Somogyi Néplap, 1989. május (45. évfolyam, 101-126. szám)

1989-05-24 / 120. szám

1989. május 24., szerda Somogyi Néplap 7 Labdarúgó NB I Pécsett a Bányász Ma délután Pécsre látogat a Siófoki Bányász, hétközi bajnoki fordulóra. Gellet Imre vezetőedző a tegnap délutáni edzés előtt még nem hirdethetett csapatot, hiszen nem tudta: Quirikó fogfájá­sa elmúlott-e, s vajon Sza­bó Lászlóra mikortól szá­míthat. A játékos ugyanis négy mérkőzéstől kapott el­tiltást, de kérelemmel for­dult a fegyelmi bizottsághoz, hogy a letöltött három talál­kozó után engedjék el a büntetést. Amennyiben megkapja a játékengedélyt, vele erősödhet a védelem. — Pécsett nagyon szeret­nénk megszerezni az ősszel itthon eltékozolt pontokat — mondta az edző. — Emléke­zetes, hogy a bundaügy miatt erősen megfiatalított Pécs 1-1-et játszott velünk, s ti­zenegyesekkel kaptunk ki. Most a jól bevált idegenbeli taktikát igyekszünk alkal­mazni, remélhetően sikerrel. A szombaton jó teljesít­ményt nyújtó Palkovicsnak feltétlenül bizalmat szavazok a kezdőcsapatban, amelyet a következő keretből állítok össze: Biró és Horváth Gy. kapusok, Kolovics, Aczél, Olajos, Burai, Szabó L., Szabó B., Marozsán, Palko- vics, Keszeg, Meksz, Quriri- kó, Zsadányi, Freppán, Bo- da, Krausz, Brettner. (A mérkőzés ma 16.30-kor kezdődik.) (—gyl—) a sport ej Hamm Az utánpótlás-nevelésért Tehetségek felkutatása, iskolai minikosárlabda-mozgalom Az előzmények Unos-untalan ismételget­ték a szakemberek, s rövid időn belül közhelyszerűvé vált az a mondat, miszerint a jövő eredményeinek zá­loga a sikeres utánpótlás-ne­velés. Attól azonban, hogy közhellyé vált, ma is ugyan­úgy igaz, mint évekkel ez­előtt. Legyen az bármilyen sportág, a szakemberek a nyilatkozataikban a fiatalok neveléséről, s a velük foglal­kozók erkölcsi és anyagi el­ismeréséről zengenek ódá­kat. Útmutatást adók, elvi tanácsokat osztogatok so­kan vannak. Cselekvésre képesek már kevesebben. Ezért tekinthetjük mér­földkőnek a Magyar Kosár­labda Szövetség 1987. de­cember 8-i ülésén hozott ha­tározatát, a diáksport támo­gatására. Mottója: mini ko­sárlabdázással a diáksport fellendítéséért, a tanuló if­júság egészségéért. Mi az minikosárlabda? A MKSZ a tavalyi évben programjára tűzte a mini­kosárlabdázás országos mé­retű elterjesztését iskolai keretek között, majd ezzel összefüggésben a sportág népszerűsítését és tömegesí­tését az általános iskoláktól egészen az egyetemekig, Ter­mészetesen adniuk is kel­lett valamit a jelentkezők­nek, s azoknak elsősorban tárgyi segítségre volt szük­ségük. A nevező csapatok számára az MKSZ biztosí­tott öt darab minilabdát, egy pár minipalánkot, valamin* a megfelelő létszámú baj­nokságok résztvevőinek egy garnitúra mezt. A minikosárlabda-csapa- tok az általános iskolák ötö­dik-hatodik osztályos tanu­lóiból szerveződtek. Versenyszabályok A mozgalom keretén belül több versenyszámban mérik össze erejüket a diákok. 1. Több csapat részvételé­vel a tanév során folyama­tosan szervezett kosárlabda- mérkőzés-sorozatban a mini­kosárlabdázás játékszabá­lyai szerint. 2. Kosárra dobás. Mérkő­zésenként a csapatok játé­kosai a találkozó előtt, köz­ben és a végén, jobb, bal ziccert és büntetőt dobnak. Az eredmények beszámíta­nak a mérkőzés végeredmé­nyébe. 3. Az alapszintű kosárlab­daversenyek minden év­ben a nemzetközi minikosár- labda-napon, szeptember végén kezdődnek az adott­bajnokságban részt vevő csapatok felvonulásával, ün­nepélyes külsőséggel. A mérkőzéssorozat május 15- ig tart. 4. Mérkőzéseket rendez­hetnek teremben és szabad­téren is, különböző méretű kosárlabdapályákon. TEKE BALATON KUPA KAPOSMÉRŐI GYŐZELEM Vasárnap délután befeje­ződött a Balaton Kupa négy napig tartó versenysorozata. A küzdelemben tizenkilenc csapat hetvenhat versenyző­je vett részt. Csapatban a Kaposmérői Spartacus lett az első 3480 fával. Második helyen a Pá­pai Vasas (3421), harmadi­kon a Dombóvári Spartacus (3352) együttese végzett. A somogyiak közül a további sorrend:: 5. Kaposmérői Spartacus II., 6. Kaposvári Közút II., 7. Kaposvári Köz­út I. Egyéniben a dombóvári Mándll nyert a pápai Hor­váth és a Kaposmérői Péter előtt, Negyedik lett Lőczi (K. Közút), ötödik Horváth (Kaposmérő I.), 6. Hász (Ka- posmérő II,), 7, Mucsi (Ka- posmérő I,), A legeredményesebb edző­nek járó különdíjat Széke- lyi János (Kaposmérői Spar­tacus) kapta. Fotó: Kovács (Sabaria) sűrít u Fekete (FTC) elleni párharcában. A Somogy megyei eredmények — élen a Bázis A minikosárlabda-mozga­lom eredményessége termé­szetesen erősen függ a me­gyében játszó élcsapatok se­gítségétől. A Bázis Kaposvár Kosáriabdaklub támogat két csapatot a Berzsenyi általá­nos iskolában, a Kisfaludy- ban, a Toldiban és a Zrínyi­ben, egyet-egyet a Rákóczi­ban és a Tóth Lajosban. A Kaposvári Honvéd a Hámán Kató, a Vöröshadsereg úti, a Gárdonyi és a Petőfi általá­nos iskolák munkáját segí­ti. A felsoroltakon kívül Sió­fokon két-két fiú- és leány­csapat, Barcson két leány- és fiúcsapat működik. Homok- szentgyörgynek egy fiú és egy leány-, Nágocsnak egy fiú minikosárlabda-csapata yan. Az egyesületektől — külö­nösen a Bázistól — nagy erőfeszítést igényelt a moz­galom beindítása, illetve to­vábbfejlesztése. Stettner Já- .nos, a BKKK utánpótlás- szakág-vezetője a követke­zőket mondta a minikosár­labdázásról. Legyenek „szem előtt” a fiatalok — Az MKSZ programjával a megyei szövetségek, az is­kolák és az egyesületek is egyetértettek. Körülbelül 1300—1400 csapat jelezte az országban részvételét, s ez nem várt eredmény volt. A célunk az, hogy egészséges gyermekeket neveljünk úgy, hogy közben megszerettes­sük velük a kosárlabdajáté­kot. Így később majd na­gyobb lesz az esélyünk a te­hetséges fiatalok kiválasz­tására. Az egyesület részéről komoly erőfeszítés ennek a programnak a felvállalása, de úgy érezzük, hogy dönté­sünk hosszútávon minket igazol. „Szem előtt” vannak a fiatalok, folyamatosan kí­sérhetjük fejlődésüket. A feladatunk az, hogy minél több testnevelőt nyerjünk meg a mozgalom céljára, biztosítsuk tiszteletdíjukat, alakítsunk ki jó kapcsolatot a fiatalok és a felnőtt játé­kosok között. A következő tanévben két Csapatot sze­retnénk indítani az országos mimibajnokságbart, s a követ­kező fokozatonként négy általános iskolában már a? úttörő korosztállyal foglal­kozni. Nyáron kosárlabda- sportnapközit szervezünk a városi sportcsarnokkal a minikorosztály részére, ahol jól felkészült szakemberek foglalkoznak majd a gyere­kekkel, s a sport mellett több kiegészítő tevékenység is szerepelni fog a program­ban, Berzevlczy Zsolt Balatonfenyvesen a lovasvilág TENISZ OB I Boglárlclle—Zalaegerszegi TE 8:1 Molnár—Mogyorósi 6:0, 6:2. Paszér—Kántor 6:1, 6:0. Dr. Ma- gyarósy—Pagonyai 6:1, 6:1. Gaál —Kővár 6:4, 6:2. Kuti-Kiss M.— Horváth 6:1, 6:1. Kuti-Kiss R.—. Barduka 6:2, 6:0. Párosok Mol­nár, dr. Magyarósy—Pál, Ba- ránka 6:3, 6:1. Kuti-Kiss M., Pa­szér—Pagonyai, Kővár 6:1, 6:3. Gaál, Kuti-Kiss R.—Pukáncki, Mogyorósi 2:6, 6:4, 3:6. Soproni VSE—Boglárlellc 5:4 Vránich—Molnár 2:6, 4:6. Kiss —Mészáros 6:2, 6:3. Bechlof— Paszér 6:3, 7:5. Szabó—dr. Ma­gyarósy 7:5, 7:5. Favék—Gaál 6:2,6:3. Doborsán—Kuti-Kiss R. 0:6, 0:6. Párosok: Hámori, Favék —Mészáros, dr. Magyarósy 6:0, 6:1. Szabó, Bechlof—Gaál, Kuti- Kiss R. 0:6, 6:4, 2:6. Vránich, Kiss—Molnár, Paszér 4:6, 6:3, 4:6. A boglárlellei csapat a má­sodik helyen zárta a tavaszi fordulót. Az elmúlt esztendő de­cemberében nagy megtisz­teltetés érte a magyar lo­vassportot: a nemzetközi szövetség (FEI) párizsi éves tanácskozásán Balatonfeny- vesnek ítélte az 1989-es ket­tesfogathajtó világbajnok­ság rendezési jogát. Ezt meg­előzően két alkalommal ta­lálkoztak idehaza a legjobb fogathajtók: 1978-ban Kecs­kemét, 1984-ben pedig Szil­vásvárad adott otthont a négyesfogathajtók világbaj­nokságának. Ezúttal augusz­tus 24. és 27. között várják a vendégeket a „magyar ten­ger” partjára, s ebből az alkalomból a rendezők sajtó- tájékoztatót tartottak a bu­dapesti Szindbád étterem­ben. Először Fehér Károly, a szervezőbizottság főtitkára kért szót. Kijelentése sze­rint az esemény házigazdá­ja ugyan Somogy megye lesz, de szeretnék, ha a vi­lágbajnokság sikeréért or­szágszerte megmozdulna a lovastársadalom. Ezután Váczi Ernő szövet­sági kapitány számolt be Marek Zalewski FEI-küldött látogatásának tapasztalatai­ról, s a magyar versenyzők lehetőségeiről. A lényeg: a rendező ország több fogat­hajtót nevezhet a viadalra, mint a vendégek, így az egyéni címvédő Kecskeméti László mellett akár kilencen is versenyezhetnek a hazai színek sikeréért. Az első válogatót május elején Üllőn tartották, de az elkövetkező időszakban to­vábbi megmérettetések lesz­nek, köztük külföldi szerep­lések, valamint a Pannónia Kupa Dombóvárott és a szántódpusztai kettesfogat­hajtó viadal. A világbajnok Kecskeméti egészségi álla­potáról egyelőre nem tudott pontos felvilágosítást adni a szakvezető, annyi azonban bizonyos, hogy a kiváló ver­senyzőt továbbra is megfi­gyelés alatt tartják a Sport­kórházban. Panaszainak okát még nem sikerült meg­állapítani. Papócsai László, a szövet­ség elnöke a nagy nemzet­közi érdeklődésre hívta fel a figyelmet. Balatonfenyves- re minden eddiginél na­gyobb létszámú résztvevőt várnak, hiszen mostanáig 18 ország több mint 70 fogata jelezte érkezését. A nap 4.58 órakor kél, és 20.25 órakor nyugszik; a - hold 0.16 órakor kél, és 7.27 órakor nyugszik. Vége az esőnek Folytatódik a napos, száraz idő. Többnyire mérsékelt, változó irányú szél várható. A legmagasabb nappali hőmérséklet ma, szer­dán 19 és 23 Celsius-fok között alakul. Május n Szerda Eszter BÉKE ÉS BÉR Elírás történt lapunk tegnapi számának első oldalán: „bérkövetelés” helyett a „békekövetelés” szó szerepelt a „Forró légkörű kongresszus volt” című tudósításban. Az ominózus mondat tehát helyesen eképpen hangzik: „Elemi erővel tört a felszínre a bérkövetelés mellett az oktatásügy elmaradottsága, a fenyegető munkanélküliség, a szakmun­kásképzés elfogadhatatlan helyzete, a kétségbeesés és a bi­zalomvesztés.” Isten óvjon az „értelmes” sajtóhibától! Mert ugyan ki vonhatná kétségbe, hogy a pedagógusok békéje az (is) len­ne, ha bérkövetelésüket a kormány teljesítené? (Fodor) — „Art 89” címmel ren­dezik meg Cegléden a moz­gássérültek és művész bará­taik nemzetközi kulturális fesztiválját. Ennek keretében állítják ki a Ceglédi Galé­riában Bőhm András kapos­vári amatőr festő műveit. A kiállítást május 31-én dr. Derera Mihály, a fesztivál szervezőbizottságának tit­kára nyitja meg. — Családi katasztrófa Ács közelében. Áttért az úttest bal oldalára személy- gépkocsijával tegnap Ács külterületén, az Ml-es autó­úton Uhrin Sándor 41 éves budapesti villanyszerelő és összeütközött Csordás Béla 29 éves debreceni lakos autójával. A vétlen sze­mélygépkocsi nekivágódott egy mikrobusznak. Az autó utasai: Csordás Béláné 27 éves eladó, Csordás Ibolya 6 éves és Csordás Béla 5 éves debreceni lakosok a helyszí­nen, Csordás Béla pedig a kórházban meghalt. Uhrin Sándor könnyű, a mikro­buszvezető és két utasa sú­lyos sérülési szenvedett. Autósorszámok Trabant Lim. Hyc. (Bp.) 533 Trabant Combi Hyc. (Bp.) 45 Trabant Lim. Spec. (Bp.) 18857 Trabant Lim. Spec. (Debr.) 15971 Trabant Lim. Spec. (Győr) 15042 Trabant Combi (Bp.) 6865 Trabant Combi (Debr.) 5427 Trabant Combi (Győr) 4689 Wartburg Standard (Bp.) 4271 Wartburg Standard (Debr.) 2763 Wartburg Standard (Győr) 2617 Wartburg Special (Bp.) 5622 Wartburg Special (Debr.) 4423 Wartburg Special (Győr) 4094 Wartburg special ti, (Bp,) 17381 Wartburg Tourist (Bp.) 4842 Wartburg Tourist (Debr,) 2780 Wartburg Tourist (Győr) 2049 Skoda 103 S (Bp,) 12889 Skoda 103 S (Debr.) 9632 Skoda 10.3 s (Győr) 9636 Skoda 120 L (Bp.) 32836 Skoda 120 L (Debr.) 18840 Skoda 120 L (Győr) 21921 Lada 1200 (Bp.) 49735 Lada 1200 (Debr,) 35393 Lada 1200 (Győr) 17711 Lada 1300 S (Bp,) 24470 Lada 1300 S (Debr.) 19407 Lada 1300 S (Győr) 10023 Lada Szamara (Bp.) 6138 Lada Szamara (Debr.) 4299 Lada Szamara (Győr) 3045 Lada 1500 (Bp.) 18553 Lada 1500 (Debr.) 13609 Lada 1500 (Győr) 5075 Lada Combi (Bp.) 1731 Lada Combi (Debr.) 1051 Lada Combi (Győr) 829 Lada Niva (—) 851 Polski Fiat 126 E (Bp.) 6063 Polski Fiat 126 E (Debr.) 3918 Polski Fiat 126 E (Győr) 3845 Daria Limousin (Bp.) 20742 Dacia Limousin (Debr.) 14288 Dacia Limousin (Győr) 12143 Dacia Combi (Bp.) 7389 Dacia Combi (Debr,) 5353 Dacia Combi (Győr) 3656 Dacia TLX (Bp.) 13689 Dacia TLX (Debr.) 8227 Dacia TLX (Győr) 7573 Zastava (—) 20538 Opel Kadett (—) 543 Volkswagen Golf (—) 501 Volga Limousin (—) 1752 Volga Combi (—) 1785 Szerkesztőségi ügyelet este 8-ig Telefon: _ 11-644 ^ 75 éve született Lili Palmer (1914—1986) né­met színésznő. Első ízben 1932- ben Darmstadtban lépett színpadra. Kezdetben operet­tekben szerepelt. A náciz­mus uralomra jutásakor, 1933- ban Párizsba emigrált, s kabarékban (többek közt a Moulin Rouge-ban) mutatko­zott be. A következő év vé­gén Londonban telepedett le, s főként operettszubrettként és sanzonénekesnöként lé­pett közönség elé. 1938-ban a Garrick Theatre-ben vállalt első ízben prózai szerepet. A New York-i közönség 1949- ben látta először a Lyceum Színházban. Ugyanebben az évben E. Barrymore-nál el­játszotta Show Caesar és Cleopátrájának női főszere­pét. 1954-ben ismét London­ban, majd 1954 végétől rend­szeresen az NSZK-ban lé­pett föl; ott is telepedett le. Felvevőgép elé először 1934- ben állt, Londonban, s ven­dégszerepeit Hollyvoodban is. Főként nagyvilági asszo­nyokat személyesített meg — kitűnően, nagy átélőerővel. Érdekes alakítása IVarrenné a Show Warrenné mestersé­ge című alkotásban, vala­mint az öregedő, de vonzó színésznő Maugham Színház című írásának Csodálatos vagy Júlia című filmváltoza­tában. — Nemzeti kultúra című összeállításával jelent meg a Pécsett szerkesztett folyó­irat, a Janus. A folyóirat ha­todik kötetét ma délelőtt mutatják be Budapesten az Állami Könyvterjesztő Vál­lalat dísztermében. — Nagyatádon rendezik meg a somogyi zeneiskolá­sok IV. vonósnégyesét. A gá­lára vasárnap délelőtt kerül sor a Gábor Andor Művelő­dési Központban. — Mernyén az iskola mN ni-szennyviztlsztító rend­szerébe a Petőfi utca egy ré­szét is bekötik. Erre azért került sor, mert a szállítás jóval többe kerül a beruhá­zásnál. — Itáliai kempingkedvezmény az Autóklubtői! Négy olasz kempingben 30 további tízben lo" „ kedvezményt biztosi* a Ma­gyar Autóklub, Kaposvát, Ápri­lis 4. u. 14, Telefon: 20-948, Ol­csóbb, mint Jugoszláviai — PIROVAC. Üdülés Jugo­szláviában, a dalmát tengerpar­ton, magánházaknál, június 24— július 1. 8 nap, 7 éjszaka, fél­panziós ellátás. Utazás autó­busszal. A részvételi dij: 689« Ft. Költőpénz: 5600 Fi értékben. Jelentkezés és felvilágosítás: Expressz Utazási Iroda, Kapos­vár, Ady E. u. 8. Telefon: 18- 416. — Értesítjük a lakosságot és a közületeket, hogy május 27-én Siófokon autóvásár, valamint május 28-án Nagyatádon autd- vásár és országos kirakodóvásár lesz. — A gyékényesi Csokonai Mgtsz 1989. május 26. napján 17 órai kezdettel árverést hirdet 2 db MTZ 50 típusú traktor, va­lamint 4 db pótkocsi értékesí­tésére. Az árverés helye: a szö­vetkezet központi gépműhelye. Gyékényes, Petőfi u. 51. — Gyermeknapi játékvásár! Egyes játékokat 20"., enged­ménnyel vásárolhat május 26-ig a nagyatádi és siófoki játék­boltokban, valamint a barcsi Dráva kisáruházban. — KF 04 típusú kapálógép 26 800 Ft-ért és REX benzinmo­toros fűnyíró <4 ütemű motor­ral) 20 500 Ft-ért érkezett a Ka­posvár, Széchényi téri Börze­boltba.

Next

/
Oldalképek
Tartalom