Somogyi Néplap, 1990. március (46. évfolyam, 51-76. szám)

1990-03-14 / 63. szám

1990. március 14., szerda SOMOGYI NÉPLAP 5 Kiváló és érdemes művészek A Minisztertanács a kultúra fejlesztése terén szerzett kima­gasló érdemei elismeréséül, március 15-e alkalmából kiváló és érdemes művész kitünteté­seket adományozott. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KIVÁLÓ MŰVÉSZE kitüntetést kapta: Babarczy László, a kaposvári Csiky Gergely Színház Jászai Mari-díjas igazgató főrendező­je, a Magyar Köztársaság érde­mes művésze; Bende Zsolt, a Magyar Állami Operaház Liszt Ferenc-díjas magánénekese, a Magyar Köz­társaság érdemes művésze; Bíró Miklós, a Magyar Televí­zió Balázs Béla-díjas főopera­tőre, a Magyar Köztársaság érdemes művésze; Csernus Tibor Munkácsy Mihály-díjas festőművész; Deim Pál Munkácsy Mihály- díjas festőművész; Fehér Miklós, a Vígszínház Jászai Mari-díjas díszletterve­zője, a Magyar Köztársaság érdemes művésze; Gyarmathy Lívia, a Magyar Filmgyártó Vállalat SZOT- és Balázs Béla-díjas filmrendező­je, a Magyar Köztársaság érde­mes művésze; Hemző Károly Balázs Béla- díjas fotóművész, a Magyar Köztársaság érdemes művés­ze; Horváth Adám, a Magyar Te­levízió SZOT-, Balázs Béla- és Erkel Ferenc-díjas főrendezője, a Magyar Köztársaság érde­mes művésze; Jakovits József szobrászmű­vész; Jovánovics György szob- . rászművész; Kende János, a Magyar Film­gyártó Vállalat Balázs Béla-dí­jas operatőre, a Magyar Köztár­saság érdemes művésze; Király József Munkácsy Mi­hály-díjas belsőépítész, a Ma­gyar Köztársaság érdemes művésze; Kocsis Zoltán Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas zongoramű­vész, a Liszt Ferenc Zenemű­vészeti Főiskola egyetemi do­cense, a Magyar Köztársaság érdemes művésze; Koós Olga, a szolnoki Szigli­geti Színház Jászai Mari-díjas színművésze, a Magyar Köz­társaság érdemes művésze; Kozák András, a Thália Szín­ház Jászai Mari-díjas színmű­vésze, a Magyar Köztársaság érdemes művésze; Lengyel György, a Pécsi Nemzeti Színház Jászai Mari­díjas igazgatója, a Színház- és Filmművészeti Főiskola egye­temi tanára, a Magyar Köztár­saság érdemes művésze; Marton László, a Vígszínház Jászai Mari-díjas igazgató fő­rendezője, a Magyar Köztársa­ság érdemes művésze; Molnár Piroska, a kaposvári Csiky Gergely Színház Jászai Mari-díjas színművésze, a Magyar Köztársaság érdemes művésze; Orosz János Munkácsy Mi­hály-díjas festőművész, a Ma­gyar Köztársaság érdemes művésze; Pongor Ildikó, a Magyar Álla­mi Operaház Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas magántáncosa, a Magyar Köztársaság érdemes művésze; Ránki Dezső Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas zongoramű­vész, a Liszt Ferenc Zenemű­vészeti Főiskola egyetemi do­cense, a Magyar Köztársaság érdemes művésze; Reisenbüchler Sándor, a Pannónia Film Vállalat Balázs Béla-díjas animációs filmren­dezője, a Magyar Köztársaság érdemes művésze; Soproni József Erkel Ferenc- díjas zeneszerző, a Liszt Fe­renc Zeneművészeti Főiskola rektora, a Magyar Köztársaság érdemes művésze; Tokody Ilona, a Magyar Álla­mi Operaház Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas magánénekese, a Magyar Köztársaság érdemes művésze; Tréfás György, a debreceni Csokonai Színház SZOT- és Liszt Ferenc-díjas magánéne­kese, a Magyar Köztársaság érdemes művésze; Zelenák Crescencia Munká­csy Mihály-díjas grafikusmű­vész, a Magyar Képzőművé­szeti Főiskola egyetemi tanára, a Magyar Köztársaság érde­mes művésze; A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÉRDEMES MŰVÉSZE kitüntetést kapta: Bárány Frigyes, a nyíregyhá­zi Móricz Zsigmond Színház Jászai Mari-díjas színművésze; Bozóky István nyugalmazott színész-rendező; Böszörményi Géza, a Ma­gyar Filmgyártó Vállalat SZOT- és Balázs Béla-díjas filmrende­zője; Cs. Kovács László szobrász- művész; Devich János Liszt Ferenc- díjas szólista, a Kodály Vonós­négyes tagja; Egervári Klára, a zalaeger­szegi Hevesi Sándor Színház művésze; Eichner Tibor, a Magyar Álla­mi Operaház magántáncosa; Ernyei Sándor Munkácsy Mihály-díjas grafikusművész; Falvay Attila szólista, a Ko­dály Vonósnégyes vezetője; Fias Gábor Liszt Ferenc-díjas hegedűművész, a Kodály Vo­nósnégyes tagja; Gaubek Júlia Munkácsy Mi­hály-díjas belsőépítész; Gothár Péter, a Magyar Film­gyártó Vállalat Balázs Béla-dí­jas rendezője; Gulyás Gyula szobrászmű­vész; Hágai Katalin, a Magyar Álla­mi Operaház Liszt Ferenc-díjas magántáncosa; Horling Róbert Balázs Béla- díjas fotóművész, a Magyar Távirati Iroda főszerkesztő-he­lyettese; Horváth Jenő rendező; Horváth Z. Gergely, a Magyar Televízió Balázs Béla-díjas ren­dezője; Jeney Zoltán Erkel Ferenc- díjas zeneszerző; Kardos Ferenc, a Magyar Filmgyártó Vállalat Balázs Béla-díjas rendezője; Kardos Sándor, a Magyar Filmgyártó Vállalat operatőre; Kemenes Fanny, a Fővárosi Operettszínház jelmeztervező­je; Kútvölgyi Erzsébet, a Víg­színház Jászai Mari-díjas szín­művésze; Lendvay Ilona, a Magyar Di­vat Intézet ruhatervezője; Lukács Sándor, a Vígszínház Jászai Mari-díjas színművésze; Macskássy Katalin, a Pannó­nia Film Vállalat Balázs Béla- díjas rajzfilmrendezője; Major János g raf ikusm ű vész; Merényi Zsuzsa, az Állami Balett Intézet vezető tanára; Mészöly Katalin, a Magyar Állami Operaház Liszt Ferenc- díjas magánénekese; Mihályfi Sándor, a Magyar Televízió Balázs Béla-díjas ren­dezője; Németh József, a Szegedi Nemzeti Színház Liszt Ferenc- díjas magánénekese; Presser Gábor Erkel Ferenc- díjas zeneszerző, előadómű­vész; Simon Zoltán nyugalmazott zenei vezető; Szabados Árpád Munkácsy Mihály-díjas festő- és grafikus- művész, a Magyar Képzőmű­vészeti Főiskola tanszékvezető egyetemi docense; Szabó Tamás Liszt Ferenc- díjas szólista, a Kodály Vonós­négyes tagja; Dr. Székely György színház­történész; Szilvitzky Margit Munkácsy Mihály-díjas iparművész, a Magyar Iparművészeti Főiskola egyetemi docense; Tímár Sándor Állami díjas, a Magyar Állami Népi Együttes SZOT- és Erkel Ferenc-díjas művészeti vezetője; Vas János, a Magyar Szink­ron- és Videovállalat Balázs Béla-díjas szinkronrendezője; Veres Lajos Munkácsy Mi­hály-díjas ipari formatervező. Tegnap nyílott meg Ország László fotókiállítása a Gyergyai Albert Középiskolai Kollégiumban. Ez már a negyvenkilencedik kiállítás, amit az intézetben rendeztek Küldöttközgyűlésre készül az orvosi kamara Tapasztalatok és eredmények Somogy megyét 13 küldött képviseli a Magyar Orvosi Ka­mara áprilisban, Budapesten megrendezésre kerülő küldött- közgyűlésén. Ezen az orszá­gos rendezvényen kerül sor az ideiglenes egy évre megválasz­tott vezetőség újraválasztására is. A bizalmat nyert szakembe­rek ötévre szóló mandátummal látják majd el a kamara irányítá­sát. A megyénkben szerveződő mozgalom tapasztalatairól kérdeztük dr. Mohr Tamást, a Somogy Orvosi Kamara ügyve­zető elnökét. — A Somogybán eddig már működő területi kamarák mel­lett január 31-én a kaposvári kórházban is megalakult 103 taggal egy területi szervezet. Taglétszámunk így 480-ra emelkedett. Ez a megye orvo­sainak 60 százaléka. Elnöknek dr. Prievara Ferenc Tibort, titkárnak dr. Kardos Margitot, elnökségi tagnak dr. Herczeg Olgát, dr. Környei Vilmost és dr. Szabó Gyulát választották a kórház orvosai. Ezt követően február 17-én Kaposváron tar tottunk megbeszélést az öt te rületi szervezet elnökével, titká rával és az elnökség tagjaival Meghatároztuk a kamara me gyón belüli szerepét, a további teendőket és döntöttünk a mű ködés módjáról. A 25 tisztségvi selőből megyei kamarai kollé giumot alakítottunk ki, amely a régiót illető és a kamarával kapcsolatos ügyekben tanács­kozó, valamint döntést hozó testületként működik. E kollé­gium — terveink szerint — félé­venként, szükség esetén pedig gyakrabban is tart ülést. Az öt területi elnök megyei ügyvivő testületként ügyvezető elnök­séget alkot. Közülük rotációs rendszerrel évenként más-más látja el a megyei ügyvezető el­nöki funkciót. Az 1990-es évre engem választottak erre a tiszt­ségre. — Milyen feladatokat kell el­látnia? — Minden, a kamarát vagy a kamarai tagokat érintő megyei és országos szintű ügyben én vagyok jogosult az intézkedés­re. tárgyalok, illetve kapcsola­tot tartok a pártokkal, a megyei főorvossal, a sajtóval, a társa­dalombiztosítási igazgatóság­gal és egyéb szervezetekkel. Tárgyalások esetén felkérem, illetve kijelölöm az eszmecse­rén részt vevő személyt. —Területi szinten kik látják el a feladatokat? — A területi szervezet és annak tagságát a területi elnö­kök képviselik, teljes joggal. A kaposvári kórházban dr. Prie­vara Ferenc Tibor, Kaposvár környékén dr. Berta Gyula, Marcali környékén Metz József, Siófok környékén dr. Kynsburg Béla, ' Dél-Somogyban pedig jómagam. Februárban tartotta alakuló ülését a kamara megyei orvos­etikai bizottsága. Minden terület választott és delegált 2-2 tagot a bizottságba, egy tagot dele­gált a kollégium is. A 11 tagú orvosetikai bizottság elnöke dr. Mezőfi László, titkára dr. Hor­váth Fedorina lett. V. Á. A Pedagógusok Szakszervezetének felhívása Nemzeti Oktatási Kerekasztal létrehozása A Pedagógusok Szakszerve­zete február 24-i a február 24-ig küldöttgyűlésen felhívást foga­dott el a Nemzeti Oktatási Keré­kasztal létrehozására. A felhí­vást eljutatta szerkesztősé­günkbe Szöllősi Istvánné főtit­kár; ennek teljes szövege a kö­vetkező: ,,A demokratikus Európa irá­nyába haladó, a jövő évezredre készülő Magyarországon a nemzet jövőjét alapozó oktatás­nak is újjá kell alakulnia. A vá­lasztásokra készülő országunk­ban azonban a társadalmi előre­haladás e fontos kérdése nem kapja meg az őt megillető figyel­met. A Pedagógusok Szakszer­vezetének országos küldött- gyűlése ezért felhívással fordul a nemzethez, annak társadal­mi, politikai erőihez, közös gon­dolkodásra szólítva, a társada­lom támogatását élvező, új ok­tatási koncepció kialakulása ér­dekében. Felhívással fordulunk a politi­kai pártokhoz, állami, társadal­mi szervekhez, egyházakhoz, gazdasági, érdekvédelmi szer­vezetekhez, a nemzetiségi szö­vetségekhez, a szülők, a diá­kok, a pedagógusok egyesüle­teihez, a tudományos és szak­mai műhelyekhez, a tömeg­kommunikáció fórumaihoz, hogy együttes munkánk ered­ményeként az oktatás a nemze­ti közmegegyezés pillére le­gyen. A pedagógusok képviseleté­ben kezdeményezzük a Nem­zeti Oktatási Kerekasztal ösz- szehívását, amelynél az okta­tásban érdekelt minden társa­dalmi erő helyet foglalva hiva­tott volna nemzeti párbeszédet kezdeni az oktatás tartalmi és szervezeti kérdéseiről, legfon­tosabb alapértékeiről és céljai­ról. Ez a kerekasztal legyen hi­vatott biztosítékokat formálni a tanulás, a művelődés jogának érvényesülésére, az oktatás pluralizmusára, az iskola, a pe­dagógus önállóságára, lelkiis­mereti szabadságára, valamint arra, hogy az oktatás ne lehes­sen pártok és ideológiák vetél- kedési terepe. Járuljon hozzá, hogy a választások után ösz- szeülő új parlament az ország előtt álló legfontosabb kérdések egyikeként az oktatás ügyét az első között tűzze napirendre." Vesszőfutás felvételi előtt Nem volt könnyű dolga annak a középiskolás tanulónak, aki az idén kívánta beadni a to­vábbtanuláshoz szükséges je­lentkezési lapját. Ezeket a for­manyomtatványokat ugyanis megújították, de arról nem gon­doskodtak, hogy megfelelő szervezéssel mindenki hozzá­juthasson. így hetekig tartó vesszőfutás kezdődött. S hogy mennyire nemcsak helyi problémáról van szó, arra példa: még a megye­határokon túlról is kérték isko­láink segítségét a formanyom­tatványok beszerzéséhez, Mert nem olyan egyszerű ám a dolog, hogy csak besétál a diák a nyomtatványboltba és kezébe adják a megfelelő ok­mányt. Az üzletvezető ugyanis, aki — elsősorban üzletember — még nem felejtette el, hogy a múlt évben 500 jelentkezési lap maradt a nyakán, így az idén ennyivel kevesebbet rendelt a Nyomtatványellátó Vállalattól. Arra azonban nem számított, hogy az említett vállalat „gálán­sán” visszaküldi a lejárt lapokat is az új rendeléssel. Amikor pedig már a napnál is világosabb volt, hogy kevés az áru, megpróbált szerezni még innen-onnan: Pécsről, Szek- szárdról, de hiába. A diák pedig ott állt forintjaival a zsebében és ingázott az iskolája meg az üz­let között, hogy hátha... Az iskolák általában annyi lapot rendelnek, ahány tovább­tanuló diákra számítanak. Az élelmesebbek belekalkulálják a rontás lehetőségét és azt is, hogy az elmúlt években végzett diákok Is visszatérhetnek alma méterükbe nyomtatványért. Ezek az intézmények próbál­nak segíteni bajba jutott társai­kon is. A cserekereskedelem eme spontán kialakulását már csak idegekkel kell bírni. A napi többszöri telefoncsörgést, in­tézkedést általában az igazga­tóhelyettesek nyakába varrja a kényszer. Megoldást természetesen csak a jó szervezéstől lehetne várni. Hogy kinek kivel kellene összehangolni a rendelést, nem tudom. De van egy halvány reményem, hogy a jövő év ta­vaszáig kiderül és egymásrata- lálnak a megfelelő partnerek, mert az első áldozat már meg­van, egy kaposvári Munkácsy gimnazista személyében. Jobb híján ugyanis egy tavalyi nyom­tatványon küldte el jelentkezé­sét a megfelelő felsőoktatási intézménybe. Ott azonban nem voltak olyan elnézőek és azzal büntették, hogy nem fogadták el a jelentkezését. Várnai Ágnes

Next

/
Oldalképek
Tartalom