Somogyi Néplap, 1989. augusztus (45. évfolyam, 179-205. szám)

1989-08-07 / 184. szám

1989. augusztus 7., hétfő Somogyi Néplap 5 Csokonai Asztaltársaság Hévízen TÁNCOS VAKÁCIÓ ján ugyanis kimagaslanak a korosztályukból — állapítot­ta meg Juhász Zsolt. — Tánctudásuk biztos alapul szolgál a továbbfejlődésre, így megpróbálkozhattunk nehezebb anyaggal is. Ere­deti moldvai csángó táncok­kal foglalkozunk, ezekből az őszre kiforrhat egy koreog­ráfia. Kozma Lászlóné Tamás Zsuzsanna, a szegedi Napsu­gár Táncegyüttes vezetője e stílusgyakorlatnál Juhász Zsolt asszisztenseként tevé­kenykedett. Ö a lányokkal foglalkozott; a közös része­ket együtt gyakorolták. — Jóleső érzés, hogy most, amikor sorra szűnnek meg amatőr együttesek, itt, Ka­posváron ennyi lelkes táncos van, kiknek szülei anyagi hozzájárulással is segítik a Somogyi Aprók művészeti munkáját — mondta. — Ez a támogatás megtérül; az aprók hamarosan felnőnek, s tarsolyukban gazdag nép­táncos anyaggal kerülhetnek majd a Somogy Táncegyüt­tesbe. — Augusztus végén tíz­napos edzőtáborba megyünk Fonyódligetre, s a nyaralás­sal egyidejűleg táncolunk is — újságolta Németh Ágnes. — Székely verbunkkal, for- gatóssal, délalföldi, lőrincré- vi, szatmári, rábaközi és du­nántúli táncokkal foglalko­zunk. A siófoki gyermek- tánccsoportok találkozójá­ra, több megyei fellépésre és saját önálló estünkre ké­szülünk. Üjra felhangzott a szépsé­ges csángó muzsika. A kör közepén Zsolt táncolt és közben magyarázott. Majd leállította a magnót, és ta­nácsokat adott. Újra indult a szalag; most már egyszer­re dobbant 36 pár „apró,, láb... Lőrincz Sándor Fotó; Jakab Judit mek- és felnőttcsoportban oktat és koreografál. — Tavasszal már dolgoz­tam ezekkel az ügyes tán­cosokkal, akik csak nevük­ben aprók; képességükalap­Harminchat pár „apró” láb Zenétől és gyerekzsivajtól volt hangos a napokban a kaposvári Latinka művelő­dési központ színházterme. A Tóth Lajos Általános Is­kola és a művelődési köz­pont közös fenntartású gyer­mekcsoportjának, a Somogyi Apróknak a táncosai a nyá­ri szünidőt megszakítva nagyszülőktől, barátoktól tértek haza. A tánc szerete- te hozta őket vissza Kapos­várra. — Moldvai csángó tán­cokkal ismerkedtek a gyere­kek a hét végén — tudtuk meg Németh Ágnestől, az együttes művészeti vezető­jétől, aki ezúttal csendes szemlélője volt a próbának, ugyanis szegedi vendégtán­cosok tanították az anyagot. A 36 tréningruhás diák Juhász Zsoltnak, a Szeged és a Napsugár Táncegyüttes művészeti munkatársának a mozdulatait leste, s várta utasításait. A fiatalember­nek gyakorlata van a tánc­tanításban, hiszen 3 gyer­A Csokonai Asztaltársaság fél évtizedes jubileumához érkezett. E költőkből, írók­ból, műfordítókból és más művészekből álló baráti kör rendszeres találkozásai azon­ban ennél jóval régebbiek: csaknem 15 éve, hogy Ta- káts Gyula költő becehegyi pincéjénél a házigazda, il­letve Tüskés Tibor, a Svájc­ban élő Major-Zala Lajos költő és Laczkó András, a Somogy irodalmi folyóirat szerkesztőjének véletlen ta­lálkozása és beszélgetése szülte a kezdeményezést. Major-Zala Lajos hévízi vil­lájában viszonozta a ven­déglátást, miután évente egy alkalommal — mind több kolléga meghívásával — ha­gyománnyá váltak az össze­jövetelek. öt éve mindig augusztus Alapítványi TÁMOGATÁS Az MTA—Soros Alapít­vány százezer forintos tá­mogatást szavazott meg a Pécsett működő Magyar— Román Baráti Körnek. Ez elősegíti a baráti kör mun­kájának országos méretű megszervezését, továbbá előadássorozatok megindí­tását, társasági híradó meg­jelentetését, évkönyv kiadá­sát, saját dokumentumtár létrehozását. Ősztől három előadássorozatot is szervez­nek: a román történelemről, a román kultúráról és a mai Romániáról. A Magyar—Román Baráti Kör tagjai jelenleg az or­szág 24 városában, községé­ben élnek. első szombatján tartják a találkozót. Attól kezdve ik­tatták be az egymás jobb megismerését segítő progra­mot; azaz írók és költők felolvasásokon mutatják be legfrissebb műveiket. Akkor vették fel a Csokonai Asz­taltársaság nevet. Szombaton népes vendég­kört fogadott hévízi nyári otthonában Major-Zala La­jos. Majdnem 50-en vettek részt a találkozón, és nyol­cán tartottak felolvasást. Köztük Fodor András és Hatvani Dániel költő. A kör­ben először jelent meg Ádám Gizella Hollandiában élő író, műfordító és Cséby Gé­za, a keszthelyi Goldmark Károly Művelődési Központ igazgatója, aki lengyelből való műfordításaiból ismer­Az ember a természet sze­rény része, nem pedig ki­zsákmányoló tulajdonosa. Ezt sugallják a Balaton bű­völetében élő Cholnoky Jenő akvarelljei, amelyeken száz- arcúan villan föl a festő teljes humanizmusa, bizal­ma a környezetét védő em­ber iránt. Sárgái, megszűrt aranya, zöld és kék pasz­tellszínei mellett . sivárnak hat mai világunk. Pedig ő is itt élt, ezen a tájon. Ere­detiség. precizitás, a kom­pozíciók „halálpontos” meg­tervezése jellemzi munkáit. Ecsete nyomát követve egy tehetséges, mégiscsak mű­kedvelő festő világában ba­rangolhatunk. A siófoki Beszédes József Múzeumban kiállított képeit teteit, néhányat a hallgató­sággal. Ugyancsak hagyomány, hogy a jelenlevők titkos szavazással nyilvánítanak véleményt a hallottakról, ”s döntenek a Csokonai-díj odaítéléséről. Ennek ered­ményeként most Ferdinandy György — Puerto Ricóban élő költő — kapta a legtöbb szavazatot, ő vette át Farkas Pál szekszárdi szobrászmű­vész által készített, Csoko­nait ábrázoló plakettet. Má­sodszor volt vendége az asztaltársaságnak. Hazánk­ban 1987-ben jelent meg verseskötete a Magvető ki­adásában Szerecsenségem története címmel. A kollé­gák által odaítélt tisztelet­beli díj tulajdonosa az ala­pítás évében Csengey Dénes lett, majd Takáts Gyula kapta, két éve Fodor And­dr. Abrahám Kálmán, a Balatoni Intéző Bizottság el­nöke ajánlotta a megnyitón megjelentek figyelmébe. — Elveszett az az ember — mondta —, aki a múltat nem tiszteli, környezetét nem óvja. Cholnoky, a Ba­laton és térségének első szisztematikus kutatója Ló- czyval, az akkor már világ­hírű földrajztudóssal közö­sen a századelőn hétezer ol­dalon tárta a világ elé a tó és környezetének komplex geológiai, néprajzi, őslény­tani és hidrológiai kereszt- metszetét. Bonyolult össze­függések sorát fedezték föl, amelyek kivétel nélkül arra figyelmeztetnek: a természet és a társadalom harmonikus kapcsolata, az emberek rás és Papp Árpád, tavaly pedig az Újvidéken élő Fü- löp Gábor költő. E jubileumi összejövetel alkalmából jelent meg — most első alkalommal — a tagok anyagi hozzájárulásá­val a keszthelyi Goldmark Károly Művelődési Központ gondozásában egy kiadvány, A Csokonai Asztaltársaság kisantológiája'címmel. E kö­tet és a házigazda, Major- Zala Lajos hazánkban most először megjelent Játsszunk szerelrhet című verseskötetét Laczkó András ajánlotta a jelen levők figyelmébe. A szombati programot to­vább színesítette az Öcsay Károly szobrászművész mun­káiból helyben rendezett ki­állítás és a Lelle tánccsoport két tagjának fellépése. Horányi Árpád Á Balaton szerelmese együttműködési készsége nélkül elvesznek az örök értékek. A tudomány száraz tényei, kíméletlen logikája mellé Cholnoky a művészetet hív­ta segítségül, hogy hatni tudjon az emberekre: meg­osztja velünk fölfedezései­nek örömét, segíti fölfedez­ni az egyébként kifürkész­hetetlen Janus-arcú Balaton titkait, s megfogni fel-fel- villanó szépségét. A „nagy víz” olyan szellemi potenci­ált gerjesztett e szerteágazó tehetségű emberben, amely­nek révén ma is érvényes üzenetet írhatott ecsetével a vászonra: vigyázzatok a Ba­latonra! Czene Attila Tudós —r ecsettel KŐRÖSHEGYI FELFEDEZÉSEK Koncert átírt kottából A magyar orgonairodalom első gyöngyszemei a már romantika felé hajió késő barokk szülöttei. De miképp is virágozhatott volna a ke­resztény egyház liturgiájá­ban gyökeret vert muzsika a Mátyás király halála utá­ni zűrzavarban vagy a 150 éves török hódoltság alatt? Vándorzenészek járták a magyarlakta vidékeket, s — főleg lanttal kísért — dala­ikban mentették át apáról fiúra zenei örökségünk. Koloss István, a budapes­ti Szent István bazilika or­gonistája a kőröshegyi mű­emlék templomban tartott koncertjén Bakfart Bálint lantfantáziáiból és a Lőcsei Virginal könyv csemballóra írt műveiből idézett. A régi magyar zene örökségét meg­őrző tabulatúrák számokkal lejegyzett „titkát” a • 30-as években sikerült Gombosi Ottónak megfejtenie. Ennek alapján „hangszerelte” orgo­nára a művét, a magyar kö­zépkor nagyrészt lantra komponált zenéjét. Az orgo­na mindig hangosan szól. Talán ősibb, talán gyorsabb tempójú lejt a hanganyagá­ban, imitációinak szerkesz­tésmódjában változatlan já­ték, amelynek apróbb árnya­latait fölényes technikai tu­dással fogalmazta újra Ko­loss István. A budapesti Madrigálkó­rus repertoárjának túlnyomó részét azok a műyek teszik ki, amelyekre Szekeres Fe­renc karnagy talált rá régi gyűjteményekben. Ezen az estén Palestrina- és Gab- rielli-kottákról fújta le a port a vegyes kar, hogy a re­neszánsz világa énekelhes­sen a közönségnek. Az a ca- pellák lassan kinyíló tiszta­ságát, emelkedett hangulatát hűen tolmácsolta a maga fölé nőtt kórus, Kodály Zoltán élete őszén energiájának, tudásának ja­vát már a zenepedagógiába és a zenepoltikába fektette. Utolsó termékeny szerzői korszakából választott re­mekműveket a vegyes kar, hogy megossza velünk a kodályi harmóniák és dal- dalmvezetés, a magyarságot sugalló, erőteljes dimenziók belülről fakadó örömét. Az Adventi ének egy francia gregorián dallam (talán a solesmesi bencések inspirál­ták — vagy franciás mű­veltségű felesége — a szer­zőt?) tipikus, iskolát terem­tő feldolgozása; és — mint az Ének Szent István ki­rályhoz átirata is — jelleg­zetesen magyar ízű. Az igazi zenei csemegék­kel szolgáló est záró akkord­jaként olyan Liszt Ferenc- műveket szólaltatott meg az orgonaművész, amelyeket nem tekintethetünk egyér­telműen a szerző sajátjának. Az Orfeusz ugyanis szimfo­nikus költeményeinek sorát gazdagítja, amelyet egy Gottschlag nevű orgonista- ültetett át hangszerére — igaz, Liszt korrigálta a kéz­iratot. Szent Szaniszló ora­tóriumának pedig csak he­venyészett terveit hagyta az utókorra. A vázlatok alap­ján Koloss István fejezte be a művet — tiszteletben tart­va a nagy előd szellemét. S játéka hallatán Liszt Ferenc és a közönség is magáénak érezhette a monumentális alkotást,. Czene Attila Meditációs kurzus Kardosfán Az indioi megbízott nagykövet a megtisztulásról A zselici Kardosfa a csend birodalma. A Sefag vadász- kastélyát szemelte ki Mr. Rakesh Srivastava in­diai megbízott nagykövet a meditációs kurzus helyszíné­ül, ahol a lélek csendje ho­nol. Huszonegy, főleg hazai egyetemista és egyetemi ta­nár, illetve néhány osztrák vendég háromnapos meditá­ciójának déli szünetében be­szélgettünk a kurzus vezető­jével. A halk szó nem szű­rődhetett ki Rakesh Srivas­tava cellaszerű szobájából. Árnyakként hagyták el a zenével kísért gyakorlat után a szőnyegekkel borított termet a résztvevők. — A meditáció kötődik Ünnepnaphoz? — Semmilyen eseménnyel, ünneppel nincs kapcsolat­ban. A katarzis bármikor bekövetkezhet, ha fölkészül­tünk rá. — Európában relaxációnak nevezzük a hasonló test és lelki megújulást. — A relaxáció csupán egy technika, amit természete­sen a meditáció során is al­kalmazunk, hogy a szellem öntudatlan rétegeit fölszínre hozzuk. Egyetlen valláson sem alapul a mi tevékeny­ségünk; semmi köze példá­ul a buddhizmushoz. Bár maga Buddha gyakorolta ezt a technikát, ám» tanainak követői' nem. — A csöndet, a meditá­ciót nem töri meg a sze­mélyek közötti kommuniká­ció. beszélgetés? • — A gyakorlatokat közö­sen végezzük, ennek során van olyan mozzanat, amikor behunyt szemmel megérint­jük egymás ujját. Formális kapcsolat így nem jöhet lét­re köztünk. — Mit nyújt a meditáció a résztvevőknek? — Lelki megtisztulást; igyekszünk megszabadulni a haragtól, a gyűlölettől. A szellem békéjét teremtjük meg. A filozófia nem képes megoldani azokat a problé­mákat, amelyeket a spiri­tiszta tevékenységgel sike­rül föloldanunk. — Jógagyakolatok is sze­repelnek a programban. — A jóga az igazságot ke­resi. Emellett alkalmazzuk azokat a módszereket is, amelyeket a modern pszi­chiátria tárt föl. — Áttekintve az étrendjü­ket: a gyakori teázás mellett vegetáriánus ételek szerepel­nek. — Nem fogyasztunk hús­ételt, sem forrót, fűszereset, csak könnyűeket. Az embe­riség, valljuk, vegetáriánus­nak született. Ezek mind bé­kés ételek. Megígértem a megbízott nagykövet úrnak, hogy jövő­re nem interjút kérek tő­le, hanem magam is rész­vevőként számolok be a meditációs kurzusról, az át­élt megtisztulás tapasztala­tairól. (Horányi)

Next

/
Oldalképek
Tartalom