász Sándor. A feldobás után egyből ötödik sebességre kapcsolt a paksi csapat, és szinte állva hagyta ellenfelét. Tetszés szerint érte el kosarait a gyengén védekező kaposvári védőkkel szemben. 20-11-re, majd rövid idő múlva 30-13-ra elhúzott. Kovács, Sti­ckel és Nagy L. pályára küldése jó húzásnak bizonyult, hiszen védekezésben és támadásban is egyaránt feljavult a Kaposcu­kor. Kovács négy szerzett lab­dájával kontrázva egyenlített a kaposvári csapat, és a félidő végére a vezetést is átvette. A második játékrészt kettő triplával nyitotta a Kaposcukor, és az ötödik perc végére 12 pontos előnyt szerzett. Ekkor ki­pontozódott JankovicsT a haza­iak 208 centiméter magas cen­tere, így a Kaposcukor előtt megnyílt a palánk alatti köny- nyebb kosárszerzés lehetősé­ge — amit sajnos nem tudott kihasználni. Külső dobói révén fokozatosan feljött a Paks és kiegyenlített, sőt a vezetést is átvette. A befejezés előtt három perccel még teljesen nyílt volt a mérkőzés. A hazaiaknál Rado­vics beállítása jó húzásnak bi­Vojvoda a Kaposcukor egyik leg­jobbja volt zonyult, aki (némi túlzással) egyedül nyerte meg a mérkő­zést az utolsó percekben dobott 11 pontjával. Nyert mérkőzést vesztett el Pakson a Kaposcukor a hajrá­ban azzal, hogy a bedobó Ra- dovicsot és Mokost egyszerűen nem tudta tartani. A végére elbi­zonytalanodott, amikor meg­csillant a győzelem lehetősége. Jók: Radovics, Mokos, Stankie­wicz, illetve Vojvoda, Stickel, Nagy L. Edzőnyilatkozatok a mérkő­zés után: Magyar András: A végjáték­ban könnyelműségünknek hét­pontos vereség lett a vége. Juhász Sándor. 18 pontos vezetésünk után belehaltunk a szépségbe, de a végére Rado­vics mérkőzést nyert nekünk. Paksi Atomerőmű SE ifi— Kaposcukor SE ifi 52-51. Szabó Gábor Labdarúgás Megyei II. osztály Déli csoport: Kutas—Zimány 0-0, Kaposmérő—Berzence 1-0, Bélavár— Inke 3-2, Lakócsa—Szenna-Zselic 1 -1, Kadarkút—Taszár 0-0, Somogytarnó- ca—Bolhás 4-0, Szülök—Tarany 3-0. Északi csoport: Táska—Öreglak 2-3, Balatonkeresztúr—Balatonend- réd 3-2, Mernye—Balatonszárszó 0-1, Balatonberény—Kéthely 1-0, Ka­posvári Gazdász—Zamárdi 2-0, Sző- lősgyörök—Balatoni Vasas 1-2. Az Északi csoportot működtető SLASZ tegnapig még nem szerezte meg a Balatonszabadi—Somogyba- bod találkozó végeredményét, így táb­lázatot sem tudunk közölni. Déli csoport Az állás: 1. Szülök 8 7­1 21-5 14 2. Kadarkút 8 5 2 1 7-2 12 3. Zimány 8 3 5­9-7 11 4. Kaposmérő 8 4 2 2 11-7 10 5. Berzence 8 4 1 3 8-6 9 6. Szenna-Zselifi 2 4 2 12-13 8 7. S.tarnóca 8 3 2 3 14-12 8 8. Bolhás 7 2 3 2 9-13 7 9. Inke 8 2 2 4 12-12 6 10. Taszár 7 2 2 3 9-9 6 11. Bélavár 8 2 2 4 9-11 6 12. Kutas 8 2 2 4 11-14 6 13. Lakócsa 8 1 2 5 3-16 4 14. Tarany 8­3 5 8-23 3 Kölcsönzés Várjuk kedves ügyfeleinket Marcaliban a Sport utcában — buszállomással szemben — most megnyílt háztartási és építőipari kisgépkölcsönző üzletünkbe gazdag áruválasztékkal. Műszaki cikkek bizományi értékesítése is ugyanitt. (136434) Körzeti bajnokság Kaposvár, I. osztály: Kaposfö— Mike 3-0, Juta—Hedrehely 2-1, Kapos- füred—Patalom 0-0, Nagyberki—He­tes 2-1, Surján—Kiskorpád 1-2, So- mogyjád—Magyaregres 4-1. A Vár- da—Jákó mérkőzés a 81. percben fél­beszakadt. II. osztály: Somogygeszti—Alsóbo­gát 4-2, Toponár—Gölle 9-0, Oszto- pán—Fonó 2-1, Felsőmocsolád—Ma­gyaregres 1-2, Igái—Kaposmérő II. 3-1. A Bodrog csapata szabadnapos volt. Tab I. osztály: Tab II.—Kereki 1-1, Látrány—Nágocs 0-5, Balatonsze- mes—Andocs 0-6, Ádánd—Karád 0-11. II. osztály: Gamás—Törökkoppány 3-1, Visz—Kisbárapáti 1-2, Kötcse— Somogytúr 5-2, Ságvár—Nagyberény 5-0, Kapoly—Somogymeggyes 2-1, Bábonymegyer—Tengőd 2-2. Figyelem! Legolcsóbban építőanyagot! 4—10 m-ig fenyőgerendák, 50mm-es gyalult palló, hajópadló, tetőléc, lambéria, tölgy, kőris szalagparketták, téglák, cserepek és még sok más építőanyag. Cím: Építőanyag-kereskedés Ádánd, Berzsenyi u. (Siófoktól 10 km-re) Nyitva: 8-tól 16 óráig, szombaton 8-tól 13 óráig. Érdeklődni a (84)13-345- ös telefonon. (108073)

Next

/
Oldalképek
Tartalom