Somogyi Néplap, 1990. április (46. évfolyam, 77-95. szám) / Somogyi Hírlap, 1990. április (1. évfolyam, 1-5. szám)

1990-04-29 / 5. szám

1990. április 29., vasárnap SOMOGYI HÍRLAP — KULTÚRA 9 Mozgásba sűrített költészet Irta: Lőrincz Sándor Fotó: Kovács Tibor­SOMOGYI KÖRKÉP A TÁNCMŰVÉSZET VILÁGNAPJÁN Jean Georges Nővérré francia balettáncos emléké­re — a Nemzetközi Színházi Intézet 1981. évi madridi közgyűlésének kezdemé­nyezésére — számos ország beiktatta kulturális prog­ramjai közé április 29-ének, a Táncművészet Világnapjá­nak megünneplésését. Még ha szűkebb hazánkban, Somogybán nincs is köz­ponti rendezvény e napon, felnőtt és gyermektáncosok ezrei összegzik gondolat­ban, mit jelent számukra ez az ünnep. Vida Józsefkilenc év óta a Bm. Kaposvár Táncegyüttes koreográfusa. Táncosaival a Dimitrov utcai próbaterem­ben készül 40 esztendős koreográfusi munkásságá­nak megünneplésére, ame­lyen a Csepel és a Somogy Táncegyüttes öregjei is föl­lépnek majd. — A jókedv és a lelkesedés még a legnehezebb időkben is megmaradt — jegyezte meg Vida József. — A sok kudarc és fokozódó anyagi gondjaink ellenére mi hiva­tásnak tekintjük ezt az élet­formát, s ha arra szövetke­zünk. hogy ez a táneos­anyanyelv minél több gye­reknek a sajátja legyen, meggyőződésem, hogy töb­bet kellene áldozni rá. Hogy mégis mi éltet bennünket? Az a műhelymunka, az a barátság, amely összeköti a lányokat és a fiúkat; a szín­padra állított magyar folk­lórkincs, kiegészülve a szép­séges erdélyi táncokkal, amelyeknek ma egyre na­gyobb szerelmesei va­gyunk... A Somogy Megyei Művelő­dési Központ kimutatása szerint a múlt évben me­gyénkben 32 felnőtt nép­táncegyüttes 1280 fővel te­vékenykedett, és 104 gyer­mekcsoport 3744 táncosa vett részt a próbákon, a föllé­péseken. A néptánc mellett azonban a klasszikus tánco­kat is elsajátíthatják a fiata­lok. Szép Elemér tánctanár és társai egy-egy tanévben majdnem 2000 diáknak tanítják meg a valcert, a fo- xot, az angolkeringőt, a szambát és a tangót. A hetesi művelődési ház­ban ottjártunkkor koszo­rúcskára készülődtek a diá­kok. Szép Elemér az utolsó instrukciókat osztogatta. A 42 éve táncoktatással foglal­kozó tanárember így vall hivatásáról. — Jó érzés tinédzserek között élni. Ők számomra még gyerekek, és őszinték. Az órák felfrissülést jelente­nek, s mindig kellemes kö­zérzettel távozom közülük. Tanfolyamunkon a hagyo­mányos táncok mellett a divatos táncokat — köztük a lambadát — is megtanulják. És a tánciskola egyben il­lemtanóra is... Az évtizedek folyamán találkoztam olyan kisdiákkal, akinek már a nagyanyját is én tanítottam arra, hogyan kell járni a csacsacsát... A kaposvári Latinka Sán­dor Művelődési Központ színháztermében a megye legnívósabb amatőr cso­portjának, a Somogy Tánc- együttesnek a próbáján jár­tunk. A 40 fiatal most egy májusi bemutatóra készül. A Szülőföldem tükörcsere­pei című estet Sütő András tiszteletére rendezik meg. Azt tervezik, hogy a bevétel­ből könyvcsomagokat jut­tatnak el Székelyföldre... A szünetben Mosóczi Ist­ván művészeti vezetővel beszélgettünk: — A tánc az életem. Mun­kát, barátságot, sikert és kudarcot, vidámságot és szomorúságot, dopping­szert és megnyugvást jelent egyszerre. Egy-egy koreog­ráfia színpadra állítása szár­nyalást, kitárulkozást tesz lehetővé számomra. És az alkotás: önvallomás is egy­ben... Ha Kaposvárra jövök, mindig örömmel ülök be kocsimba, mert ebből a vá­rosból indultam el, és leg­meghatározóbb koreográfu­si élményeim e közösséghez kötődnek — mondta Mosó­czi István, aki a Somogyon kívül a Bm. Duna Művész- együttes és a szentendrei Kék Duna Táncegyüttes ko­reográfusa. A Fodor Iván nevével fém­jelzett 25 éves balatonszent­györgyi Kisbalaton Tánc- együttes több tagjának ,,C” kategóriás néptáncoktatói és táncházvezetöi oklevele van, így az utánpótláscso­portok is — amelyekben 100 gyerek táncol — ered­ményesen dolgozhatnak. — A tánc és a zene szerves része mindennapjainknak. Együtt élni a múlttal, meg­tartani hagyományait, s az átmentett kincset továbbad­ni a jövőnek — ez a mi fela­datunk — fogalmazta meg az ars poeticát Darvas Éva, az együttes táncosa. — Fele­melő érzés magunkra ölteni a népviseleteket, s a Guzsaj muzsikájára ropni eleink táncait. Ez a közösség, ez a munka érleli bennünk a szép és jó iránti fogékonysá­got. A tánc ízlést és lelket finomít, embert nemesít... A kaposvári Kilián György Városi Művelődési Központ­ban akadtunk Balázsné Pomezanski Juditra, aki éppen Flamingóival próbált. Az ismert táncpedagógus a balettól a néptáncon és a táncházvezetésen átjutott el a versenytáncig. Büszke rá, hogy az első társastáncklu­bot Somogybán szervezték meg Bozóky Lajossal, s azó­ta Szigetváron, Boglárlellén és Kaposváron a Flamingón kívül még egy működik Do- rottya néven. Azt vallja, hogy ez a különleges, elegáns vi­lág szépségével átsegít a kamaszkor válságain, majd kiteljesedik egy érzéseket szuggesztívan kifejező mű­vészi előadásmódban. Ami­kor arról faggattam, mit kí­ván a táncművészet világ­napján, így válaszolt: — Fakultatív tánctanítást az általános iskolákban, új, modem világunkhoz igazo­dó illemtankönyvet s olyan központi szórakozóhelyet, ahol a bömbölő zenére lötyö- gő-rángatódzó diszkótánco­sok helyett egymást átölelő fiúk és lányok kultúráltan mozognának az élő muzsi­kára... Németh Ágnes több mint tíz év óta neveli a Somogy Táncegyüttes utánpótlás csoportját. A kaposvári Tóth Lajos Általános Iskola alsó­saiból, valamint a Somogyi Aprók közül számos tehet­séges diák került a felnőtt­együttesbe. A néptánc — tudjuk jól — pénzigényes műfaj: a mozgalom ma egyre nagyobb anyagi gonddal küszködik. E gyerektánco­sok szülei is rendszeres hoz­zájárulással segítik a cso­portot. — Amíg a fenntartók nem találnak megfelelő számú szponzort, mi tarthatja össze a társulatokat? — kér­deztük a művészeti vezetőt. — Egyetlen dolog csupán: a TÁNC, a mozgásba sűrített költészet. A heti próbák ve- rejtékcseppjei, a születő ko­reográfiák mozdulatvilága, muzsikája és gondolatisága. No, meg az apró falvak pará­nyi kultúrházainak hálás közönsége és a városi műve­lődési központok tágas né­zőterének tapsszava... ,,A tánc olyan művészet, amely a lelket formaija..., ami megnyilvánul járásod­ban, ahogyan eszel, ahogyan szeretke­zel, és ahogyan semmit sem teszel. A test művészete, és amíg a táncosnak teste van, attól a vágytól megszállva él, hogy táncban fejezze ki magát. ” (Shirley MacLaine)

Next

/
Oldalképek
Tartalom