Somogyi Néplap, 1990. április (46. évfolyam, 77-95. szám) / Somogyi Hírlap, 1990. április (1. évfolyam, 1-5. szám)

1990-04-02 / 77. szám

Ára: 4,30 Ft XLVI. évfolyam, 77. szám <hQVPILJV 1990. április 2., hétfő Tárgyalások az RMDSZ és a Vatra között Békében kívánnak élni Vasárnap közös nyilatkozatot tettek közzé a március 30-án, Kolozsváron rendezett nemze­tiségi tanácskozásról. Adrian Motiu, az Erdély kérdéseivel foglalkozó miniszteri rangú ál­lamtitkár március 29-én Csík­szeredán és Sepsiszentgyör- gyön tájékozódott a megyék­ben kialakult helyzetről. Ezt követően március 30-án Ko­lozsváron tanácskozást tar­tottak, amelyen a Hargita és Kovászna megyei szervezetek képviselői, valamint a Vatra Romaneasca kolozsvári szer­vezetének képviselői vettek részt. Ezen a tanácskozáson öt­pontos nyilatkozatot fogadtak el a résztvevők. A dokumentum leszögezi, hogy a térségben a románok és a magyarok béké­ben kívánnak élni, Romániát közös hazának tekintik és elha­tárolják magukat minden olyan szándéktól, amely az ország bomlasztására irányul. Közö­sen foglaltak állást a széthúzó és destabilizáló kísérletek ellen, Tovább menetel a Bányász Hej, cigány... — harsogott az ismert nóta néhány első taktusa a Bányász-pálya körüli hang­szórókból. A bemondó fakadt dalra örömében. Mindez a Vác elleni NB l-es labdarúgó-mér­kőzés 36. percében történt, miután Czigány Csaba, a hazai­ak játékosa megszerezte csa­pata harmadik gólját. No és ő rúgta az elsőt is, a második pedig az átadásból született... A Balaton-parti piros-feketék megérdemelten győztek 3—2- re a két, tavasszal addig veret­len együttes találkozóján. A Vác — mint várható volt — kemény ellenfélnek bizonyult. A szom­bati Siófoki Bányász ellen azon­ban kevésnek bizonyult a ven­dégek elszántsága, néhol ötle­tes játéka — a hazaiakat Gellei Imrének (és ez egyre határozot­tabban így tűnik) sikerült kimoz­dítania a „középcsapat" sema­tikus állapotából. Az öt tavaszi mérkőzésen három győzelmet arattak, két döntetlen mellett. A Váci Izzó elleni mérkőzésről munkatársunk a 6. oldalon szá­mol be. függetlenül attól, hogy azokat belső vagy külső erők gerjesz­tik. Vállalták, hogy tiszteletben tartják az ország minden állam­polgárának egyéni és kollektív jogait nemzetiségre való tekin­tet nélkül „az egyetemes embe­ri jogok kiáltványával, a helsinki és a bécsi konferenciák doku­mentumaival, valamint az or­szág törvényeivel" összhang­ban. A közös nyilatkozatban úgy foglaltak állást, hogy a nézetel­téréseket és konfliktushelyze­teket tárgyalásokon kell ren­dezni. A kialakult helyzetről a román és magyar közvéleményt, vala­mint az érdekelt feleket a való­ságnak megfelelően, lojálisán és kölcsönösen tájékoztatni kell. * * * Az RMDSZ sepsiszentgyör­gyi szervezete a szórvány ma­gyarság kérdéseivel foglalkozó bizottságot hozott létre. A testü­let védnökségével megkezdő­dött a csángó—magyar csopor­tok szervezése. Mint arról a Sepsiszentgyör- gyön megjelenő, Háromszék című lap beszámol: a csángó magyarok olyan szervezeti egységet hoznak létre, amely feladatának tekinti a moldvai és az erdélyi magyar falvak közötti testvérkapcsolatok kiépítését. Kompon Pihen a komp, kikötötték. Nem sokáig simulhat a móló­hoz a hajótest, mert várja a munka, a jó idő közeledtével egyre többen kelnek át a Ti­hany—Szántód közötti réven. Kecskés Gyula üzemegység­vezetővel és Baranyai György kapitánnyal a hajóhíd magasságából figyeltük a hosszú útra indulók gépkocsi­jainak katonás felsorakozását a felfestett vonalak közé. — Most menetrend szerint napi 11 alkalommal fordulunk a két part között. — Néha azonban sűríteni kell a forga­lom miatt a járatokat, így ma délelőtt is már kétszer fordul­tunk pluszban. A Széchenyi hátára egyébként egyszerre 34 személyautó fér fel. Ezek­ben a tavaszi napokban álta­lában 60—70 százalékos a telítettségünk. Tegnap a déli órákban sűrű kocsisorok vettek irányt a ré­GORB ACSOV A JÓZAN ÉSZRE APELLÁL Újabb katonai akciók Vilniusban LANDSBERGIS NYILATKOZATA SZEGŐ ANDREA SZERINT A szakszervezetek MDF—SZDSZ nagykoalícióban érdekeltek —A, .jogellenes" határozatok haladéktalan hatályon kívül he­lyezését követelte szombaton a Litván SZSZK Legfelsőbb Ta­nácsához intézett éles hangú felhívásában Mihail Gorba­csov. A szovjet elnök rámuta­tott: a jelenlegi litván vezetés nem hallgat a józan ész szavára és továbbra is figyelmen kívül hagyja a Népi Küldöttek Kong­resszusának határozatait. Olyan egyoldalú intézkedése­ket hoz, amelyek eilentéteseK a szovjet alkotmánnyal, lépései A Magyar Szocialista Párt elnökségének döntése alapján Pozsgay Imre visszalépett a választások második fordulójá­ban való részvételtől. Az MSZP országos listavezetője ezt va­sárnap A hét című műsorban személyesen jelentette be.-Pozsgay kijelentette: a párt elnöksége nem járult hozzá, hogy a jelenlegi feltételek mel­lett és körülmények között részt vegyen a második fordulóban; ő pedig elfogadta az elnökség vek felé. Néhány órán keresz­tül még az északi part hegyei felé igyekeznek többen, aztán majd fordul a közlekedők útja. — Most szép az idő, de ha erősen fúj a szél, akkor a ha­talmas szélfogó felülettel bíró hajótest úgy viselkedik mint egy vitorlás — kapcsolódott a beszélgetésbe Baranyai kihívóak és sértőek a szövet­ségre nézve. Gorbacsov sze­rint ez az út „veszedelmes zsákutcába vezet". Az elnök javasolta, hogy a Lit­ván SZSZK Legfelsőbb Taná­csa haladéktalanul helyezze hatályon kívül az elfogadott „jogellenes" határozatokat, le­hetőséget teremtve ezzel a fel­merült problémák egészének „egyetlen elfogadható alapon”, a szovjet alkotmány keretei (Folytatás a 2. oldalon) határozatát. „Ahol politikai zsa­rolással és a választási etika megsértésével, személyeske­dő és becsmérlő, személyemet mélyen sértő hírek terjesztésé­vel, kijelentéseim megmásítá- sával akarnak győzni, ott nin­csenek eszközeim. Ebben a csatában, ilyen módon nem kí­vánok részt venni, inkább a vesztést ismerem el; én a vesz­teségeimből szoktam győzel­meket kovácsolni.” (MTI) György. — Ilyenkor már messze a kikötő előtt meg kell kezdeni a manővert, aminek végrehajtása nagy rutint, komoly tudást követel. Kor­mánykerék nincs a manőver­pulton — hidraulikos karokkal vezetjük a kompot. Megtudtam még, hogy a motorosnak 12 ezer literes A jelen helyzetben a szak- szervezeteknek együttműkö­dést kell ajánlaniuk minden olyan pártnak, amely nem tö­rekszik a mozgalom szétzúzá­sára — mondta Szegő Andrea, a Magyar Szakszervezetek Országos Szövetségének el­nökhelyettese az MTI munka­társának, aki arról kédezte, hogy a szövetség milyen lehe­tőségeket lát az érdekérvénye­sítésre az új parlamentben, s egyáltalán szükséges-e a szakszervezetek jelenléte a tör­vényhozásban. Az elnökhelyettes szerint a szakszervezeteknek alapvető érdeke fűződne ahhoz, hogy képviseltessék magukat az új országgyűlésben, mert az új politikai rendszerben a parla­ment lesz a legfőbb legitim poli­tikai fórum, s aki azon belül nem tudja a saját érdekeit kifejezés­re juttatni, annak további tevé­kenységében jelentős nehéz­ségek elé kell majd néznie. Mi­után azonban a mozgalom által támogatott 30 független képvi­selőjelöltből a választások má­sodik fordulójára mindössze 3 maradt talpon, Szegő Andrea úgy vélekedett, hogy a szak- szervezetekjövőbeni működési lehetőségeit elsősorban az ha­tározza meg, hogy a koalícióra lépő pártok hogyan fogalmaz­zák meg a mozgalomhoz kap­csolódó viszonyukat. Hangsú­lyozta, hogy leginkább a szo­üzemanyag-tartálya van, ez a mennyiség az óriásnak csak­nem egy hónapra elég. Köz­ben lassan megtelt a hajó — egyébként is délután két óra van — itt az idő indulni. Mert a komp a déli partról 7—17 kö­zött minden egészkor, Ti- hanyból félórákkal később vesz irányt a nyílt víz felé. (Czene) ciáldemokrata eszmerendszer áll közel a szakszervezetek tár­sadalompolitikai, gazdaságpo­litikai szerepvállalásához, de egyes kérdésekben szövetsé­gre léphetnek olyan pártokkal is, amelyek nem tagadják a tár­sadalmi szolidaritás szüksé­gességét, programjukból a szo­ciális értékrend sem hiányzik. Ebből a szempontból a szak- szervezetek nehéz helyzetben lesznek, mert Szegő Andrea értékelése szerint a választáso­kon a baloldali erők jelentős mértékben felmorzsolódtak, s az új parlamentben a meghatá­rozó erők előre láthatóan a jobbcentrum köré szerveződ­nek, ahová az SZDSZ-t is sorol­ta. Mivel várhatóan az új parla­mentben az erőviszonyok elég­(Folytatás a 2. oldalon) Eső után kellemes hétvége Fellélegzett a Jóid — mondják a gazdák. Vala­mit pótolt a természet a téli csapadékhiányból. Vala­micskét, mert továbbra is szükség van az éltető erőre. Minden esetre a növények üdébbek, gyorsabban fej­lődnek az elmúlt héten esett csapadék nyomán és így az emberek is sokkal nagyobb kedvvel indultak neki a hétvégiJöldművelés- nek. A siófoki meteorológiai obszervatóriumtól kapott információink szerint mült csütörtökön esett a legtöbb eső, mintegy kilenc millimé­ter, s előző napokon is mér­tek csapadékot, ha nem is jelentős mennyiséget. A hét utolsó napjai viszont szép időt hoztak s így ez kicsalo­gatta a családokat a hétvé­gi kertekbe. A déli nap olyan kelleme­sen tűzött, hogy néhányon fürdőruhára vetkeztek: s nemcsakférfiak... „Az eső igen jókor jött s legalább annyit ért mint egy májusi’' — állapította meg egy gazda, majd hoz­zátette, hogy néhol ahol jobban megállt a víz, alig lehetett dolgozni, akkora volt a sár. Eső volt, a virágzó fákra is jó időnk van. Tehát egye­lőre panaszra semmi okunk. (Faragó) * POZSGAY NEM INDUL ÁPRILIS 8-ÁN

Next

/
Oldalképek
Tartalom