Somogyi Néplap, 1990. február (46. évfolyam, 27-50. szám)

1990-02-19 / 42. szám

6 SOMOGYI NÉPLAP 1990. február 19., hétfő SPORT Kosárlabda NB I Folytatódik a bajnokság Új rend szerint Az eddigiektől eltérő mó­don folytatódik a bajnoki pontvadászat a kosárlabda NB I-ben. A csoportküzdel­mek már befejeződtek, de most nem az úgynevezett rájátszás következik, hanem újabb körmérkőzéses sza­kasz. Ebben — az eddigi he­lyezések alapján — a 22 fér­ficsapat négy kategóriában lép pályára. Eddigi eredmé­nyeit mindegyik csapat meg­tartja. Kivételt jelentenek a 9—16. helyezettek, mert ná­luk az azonos csoportbeliek csak egymás elleni eredmé­nyeiket viszik magukkal. Nem hiába folyt azonban olyan nagy csata a felsőház­ban. hiszen az élmezőny nyolc legjobbja tovább ver­senghet az érmekért. Érde­kesség, hogy akár a jelen­legi 8. helyezett is felállhat a dobogó legmagasabb fo­kára. A február 21-én kezdődő körmérkőzések után a min­dent eldöntő play off, azaz a rájátszás következik. Az 1—4. helyért a Csepel, az Oroszlán, a Tungsram és az Atomerőmű játszik. Az 5—8. helyért a Körmend, a ZTE, a Honvéd és a Baja csapata küzd. Ismeretes: a mi együtte­sünk, a Kaposcukor a 9—16. helyosztóban szerepel. Eb­ben a mezőnyben a csapa­tok a következő eredmé­nyekkel rangsorolják magú­kát: 9. Szolnok 5 1 503-452 11 10. Dombóvár 4 2 589-557 10 11. MAFC 4 2 437-537 10 12. Kaposcukor 3 3 565-532 9 13. Albe Regia 3 3 545-576 9 14. Videoton 2 4 452-468 8 15. Szeged 2 4 520-554 8 16. Sopron 1 5 474-509 7 Játéknapok: 11. 21., 111. 15.; Videoton—-Szeged, Szol­nők—AR. Építők, MAFC— Dombóvár, Sopron­—Kapos­cukor. II. 24., III. 18.: AR Építők—Videoton, Dombó­vár—Szolnok, Kaposcukor— MAFC, Szeged—Sopron. III. 7., III. 23.: Videoton—Dom­bóvár, Szolnok—Kaposcukor, MAFC—Szeged, Sopron—AR Építők. III. 10., Hl. 31,: Ka­poscukor—Videoton, Szeged —Szolnok, AR Építők— MAFC, Dombóvár—Sopron. A 17—22. helyért a Pécs, a Hódmezővásárhely, a Nagykőrös, a Dunai K., a DEKO és a Kecskemét csa­pata mérkőzik. SAKK Remik napja A bulgáriai Sztara Zago- rában a 8. forduló mérkő­zéseivel folytatódott a sakk- világbajnoki zónaverseny. A magyar színek képviselői va­lamennyien remiztek. Eredmények. „A”-csoport: Tolnai Tibor — Grünberg (keletnémet) döntetlen, Lu­kács Péter — Dimitrov (bol­gár) döntetlen. Az élcsoport: Kluczynski (1'engyél) 5.5 (8 partiból), Ftacnik (csehszlovák) 5 (7), Dimitrov, Tolnai 5-5 (8-8), . . . Lukács 3 (7). „B”-csoport: Pállkövi Jó­zsef — Bönsch (keletnémet) döntetlen^ Polgár Zsuzsa— Schneider Attila döntetlen. Az élcsoport: Wojtkiewicz (lengyel) 4.5 (7), Stohl (cseh­szlovák) 4.5 (8), Polgár, Ma­rin (román) 4-4 (7-7), Pálkö- vi 3.5 (7). ... Schneider 3 (7). TOTÓ A totó 7. heti játékszel- vényén szereplő mérkőzések eredményei: 1, 2, 1, 2, x, 1, 1, 1, 1, x, x, x, 2 + 1 „Ez a játék a közönségért van* Hogyan tovább, Kaposcukor? ír Ok huszonnégy on... SZOVJETUNIÓ Látványos kosarak, magá­val ragadó játék, zúgó vas­tapsok és a mérkőzések vé­gén hosszú percekig tartó ünneplés. Az utóbbi időben leginkább ezek jellemezték a Kaposcukor SE kosárlab­da-mérkőzéseit. Pedig nem is olyan régen milyen más volt a helyzet... Akkor nem sok hiányzott hozzá, hogy a kaposvári kosarasok az NB II-ben folytassák sze­replésüket. A történtek után az idei bajnokságban mi más lehetett volna a Ka­poscukor célja, mint a biz­tos bentmaradás. A szak­osztály vezetése a „B” cso­port 1—4. hely megszerzé­sét tűzte ki célul. Ennek hallatán sokakban felmerült a kérdés: vajon az elmúlt bajnokság sorozatos kudar­cai után mire lesz képes a csapat? Egyáltalán: talpra tud-e állni? Nos, most már mindannyian jól tudjuk, a Kaposcukor osattanós vá­laszt adott a kétkedőknek! A 18 találkozóból 13-szor a kaposvári együttes került ki győztesen, s magabiztosan — szinte senkitől sem ve­szélyeztetve — első lett a „B” csoportban. Az elért sikerek alapján egyre többen mondják ki a bűvös szót: „A” csoport... Vajon képes lesz-e meg­birkózni ezzel az újabb te­herrel a Kaposcukor ? — Er­ről kérdeztük Kováts Imrét, a Kaposcukor egyesület el­nökét. —■ Az eredeti cél az 1—4. hely megszerzése volt — mondta. — Ezt a Csapat tel­jesítette, sőt túl is szárnyal­ta. Legfontosabb feladatunk­nak azt tekintjük, hogy á pályán kívül olyan teljesít­ményt, olyan emberi maga­tartást mutassanak a játé­kosok, hogy ne kelljen miattuk pironkodni. S ez nemcsak a rájátszásra, ha­nem a következő időszakra is vonatkozik. Tehát nem az „A” csoport a fő cél, hanem e Kaposcukor játékosaitól elvárható sportemberi telje­sítmény. Természetesen mi mindent megteszünk a jó szereplés érdekében, de ha nem jutunk fel, akkor sem fog összedőlni a világ. Ez a csapat többre képes — hi­szen jó korösszetételű, jó szerkezetű —; én nem fél­tem őket. Ezt a gárdát én mindig többre tartottam, mint amit az eddigiek so­rán produkált. Fontosnak tartom, hogy a Kaposcukor a gyorsabb játék és az ag­resszívabb védekezés terüle­tén fejlődjön, mert csak így lehet esélyünk. Egyébként az „A” csoportba kerüléssel kapcsolatban az a vélemé­nyem, hogy feljutni akkor kell, amikor arra lehetőség van, és nem akkor, amikor betervezzük. A nem is olyan távoli múltban már volt er­re példa, mégsem valósult meg. — Talán nem túlzás azt állítani, hogy ez a Kapos- cukor kiemelkedett a „B” csoportból. — Valóban, képességeit tekintve ez a csapat volt a csoport legjobbja. Azonban az idegenbeli találkozóink- kail még mindig bajok van­nak. Ha nem Kaposváron játszik az együttes, sokszor elveszti tartását. Ha ezen sikerül változtatni, akkor ezzel a csapattal semmi gond nem lehet. — Szinte az összes mér­kőzésen (egy-két találkozót kivéve) az volt tíz ember ér­zése, mintha a Kaposcukor játékosai nem adtak volna ki magukból mindent. Még akkor is igaz ez, ha sokszor 20—30 ponttal bizonyultak jobbnak ellenfelüknél. — Két dolgot tartottunk A Kaposcukor veretlen maradt hazai pályán. nagyon fontosnak: mindig annyit nyújtani, amely a minél magabiztosabb győ­zelemhez elegendő, s evvel együtt a közönségnek ját­szani,- őket szórakoztatni. A mérkőzéseket nézve valóban az lehetett az ember érzé­se, hogy a csapat sohasem adta ki magából a maximu­mot. Persze ez nem vélet­len, hiszen hiányoznak azok az akarati tényezők, ame­lyek egy vérbeli proficsapa­tot jellemeznek. Ezért volt az, hogy igazából jó a csa­pat, de mintha sokszor bi­zonytalankodott volna. A maximumra való törekvés hiányzik az együttesből. — Egyre nagyobb — és ami evvel együtt jár — egy­re hangosabb lesz a 'Kapos­cukor szurkolótáborba. — A csapatnak kell moti­válnia a közönséget, hiszen a szurkoló is attól „jobb”, ha a csapatnak jobban megy. Ez a jálték a közön­ségért van, és ezt ők meg­hálálják. Én szeretném azt remélni, hogy továbbra is kitart mellettünk lelkes szurkolótáborunk, s az ed­digieknél is még hangosabb lesz. Hiszen sokszor bebizo­nyosodott már; szurkolás mellett a játék is jobban megy. * * * Sokan érdeklődtek az iránt, hogy miként alakul a ráját­szás technikai lebonyolítá­sa, mert az a múlt éviekhez képest megváltozott. Az „A” csoport utolsó négy helye­zettje és a „B” csoport első négy helyezettje magával viszi az egymás elleni ered­ményeket. így az azonos csoportból érkezők nem mérkőznek egymással, csak a másik csoportból érkező csapatokkal. A lejátszott 8 forduló után a kialakult sor­rendnek megfelelően az f., 2., 7. és 8. helyezett együt­tes alkot egy csoportot, míg a másikba a 3., 4., 5., 6. he­lyezett együttes kerül. Itt már a csoportokon belül tel­jesen tiszta lappal kezd minden csapat, s így min­denki játszik mindenkivel. Végül a két csoport 1. és 2. helyezettje jut fel az „A” csoportba. Fenyő Gábor A június 8. és július 8. között, Olaszországban sor­ra kerülő 14. labdarúgó-vb- döntőben pályára lépő válo­gatottak bemutatása a Szov­jetunióval folytatódik. Az év elején Pelé, az egy­kori brazil klasszis a lehet­séges világbajnok-jelöltek sorában a szovjet váloga­tottról is említést tett. Amit pedig ő mond, arra figyelni kell. Pelé nem szakadt el a sportágtól, minden jelentő­sebb eseményről tud, így friss elemzésre is bármikor képes. Ügy értékelt: a szov­jet gárdától azért kell tar­taniuk az ellenfeleknek, mert ritka jó védelme előtt a futballsport minden lé-1 nyeges ismeretével tisztában levő középpályás óik gyűjtik öissze a labdát, s ha épp nincs olyan helyzetben levő csatártárs, akit érdemes megjátszani, akkor maguk is szívesen lendülnek előre, a 16-os környékére. Szó mi szó: a kilencedik vb-fináléja elé néző szovjet együttes Mexikó óta mit sem veszített csapatjátéká­nak hatékonyságából. Épp az 1986-os vb segítette a kapus Daszajevet, továbbá Alejnyikovot és Zavarovot, meg Baltacsát, Higyijatul- lint és Belanovot — sőt, rö­vid időre Rácot is — külföl­di szerződéshez. Valerij Lo- banovszkij szövetségi kapi­tány a régi, megszokott „két vasat tarts a fűzben” jelszót alkalmazva az egykor alap­kőnek számító (ma is az, bár nem annyira egyeduralkodó a szovjet bajnokságban, mint korábban) Dinamo Ki- jev mellett a válogatott föl­készítéséért is felelős, ösz- szeszokottság, olajozottan forgó gépezet, nagy egyéni­ségek egész sora — ez a mai szovjet nemzeti tizen­egy. Persze kisebb megingá­sokra azért képes; ezt je­lezte az 1986-os vb-n a bel­gák elleni vereség, s* a vb- selejtezőkben pedig a ke­letnémetek elleni idegen­beli fiaskó, ami valójában nem rendítette meg, mert továbbjutása szinte egy pil­lanatig sem forgott veszély­ben. Az 1988-ban, az NSZK- ban lebonyolított EB nyol­Labdarúgás VDN-kupa Komlói (Bányász—Kaposvári Honvéd 3-0 (2-0) 'Karoló, 100 néző. V.: Ke­lemen. Gólszerző: Takács (2), Hü­ben cas döntőjében is simán tört előre a „szbornaja”, s csak az aranymérkőzésen hajtott fejet a formájában épp akkor csúcsra ért Hol­landia előtt. Lobanovszkij vb-tippjeiről nem sokat je­lentettek a hírügynökségek a decemberi — római — sor­solás óta. Ez érthető is. Egy­részt mert a kapitány soha­sem zúdított nyilatkozatára­datot a sajtóra. A maga csendes, befelé forduló módján sokkal inkább a kö­vetkezetes szakmai munka, semmint a felelőtlen ígér­getések révén vált híressé. A másik ok? Ezt talán Die­go Maradona mondta ki... Az argentin s*ztár úgy nyilatkozott, hogy a vb-dön­tő csoportbeosztását mani­pulálták, azaz épp a „B” csoport ígérkezik a legerő­sebbnek. Vajon Lobanovsz­kij is osztja a felelőtlen ki­jelentése miatt az olasz liga által kemény pénzbüntetés­sel elmarasztalt dél-ameri­kai csillag szavainak iga­zát? Mármint hogy az Ar­gentína, Kamerun, Szovjet­unió, Románia kvartett hi­hetetlenül nagy küzdelmet fog vívni? Több, mint va­lószínű! Arról sem az ar­gentin, sem a szovjet, sem a román válogatott nem ál­modozhat felelőtlenül, hogy a „kis Kamerunt” majd fél kézzel elintézi. Az afrikai futball sokat fejlődött, s épp Kamerun szakmai munkáját segítette a selejtezőkben a szovjet szakvezető ... Any- nyi persze a reális latolga­táshoz hozzá tartozik: akár­ki is lép tovább az első két helyen, várhatóan a legjobb harmadikok sorában még a leendő csoportharmadiknak is lesz mérkőzése a legjobb 16 között Itáliában. VESZÍTETT AZ ÉLLOVAS Rangadót játszottak a ka- jakpáló-bajnókságban: a Multi 3:2-re nyert az éllo­vas Bp. Honvéd „B” ellen. Eredmények: Multi—Bp. Honvéd „B” 3:2 (1:1);BSE— MTK-V1M 2:1 (2:0); Bp. Spar­tacus.—Bp. Honvéd „C” 2:1 (0:0). Elmaradt mérkőzések: Multi—Bp. Spartacus 6 3l (2:1); Bp. Honvéd „B”—BSE 511 (2:1). A bajnokság állása: 1. Bp. Honvéd „B” 27 pont, 2. Multi 27, 3. Bp. Honvéd „A” 23, 4. BKV Előre 23, 5. BSE 15, 6. Bp. Spartacus 11, 7. Szentendrei Vízmű 9, 8. MiTK-VM 9, 9. Bp. Honvéd „C” 7, 10. MAFC 7. Öregfiúk gólpárbaja a parketton K. Rákóczi—K. Pedagógusok 7-6 (4-4) Kaposvár, városi sport- csarnok, 800 néző. V.: Ju- sits. Kaposvári Rákóczi öreg­fiúk: Rapp — Németh Gy., Konrád, Szabó iL., Gulyás, Lieber. Cserék: Savanyó, Báli, Barta, Jezeri, Duschák. Kaposvári Pedagógus öregfiúk: Zsirai — Major, Balogh, Bálint, Márton, Pan- durits dr. Cserék: Farkas, Csanda dr., Fóris dr., Hor­váth M. A 2X20 perces mérkőzés sokáig meglepetést ígért. A „'túlsúlyos” rákóczisták (akik közül többen az NB I-et is megjárták) ellen előbb Ma­jor, majd Márton is gólt ért el, s a 2. percben már 2-0-ra vezették a tanár urak. A sportcsarnok telt lelátóján helyet foglaló Rákóczi-szur- kolók „ébresztő” javaslatát az 5. percben Gulyás fo­gadta meg, s élesen a ka­puba bombázott. így lett 2- tl. De csak két percig, mert ezt követően a me­zőny legmozgékonyabb já­tékosa, -a ma is verseny- súlyát hozó dr. Pandurits is betalált a volt válogatott kapus, Rapp Imre hálójába. 3- 1. Aztán a félidő végéig felváltva potyogtak a gólok. Előbb Gulyás 3-2-re módosí­totta az állást, majd Báli kiegyenlített. A 16. percben Jezeri góljával először ju­tott vgzéshez az egyre job­ban belelendülő zöld-fehér gárda. Dr. Fóris azonban nem hagyta annyiban^ s egy szép góllal beállította a fél­idő eredményét: 4-4. A szünet után folytatódott a gólpárbaj. Ismét a peda­gógusok szereztek kétgólos előnyt. A 24. percben Ma­jor, a 27-ben pedig Balogh vette be a Rákóczi kapuját, s lett 4-6. A hajrá utolsó 10 percében, bizony, sok dolga akadt a két kapuvédő- nék. Percekig úgy látszott, hogy a rákóczisták nem bír­nak a remekül védő Zsidai- val. Aztán Konrád fejesgól­jával megtört a jég, majd a 35. percben Duschák is egyenlített; 6-6-nál már töb­ben a „bundát” emlegették. Hogy az öregek nem beszél­ték .meg előre a mérkőzés eredményét, azt Jezerinek a 37. percben rúgott gólja bi­zonyította. 7-6. Ezt követően a Rákóczi már csak a lab­dát, s ezzel az eredményt is tartotta. Hogy Kaposváron sokan emlékeznek még az olyan labdarúgókra, mint akik szombaton ismét magukra öltötték a zöld-fehér mezt (no, és az „ellenfél” együt­tesében szerepelt Zsidóira, Mártonra meg Panduritsra), azt bizonyította a sportcsar­nok telt lelátója. Rappék, Mártonok meg is hálálták az érdeklődést. Igazán nagy­szerű gólpárbajt mutattak be a hálás publikumnak! Jól szórakoztak az öregek; közülük n éhány an 15—20 kiló plusz súllyal is bizonyí­tották, hogy például a lab­dakezelést vagy a helyzet­kihasználást a maiak is ta­nulhatnák tőlük. Ezért is csattant vastaps a csarnok­ban a mérkőzés befejezté­vel. K. S.

Next

/
Oldalképek
Tartalom