Somogyi Néplap, 1989. november (45. évfolyam, 259-284. szám)

1989-11-10 / 267. szám

NAPILAP XLV. évfolyam, 267. szám Ara: 4,30 Ft 1989. november 1( )., péntek VASTAGH PÁL DEBRECENBEN Megváltozik az MSZP és a megyei lapok kapcsolata Vastagh Pál szerint az MSZP elnökségének novem­ber 10-i, pénteki ülésén tisz­táznia kell a megyei lapok és lapkiadó vállalatok gaz­dasági, jogi és politikai hely­zetét — mondotta az MTI munkatársának az MSZP Elnökségének tagja, a párt vidéki titkára tegnap Debre­cenben, azt követően, hogy találkozott a Hajdú-Bihari Napló újságíróival, valamint a Hajdú-Bihar Megyei Lap- és Könyvkiadó Vállalat dol­gozóival. A debreceni megbeszélés előzményeihez tartozik, hogy a Napló munkatársai novem­ber elsején szándéknyilat­kozatban fogalmazták meg: ezentúl minden politikai párttól független, demokrati­kus szellemiségű napilapot készítenek. November 7-én egy Németh Miklós minisz­terelnökhöz írt nyílt levelük­ben kezdeményezték azt is, hogy a kormány vizsgálja felül a megyei lapkiadó vál­lalatok helyzetét és találjon megoldást arra, hogy a kor társadalmi és gazdasági tö­rekvéseivel összhangban mű­ködhessenek. Szorgalmazták, hogy a Hajdú-Bihar Megyei Lap- és Könyvkiadó Válla­lat legyen minden párttól és szervezettől független, ön­álló gazdálkodó szervezet. Vastagh Pál nyilatkozatá­ban e kezdeményezéseket a bizalmatlanság és egyfajta elhatárolási törekvések meg­nyilvánulásaként értékelte. Kissé ködös és naiv feltéte­lezésnek minősítette azt a szándékot, hogy egy lap füg­getlenítheti magát a körü­(Folytatás a 2. oldalon.) Eredményes megbeszélések Elutazott hazánkból Folipe González Látogatásának utolsó nap­jára, csütörtökre is gazdag programról gondoskodtak Felipe González számára vendéglátói. A hivatalos látogatáson hazánkban tartózkodó spa­nyol miniszterelnök, a Spa­nyol Szocialista Munkáspárt főtitkára a reggeli órákban Nyers Rezsővel, a Magyar Szocialista Párt elnökével találkozott a Parlament de- legációs termében. Az álta­lános politikai helyzetről, valamint a pártok közötti viszony alakulásáról cserél­tek véleményt. Nyers Rezső kifejtette, hogy a sztálini ér­telemben vett jaltai megál­lapodáson evolúciós módon szükséges túljutni. Ebben nagy szerepe van a kisebb országoknak is. Nem lehet az egyik táborból a másik­ba átugrani, de független politikát lehet folytatni. Hangsúlyozta: hazánkban a közeljövő tennivalói között szerepel az alkotmányosság teljessé tétele,, az új intéz­mények tartalommal való megtöltése. Ugyanakkor ha­laszthatatlanul szükséges a gazdasági kérdések előtér­be kerülése. A magyar párt­elnök utalt arra, hogy Ma­gyarországon a gazdasági problémák közül a pénz­ügyi helyzet a legsúlyosabb. Hozzáfűzte: nem lenne any- nyira tragikus a helyzet, ha lélegzetvételnyi időnk lenne, az azonban éppen most el­fogyott. Mindketten úgy fo­galmaztak, hogy az IMF — bár pénzügyileg igaza van — nem veszi tekintetbe a politikai realitásokat. A gazdasági témával ösz- szefüggésben a spanyol po­litikus kijelentette: Nyu- gat-Európa számára fontos a magyar tapasztalatok meg­ismerése, a magyarországi folyamatok támogatásához érdeke fűződik. Ugyancsak lényegesnek ítélte, hogy a (Folytatás a 2. oldalon) Ülést tartott a boglárleUei tanács vb Árellanőrzés: háromévenként egyszer — Komp 2010-ben vagy előbb? A szakszervezet szervezésében Kedvezményes piaci akció a tabi Videotonban A boglárlellei tanács vég­rehajtó bizottságának ülésé­re készített beszámoló pon­tos volt és mértéktartó. Aki a Balaton mellett él. nyaral — az tisztában van (vagy hamarosan tisztába teszik) a helyi problémákkal. Továbbra is — évről év­re nagyohb mértékben — növeli a terheket az a tény, hogy az idegenforgalmi sze­zonban fokozott odafigyelést és gyakoribb vizsgálatokat kell folytatni a szezonálisan működő egységekben. Ezek az üzletek többnyire három hónapig tartanak nyitva, for­galmuk többszörösen meg­haladja az egész évben üze­melőkét. A tulajdonosok e rövid idő alatt próbálják realizálni éves bevételi ter­vüket, és ez bizony nagyon sok esetben csak a jogsza­bályok megszegése árán le­hetséges. A magánkereske­delmi és magánvendéglátó üzletek több mint 60 száza­léka szezonjellegű egység. S ha ehhez még hozzá­vesszük, hogy az árellenőr­zési társulsában —, melyhez több tanács is tartozik — mindössze egy személy lát­ja el ezt a munkát, akkor önkéntelenül felsóhajtunk: de jó lenne Boglárlellén maszeknek lenni. Hogyne lenne jó, amikor az árellen­őrzési hatáskörbe tarozó egy­ségek száma 944, és az el­lenőrzés gyakorisága 3—3,5 év. Vannak persze kedvezőbb tapasztalatok is. A kisipari ágazatban nőtt a vállalko­zók száma, s vannak olyan szakmák, amelyeket kizáró­lag a magánszektor gyako­rol. ök rendkívül fontos sze­repet töltenek be a lakosság ellátásában, kiszolgálásában — ennek ellenére díjaik nem emelkedtek olyan dinamiku­san, mint az állami és szö­vetkezeti szektorban orszá­gos szinten. A 33 szabálysértési eljárás és az 53 írásbeli figyelmez­tetés viszont arra utal, hogy az építőipari gondok átgyű­rűztek a kisiparba is. A munka minőségének csök­kenésével párhuzamosan emelkednek az árak. A legtöbb probléma — mint a szabálysértési eljárá­sok száma is igazolja — a magánkereskedelemben és a vendéglátásban van. Rossz az árunyilvántartás, gyakori a bizonylat nélküli áru, gyenge a magánkereskede­lemben forgalmazott áruk minősége. A magánvendéglátásban az egységek 80 százaléka szezonális jelleggel üzemel. A forgalmazott étel- és ital­féleségek kivétel nélkül a szabad árformába kerültek, emiatt az ágazat árszínvo­nala rohamosan emelkedett. A nagy vállakozói fluktuá­ció arra utal, hogy aki rö­vid idő alatt nem képes ma­gas nyereséget elérni, az be­dobja a törülközőt. — A szerződésben lévő vállalkozókat nem csupán a közterhek fizetési kényszere inspirálja a szabálytalansá­gok elkövetésére, hanem az általában irreálisan magas bérlet díj is. Sajnálatos ta­pasztalatunk, hogy a szerző­déses üzemeltetésbe adó üz­lettulajdonosok állagukban nagyon elhasználódott egy­ségeket adnak bérbe, arány­lag magas üzletosztályba történő sorolással. Ebből következően az üzemeltetők által érvényesített árak sok esetben az üzletosztálynak nem megfelelő tisztességte­len árnak minősülnek — állapítja meg a beszámoló. A vb megtárgyalta a má­sodik balatoni komp létesí­téséhez kapcsolódó rendezé­si tervet. Galgóczi Károly városi főépítész elmondta, hogy a balatoni regionális rendezési terv 2010-ig irá­nyozza elő egy kompkikötő építését az ordacsehi elága­zónál. Ezért szükséges, hogy ezt a területet ennek meg­felelően gondozzák, új épí­tési engedélyek kiadása csak a tervnek megfelelően tör­ténjék. A balatoni autópá­lya megépítése, a világkiál­lítás megrendezése azonban esetleg azt jelentheti, hogy a kompjárat már 1995-ben is megindulhat Boglár és Rév­fülöp között. Süli Ferenc Kedvezményes piacot szer­vezett a Videoton tabi gyár­egységének szakszervezeti bizottsága. Seibin Lászióné főbizalmi, titkárhelyettes el­mondta: a bérek es az árak versenyében (a központi sta­tisztikai adatok ellenére) a bérek alaposan lemaradtak. Ezért a szakszervezeti bi­zottság arra kényszerült és várhatóan kényszerül, hogy az érdekvédelem és az ér­dekképviselet mellett egyre többet foglalkozzon szpciál- pol.itikával. Az első akció­juk a kinőtt gyermekruhák csereberéjének megszerve­zése volt. A felajánlott ruha­neműk 90 százaléka egy óra alatt gazdára talált. — Ez bátorított fel ben­nünket arra, hogy keressük a kapcsolatot a termelő és kereskedelmi vállalatokkal. Egy hónappal ezelőtt a Kecskeméti Baromfifeldol­gozó Vállalat mélyhűtött szárnyas áruféleségeit vá­sárolhatták dolgozóink 20- 30 százalékkal olcsóbban, mint a fogyasztói ár. Ettől a cégtől nagykereskedelmi áron két hét alatt több mint 60 ezer forint értékű tollasárut (paplan, párna stb.) is vásá­roltak munkatársaink. Ugyancsak októberben a szo­bi gyümölcsfeldolgozó szö­vetkezettől kannás jaffa- és málnaszörpöt kínáltunk, de nagy volt a kereslet a 6 fo­rintos burgonya és a 10 fo­rintos alma iránt is. A nagy érdeklődésre való tekintettel november 20-ára újabb mirelitakciót szer­veztünk, de keressük a to­vábbi lehetőségeket az egyéb áruk beszerzésére is. Itt gondolunk az év végi ün­nepekre is. Mindezt dolgo­zóink érdekében tesszük, hi­szen egy hónap alatt a már említett árukból 250 ezer fo­rintért vásároltak a kedvez­ményes akciónkon. Azt vár­juk, hogy a helyi szövetke­zet vezetősége keresi velünk az együttműködést, és akkor árengedménnyel tőlük is vá­sárolhatunk. Krutek József Frontális ütközés, négy halott Tragikus kimenetelű bal­eset történt tegnap délelőtt Toponár és Magyaratád kö­zött a kilences kilométerkő közelében. Varga Béla ro­mán állampolgár, Kaposvár, Marx Károly köz 27. szám alatti lakos az általa veze­tett Moszkviccsal áttért a menetirány szerinti bal ol­dalra, és frontálisan ütkö­zött a Varga György, Ta- szár, Kossuth u. 3. szám alatti lakos által vezetett Ladával. Az egyik kocsiba belecsúszott a Varga Lajos, Kaposvár, Arany u. 74. szám alatti lakos által vezetett személygépkocsi. A karambol rendkívül sú­lyos következményekkel járt: hárman — a huszon­három éves Varga Béla, a 37 éves, ráksi Lendvai Jó- zsefné és a 65 éves, kapos­vári Varga Pál — a hely­színen, a 38 éves Varga György a kórházban belehalt sérüléseibe. A toponári He­gedűs Tibor súlyosan, a ka­posvári Nárai Jenöné köny- nyebben megsérült. A 17 éves, ráksi Nyögéri Éva sé­rülései nyolc napon túl gyó­gyulnak. A négy ember halála fi­gyelmeztetés a közlekedés­ben részt vevők számára: mindenféle könnyelműskö- dés és szabályszegés — mint ez a szomorú eset is bizo­nyítja — beláthatatlan kö­vetkezményekkel járhat. Sz. N. Fotó: Jakab Judit Nyugdíjba ment Nagyatád tanácselnöke Viharos tanácsülés Régen volt olyan heves vita Nagyatád vá­rosatyáinak ülésén, mint tegnap délután. A protokoll szabályai szerint szépen indult min­den. Eljött Brandtmüller István, a megyei tanács elnökhelyettese, ott ült az elnökség­ben Csornai Ferenc ezredes, a körzet megyei tanácstagja. Hamvas János, Nagyatád tanács­elnöke bejelentette, hogy nyugdíjba kíván vonulni. A testület szavazati többséggel tu­domásul vette az elhatározását. Brandtmül­ler István egy Zsolnay-vázát nyújtott át ne­ki. Többen is méltatták azt, amit a városért tett, mert tagadhatatlan a nevéhez (is) kötő­dik a városfejlesztés. Hamvas János azonban ezúttal sem tagad­ta meg kritikus önmagát... Bíráló szavakkal illette a szerveződő MSZP képviselőit. Eddig kiderítetlen körülmények között jutott irodá­hoz ugyanis az MSZMP nagyatádi székházá­ban az Agrovill kisszövetkezet. A tanács ezért felszólította a pártot, hogy adjon hiva­talos választ. Nos, ilyet nem kaptak. Az egyik fél azt állította, hogy 30 nap kell a válasz­adáshoz, a másik azt, hogy a törvényes elő­írások szerint 15. Tessék igazságot tenni! A városatyák előtt Lassú István bejelentette, hogy nem zárkóznak el a válaszadástól. Ma postára adják levelüket. Az első napirendi pontok között szerepelt a két tanácsülés között végzett munka. Az elnöklő Hamvas János egyebek között felol­vastatott két levelet az ötvöskónyi iskola ügyében. A nyár közepén az ötvöskónyiak azért tüntettek, mert nem akarták, hogy vég­leg megszűnjön az iskolájuk. Az egyik levél­ben dr. Horváth Sándor, a megyei tanács fő­osztályvezetője arról tájékoztatta őket, hogy a megyei vezetésnek nincs pénze az iskola felújítására. A másikban dr. Kelemen Ele­mérre, a művelődési miniszter helyettesére hivatkozva azt mondják, hogy jogosnak tart­ják az iskolafeiújítási igényt, de pénzre on­nan sem lehet számítani. (Az már megint más kérdés, hogy Ötvöskónyi ügyében azért nem hirdették meg a népszavazást — tartoz­zon-e Nagyatádhoz, avagy ismét legyen ön­álló —, mert a tanácstagok nem képviseltet­ték magukat megfelelő számban.) Mondottuk: viharos volt a tegnapi tanács­ülés. A nyugdíjba vonuló tanácselnököt még vb-tagnak sem választották meg. Csupán egyetlen ellentmondásmentes ak­tus volt ezen a tanácsülésen: a polgári véde­lem nyugdíjba vonuló városi parancsnoká­nak,'Harczos György alezredesnek ezúttal nyújtották át a Nagyatádért emlékérmet. (Nagy)

Next

/
Oldalképek
Tartalom