Somogyi Néplap, 1989. május (45. évfolyam, 101-126. szám)

1989-05-31 / 126. szám

1989. május 31., szerda Somogyi Néplap 7 sportEI Kosár EB előtt „Az első öt között kell végeznünk!" MA OSZTÁLYOZÓ KAPOSVÁRON Lesz-e "bázisa” a kosárlabda NB l-nek? Június 13—18. között Vár­nában kerül sor a női ko­sárlabda Európa-bajnok- ságra. A magyar csapat Ju­goszláviával, Bulgáriával és Franciaországgal került egy csoportba; a másik ágon a Szovjetunió, Csehszlová­kia, Olaszország és Hollan­dia válogatottja szerepel. A két csoport első és második helyezettje játszik az első négy helyért, a többi csapat az 5—8. helyezésekért küzd majd. A múlt hét végén a Kon- zum-kupa keretében Kapos­váron szerepelt a magyar válogatott. A mérkőzés szü­netében sikerült .rövid in­terjút készítenünk Madacsy Miklóssal, a magyar női ko­sárlabda-válogatott vezető edzőjével. — Hogyan <készül váloga­tottunk az Európa-bajnok- ságra? — Április végén fejező­dött be a bajnokság. Ezt egy három hétig tartó edzőtábor követte, majd különböző tornákon vettünk, illetve veszünk részt. A spanyolor­szági Toledóban rendezett rangos nemzetközi tornát megnyertük. (A Konzum- kupát szintén. — a szerk.) A héten Franciaországba utazunk egy nemzetközi viadalra. — Milyen la csapat össze­tétele? — A válogatott átlagélet- kora 24—25 év, tehát nem túl fiatal, viszont „beérett” csapat veszi föl a küzdelmet az Európa-bajnokságon. Sok függ a két „idegenlégiós”, Boksay Zsuzsa és Németh Ágnes teljesítményétől. — A sorsolást nézve nem lesz könnyű dolga a magyar válogatottnak. — Európa jelenleg talán legjobb csapata a jugoszláv. A bolgárok megközelítőleg akkora játékerőt képvisel­nek, mint mi, de ők hazai pályán játszanak. — Milyen helyezéssel len­ne elégedett? — Szeretnénk dobogón végezni. Ha ez nem sikerül, feltétlenül meg kell szerez­nünk a negyedik vagy ötö­dik helyet, ugyanis a jövő­re Malaysiában megrende­zésre kerülő világbajnoksá­gon áz Európa-bajnokság első öt helyezettje automa­tikusan, selejtezők nélkül biztosítja részvételét. — Sok sikert kívánunk a magyar válogatott Európá­ba jnoki szerepléséhez! Fenyő Gábor A tény régóta ismert. A Bázis KKK férfi kosárlab­dacsapata dicstelen szerep­léssel elköszönt az élvonal­tól. Már-már úgy látszott, hogy újra az NB II-ben kell megpróbálniuk a visszaju­tást. Az utolsó pillanatban azonban jött a „mentőan­gyal”. Az országos szövetség döntése értelmében a követ­kező évre felemelik az első osztály létszámát. Az „A” csoportban tizenkettő, a „B”- ben tíz csapat kezdi majd meg a küzdelmet. Ezzel egyidejűleg módosul a baj­nokság lebonyolítása. Előre­láthatólag harmincöt-negy­ven mérkőzés vár majd a csapatokra. Ennyit a jövőről. De itt van a jelen, amikor az osz- tályozón ki kell harcolni a bentmaradást. A Bázis KKK-nak a -Testnevelési Főiskolával kell eldöntenie a 19—20. hely sorsát. Nos, most ne boncolgassuk, hogy erre még egyszer miért van szükség, hiszen egyszer ez a sorrend már eldőlt a baj­nokság alatt, örüljünk a szövetség „gesztusának”, s lehetőleg éljünk az alkalom­mal. Méghozzá két csapat­tal! A másik ágon ugyanis az osztályozón a Bázist ki­verő Hódmezővásárhely ját­szik az NB II rájátszásának negyedik helyezettjével, a Kaposvári Honvéddel. így alakul ki az a helyzet, hogy Kaposvárnak ismét akár két NB I-es- csapata is lehet. De megtörténhet az ellenke­zője is. A Bázis csapata már ma megkezdi osztályozós sze­replését. Mint megírtuk, 17 órakor játssza első mérkő­zését a TF-fel Kaposváron a városi sportcsarnokban. Magyar András edzőtől ér­deklődtünk a várható esé­lyekről. A szakember el­mondta: a csapat a bajnok­ság befejezése óta edzésben maradt, bár a huzavona — hogy lesz-e osztályozó vagy sem — idegileg megviselte a társaságot. Sajnos, nem tud a legjobb összeállítás­ban pályára lépni a Bázis. Gosztonyi most nősült, ő nem tartózkodik Kaposváron ebben az időpontban. Micha­lik sérüléssel bajlódik, teg­nap még lehetséges volt a szereplése. Éppen egy kezdő csapatra való játékosa ma­radt Magyar Andrásnak. Ko­vács, Kostencki, Stickel, Monok és Nagy I. Hozzájuk csatlakozik a fiatalok közül Vitári, Bölcsföldi, Németh és Balogh. A kiírás szerint két győ­zelemig tart az osztályozó. Június 2-án Budapesten mérkőzik ismét a két csa­pat, s ha egyik gárdának sem sikerül mindkét győzel­met megszereznie, akkor június 5-én ismét Kaposvá­ron játsszák a sorsdöntő harmadik mérkőzést. A K. Honvéd osztályozó- jának részletes programját még nem ismerjük. J. R. Tájfutás Egyetemi és főiskolai OB Ebben az évben megyénk volt a rendezője az egyete­mek és főiskolák országos tájfutóbajnokságának. Cse- rénfa térségében az egyéni versenyekre került sor, míg a váltóbajnokságot Üjvár- falván rendezték. Az egyéni küzdelmek során — a vá­rakozásnak megfelelően — a volt kaposvári tájfutó, Hőlég­ballonverseny a Kögáz-kupáért A múlt évihez hasonlóan az idén is sor kerül a Bala­ton térségében a Kögáz- kupa hőlégballon-verseny­re; ez június 1—4. között nyújt .látványos szórakozást az érdeklődőknek. Az ese menyre kilenc hazai és ti­zenegy külföldi csapat je­lezte részvételi szándékát. Az NSZK-ból például öt csapat érkezik. Rajtuk kí­vül luxemburgiak, spanyo­lok, angolok, csehszlovákok, bolgárok és lengyelek is lesznek a mezőnyben. A verseny legérdekesebb att­rakciója a Balaton átrepülé- se. Erre előreláthatólag csü­törtökön 16.30 órai rajttal kerül sor Boglárlelléről, a verseny központjából. Duschák István vezeti a Rákóczi edzéseit Pavlovics Gábor győzött, aki most a Pécsi Orvostudomá­nyi Egyetem színeiben in­dult. A verseny egyéni győz­tesei : F 21 A: Pavlovics Gá­bor (POTE), N 21 A: Oláh Katalin (TF), F 21 B: Boyos Gyula (Miskolci Műszaki Egyetem), N 21 B: Kt) Ag­nes (Győri Műszak' Főisko- la). Váltók. F 21 A: Eötvös Lo- ránd Tudományegyetem, N 21 A: Szombathelyi Tanár­képző Főiskola. Tegnap kaptuk a hírt, hogy Monostori Tivadar, a Rákóczi vezető edzője ki­vizsgálásra a sportkórházba feküdt be. A bajnokság hát­ralevő időszakában az edzé­seket Duschák István pálya­edző vezeti, s természetesen a bajnoki mérkőzéseken is ő irányítja a csapatot. Az NB Il-es együttes gyenge szereplése és a tré­ner egészségi állapotának rosszabbodása közötti össze­függés felismeréséhez nem szükséges különösebb éles­látás. Amatőr-tenisz bajnokság Kaposváron Június 2—4. között kerül sor Kaposvár idei amatőr­teniszbajnokságára. Rende­zője a Volán Surján SE, és a versenyeket is az ő pá­lyáikon rendezik meg. Indul­hatnak mindazok, akik nem igazolt versenyzők, illetve az idei érvényes ranglistán nem szerepelnek. A verseny- számok : férfi egyes negy­venéves korig és negyvenen felüliek, valamint összevont korosztályok páros küzdel­mei. Nevezni a helyszínen lehet, fél órával a rajt előtt (jún. 2-án, 14.30). Érvényes orvosi igazolás kötelező. Hallássérült­általános iskolások országos versenye Szombaton Kaposváron az Arany utcai sport­telepen [bonyolították le a hallássérült általános iskolások országos atlé­tikai bajnokságát. Felvé­teleink a fiúk 100 m-es síkfutásán és a távolug­rás döntőjében készültek " ■■■■ r HÍREK Május A nap 4.52 órakor kél, és 20.32 órakor nyugszik; a hold 2.24 órakor kél, és 16.40 órakor nyugszik. 31 Délután zivatarok Délután erős gomolyfelhö-képzödésre, záporra, zivatarra kell számítani. Helyenként felhő- szakadás, jégeső is előfordul. Napsütés a dél­előtti órákban várható. A déli, délnyugati szél általában mérsékelt lesz. A legmagasabb nappali hőmérséklet ma, szer­dán 25 Celsius-fok körül alakul. Szerda Angéla — Tűzvédelmi előadók ta­nácskoztak Kaposváron. A megyei tűzoltóparancsnokság a múlt évi tapasztalatokat is felhasználva készítette föl az előadókat a tűzvédelemre, amely a nyári hónapokban az átlagosnál is nagyobb fi­gyelmet kíván. — Finnugor irodalmi na­pokat tartottak a szovjet­unióbeli Mari autonóm köz­társaságban. Az eseményre — amely most fejeződött be — több országból érkeztek költők, írók és népi mese­mondók Joskar-Olába. A vi­lágon több mint 15 nép, mintegy 30 millió ember be­széli a finnugor nyelvet. A rendezvényen ott volt ha­zánk képviselője is. — Szövetkezeti tulajdon­ban van hazánkban a me­zőgazdasági területek 80 szá­zaléka. A mezőgazdaságban foglalkoztatottak 70 százalé­ka tsz-ekben dolgozik. A szövetkezeteik által művelt földnek mindössze 4 száza­léka állami tulajdon. — A kistelepülési re­konstrukciós program kere­tében egy év alatt majdnem két és fél ezer négyzetmé­ter alapterületű hálózatot korszerűsítettek és 434 négy­zetmétert bővítettek az áfészek. Beruházásra és fej­lesztésre az említett prog­ram keretében 21 millió 900 ezer forintot fordítottak. Eh­hez támogatás címén a KÉM 7 millió 200 ezer forintot adott. Autósorszámok Trabant Lim. Hyc. (Bp.) Trabant Combi Hyc. (Bp.) Trabant Lim. Spec. (Bp.) Trabant Lim. Spec. (Debr.) Trabant Lim. Spec. (Győr) Trabant Combi (Bp.) Trabant Combi (Debr.) Trabant Combi (Győr) Wartburg Stand. (Bp.) Wartburg Stand. (Debr.) Wartburg Stand. (Győr) Wartburg Spec. (Bp.) Wartburg Spec. (Debr.) Wartburg Spec. (Győr) Wartburg Spec. tt. (Bp.) Wartburg Tour. (Bp.) Wartburg Tour. (Debr.) Wartburg Tour. (Győr) Skoda 105 S (Bp.) Skoda 105 S (Debr.) Skoda 105 S (Győr) Skoda 120 L (Bp.) Skoda 120 L (Debr.) Skoda 120 L (Győr) Lada 1200 (Bp.) Lada 1200 (Debr.) Lada 1200 (Győr) Lada 1300 S (Bp.) Lada 1300 S (Debr.) Lada 1300 S (Győr) Lada Szamara (Bp.) Lada Szamara (Debr.) Lada Szamara (Győr) Lada 1500 (Bp.) Lada 1500 (Debr.) Lada 1500 (Győr) Lada Combi (Bp.) Lada Combi (Debr.) Lada Combi (Győr) Lada Niva — Polski Fiat 126 E (Bp.) Polski Fiat 126 E (Debr.) Polski Fiat 126 E (Győr) Dacia Lim. (Bp.) Dacia Lim. (Debr.) Dacia Lim. (Győr) Dacia Combi (Bp.) Dacia Combi (Debr.) Dacia Combi (Győr) Dacia TLX (Bp.) Dacia TLX (Debr.) Dacia TLX (Győr) Zastava — Opel Kadett — Volkswagen Golf — Volga Lim. — Volga Combi — Maruti — 540 45 1 910 15 971 15 042 7 062 5 427 4 689 4 271 2 763 2 617 5 622 4 425 4 094 17 381 4 842 2 780 2 049 12 889 9 632 9 636 32 836 18 840 21 921 49 735 35 393 17 714 24 470 19 407 10 023 6 138 4 299 3 045 18 553 13 064 5 675 1 863 10 051 829 898 6 063 3 918 3 845 20 742 14 288 12 590 7 456 5 460 3 656 13 689 8 227 7 573 20 538 543 501 1752 1 785 420 Szerkesztőségi ügyelet este 8-ig Telefon: _ 11-644 *1? 90 évvel ezelőtt született a Komárom me­gyei Kisbéren Bárány Nán­dor (1899—1977) gépészmér­nök, egyetemi tanár, Kos- suth-diíjas akadémikus, az alkalmazott optika hazai út­törője. Alig 17 éves volt, amikor színképelemzéssel foglalkozó pályamunkájával díjat nyert! Gimnáziumi érettségije után 1917-ben ka­tonai szolgálatra hívták be; a Magyar Tanácsköztársaság idején a Vörös Hadsereg soraiban harcolt. A Tanács- köztársaság megdöntése után évig nem folytathatta tanul­mányait, s ekkor a Székes­fővárosi Gázműveknél vállalt fizikai munkát. 1923-tól a budapesti Műegyetem gé­pészmérnöki karán tanult, s mérnöki oklevelet szerzett. Utána átvették a honvédség kötelékébe; műszaki tisztként mérnök őrnagyi rangig vitte. 1945-ig a Süss Nándor-féle Preciziós Mechanikai Intézet­ben végzett optikai kutató­munkát. 1957-től a Műegye­temen a finommechanikai, optikai tanszék tanszékveze­tő egyetemi professzora volt (1967-ben ment nyugdíjba). Az optikai-finommechanikai műszerszerkesztés területén számos új, tudományosan megalapozott tervezési mód­szer fűződik a nevéhez. — Szívinfarktusban meg­halt tegnap hajnalban Giu­seppe Patené, a müncheni rádiózenekar vezető karmes­tere. Az 57 éves dirigens hétfőn este a müncheni nemzeti színházban, A se­villai borbély előadásának megkezdése után a pulpitu­son esett össze. Patané 1988- ban vette át a müncheni rádiózenekart. Több buda­pesti operafelújítás és Hun­garoton olasz operalemez ze­nei vezetője volt. — A legkeresettebb könyv a kaposvári sétálóutcái könyvárusnál e héten Méray Tibor: Nagy Imre élete és halála. Visszaesett ugyanak­kor a krimik iránti érdeklő­dés. — Harminckét külföldi ál­lampolgár fejezte ki eddig ingatlanvásárlási szándékát a Somogy megyei IKV-nál. Előreláthatólag a napokban az első üzletkötésre is sor kerül. — Jövőre is számít a Kő­olajvezeték-építő Vállalatra a Vegyépszer Tengizben. A vállalat, ha a szerződést megkötötték, az ideihez ha­sonló létszámmal — mint­egy 80—100 fővel — vesz részt a szovjetunióbeli vál­lalkozásban. Eddig úgy hír­lett, a KW nem kap to­vábbi megrendeléseket e tá­voli munkahelyen. — Termetes harcsát fogott hétfőn délután a töröcskei tavon Elek Miklós sport­horgász. A 153 cm hosszú hal súlya 34 és fél kiló volt. — Értesítjük az érdekelteket, hogy alapanyagár változása miatt a 9x13-as színes fénykép készítési díja 11,90 Ft/db-ra emel­kedik 1989. június 1-jétől. — Az Áramszolgáltató Válla­lat értesíti Kaposvár lakossá­gát és közületeit, hogy május 31-én, június 1-jén és 2-án na­ponta 7 órától 15.30 óráig a Ke- celhegyi úton, a Micsurin utcá­ban, a Bethlen G. utcában, a Bercsényi utcában, a Vak Boty- tyán utcában a Bocskai utcától a Kecel-hegy aljáig, a Kecel- hegy alján, a Mátyás király ut­cában a 61-es úttól a Corvin térig, valamint a Corvin téren áramszünet lesz. — Az Áramszolgáltató Válla­lat értesíti Kaposvár lakosságát és közületeit, hogy 1989. június 1-jén 7-től 15.30 óráig a Kani­zsai utcában a Vasút köztől ki­felé, a Vasút közben, az Árva­ház utcában, a Ságvári utcában, a Szent István utcában, a Szent László utcában, a Hadastyán közben, valamint a Martinovics utcában áramszünet lesz.

Next

/
Oldalképek
Tartalom