Somogyi Néplap, 1989. november (45. évfolyam, 259-284. szám)

1989-11-15 / 271. szám

1989. november 15., szerda Somogyi Néplap 7 Az utolsó kosár Mint tegnap hírt ad­tunk róla, ma 17.30 órai kezdettel ■jótékonycélú barátságos kosárlabda­mérkőzést játszik Siófo­kon a Foki iskola torna­csarnokában a Bázis NB 1-es férficsapata. Ellen­fele a helyi NB 11-es együttes lesz. Miért is vállalták Monokék ezt a kirándulást? Egy nemré­giben tragikus hirtelen­séggel elhunyt siófoki kosárlabdázó családján szeretnének segíteni. Október 12-én Dunaúj­városban játszott a Sió AG Medosz öregfiúk ko­sárlabda csapata a Fejér megyei bajnokság kere­tében. Ott volt társai kö­zött Balogh András, a Medosz egyik alapító tag­ja is, aki 1985-ig szere­pelt az NB Il-es együt­tesben. Az első játék­részben a jegyzőkönyvet vezette, de szíve vágyá­nak az észérvek nem tudtak parancsolni. A pályára kívánkozott, bár tudta, hogy ez kockázat­tal jár, hisz az év tava­szán már volt egy gyen­gébb infarktusa, amellyel kórházban is feküdt. Ép­pen ezért óvatossága sem hagyta el, mindössze tíz perces játékot engedé­lyezett magának. Ezután visszaült a versenybírói asztalhoz és vezette to­vább a jegyzőkönyvet. Sajnos már nem sokáig. Három perccel a játék után lehanyatlott a szék­ről, Bár gyorsan érkez­tek a mentők, s ./megin­dult a harc az újjáélesz­téséért, a negyvenöt per­ces küzdelem nem járt sikerrel. Balogh András szive nem dobbant többé. Ha közvetve is, de az a játék lett halála okozója, amely életében annyi de annyi örömet szerzett ne­ki. Jó kosaras volt 1— em­lékeznek rá ma is szo­morú társai, akik nem­csak az egykori kosár­labdázót, hanem az örök­ké vidám, o feszült pil­lanatokban jó hangulatot varázsolni tudó barátot is elveszítették benne. Nemcsak játszotta, oktat­ta is a kosárlabdát a diákok körébe. Az volt a vágya, hogy ne szakad­jon meg a családi hagyo­mány, két kislányánál is igyekezett megszerettetni ezt a szép sportot. Balogh András nem léphet többé pályára. Fiatalon, negyvenegy éves korában most ő kapott kosarat az élettől. A Bá­zis vendégszereplése a rokonszenves, kaposvári születésű egykori sport­társnak szól. Volt klubja a mérkőzés egész bevé­telét a családnak aján­lotta föl. 3. R. ■«SPORT Elgll Botrány a PVSK—Bázis KKK mérkőzés * után AHOL TILOS SZURKOLNI... A hétvégén Pécsett leját­szották a PVSK—Bázis KKK férfi kosárlabda-rang­adót. A somogyi csapatot sok szurkoló is elkísérte Ba­ranyába, köztük az 513. Szá­mú Szakmunkásképző In­tézetben tanuló mintegy tíz fős csoport. Ök szurkolni mentek: vittek trombitát, sí­pot, dobot, s tán még nádi hegedűt is. Hamar szemet- szúrtak a kedvesnek éppen nem mondható rendezők­nek. „Nehogy szalagokat do­báljatok a pályára, mert baj lesz!” — szólt a figyelmez­tetés. S ami tény, az tény: a mérkőzés alatt egyetlen pénztárgépszalag sem repült be. Amikor azonban véget ért a mérkőzés, és levonul­tak a csapatok, a fiatalok pillanatok alatt beborítot­ták a pályát szalagokkal. Ekkor mág megtehették — gondolták a szurkolók —, hi­szen üres volt a pálya. S így nem állt fenn az a ve­szély, hogy valakit is elta­lálnak. A rendezők azonban egészen másképp gondolkod­tak. Azonnal ott termettek, hogy a nemlétező rendzava­rásnak véget vessenek. S megkezdődött a harmadik félidő... A rendezők előbb ránci- gálták, majd a nagyobb nyomaték kedvéért pofonok­kal próbálták „jobb belátás­ra bírni” a kaposvári szur­kolókat. Közülük néhányat arra kényszerítettek, hogy szedjék össze az eldobált szalagokat. (Megjegyezzük, hogy a fiatalok szó nélkül engedelmeskedtek a rende­zők utasítására.) Eközben a pécsi szurkolók a legválto­zatosabb jelzőkkel illették a Bázis játékosait. (Talán megbocsát a tisztelt olvasó, ha ezek közlésétől most el­tekintünk.) Ez azonban nem tűnt fel (netán nem akart feltűnni?) a rendezőknek. Ha nehezen is, de lassan lecsil­lapodtak a kedélyek — gon­doltuk. Nem így történt. A fiatalok a sportcsarnokból kifelé menet megálltak a bü­fénél. De a „vendégszerető” rendezők nem sokáig hagy­ták őket magukra. Űjból rá­juk támadtak — nyugodtan használhatjuk ezt a kifeje­zést —, s ütni kezdték őket. Az egyik tanulónak eleredt az orra vére. A .kaposvári játékosok határozott fellé­pésének köszönhető, hogy nem történt komolyabb sé­rülés. Fenyő Gábor Asztalitenisz Limbek Anett II. osztályú magyar bajnok lyú országos bajnokságot. A versenyen 64-en álltak asz­talhoz, köztük a Kaposplast hét sportolója. Kiválóan sze­repelt Limbek Anett: a te­hetséges sportoló végig ma­gabiztosan játszott és meg­nyerte a II. osztályú magyar országos bajnokságot. A döntőben a győriek verseny­zőjét, Derdákot verte meg 2:0-ra. Jól szerepelt Pata Erika is: a legjobb négy közé ju­tásért kapott ki a kecske­méti Bohustól. A hét végén Budapesten rendezték meg a II. osztá­Meghalt Victor Davis Két nappal azt követően, hogy szándékosan elgázol­ták, Montrealban hétfőn el­hunyt Victor Davis, az olim­piai bajnoki címmel is büsz­kélkedő 25 esztendős kana­dai úszó. Újjáalakult a megyei modellező szövetség Újjáalakuló küldöttköz­gyűlést tartott a Somogy Megyei Modellező Szövetség. Az elmúlt időszakról szóló beszámolót követően az alapszabályt vitatták meg a résztvevők. Ezután megvá­lasztották a tisztségviselő­ket, az elnökségi tagokat, a felügyelőbizottságot és az országos ' közgyűlés küldöt­teit. Ismét bizalmat szavaz­tak a korábbi elnöknek, Bogdán Endrének és a volt főtitkárnak, Král Lajosnak. A küldöttközgyűlés jóvá­hagyta az elnökhelyettes tisztséget, erre Várady Ist­vánt kérték fel. További el­nökségi tagok: Sztranyák József, Cserjési János, And­rási László. A felügyelőbi­zottságot Kontsagh Sándor, Tamasóczky Mihály és Sisz- ler István alkotja. Az országos közgyűlésen Bogdán Endre, Várady Ist­ván, Král Lajos, Andrási László, Cserjési János és Müller Lajos fogja képvisel­ni Somogy megyét. Párizs—Budapest Expo ’95 Szenzációsnak nevezhető megállapodás született a Francia Kerékpáros Szö­vetség, a Magyar Kerékpár­szövetség és az Eurodeal In­ternational között. Rendkívüli együttműkö­dési megállapodás aláírá­sára Magyarországra érke­zett Jean Pitallier, a Fran­cia Kerékpáros Szövetség főtitkára, Lucien Bailly, a szövetség technikai igazga­tója, a Tour de France fő­rendezője, valamint Claude de la Caffiniere, az Eurodeal elnöke. Tolnai Zoltánnal, a magyar szövetség főtitkárá­val a következőkben álla­podtak meg: 1990. március 31-én és április 1-jén ma­gyar—-francia—osztrák nem­zetek közötti versenyt ren­deznek Budapesten, majd 1991-től több lépcsős nem­zetközi versenyt hoznak lét­re, amelynek „apropója” az 1995-ös Budapest—Bécs vi­lágkiállítás. A verseny neve Párizs—Budapest Expo ’95. Záróra következik Suarez: „Az első edzés a Mondialéra” Nyitány New Yorkban — meglepetés nélkül A papírforma jegyében kezdődött meg a női teni­szezők Mesterek Tornája New Yorkban. Az egymillió döllár összdíjazású szu­perversenyen először két ti­nédzsert, a 15 éves jugoszlá­viai Szeles Móniikat és a 17 esztendős spanyol Conchita Martinezt szólították pályá­ra a Madison Square Gar- deniben, és a hetedik helyen kiemelt újvidéki kislánynak mindössze 49 percre volt szüksége á győzelemhez. A tudáskülönbségre jellemző, hogy Martinez mindössze egyetlen játékot tudott nyer­ni. A folytatás sem szolgált meglepetéssel, miután a New York-i Mesterek Tor­nájának tavalyi győztese, az argentin Gabriela Sabatini, majd a spanyol Arantxa Sanchez is esélyeshez mél­tóan, játszmaveszteség nél­kül vette az első akadályt. A szerdai összecsapás lesz az első edzés a jövő évi Mondialéra, ettől a pillanat­tól kezdve csakis a vb le­beg a szemünk előtt — mondta Suarez spanyol szö­vetségi kapitány. — Persze nehogy bárki is azt higgye, hogy „elvicceljük” ezt a 90 percet. Legalább egy újonc­nak feltétlenül lehetőséget adok a bemutatkozásra, ez pedig valószínűleg Milla, a Barcelona középpályása lesz — mondta Suarez. Noha jó kapitányi szokás­hoz híven Suarez mester még nem hirdetett csapatot, a spanyol újságíró kollégák a következő tizenegyet tartják a legvalószínűbbnek: Zubizarreta — Chendo, San- chis, Andrinua, Jimenez — Michel, Fernandez, Martin Vazquez, Villarroya — But- ragueno, Julio Salinas. Suarez magyar kollégája, Bicskei Bertalan sem fedte fel még kártyáit, de ezzel az erővel akár nyílt kártyákkal is játszhatna. A hétfő dél­utáni edzésen az úgynevezett „fehér trikósok” csapata ugyanis így állt fel: Disztl — Simon, Pintér, Bognár Z., Keller — Kozma, Kovács E., Bognár Gy., Szekeres — Fi­scher, Kovács K. Aligha kétséges, hogy ez a csapat kezd ma, már csak azért is, mert a korábban megfázással bajlódó Fischer Pál, az Ajax Amsterdam csatára kijelentette: vállal­ja a játékot. Így a keretben lévő hat újoncjelölt közül egy, Simon Tibor, a Ferenc­város 24 éves jobbhátvédje ölti fel először a válogatott mezt. Természetesen Simon is a boldog emberek közé tarto­zik, de akivel igazán mada­rat lehetett fogatni hétfőn este a Hotel Los Lebreros- ban, a csapat szálláshelyén, az Schróth Lajos volt, az Ú. Dózsa 29 éves szélsője. A villámgyors csatárnak már hosszabb ideje „udvarolt” a spanyol első ligás Cadiz, s most végre sikerült nyél­be ütni a szerződést az egy­kori dózsás klubtárs, Szend- rei József segítségével. HÍREK NOVEMBER 75 Szerda Adalbert, Lipót A nap 6.48 órakor kél, és 16.09 órakor nyugszik, a hold 17.37 órakor kél, és 9.51 órakor nyugszik. Megerősödő szél Szerdán megerősödik az északi, északnyugati szél, a köd megszűnik. A felhőátvonulásokból elszórtan várható futó zápor, főként északon és északkeleten hózápor. A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán 4 és 9 Celsius-fok között várható. — Aktívaértekezletet tart holnap 1.7.30 órakor a zá- kányi községi pártháziban Kárászné dr. Rácz Lídia fő­iskolai adjunktus, a Magyar Szocialista Párt országos elnökségének tagja. — Négy új MSZP-szerve­zet alakult a volt MSZMP Zákány Községi Bizottság területén. Gyékényes, Por- rog, Zákány és Zákánytelep pártszervéi soraikba hívják mindazokat, akik készek tenni körzetük, településük életének jobbításáért. Felső- mocsoládon is megalakult az MSZP-szervezet. — Táncházat tart ma es­te fél hétkor a kaposvári Csokonai Tanítóképző Főis­kola aulájában a Kaláka táncegyüttes. Az érdeklődők a Szövetnek zenekar közre­működésével széki, szat­mári, rmezőségi és dunántú­li táncokat sajátíthatnak el. — Az Új Idő című folyó­irat estjét rendezik holnap este hat órától a budapesti Rátkai Klubban. A Berzse­nyi pániéi Irodalmi és Mű­vészeti Társaság rendezvé­nyének vendégei lesznek Bertha Bulcsú, Csukás Ist­ván, Gyukorics Tibor, Her­nádi Gyula és Szakonyl Ká­roly a szerkesztőbizottság tagjai, valamint Végh An­tal, a bizottság elnöke, fő- szerkesztő. A beszélgetést Kiss Dénes vezeti. — Szakmai napot rendez ma AUTÓSORSZAMOK 9 órától a Nagyatádi Városi Tanácson a -Somogy Megyei Pedagógiai Intézet. A talál­kozón a munkaközösségek tartalmi tevékenységéről és az iskolavezetésben való szerepükről esik szó. — Kedvezményes káposz­tavásárt rendez a kaposmé- rői Latinca termelőszövet­kezet mától, amíg a készlet tart. A kaposvári 48-tas ifjú­ság u. boltjukban 6 forintos áron kínálják a káposztát. Baleset Hétfőn Nagyatádon Te­mesvári László 37 éves gép­kocsivezető lábodi lakos, te­hergépkocsival balra kanya­rodás közben elé hajtott a szabályosan közlekedő Bá- lizs Zsolt 17 éves autósze­relő nagyatádi lakos által vezetett motorkerékpárnak. A baleset következtében a motorkerékpár vezetője sú­lyos sérülést szenvedett. — Az Áramszolgáltató Vállalat értesíti Kaposvár lakosságát és közületeit, hogy november 16-án reggel 7 órától délután 15.30 óráig a János utcában, a Rózsa utcában, a Hámán Kató utcá­ban, a Szegfű utcában, a Liszt Ferenc utcában, a Kandó Kál­mán utcában, és a Laborfalvi Róza utcában áramszünet lesz. (107192) — UTAZAS Bécsbe autóbusz­szal. Időpont: november 28. Részvételi díj: 490,— Ft + 15,— ATS. Jelentkezés: Cooptourlst Utazási Iroda, Kaposvár, Kos­suth Lajos u. 8. Telefon: 12- 838. (107163) — Az MHSZ 4 fős gépjármű­javító műhelye, szakmai vagy szakmaközi munkákat vállalna. Ajánlatokat a 11-348 telefonon, vagy Kaposvár, Zalka M. u. 18. alatt Horváth Ferenc techn. föea. részére kérjük. (141742) — A Mikroszkóp Színpad 1989. november 20-i (du. 17.30 és 20.30) „Lassú vicc, pártot mos” előadásai Kaposváron a Sport- csarnokban technikai okok mi­att elmaradnak. Jegyek a váltás helyén visszaválthatók! (107201) ■abant Lim. Hyc. (Bp.) -abant Combi Hyc. (Bp.) :abant Lim. Spec. (Bp.) -abant Lim. Spec. (Oebr.) abant Lim. Spec. (Győr) rabant Lim. Spec. (Szeged) rabant Combi (Bp.) rabant Combi (Debr.) rabant Combi (Győr) artburg Stand. (Bp.) artburg Stand. (Debr.) artburg Stand. (Győr) artburg Spec. (Bp.) artburg Spec. (Debr.) artburg Spec. (Győr) artburg Spec. tt. (Bp.) arbutrg Tour. (Bp.) artburg Tour. (Debr.) artburg Tour. (Győr) {oda 120 L (Bp.) toda 120 L (Debr.) {oda 120 L (Győr) Ida 1200 (Bp.) tda 1200 (Debr.) ida 1200 (Győr) Ida 1300 S (Bp.) Ida 1300 S (Debr.) tda 1300 S (Győr) tda Szamara (Bp.) ida Szamara (Debr.) ida Szamara (Győr) Ida 1500 (Bp.) Ida 1500 (Debr.) Ida 1500 (Győr) ada Combi (Bp.) ida Combi (Debr.) ada Combi (Győr) ada Niva — olski Fiat 126 E (Bp.) olski Fiat 126 E (Debr.) olski Fiat 126 E (Győr) acia Lim. (Bp.) acia Lim. (Debr.) acia Lim. (Győr) acia Lim. (Szeged) acia Combi (Bp.) acia Combi (Debr.) acia Combi (Győr) acia Combi (Szeged) acia TLX (Bp.) acia TLX (Debr.) acia TLX (Győr) as tava — pel Kadett — olkswagen Golf — Olga Lim. — Olga Combi — laruti — SO 1500 (Győr) 754 164 21 595 18 662 16 566 238 7 846 6 237 6 594 5 294 3 914 3 855 6 347 5 407 4 360 17 539 5 367 2 840 2 170 36 186 19 204 23 508 51 335 37 173 19 286 24 999 19 623 10 390 7 166 5 063 3 339 22 568 17 374 7 425 1 914 1 051 829 1 183 7 002 4 168 4 179 26 167 17 602 16 392 106 10 018 5 714 4 518 28 20 507 12 162 10 225 20 538 1 133 726 44 31 990 341 Szerkesztőségi ügyelet este 8-ig Telefon: _ 11-644 ® 140 éve jelent meg Pesten a szabadságharc bu­kása utáni első irodalmi lap, a Nagy Ignác által szerkesz­tett Hölgyfutár. Kétségtelen, hogy az 1840- es évek a magyar sajtó ki­alakulásának második nagy korszaka volt, melyben — a minőség mellett — tetemes mennyiségi növekedést is megfigyelhetünk. Ennek szemléltetésére csupán né­hány szám: 1847 és 1848 for­dulóján 59 magyarországi hírlapot, folyóiratot tartottak számon; 1848-ban 32 magyar, 43 német, 3 román, 5 szlo­vák, 2 szerb és egy horvát- nyelvű lap indult. Pesten a szabadságharc évében már 103 sajtóorgánum jelent meg. Mindezt lehetővé tette, hogy a Länderer és Heckenast vég gyorssajtói naponta több ezer újságpéldány kinyom­tatására voltak alkalmasak. Világos után mindebből jó­formán semmi sem maradt; 1849 végén mindössze kilenc magyar nyelvű napilap és folyóirat folytatta a napon­kénti birkózást a cenzúrá­val. Ebben a helyzetben külö­nösen nagy jelentősége volt egy olyan újságnak, amely — kihasználva a szűkös le­hetőségeket — megpróbálta olvasóit bátorítani, remény­ségüket a nemzeti irodalom révén ébren tartani. Ilyen tisztes célkitűzésű, s csak­hamar népszerűvé vált or­gánumként Indult meg 1849. november 15-én, a Hölgy­futár, a lap alcíme szerint irodalmi, társaséleti, művé­szeti és dlvatközlönyként,

Next

/
Oldalképek
Tartalom