Somogyi Néplap, 1989. szeptember (45. évfolyam, 206-231. szám)

1989-09-23 / 225. szám

1989. szeptember 23., szombat Somogyi Néplap BsportEI Fradivárás Siófokon A Ferencváros siófoki ven­dégszereplését ezúttal is rendkívül nagy várakozás előzi meg'. A ma 18 órakor sorra kerülő összecsapásra már a hét elején tömegével kezdték vásárolni a jegye­ket a szurkolók, így várha­tó, hogy ma megszületik az őszi rekordnézőszóm a Bá­nyász sporttelepén. A felfokozott várakozáshoz hozzájárul, hogy az idén a Fradi 11 pontot gyűjtve a negyedik helyen áll, ugyan­akkor a házigazda Siófok­iak sincs szégyenkeziniivaló- ia. A két csapat Siófokon eddig négyszer mérte össze erejét, s kétszer a hazaiak, ;étszer pedig a vendégek diadalmaskodtak. A mai mérkőzésen is várhatóan mindkét csapat győzelemre törekedve lép pályára*, így a közönség minden bizonnyal újabb hajtás, jó iramú mér­kőzésen szurkolhat kedven­ceinek. A Bányászban Szabó Lászlót sérvvel műtötték, így rá nem számíthat Geliei Imre vezető edző. Az együt­tes bízik abban, hogy sike­rül folytatnia a múlt heti sikeres játékot. A csapat várható összeállítása: Hor­váth — Kolovics, Aczél, Olajos, Marozsán — Keszeg, Zsadányi, Czigány, Meksz — Magyar, Kirscmayer. A kis- padon foglal helyet: Bíró, Herczeg, Brettner, Freppán, Borostyán és Palkovics. Sárkányrepülő BB-kupa A Fonyód és Csisztafürdő közötti repülési területen került sor a BB-kupa segéd- motoros sárkányrepülő-ver­senyre, melyet az MHSZ boglárlellei városi vezetősé­ge és a BMK honvédelmi klubja rendezett. Huszon­hármán indultak, köztük egy osztrák pilóta is, aki magyar géppel versenyzett. A feladatok között navigá­ciós távrepülés is szerepelt 50 és 100 km-es távon, a megye egész területén. A verseny jelentőségét növe­li, hogy jövőre hazánk sze­retné megrendezni a világ - bajnokságot e sportágban. A kupa végeredménye: 1. Martinecz (MMRK), 2. Tabá- nyi (Malév), 3. Bogdola (Ba­ja). A legeredményesebb so­mogyi versenyzőként külön- díjat kapott a boglárlellei M&rocz Géza. Rajt előtt a Bázis KKK Összhang a csapat és az edző között Ha élcelődní akarnánk, azt írnánk, hogy Kaposvárnak van egy NB I-ben bentma­radt és egy feljutó csapata. Akik azonban figyelemmel kísérték a sportág múlt évi eredményeit, azok tudják: a két csapat egy. A Bázis Ka­posvár Kosárlabdaklubnak az osztályozó jelentette az utolsó szalmaszálat, s az együttes élt a lehetőséggel. Akkor bizonyította be élet- képességét, amikor jószeri­vel már a legvérmesebb szurkolók is lemondtak ar­ról, hogy most szeptember­ben első osztályú mérkőzé­sekre járhassanak a kapos­vári városi sportcsarnokba. Ma elkezdődik a pontva­dászat, Székesfehérváron az Alba Regia Építők ellen. Utána újra idegenbe — Debrecenbe — utazik a Bá­zis. Az első hazai találko­zóra majd október 8-án ke­rül sor; a Dunai Kőolaj lesz a vendég. A rajt előtt szétnéztünk az együttes házatáján, s ér­deklődtünk Magyar András edzőtől és Kováts Imre ügy­vezető elnöktől a felkészü­lésről, meg a tervekről. Magyar András főállásban látja el az edzői teendőket. Július 31-én kezdte az együt­tes a felkészülést, s augusz­tus 20-áig Kaposváron ala­pozott. Utána az Inter Bra­tislava vendégeként Cseh­szlovákiában játszott három mérkőzést, majd a Göcsej Kupa következett Zalaeger­szegen. A Latinca Kupán a hazai közönségnek is bemu­tatkozott a csapat, majd egy félresikerült jugoszláviai tú­ra zárta a felkészülést. A csapattól távozott Pes- tality (.?), Magyarfi. Kos- tencki, Nagy Gábor és Var­ga László. Leigazolták Voj- vodát az OBSK-tól, s újabb idegenlégiósként az Intertől Kristinik Ludovitot. A fel­nőttkeret tagja lett Stettner Zsolt és Vitári Csaba. Magyar András véleménye szerint intenzív volt a fel­készülés, volt olyan hét, amikor tizennégy edzést tartottak. Nagyon fontos, hogy az első három mérkő­zést sikeresen vegye az együttes, hiszen a kiegyensú­lyozott „B” csoportban min­den pontra szükség van. A formába lendülést, jól pél­dázza, hogy a csehszlovákiai túrán az Inter majdnem negyven ponttal verte a ka­posváriakat, de a Latinca Kupán már a Bázis lett a győztes. Kováts Imre biztos bent- maradást vár a csapattól, s ez az 1—4. hely valamelyi­két jelenti. Elmondta, hogy olyan profigárdát szeretné­nek kialakítani, amely tudo­másul veszi, hogy csak a kö­zönség és a szponzorok ál­tal elfogadott és értékelhe­tő bajnoki szereplés ese­tés számíthatnak elismerés­re. Ez egyébként az egész ösztönzőrendszer alapja is. Az ügyvezető elnök lénye­gesnek tartja, hogy a csa­pat visszaszerezze az önbi­zalmát, s ezáltal a mérkőzé­seken tudják alkalmazni az edzéseken begyakoroltakat. Mint mondta: a csapatnál érződik a véd- és dacszö­vetség, annak bizonyítására, hogy az előző év csak kisik­lás volt. Nagy érdemet tu­lajdonít Magyar András ed­zőnek, aki el tudta hitetni a játékosokkal, hogy a ke­mény munka a bajnokság sarán meghozza az ered­ményt. A csapat és az edző között az összhang kifo­gástalan. A korábbi évekhez képest már ez is eredmény. B. Zs. Duna-kupa röplabdatorna Kaposváron Vereséggel rajtolt a Kapos Volán Kaposváron rendezték meg a Duna-kupa nemzetközi férfi-röplabdatorna első for­dulóját. A Kapos Volán csa­pata először szerepelhetett a rangos tornán, s a csehszlo­vák bajnokság negyedik he­lyezettjét, a PS Zilimát fo­gadták. PS Züina—Kapos Volán 3-2 (—13, —15, 2, 10, 11) Kaposvár, városi sport­csarnok, 200 néző. V.: Stefan K„ Mészáros. Kapos Volán: Schmidt, dr. Pridál, Czifra, Stefik, Kán­tor, Czotter. Csere: Károly, Horváth, P., Szabó, Erdei. Edző: Laszczik Iván. A mérkőzés elején mind­két csapat idegesen játszott, egyik csapat sem tudott el­húzni ellenfelétől. Majd 4-4- es állásnál Stefik három szer­vájával vezetést szerzett a Volán. A csehszlovákok ed­zője időt kért, s ez használt a PS Zilínának. A hazai csapat azonban újból magá­ra talált, és szoros küzde­lemben megnyerte az első szettet. A második játékrészben a PS Zilina elhúzott 3-1-re. Ekkor a bíró téves ítélettel sújtotta a hazaiakat, s ez felpaprikázta a Volán játé­kosait. Elsősorban dr. Pri­dál látványos ejtéseivel, a kaposvári csapat 9 pontot szerzett sorozatban, azonban érthetetlen módon megtört a kaposváriak lendülete, és a PS Zilina felzárkózott 10-8-ra, Üjból magára talált a hazai csapat, és a közön­ség lelkes biztatása közepet­te 17-15-re nyerte a máso­dik játékrészt. A harmadik Bzettben mint­ha egy teljesen más Kapos Volán, lépett volna pályára. A csehszlovákok 8-0-ra ve­zettek, amikor a Volán, meg tudta szerezni első pontját. Leszczik Iván hiába próbál­ta felrázni játékosait időké­résekkel, a PS Zilina fölé­nyesen nyerte a harmadik szettet. A negyedik játékrészben megint elhúzott a csehszlo­vák gárda. Már 8-1-re is ve­zetett, amikor úgy látszott, feltámad a Kapos Volán. Ekkor 9 pontot szerzett a hazai csapat, míg ellenfele csupán csak kettőt, s így 10-10-re alakult az állás. Saj­nos megtört a Volán lendü­lete, s ezután már csak a PS Zilina játékosai szerez­tek pontot. A mindent eldöntő ötö­dik játékrész elején rend­kívül szoros volt a küzde­lem. 3-3-ig fej-fej mellett haladtak a csapatok, majd a vendég együttes fokozato­san elhúzott, és 15-11-re nyerte a legutolsó játszmát és egyben a mérkőzést is. A majdnem 2 órás drá­mai küzdelemben nem val­lottak szégyent a kaposvá­riak. A három válogatottat felvonultató PS Zilinának meg kellett izzadni a győze­lemért. A Kaposvár csapa­tából Stefiik, Kántor és dr. Pridál játszott átlagon fe­lül. Fenyő Gábor A Komép—TSJ Mölma Iflíien és a VS Prága—Kla- %ehfurt találkozók lapzár­takor még tartottak. Ezért a mérkőzések végeredmé­nyeit hétfői számunkban fogjuk közölni. A Duna-kupa röplabda­torna kezdési időpontjai megváltoztak. Ma 9.30-kor a Komép csapata a VS Prágával játszik. A továb­bi mérkőzések: Kapos Vo­lán—TSJ Mölma Wien 11 óra, PS ' Zilina—Klagen­furt 12.30, délután Kapos Volán—PS Prága 15.30, Komép—Klagenfurt 17.00, TSJ Mölma Wien—PS Zi­lina 18.30 óra. Vasárnap: VS Prága—TSJ Mölma Wien 9.30, Kapos Volán— Klagenfurt 11.00, Komép PS Zilina 12. 30 óra. FÉRFI RÖPLABDA NB I Szolnoki Vegyi Művek—K. Építők SC 3-0 (11,13,6) Szolnok. V.: Pados, Sem- ler. K. Építők: Török, Bozóki, Jezeri, Méng, Katona, Pá- csonyi. Csere: Torma, Bog­nár, Tillmann, Szarka. Ed­ző: Kozma György né. ,Eliső NB I-es bajnoki mér­kőzését megilletődötten kezdte a kaposvári legény­ség, és ez az első játszma eredményében is megmutat­kozott. Fokozatosan magára talált a második részben, s végig vezetve 13-2-re ala­kult az eredmény; ekkor azonban a lehetőségtől meg­ijedtek az újonc kaposvári­ak, és drámai küzdelemben győzött a vendéglátó. A harmadik játszma már a papírforma szerint alakult, és helyenként színvonalas küzdelemben maradt alul az újonc a rutinosabb vendég­látókkal szemben. Jók: Ka­tona a mezőny legjobbja, Méng. NB I juniormérkőzés: K. Építők SC—Szolnoki Vegyi Művek 3-1 Női röplabda NB I Könnyed győzelem a nyitányon K. Tungsram—Tatabányai Volán 3-0 (8, 4, 4) Kaposvár, városi sport­csarnok, 100 néző. V.: ifj. Zsillé, Mészáros. K. Tungsram: Sántosiné, Novak, Halász, Gosztonyi, Magyarné, Marék. Csere: Nagy, Tuba, Zalavári, Sas­vári, Polgár, Sáfrány. Edző: Simonná Kutas Zita. A bajnokság egyik újonca elllen a könnyed játék is elég volt a sima győzelem­hez. Csak az első játszmá­ban tanúsított kisebb ellen­állást a tatabányai csapat. A 45 percig, tartó mérkőzésen a kaposváriak valamennyi játékosukat szerepeltették. A 16 éves Tuba élete első NB I-es mérkőzését játszot­ta. A találkozónak nem volt olyan fázisa, amelyben ne domborodott volna ki a ha­zaiak nagyobb tudása. A Tungsrarmnak nem volt gyenge pontja. Az ellenfél csapatából Strezeneczki, Sze­rén és Benkő emelkedett az átlag fölé. J. R. HÍREK SZEPTEMBER 23 Szombat Tekla A nap 6.32 órakor kél, és 18.42 órakor nyugszik; a hold 0.20 órakor kél, és 16.01 órakor nyugszik. Napos lesz az idő Az ország nagy részén továbbra is túlnyo­móan derült lesz az ég, az időnkénti felhősö- désböl legföljebb nyugaton várható egy-egy futó záporeső. A délkeleti szél mérsékelt ma­rad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22—27 Celsius-fok között alakul. • • • • Lottó A Sportfogadási és Lottó­igazgatóság közlése szerint a 38. játókheti lottónyeremé­nyek — az illeték levonása után — a következők, öt- tálálatos szelvény nem volt. A következő hétre átvitt ju­talom nettóösszege 14 millió forint. A négytalálatös szel­vényekre egyenként 256 082 farintdt fizetnek, a hármas 1549, a kéttálálatos 50 fo­rintot ér. — Sütő András saját elő­adásában hallhatjuk a Le­velek a fehér toronyból cí­mű művét. Az erdélyi író a magyar nyelvről és a ki­sebbségi sorsról vall a Hun­garoton legújabb lemezén. — Sakkszimultánt szer­veztek Ribli Zoltán .nemzet­közi nagymesterrel a Bala­toni ősz ’89 rendezvényso­rozat keretében ma délelőtt a siófoki szabadidő klub­ban. Ugyancsak ma, délután 3 órakor vízibuszról lesz horgászverseny. Indulás a siófoki kikötőből. — Jól halad a Kapós­völgyi Vízgazdálkodási és Talajvédelmi Társulat a Tör öcsikéi-patak kotrásá­val. A városi tanács egy­millió forintot fordít a ren­dezési munkákra. Autósorszámok Trabant Lim. Hyc. (Bp.) 701 Trabant Combi Hyc, (Bp.) 120 Trabant Lim. Spec. (Bp.) 21 277 Trabant Lim. Spec. (Debr.) 18 650 Trabant Lim. Spec. (Győr) 16 008 Trabant Lim. Spec. (Szeged) 78 Trabant Combi (Bp.) 7 846 Trabant Combi (Debr.) 5 946 Trabant Combi (Győr) 5 411 Wartburg Standard (Bp.) 5 294 Wartburg Stand. (Debr.) 3 837 Wartburg Stand. (Győr) 3 745 Wartburg Spec. (Bp.) 6 341 Wartburg Spec. (Debr.) 5 356 Wartburg Spec. (Győr) 4 345 Wartburg Spe’c. tt. (Bp.) 17 486 Wartburg Tour. (Bp.) 4 842 Wartburg Tour. (Debr.) 2 780 Wartburg Tour. (Győr) 2 049 Skoda 120 L (Bp.) 35 229 Skoda 120 L (Debr.) 19 146 Skoda 120 L (Győr) 23 290 Lada 1200 (Bp.) 50 846 Lada 1200 (Debr.) 36 648 Lada 1200 (Győr) 18 960 Lada 1300 S (Bp.) 24 999 Lada 1300 S (Debr.) 19 623 Lada 1300 S (Győr) 10 390 Lada Szamara (Bp.) 6 872 Lada Szamara (Debr.) 5 044 Lada Szamara (Győr) 3 325 Lada 1500 (Bp.) 19 931 Lada 1500 (Debr.) 15 871 Lada 1500 (Győr) 6 800 Lada Combi (Bp.) 1 914 Lada Combi (Debr.) 1 051 Lada Combi (Győr) 829 Lada Niva — 1183 Polski Fiat 126 E (Bp.) 6 595 Polski Fiat 126 E (Debr.) 4 136 Polski Fiat 126 E (Győr) 4 064 Dacia Lim. (Bp.) 26 167 Dacia Lim. (Debr.) 16 100 Dacia Lim. (Győr) 15 060 Dacia Lim. (Szeged) 25 Dacia Combi (Bp.) 9 812 Dacia Combi (Debr.) 5 599 Dacia Combi (Győr) 4 432 Dacia TLX (Bp.) 19 723 Dacia TLX (Debr.) 9 954 Dacia TLX (Győr) 8 321 Zastava — 20 538 Opel Kadett — 1133 Volkswagen Golf —■ 726 Volga Lim. — 18 Volga Combi — 1 785 Maruti — 675 FSO 1500 (Győr) 227 SZERKESZTŐSÉGI ÜGYELET VASÁRNAP ESTE 8-IG. Telefon: 11-644 ^ 75 éve született Kishegyesen — és Szabadkán halt meg — Csépe Imre (1914—1972) író, költő és új­ságíró, a jugoszláviai ma­gyar irodalom ismert sze­mélyisége. A felszabadulás előtt béres, kanász, kubikos, iskolaszolga, majd gyári munkás volt, s a felszaba­dulást követően a jugoszlá­viai Magyar Szó című napi­lap munkatársa lett. öste- hetségként tűnt fel az 1930- as években, írásait több fo­lyóirat is közölte. (A háború után rövid ideig színészként lépett közönség elé.) Kötet­ben először a vajdasági írók antológiáiban mutatkozott be. Verseiben a két világ­háború közötti szegénypa­raszti életről, lelkületről adott meggyőzően hiteles vallomást. Esztétikailag egyenetlen lírájában külö­nösen a részletek képi vi­lága figyelemre méltó. Ké­sőbb elbeszéléseket és re­gényeket írt; ezeknek a sze­gényparaszti élet volt a té­mája. Fordul a szél című, 1965-ben Újvidéken publi­kált önéletrajzi regényében is a két világháború kö­zötti vajdasági paraszti éle­tet ábrázolta szinte naturá­lis hűséggel. Ugye, inem felejtik el? — önkéntes véradáson el­ső alkalommal vettek részt a szántódi Oázis bevásárló­központ dolgozói. 40-en 16 liter vért adtak. — Piac és vállalat cím­mel tart előadást dr. Zeller Gyúlia, a pécsi Janus Pan­nonius Tudományegyetem tanára, a hasonló című nagysikerű könyv szerzője kedden délután 3 árakor Kaposváront a Technika Há­zában a közgazdasági tár­saság szervezésében. — Értesítjük tisztelt gázfo­gyasztóinkat, hogy szeptember 26-án 12 órától 16 óráig Siófok város területén gázszünetet tar­tunk. Kérjük ia fenti időben gázkészülékeik csapjait zárt állapotban tartani szíveskedje­nek. Közép-dunántúli Gázszol­gáltató Vállalat. (106662) — Kirándulás Isztambulba. Utazás Kaposvárról autóbusz- szal, tranzitszállás nélkül. Elhe­lyezés: központi fekvésű szállo­dai szobákban, Isztambulban, három éjszakára félpanzióval. A programban városnézés is szere- el. Időpontok: november Il­lő., november 14—19. A részvé­teli ídíj: 2980 Ft -f 90 DEM + vízumdíj. Várjuk szives jelent­kezésüket irodánkban: IBUSZ Utazási Iroda, Kaposvár, Ta­nácsház u. 1—3. Telefon: 15-477. * (106661) — Olcsó bevásárlóutak Isz­tambulba a KAPÓS VOLÁN TOURS-nál. Időpontok: október 18—22., október 25—29. A rész­vételi díj: 890 Ft 4- 120 DEM. Jelentkezés: KAPOS VOLÁN TOURS utazási főiroda, Ka­posvár, Berzsenyi u. 1. (106665) — Értesítjük fogyasztóinkat, hogy Zákányban, a Kossuth L. utcában levő 0,4 kV-os vezeték 1989. szeptember 23-án véglege­sen feszültség alá kerül. A tar­tószerkezetek, vezetékek érinté­se tilos és életveszélyes. (106710)

Next

/
Oldalképek
Tartalom