Somogyi Néplap, 1989. november (45. évfolyam, 259-284. szám)

1989-11-24 / 279. szám

1989. november 24., péntek SOMOGYI NÉPLAP 15 S20Ű& Ez a csapol, nem az a csapat A páternoszter felfelé tart Ha van csapat, amelyik­re ráillik a meglepetés jel­ző, akkor a Bázis kosárlab­da-együttese azok közé tar­tozik. Az előző évi bajnok­ságban, amikor a feljutás reményében vágtak neki a B csoportos küzdelmeknek, egyszerűen (és egyáltalán nem nagyszerűen) kiestek az NB I-ből, s csak a lét­számemelés teremtette meg annak lehetőségét, hogy egy végső nekifutással biztosít­sák helyüket a legjobbak tá­borában. A meglepetés most folytatódik. De lássuk csak sorjában. Aki a másnak fel­írt keserű pirulákat fegyel­mezetten lenyelte, most itt ül velem szemben és kérdé­seimre vár. Magyar András vezető edző, aki néhány hónappal korábban a megpróbáltatá­soktól láthatólag centiméte­reket ment össze, most is­mét délceg. Ahogy az előb­bire, úgy erre is megvan az oka. Eddig már tapasztalha­tott egyet s mást, hisz vagy másfél évtizedet játszott az élvonalban, ebből két és fe­let jelehlegi csapatában. Ed­zői pályája sem indult rosz- szul, hisz már az első évben az élvonalba vezényelte a Táncsics csapatát, majd két évig benn is tartotta. Köz- ben még játszogatott a Gaz- dász NB Il-es csapatában, s mikor az idén tavasszal az egyik bajnoki mérkőzésen negyvenkilenc pontot do­bott, azt mondta: elég. Most kell befejezni. Szót is foga­dott magának, igaz, akkor még nem sejtette, hogy mi­lyen időszak elé néz. Ekkor vette át a Bázis edzéseinek irányítását. Me­net közben, reménytelennek tűnő helyzetben. Benne látták a megváltót, azt az embert, aki esetleg még se­gíteni tud. ö is hitt önmagá­ban, éppen ezért belevá­gott. A többi ismert. Nagy kő esett le a szívéről, ami­kor végül is az említett okok folytán mégiscsak NB I-es maradt (vagy lett?) a csa­pat. Akkor azt kellett volna mondania, amit a 49 pont elérése után: elég volt, a tűzzel nem játszom, csinál­ja más. Eleinte úgy látszott, hogy valóban pihenőre tér­het, mert az egyesület ve­zetői más szakemberrel tár­gyaltak. Hogyan, hogyan sem, de az nem jött össze, így aztán egy lehetőség ma­radt: Magyar András végle­gesítése. Azóta is piszkál a kérdés, mindezek után miért adta föl a jó „puha fészkét”, mi­Fonyód—Tab 1-0 (1-0) Fonyód, 200 néző. V.: Sza­bó. Közepes színvonalú mér­kőzésen megérdemelt győ­zelmet aratott a hazai csa^ PÉNTEK Asztalitenisz NB II női: Kaposplast II— Szombathelyt Építők. Kapos­vár, Kaposplast női csarnok, 17.30 ó. Körzeti asztalitenisz diák­olimpia. Nagyatád, Babay iskola, 13.30 ó. Kosárlabda Magyar Kupa: Ű. PEAC— Bázis KKK. Pécs, 17 óra. SZOMBAT Kosárlabda Magyar Kupa: K. Gazdász —Bécsi VSK (NB I). Kapos­vár, Munkácsy gimn., 9.30 ó. Teke NB II: K. Közút—Székes- fehérvári Köfém. Kaposvár, ért szolgáltatta ki magát az­által, hogy főállásban vette át a rövid idő alatt annyi fejfájást okozó csapat irá­nyítását. Nem lepődik meg a kérdésen, szeme sem reb­ben, amikor válaszát fogal­mazza. — Én tettem egy ígéretet, hogy ezt a csapatot segí­tem megmenteni. Őszintén megmondom, váltig hittem benne, hogy sikerül is. Az eredményt nézhetjük így is, meg úgy is. Ami a legfonto­sabb: NB I-esek maradtunk. Engem nyugtalanított, hogy a tervet nem úgy teljesítet­tünk, amint gondoltam. Va­ló igaz, hogy nagyon rövid idő állt akkor rendelkezé­semre, így amolyan tűzoltó munkát kellett végeznem. Kényelmes dolog lett volna elköszönni, és kijelenteni: még egyszer nem kívánok így járni. De én ezt a tár­saságot jól ismertem, s úgy éreztem, hogy a velük töl­tött újabb idő alatt még kö­zelebb kerültem hozzájuk. Fogalmazhatok másként: hittem bennük, tudtam, hogy ezt a csapatot nem szabad leírni. Nemcsak őket, ma­gamat is próbára kívántam tenni. Kíváncsivá tett, hogy közös felkészüléssel, kellő önismerettel mire lehetünk képesek. — Bizonyára feltételeket is támasztott. — Valóban, de nem a sze­mélyemmel kapcsolatban. Azzal, hogy föladtam a sa­ját biztos bázisomat és főál­lásban elvállaltam az irá­nyítást, egyben véleményt is formáltam. Azt hiszem, hogy ezt így értékelték ma­guk a játékosok is. Kértem, hogy oldják meg mindenki­nek az egzisztenciális gond­jait. Abban is bíztam, hogy a szakosztályvezetés és a csapat közelebb kerül egy­máshoz, hisz enélkül nincs pat. Góllövő: Kiss. Jók: Deákvári, Lehel, Koszics, Zámbori, illetve Ábrahám, Mátrai, Majkó. Fonyód ifi—Tab ifi 3-3 Tolnai Attila Közút-pálya, 10 óra. Asztalitenisz NB I, nők: Kaposplast— KSI. Kaposvár, Kaposplast n.ő,i csarnok, 11 ó. Kézilabda VII. Eötvös-kupa fiú kézi­labdatorna 6 megye 12 csa­patának részvételével. Csur­gó, Eötvös iskola, 8 ó. Labdarúgás NB I: Rába ETO—Siófoki Bányász. Győr, 15 ó., jv.: Nagy L. (Plasek, Márton S.). Tartalék: 13.30 ó. NB III: K. Rákóczi—Som­berek, Kaposvár, Rákóczi- pálya, 13 ó (Lubastyik), Bog­eredmény. Távoztak játéko­sok, ugyanakkor jöttek is. Én úgy ítéltem meg, hogy az a tíz kosaras, aki most a rendelkezésemre áll, tudás­ban felveheti a versenyt az egész mezőnnyel. — Bizonyára felülvizsgál­ta korábbi önmagát. Mi az, amit fél év együttlét után másként látott? — Volt ilyen. Augusztus elején, mielőtt elkezdtük a munkát, odaálltam a játé­kosok elé és ezt kérdeztem tőlük: hajlandók vagytok-e egy bajnoki évet teljes oda­adással a kosárlabdának szentelni? A várt választ kaptam, azt, hogy igen. Az­tán külön-külön leültem mindenkivel és egyénenként megbeszéltük a teendőket. Nem köntörfalaztam, meg­mondtam, hogy kit milyen képességűnek tartok és mit várok tőle. Az életmódnak a játékhoz igazítását egysé­gesen elvártam. Az egyik napilapban akkor az jelent meg velünk kapcsolatban, hogy visszakerülésünkkel felhígult a B csoport mező­nye. No, ez valamennyiünket felpaprikázta. Mondtuk, ad­junk erre csattanós választ. — Elég most a tabellára nézni, s kiderül, hogy a vá laszadás eddig sikerült. — Igen. Kétségtelen, hogy a szakosztály vezetésével közösen azt fogalmaztuk meg, hogy az 1—4. helyek egyikét csípjük el, mert ez a biztos bentmaradás krité­riuma. De én titokban ennél is többet vártam, mert meg­ítélésem szerint játékosgar­nitúránk tudásszintje bár­melyik csoportbeliével ve­tekszik. Idehaza mindenkit megvertünk, idegenben vi­szont akadt három veresé­günk. — Ez a várakozáson fe­lüli szereplés — gondolom — jó hangulatot szült, s nemcsak a csapatban, hanem a népes szurkolótáborban is. — Ezt lépten-nyomon éreztük. A közönség gyorsan felejtett, ismét mellettünk állt, és nagyon sokat segí­tett. De a szakosztály veze­tésétől is mindent megkap­tunk. Az eredményekben mindezek benne vannak. — Nem tudom, hogy je­lenleg szabad-e vérmesebb reményeket táplálni. Hogy mit értek ez alatt, ki sem merem mondani. — Megismétlem, hogy egyetlen csapatot sem tartok a miénknél erősebbnek. Két riválisunk, a Szeged és a PVSK idejön, az Álba Re­giát pedig éppen legutóbb győztük le. Nos, nem fű­zöm tovább a gondolatme­netet, de annyit bátran mondhatok, hogy minden megtörténhet. Ezt jó érte­lemben gondolom. Ez a csa­pat más, mint a korábbi volt, remélem, hogy igazol­ták is eddig. Ugyanígy bí­zom a folytatásban is. Jutási lárlelle—Csurgó, Boglárlelle, 13 ó. (Sólyom), Marcali— Szigetvár. Marcali, 13 ó. (Sóthy), Bonyhád—K. Épí­tők, Bomyhád, 13 ó. (Balaj- ti), Nagykanizsai Volán Dó­zsa—K. Honvéd, Nagykani­zsa, 13 ó. (Szalóki). Megyei bajnokság (az elöl állók a pályaválasztók, a kezdési idő 13 óra): Kapos- gép VL—Lengyeltóti (Mód)v Fonyód—Nagybajom (Mis­kei). Somogyi B. SE—Kiss J. SE (Polecsák), Balatonföld- vár—Balatonszentgyörgy (dr. Csapó), Barcs—Homokszent- györgy (Auman), Tab— Megyei labdarúgó-bajnokság SPORTMŰSOR Testnevelési óra Nagyberkiben. Az általános iskola Vl b osztálya Győrffy Beáta test­nevelő tanár vezetésével tartja óráját. A leáúyok a magasugrást gyakorolják HÉT VÉGE Zöld gyepen és a szorítóban A Rábához látogat a Bányász Brett ne r, Aczél, Olajos, Sza­bó L., Szabó B., Keszeg, Meksz, Palkovics, Zsadányi, Czigóny, Magyar, Kirchma- yer, Borostyán, Herczeg, Marozsán. Minden jó, ha jó a vége? Legalábbis a közmondás így tartja. Nem biztos vi­szont, hogy ez a sportban maradéktalnul érvényes. Ezt vallják a boksz barátai Ka­posváron, akik szomorúak az első osztályban sikerte­lenül szereplő együttes miatt. Vasárnap délelőtt az őszi záró mérkőzés követ­kezik a Latinca művelődési házban a Kecskemét ellen. Vajon megtörik-e a jég? „Elszenvedi-e” első győzel­mét a Dózsa legénysége. Rö­vid hírünkből már ismert a nem éppen kedvező heti fordulat: váratlanul fel­mondtak a vezető edzőnek. A vasárnapi mérkőzésen már Árvái Rudolf ül a szo­rító sarkában. Mint Mészáros József ’ ügyvezető elnök elmondta, a kósza hírekkel ellentétben valamennyi öklöző a rendel­kezésre áll erre a mérkőzés­re. Sőt Rákosa lemondta tervezett profi mérkőzését és ő is kötelek közé lép a KSC ellen. Itt lesznek az újpestiek . is Füzesyvel együtt.’ A vendégek erős csapattal érkeznek, ők meg­verték a Borsodi Bányászt és döntetlenre végeztek Pak­son. Várhatóan szoros csata lesz az egyetlen vasárnapi kaposvári sporteseményen. Kíváncsian várjuk az ered­ményt. Siótok—Mohács párharc Jóllehet most még csak ősz van, szombaton már az előrehozott első „tavaszi” mérkőzést játssza a Siófoki Bányász NB I-es labdarúgó- csapata. Az együttes Győr­be, a Rába ETO otthonába látogat, s mint Gellei Imre vezető edző mondta, szeret­ne „tiszteletlen” vendégnek bizonyulni. — Az ETO az egész ed­digi bajnokság során mind­össze két győzelmet tudott szerezni, s mi nagyon re­méljük, hogy ennyivel is fe­jezi be az idei küzdelmeket — mondta a szakember. A Siófok szerdán Ajkán lépett pályára a Magyar Kupában és a játékvezető Czigányt kiállította, így kér­déses, hogy rá az edző szá­míthat-e a győri összecsa­páson. Csütörtökön délelőtt még bizonytalan volt Meksz és Keszeg szerepeltetése is, mivel a két játékos ekkor próbálta ki: mennyire bírja a terhelést. A csapat a küz­delem után az utolsó baj­noki mérkőzésre elméletileg is készült. Pozsgai Lajos pá­lyaedző megfigyelőként vett részt a Rába ETO legutóbbi mérkőzésén, s tapasztalatait megosztotta a siófoki játé­kosokkal. A több bizonytalanság miatt Gellei edző csak ke­retet tudott adni. A keret: Horváth, Bíró, Kolovics, Nagyatád (Laakai), Csoko- nyavisonta—Somogyszob (Pálfi). Tömegsport Magyar Ifjúság Centrum Kupa. Kispályás labdarúgó­mérkőzések. Nagyatádi VSE pályája, 9 ó. VASÄRNAP Ökölvívás OB I: Kaposvári "Dózsa— Kecskeméti SC. Kaposvár, Latinca művelődési ház, 10 ó. Asztalitenisz NB I, nők: Medosz Érdért —Kaposplast, Budapest, Népfürdő u„ lló. NB II, nők: Balatonszár­szó—Sabaria. Balatonszárszó, 14 ó. Csütörtökön délelőtt az MLSZ-ben megtartották a labdarúgó Magyar Kupa nyolcaddöntőjének sorsolá­sát. Ezúttal már oda—vissza mérkőzéseket játszanak a csapatok, az első találkozó­kat november 29-én, a visz- szavágókat december 2-án és 3-án rendezik. Az MK második forduló­jának műsora: November 29.: Videoton ’—Vác, Székesfehérvár, 14.30. DVSC—Dunaújváros (NB Új egyesület: Kaposcukor E hónap elején új sport­egyesület alakult Kapos­váron, a cukorgyárban Kaposcukor SE néven. Már az alakuláskor terv­be vették a Bázis KKK- val történő fúziót. Ezt azonban ez utóbbi egyesü­let közgyűlésének is jóvá kellett hagynia. Szerdán este megtörtént. 1990. ja­nuár 1-jétől a Bázis KKK kosárlabdacsapata tehát Kaposcukor néven szere­pel majd az NB I-ben. II), Debrecen, 13.00, Veszp­rém—Rába ETO, 13.00, Sió­fok-Mohács (NB II), 13.00, Ferencváros—MTK-VM, Ül­lői út, 17.00, Bp. Honvéd- Haladás, Bozsik-stadion, 14.30, Mádi Bányász (NB III) —PMSC, Mád, 13.00, Ú. Dó­zsa—Debr. Kinizsi (NB II), Megyeri út, 17.00. December 2.: Haladás— Bp. Honvéd, Szombathely, 12.30. December 3.: Vác—Video­ton, 11.00, Dunaújváros— DVSC, 12.30, Rába ETO— Veszprém, Győr, 15.00, Mo­hács—Siófok, 12.30, MTK- VM—Ferencváros, Hungá­ria krt., 11.00, PMSC—Mádi Bányász, Pécs, 12.30, Debr. Kinizsi—Ü. Dózsa, Debre­cen, 12.30. Körzeti labdarúgó-bajnokság Siófok: Nágocs—Andocs 3-1, Ádánd—Somogybabod 0-2, Kereki—Látrán.y 9-2, Ádánd—Andocs 2-1, Karád —Látrány 3-1, Nágocs—Ke­reki 0-1.

Next

/
Oldalképek
Tartalom