Somogyi Néplap, 1989. október (45. évfolyam, 232-258. szám)

1989-10-02 / 232. szám

Tisztelt Szerkesztőség! A Somogyi Néplap szeptember 9-t számában Segítő kezek címmel megjeleni cikkben a kadarkúti tanács­elnök elmarasztalja a megyei tanács illetékesét, mert „ .. . az átmeneti otthon építésére vonatkozó elképzelé­seiket nem támogatta." Somogyi Néplap XLV. évfolyam, 232. szám 1989. október 2., hétfő Egyébként a kadarkúti tanács pályázatát a megyei társadalompolitikai főosztály támogatta, és pártfogó ja­vaslatával továbbította a Szociális és Egészségügyi Mi­nisztériumnak. Talán ez is közrejátszott abban, hogy végül is 300 ezer forinttal támogatták az elképzelést. Ami a cikkben szereplő Nyár utcai épületet illeti, kezdettől — ez év márciusától — fogva az szerepelt elképzeléseinkben, hogy a Cyivi ifjúsági otthonaként hasznosítsuk. Ilyen célra adtuk be pályázatunkat is a városi tanács elnökének támogatásával. Arról nem volt tudomásunk, hogy a Nagycsaládosok Kaposvári Egye­sülete is szeretné az épületet megkapni. Nem állt szán­dékunkban „az erősebb jogán” hatalmi szóval megsze­rezni az ingatlant. Annál inkább sem, mert az állami szociálpolitikát segítő, a feladatokból részt vállaló egye­sületi, egyházi és magánkezdeményezéseket, alapítványo­kat támogatjuk, velük a legteljesebb együttműködésre törekszünk. Tisztelettel: Dr. Horváth Sándor főosztályvezető Somogy Megyei Tanács V. B. társadalompolitikai főosztály Közhírré tétetik — hölgyek, urak! Világgá kikiáltó Vége# ért a viharjelzés a Balatonon Azt mondják a hívők, hogy átkos sorsú volt a nagybajomi református temp­lom. Először 1918-ban pusz­tult el, majd 1944—45 for­dulóján, és legutóbb 1986 nyarán villámcsapás követ­keztében. Akkor éjjel sem villany, sem telefon, sem víz nem volt. Mire a tűzol­tók kiértek, már nem lehe­tett segíteni. A gyülekezet nem mon­dott le házáról. Szigetvári György tervei alapján újjá­épültek a falak. A lerombo­lásra ítéltetett .erdélyi temp­lomokat idézi faragásaival a gyülekezet új otthoné. A belső kupolatér is faszerke­zetű. Mindössze egyetlen ré­gi fal maradt meg — me- mentóként. Az Állami Biztosító kár­térítése, az egyházközösség támogatása, a helyi tanács segítsége, de mindenekelőtt a hitközösség összefogása Az üdülési főszezon végez­tével, szombaton befejezte munkáját a Balatoni Vihar- jelző Szolgálat. A rendszer központja, a siófoki meteo­rológiai obszervatórium ez alkalomból elkészítette az idei nyár időjárási mérle­gét. Eszerint a tavalyinál hű­vösebb, csapadékosabb és napsütésben szegényebb év­szakot tudhatunk magunk mögött. A hőmérsékleti ma­ximumot —■ harminchárom Celsius fokkal — július 9-én, a legerősebb, 85 km órás szél­lökést májúd 6-án mérték. A víz hőmérséklete csupán tíz napon haladta meg a 25 fokot. Az elsőfokú viharjelzést hatvanegy alkalommal kellett kiadni, míg a fokozottabb veszélyt jelző gyors villogás­ra negyvenötször kapcsolták a fényjelző berendezéseket. Az időjárás alakulása kilenc­ven százalékos pontossággal „igazolta” a riasztás helyes­ségét, s a vízirendészet sze­rint a viharjelzés hibájából egyetlen vízibaleset sem tör­tént. Mivel a jelzőrendszer kü­lönállóan üzemeltethető a Balaton két térségében, az üzemidő összegezésekor ki­tűnt, hogy a nyugati meden­cében nyolcvannyolc órával hosszabb volt a viharveszé­lyes időszak, mint a tó ke­leti felében. Tanúm legyen a föld, az ég, a tenger, a sok madár, a hal és minden ember. Neked adom szívemet, senki másnak, életemet meg 'ráadásnak. így kapták a meghívót Csapóék. Inczéékét egy köl­tői hajlamokkal megáldott nyomdászlegény állította elő, mert megtűzdelte még né­hány kifejezéssel. Az esküvői meghívó hát­Egész nap lapján mind a két esetben viszont egyformán szerepel, hol készült. A megyei nyom­da terméke a nyomdatörté­netben magának helyet kö­vetelő két esküvői kártya. (Horányi) hasznosan Pénteken este Csonka An­na és a kaposvári Ipar ét­terem zenekara adott mű­sort, szombaton pedig a kar- lováci népi együttes lépett föl. Meglepetésként szomba­ton és vasárnap kedvez­ménnyel kínálták a jugo­szláv ételeket, olyan finom­ságokat, melyeknek recept­jét szomszédainktól tanul­ták meg. Például: végy egy szelet sonkát (sertéscombot), azt töltsd meg apró kockára vágott főtt, fűszerezett, zöld- ségzöldezett tojással, a te­kercset rakd panírba, óva­tosan süsd meg, s tálald pá­rolt zöldséggel, salátával. Ehhez előételként akár a A vásárlási lehetőségek segítségét kínálja az őszi BNV-n az OTP. Hangulatos jelmezbe bújtatott alkalma­zottai közül a népszerűségi versenyt a kikiáltó nyerte, aki dobpergés után kürtölte világgá az OTP vásári szol­gáltatásait. A múlt századi ruhákba bújtatott hölgyek és urak szolgáltak felvilágosítással az érdeklődőknek, míg egy zsakettes, cilinderes úr az újkeletű sorsjegyeket árusí­totta a szerencsevadászok­nak. „Egy húszasért már egymilliót is nyerhet” — volt | a mottó. A nyeretlen sors­jegyeket, név és lakcím fel- j tüntetésével, vigaszdíjsorso- í lásra bocsátja az OTP a vá- | sár zárása után. Üde színfolt, érdekes lát- j ványosság az őszi BNV for- | ga tagéban. ______________________________________L t ette lehetővé, hogy tegnap délután felszentelhették a templomot. A jeles ese­ményre csaknem ezren jöt­tek el. Ott voltak a vendé­gek között á somogyi refor­mátus közösségek lelkészei, a dunántúli egyházkerület püspöke és a Hazafias Nép­front megyei bizottságának titkára is. Az újonnan fel­szentelt templomért különö­sen sokat tett Ács-Busa Já­nos, az építő brigád vezető­je, Horváth M. István, a gyülekezet pénztárosa és Endrédi János, a hitközség gondnoka, A NYOMDÁSZ POÉTA i Az Incze család Csapóék- i tói kapott esküvői meghívót. Mária lányuk barátnője, Il­dikó szintén hagyta, hogy bekössék a fejét. Az eskü­vőre két hét különbséggel került sor, ám időközben keresztezték egymást a meg- | hívók. Inczéék emlékezetből fúj- ; ták már a verset, amit a meghívóra nyomtattak, ép- I pen ezért föltűnt nekik, | hogy ugyanazt a pár soros ; idézetet olvashatják Csapóék kártyáján is, mint az övé­kén. Azaz: mégsem egészen pontosan azt... Inczéék meghívóján a nyomdász Goethe nevét szedte zárójelbe, s a költe­ményt öt sorban „rendezte” el. Csapóéknál ugyanez a versike négysoros és Tagore a szerző. Minél jobban vizs­gálták a versnek a szedését, annál több eltérő vonást fe­deztek föl, noha kétségkí­vül, akár Goethe, akár Ta­gore írta, az csak egyféle képpen hangozhat. Azt hi­szem így: VÉGY EGY SZELET SONKÁT... Kóstoló a szomszédoktól Kellemes ízekkel fogadta az elmúlt napokban Nagy­atádon a Pannónia Solár Hotel éttermében vendégeit a Somogy Megyei Vendég­látóipari Vállalat. Munka­társaik ezúttal a bjelovári Cent rá! étterem szakácsai’ voltak. Új szolgáltatások a Kiliánban A varrótanfolyamon át­alakíthatják a megunt ru­hadarabokat, s ehhez szak­emberek tanácsot is adnak. A gyesen levő anyukáknak nagy segítséget jelenít a ba- badélelőtt: míg ügyes-bajos dolgaikat intézik, gondos­kodnak a kicsinyek felügye­letéről. A nem napközij tanulók­nak rendszere hí enek egy sarkot, ahol különböző el­foglaltságot találhatnak ma­guknak. ringlihez hasonló étket is kínálni lehet: az olajos szardíniát óvatosan lefejt­jük a szálkáiról, apró csí­kokra 'vágjuk, összetekerjük. fokhagymás olajjal és zöld­ségzöldjével ízesítjük. . A vendéglősök október ötödikéig várják a finom falatokat szeretőket. A kaposvári művelődési központ a változatos prog­ramok mellett ősztől foko­zatosan szélesedő skálán kí­nálja új szolgáltatásait va­lamennyi korosztály számá­ra. Az alkalmi munkaközve­títéssel azoknak szeretnének megoldást találni, akik munkát kínálnak, illetve vállalni szeretnének. Eddig csak délutánonként tartottak foglalkozásokat, ezutáq el­foglaltságot találhatnak már délelőttönként is azok, akik hasznosítani szeretnék ügyes­ségüket. Megjegyzem, hogy a kadarkúti tanács végrehajtó bi­zottságának 1987. augusztus 12-i — e témát is tárgyaló — ülésén .a megyei tanács munkatársa nem is vett részt. Az ülésen jelen lévő városi tanácsi illetékes viszont szó szerint az alábbiakat mondotta: „Az ideiglenes szállás kialakításához sok minden szükséges, úgy tárgyi felté­telek, mint létszámigény, és ez a mai pénzügyi helyzet­ben nem kivitelezhető egy szolgálati lakás átalakításával, hanem inkább az öregek napközi otthonánál lévő üres helyiségben Felszentelték a nagybajomi református templomot Tarka sorok Ne válogasson! — Ez csalás! — pa­naszkodik a vevő a használtcikküzletben. — Az a használt öltöny, amelyet tíz frankért ad­tak el nekem, csupa moly! — Na és, ezért a pén­zért pillangót akar? Magánvélemény — Mit gondolnak ró­lam a szüleid? — kí­váncsiskodik a menyasz- szonyjelölt? — Még nem tudom — feleli a fiú. — Az apám nem szólt semmit, az anyám meg azt várja, hogy véleményt mond­jon, amit aztán megcá­folhat. Egyetértés — Elegem volt! Nem akarok tovább itthon maradni! Érdekesen akarok élni, sok pénzt akarok és szép nőket! Ne is tartóztassatok — mondja a 18 éves fiú a szüleinek. — Miért tartóztat­nánk? Én is veled me­gyek! — mondja az apa. Meggyőződés Az anya elkíséri lá­nyát az orvoshoz. A lány húzódozva veti le a ruháját. Az anya biztat­ja: — Ugyan lányom, az orvos is csak olyan fér­fi, mint a többi. Minden rosszban van valami jó — Képtelen vagyok Jenővel élni — siránko­zik az ifjú feleség az anyjának. — Napról napra fogyok. — Egyetlen kislányom! Azonnal hagyd ott azt az embert!— mondja az anyja. — Ott is hagyom, mi­helyt lefogyok nyolcvan kilóra. Somogyi Néplap Á* MSZMP megyei napilapja Főszerkesztő: TRÖSZT TIBOR Főszerkesztő-helyettes: DR. KERCZA IMRE Szerkesztőség: Kaposvár, Latinca Sándor u. 2. Postacím: Kaposvár Pf. 31. 7401. Telefon: 11-644. Telex: 13-360. Kiadja a Somogy Megyei Lapkiadó Vállalat Felelős kiadó: PORDANY H. LÁSZLÓ igazgató Készült a Somogy Megyei Nyomdaipari Vállalat üzemében Kaposvár, Május 1. u. 101. Felelős vezető: MIKE FERENC Igazgató Terjeszti a Magyar Posta. Előfizethető bármely hirlapkézbe- sitő postahivatalnál, a hirlap- kézbesitőknél, a posta hírlap­üzleteiben és a Hírlap-előfizetési és Lapellátási Irodánál (HELIR), Budapest XIII., Lehel u. 10,a. 1900., közvetlenül vagy postautalványon, valamint átutalással a HELIR 215-96162 pénzforgalmi jelzőszámra. Előfizetési díj egy hónapra 105 forint, negyed évre 315 forint, fél évre 630 forint, egy évre 1260 forint. ISSN 0133-0608 Kéziratokat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza.

Next

/
Oldalképek
Tartalom