Somogyi Néplap, 1989. november (45. évfolyam, 259-284. szám)

1989-11-01 / 259. szám

1989. november 1., szerda Somogyi Néplap 7 SPORTÉI Somogy II—Ifi. o. asztalitenisz-bajnoksága A magyarok tartják második helyüket A hétfőn késő este befe­jezett függőjátszmák után is tartja második helyét a magyar válogatott a luzerni sákkcsapat-világbajnoksá- gon. Igaz, az angolok pont­számban beérték Saxot éj társait, így a két csapat holt­versenyben áll. A mérkőzések végeredmé­nyei: Magyarország—Kuba 2:2 Anglia—Svájc 3:1 Szovjetunió—Jugoszlávia 3,5:0,5 Kína—Afrika válogatottja 2,5:1,5. Az állás a harmadik for­duló után: 1. Szovjetunió 10 pont, 2. Anglia és Magyar- ország 7—7, 4. Kuba 6, 5. Egyesült Államok és Kína 5,5—5,5, 7, Jugoszlávia és Svájc 5—5, 9. Afrika válo­gatottja és Hollandia 4,5— 4,5. Teke NB II Zalaegerszegi Tungsram— K. Közút 6:2 (2428:2410) Hazai pályán a szerencse is elpártolt a közutasoktól. Lőczi sérülten versenyzett, Illyés pedig a 17. gurítás után kezdte fájlalni lábát és le kellett cserélni. Ered­mények: Varga 434. Ládonyi 400, Tamás, 389, Pintér 389, Illyés, Schleining 387. Mai sportműsor Labdarúgás Megyei bajnokság: Kapos- gép VL—Fonyód. Kaposvár, Kaposgép VL sporttelep, 13.30 ó. Szombaton Kaposváron a Kaposplast női csarnokában került sor Somogy idei II— III. osztályú egyéni férfi és női asztalitenisz-bajnokságá­ra. Négy egyesület verseny­zői osztozkodtak a dobogós helyeken. Eredmények II. osztály, férfiak (19 in­duló): 1. Báli, 2. Berdár (mindkettő Kaposplast), 3. Limbek és Dani (mindkettő Balatonszárszó). Nők (14 in­duló): 1. Limbek A., 2. Rák, 3. Alkonyi és Temesi (vala­mennyi Kaposplast). III. osztály, férfiak (15 in­duló): 1. Horváth I., 2. Hát­tá I. (mindkettő Idill SE), 3. Ha a bajnoki rajtnál va­laki garantálni tudta volna a Siófoki Bányász híveinek, hogy a tizenkettedik forduló után csapatuk a Rába ETO-t megelőzve a Bp. Honvéddal azonos pontszámmal áll a táblázaton, bizonyára elfo­gadják ezt a lehetőséget. Lám, ma ez a helyzet, és mégsem honol elégedettség a Balaton-parttak háza tá­ján. A Bányász három győ­zelemmel, ugyanannyi vere­séggel és hat döntetlennel a tizenegyedik helyen áll. Igaz, ha szombaton legyőzik a se­reghajtót, most a hatodik helyen ' tanyáznának. így viszont egy újabb vereség­gel a kiesőzónában találhat­ják magukat. Kétségtelen, hogy nagyon kiegyensúlyo­zott az NB I mezőnye. Az új pontszámítási rendszer — győzelemért három, dön­tetlenért egy pont — hétről hétre alaposan mozgásba hozza a csapatokat. A Bányász jót rajtolt, hi­szen legyőzte a g yőrieket, Benkő (Lengyeltóti) és Frá- nyó (Kaposplast). Nők (9 in­duló): 1. Kovácsné, Kele­majd pontot hozott Veszp­rémből, sajnos ezután kö­vetkezett a hazai vereség a Vasastól, majd egy újabb az MTK-VM otthonában. Me­gint csak mumusnak bizo­nyult a Pécs, amely ellen egyszerűen képtelenek nyer­ni Olajosék. A váci bravúr azután egyenesbe hozta is­mét a csapatot, hisz a Du- na-parti gárda tavaly két­szer is legyőzte a siófokia­kat. Sokáig emlékezetes ma­jád az FTC elleni hazai győ­zelem, amely néhány hiva­talos véleménnyel ellentét­ben egy nagy iramú, szín­vonalas mérkőzésen szüle­tett. A Bányász a hetedik helyre ugrott, s kellő ön­bizalommal várta a folyta­tást. De mintha a Fradi el­len ellőtte volna puskaporát a somogyi legénység, az azóta lejátszott öt mérkőzé­sen képtelen volt a győze­lemre. Egy vereséggel és négy döntetlennel fűszerezte még a szereplését. Amilyen, elismerésre méltó volt az újpesti pontszerzés, oly le­hangolnak tűnik a Csepel elleni hazai döntetlen. Azzal, hogy a Bányász a hazai h^t mérkőzéséből csu­pán kettőt tudott megnyer­ni, azt mutatja, hogy a zárt védelmek ellen nincs kellő ellenszere. Nem érdemel el­marasztalást viszont a csapat a védekezéséért, hisz csupán hat együttes kapott kevesebb gólt náluk. Akad magya­rázat néhány vereségre. A Vasas ellen két sérülés zök­kentette ki a csapatot nyu­galmából, míg az MTK-VM otthonában két pontrúgás döntött ellenük. De hát ha­sonló magyarázatokkal má­sok is szolgálhatnak, és eze­men V. (Idill SE), 2. Baksa, 3. Seregélyi és Fejes (mind­három Kaposplast). két nem veszik figyelembe a sorrendnél. Ami viszont ugyancsak szót érdemel: ta­lán csak a veszprémi talál­kozójuk színvonala volt méltatlan az osztályhoz. A Vasas ellen pedig egv kife­jezetten jónak ítélt mérkő­zésen maradtak alul. Ne fe­ledjük, hogy átalakulóban van a Bányász, Üj játéko­sok épültek be a csapatba, s ez sohasem jár visszaesés nélkül. Ettől függetlenül nem veszítette el arculatát a csapat, amely a korábbi években is lelkesedéséről, harcosságáról volt ismert. Az előrehozott első tava­szi fordulóval együtt négy mérkőzés vár még az idén a Bányászra. Ebből hármat (Békéscsaba, Tatabánya, Győr) idegenben kell meg­vívnia, s „csak” a Bp. Hon­védőt fogadják otthon. Mi tagadás, nincsenek irigylés­re méltó helyzetben. De ha az eddigi idegenbeli mérleg­ből indulunk ki, akkor nem lehet ok a túlzott borúlátás­ra. Ez az együttes rutinos játékosai révén jól ért a kontrajátékhoz, és ez első­sorban idegenben válhat előnyére. Ha ez a harcmo­dor a kapu előtt nagyobb határozottsággal is párosul, akkor bejöhet olyan idegen­beli győzelem, amely csak­nem egyenértékű három döntetlennel. A siófoki csa­patot ma már az egész me­zőny tiszteli, s nincs ellen­fél, amelyik félvállról ven­né. Ennek vannak előnyei, de hátrányai is. A somogyi sportbarátok abban bizakod­hatnak, hogy elősorban eze­ket az előnyöket használja ki majd az őszi hajrában a Bányász. J. R Ötödik hely a vb-n Franciaországban, Montpezat városában rendezték meg október 9. és 13. között az Ultrakönnyű repülők világbaj­nokságát. A versenyen kiválóan szerepelt Szabados Zoltán, a kaposvári Császár Károly repülőklub sportolója és Mórocz Géza, a Balatonboglári Mezőgazdasági Kombinát repülő- klubjának versenyzője. A páros versenyben sokáig a har­madik helyen, álltak, végüli az 5. helyet szerezték meg. Sza­bados Zoltán, és Mórocz Géza elnyerte az „Arany légcsavar” díjat, amely a francia ultrakönnyű repülősök legmagasabb kitüntetése. A világkupát a .magyar csapat nyerte meg. A III. osztályúak mezőnye Az őszi véghajrá előtt Hány pont van még a Bányászban ? Egy szövetség újjáalakult Viharos közgyűlés a kosárlabdázóknál HÍREK NOVEMBER A nap 6.27 órakor kél és 16.28 órakor nyugszik, a hold 9.39 órakor kél és 17.27 órakor nyugszik. 1 Enyhe idő Szerda Marianna Változóan felhős lesz az ég, főként északon lehet egy-egy zápor. Többnyire mérsékelt dél­nyugati szél várható. Hajnalban délnyugaton köd képződik. Enyhe időre számíthatunk. A legmagasabb nappali hőmérséklet ma, szerdán 14 és 19 Celsius-fok között alakul. — A Néppárt helyi alap­szervezete megalakult Ba- latonszabadiban. A vidéki magyarságot segíteni szán­dékozó párt új tagjai dön­töttek arról is, hogy no­vembertől a helyi gazdálko­dók részére népfőiskolái ok­tatást indítanak — A cipőipar helyzete ke­rül terítékre ma és holnap Balatonszéplakon, a Bőr-, Cipő- és Bőrfeldolgozó-ipari Tudományos Egyesület ta­nácskozásán. Szó lesz az ál­datlan alapanyag-ellátásról, és többek között arról is, hogyan lehet fellendíteni az iparágat. — MSZMP szervezőbizott­ság alakult tegnap Kapos­váron. elnöke Benkő József. A bizottság a megyéből mindenhonnan várjh a je­lentkezőket személyesen vagy levélben. Cím: Kapos­vár 7400, Szondi u. 20. Eb- hen a párthelyiségben no­vember ö-án reggel 9-től es­te 7-ig várják az érdeklő­dőket. — Futómacskás víznyelő barlang a neve annak a természeti képződménynek, amelyet nemrégiben fedezett fel az Acheron Barlangku­tató Szakosztály kutatótábo­ra Bakonybél határában. A barlang 45 méter mély és mintegy 70 méter hosszú, szokatlan gazdag csepp­kövekben. Több méteres cseppkőfolyásokat is talál­tak benne a kutatók. 100 éve született Philip John Noel-Baker (1889—1982) Nobel-békedijas angol munkáspárti politikus. Tanulmányait Cambrldge- ben és Oxfordban végezte, s 1910-ben ösztöndíjjal a nemzetközi jog problémáit tanulmányozta, majd néhány évvei később a Quaker-ala- pítvány angliai egészségügyi szolgálatát szervezte meg és vezette. A világháborúban brit tábori kórházat létesí­tett! a háborút követő-évek­ben F. Nansen közvetlen munkatársaként részt. vett a menekültügyi segélyszerve­zet kiépítésében. Az 1920-as években munkáspárti jelölt­ként bejutott a parlamentbe. Az 1931—33-as leszerelési konferencián a brit külügy­miniszter tanácsadója; 1937- töl tagja a brit Munkáspárt központi végrehajtó bizott­ságának. A 30-as évek má­sodik felében a Munkáspárt ama politikusai közé tarto­zott, akik rendszeresen és nyomatékkai felhívták a fi­gyelmet a fasizmus veszé­lyeire. 1945-ben a munkás­párti kormány külügyi állam­miniszterévé nevezték ki. A leszerelés legnagyobb aka­dályát a tőkés kézen levő fegyvárgyárak konkurencia­harcában látta. 1952-től ö volt a brit olim­piai csapat vezetője. A No- bel-békedijjal 1955-ben tün­tették ki. — Somogyiakat is hallha­tunk a Népdalkörök éne­kelnek című műsorban, amely ma 11 óra 5 perckor kezdődik a Kossuth rádió­ban. A szereplő hét együt­tes között van a berzsnl'éi férfikórus, a mosdósi nép­dalkor. — Megalakult az MDF pusztakovácsi szervezete; a falu lakóinak egy fórumon mutatkoztak be. — 167 kiskorú gyermeket részesített az idén segély­ben a Nagyatádi Városi Ta­nács. A rendelkezésükre álló összegből átlagosan 938 forint jutott a rászorulók­nak. — A Magyar Posta no­vember 1-jétől Irakkal is bevezeti a gyorsposta- (EMS-)szolgálatot. Ezzel 38 országra terjed ki ez a szol­gáltatás. Küldeményeket Bagdadba, Mosulba és Bas- rahba lehet feladni ezentúl Meggyulladt a televízió — Konvertibilis-e a ma­gyar diploma címmel kétna­pos brit—magyar kerekasz- tal-konferencra ér véget ma Balatonfür’eclen. A résztve­vők ellátogatnak a Veszpré­mi Nehézipari Egyetemre é? a Budapesti Műszaki Egye­temre is. —• Írországba is szállít kerti pavilonokat a Tabi Kempingcikk Leányválla­lat. Az előzetes megállapo­dások szerint még ebben az évben ötszáz darabot, de jö­vőre már kétezer pavilont indítanak útnak a távoli or szágba. — Megnövekedett a szesz­főzdék forgalma az idei jó gyümölcstermés eredménye­ként. A taranyi, a segesdi, a nagykorpád! és a görge- tegi áfész. szeszfőzdéiben 23 ezer hektoliterrel több pálin­ka folyt le az idén, mint tavaly. Szerkesztőségi ügyelet este 8-ig Telefon: _ 11-644 ^ Tegnap délelőtt meg­gyulladt egy televízió Ka­posváron, a Hársfa utcában A lakásban sűrű füst ke­letkezett. de szerelmesére a tűzoltók hamar megérkeztek a helyszínre és kimentettek két könnyű füstmérgezést szenvedett, idős hölgyet. Az első becslések szerint a la­kásban legalább százezer forintos kár keletkezett Nagybajomban a vízköves villanybojler okozott tüzet tegnap. A lakásban kiégeti a fürdőszoba. A tűzoltók szerint ez nem egyedi eset, a bojlereket legalább két- három évenként felül kel­lene vizsgáltatni. — Figyelem! - Kempinggarni­túra 390 Ft-os reklámáron kap­ható Kaposváron, a Bizományi Áruházban. (107020) — A MÁV Pécsi Igazgatósága közli, hogy a Siófok—Balaton - szemes vasútvonal villamos fel­sővezetékén 1500 V feszültséggel a hírközlő kábeleken ellenőrző mérést végez 1989. november 2- án 18 órától 3-án 6 óráig és no­vember 3-án 18 órától 4-én 6 óráig. A fenti időpontban a megadott vonalszakaszon a vil­lamos felsővezeték 2 (kettő) méteren belüli megközelítése életveszélyes, ezért tilos!! (107057) Sértődések, felkorbácsolt indulatok, majd a kompro­misszumkeresés volt legin­kább jellemző a Somogy Megyei Kosárlabda-szövet­ség alakuló (helyesebben át­alakuló) közgyűlésére. Ér­demes megjegyezni, hogy a 26 meghívottnak — érthe­tetlen módon — több mint a harmada távol maradt... Eleinte úgy tűnt, „simán” fog lezajlani az ülés. Ne­hezen alakult ki a vita; ami­kor azonban az elnök sze­mélyének kérdéséről kellett dönteni, „elszabadult a po­kol”. Az eddigi elnök, Ko- váts Imre nem vállalta to­vább a funkciót. — Az eddig tapasztaltak mondatják velem, hogy ne vállaljam tovább az elnöki tisztséget, s szerintem a me­gyében nem is lesz olyan ember, aki pályázna e poszt­ra. Való igaz, több név is szóba került az elnök szemé­lyével kapcsolatban; ők azonban nem voltak jelen. A közgyűlés pedig úgy ha­tározott, hogy olyan elnö­köt kell választani, aki meg­jelent. Felvetődött az a gondolat is, hogy egyáltalán szükség van-e a megyei szövetségre. A kérdésre igennel válaszol­tak a résztvevők, így to­vább folytatódott a vita. Az elnökségi tagok azt ki­fogásolták, hogy tulajdon­képpen csak formálisan mű­ködött az elnökség: hiszen a legfontosabb kérdésekben n-7 olnnlr PP'vmacfa Hontntt a tagok megkerdezese nélkül. Ugyanakkor véleményük szerint — ennek ellenére — Somogybán továbbra is Ko- váts Imre a legalkalmasabb e megtisztelő címre. Ezután nyílt szavazással a közgyűlés egyhangúlag Ko- váts Imrét választotta meg a Somogy Megyei Kosár­labda-szövetség elnökévé így fordulhatott elő az a pa­radox helyzet, hogy az az ember lett ismét elnök, aki pár órával előtte mondott le... Megválasztották a 11 tagú új elnökséget, amelynek megbízatása négy évre szól. Hét személy automatikusan tagja lett az elnökségnek: Kováts Imre, Lipkovics Pé­ter, Vásárhelyi Tibor, Jakob Gergely, Szíjjártó Miklós, Stickel Péter, míg a hetedik személy egy játékos lesz majd. További négy tagot szavazás útján választottak meg: Kertész Istvánt, Ékes Tamást, Gundy Richárdot és Varga Zoltánt, ők 11,-en utaznak majd az országos küldöttközgyűlésre. Határo­zat született arról, hogy a megyei elnök legyen az MKSZ elnökségének somo­gyi tagja. A közel háromórás vita után az „új” elnök megkö­szönte a küldöttek bizalmát. Mint mondta, a most meg­választott elnökség legfon­tosabb feladata a megye utánpótlásának fejlesztése és versenyzési lehetőségei­nek javítása. Fenyő Gábor

Next

/
Oldalképek
Tartalom