Somogyi Néplap, 1989. március (45. évfolyam, 51-76. szám)

1989-03-08 / 57. szám

1989. március 8., szerda 15 Somogyi Néplap Bsport El BÁZIS... Bázis.., bázis? „Leomlott estére" A Bázis kosárlabdacsa­patának dicstelen szereplé­sét boncolgatva óhatatlanul is Kőmíves Kelemenné bal­ladájának a címül kölcsön­zött, ismert sorai jutottak eszembe. Az a képzeleitbeli, erősnek vélt fal, amelyet hat évig raktak építői, most egyszeriben leomlott. SÓ- kan álltak értetlenül a tör­téntek előtt, maguk a játé­kosok is megdöbbenéssel vették tudomásul a meg- változtathatatlant legutóbbi — hódmezővásárhelyi — vereségük után. Egy csapat akkor, vett búcsút osztályá­tól!, amikor előrelépést ter­vezett; akkor dőlt rá az in­gatag épület, amikor falait elég erősnek vélve emeletet kívánt húzni rá. Hibás ter­vezés? Elfuserált kivitele­zés? Gyenge minőségű épí­tőanyag vagy netán szak­képzetlen kivitelezők? Meg­annyi kérdés, amely meg­válaszolásra vár. Azaz ... talán nem is teljesen, hisz részben ez már korábban megtörtént. A KUDARC IS KÖZÖS Lapunk múlt év decem­ber 16-i számában már meg­jelent egy amolyan előzetes villámértékelés. Kollégám beszélgetőpartnere akkor is az a sportvezető volt, akit Kaposváron úgy tartanak nyilván, mint aki nélkül eddig sem lehetett volna, és ezután sem lesz minőségi kosárlabdasport. Jómagáim is tehát őt, Kováts Imrét kértem értékelésünkhöz, mert rokonszenves volt ko­rábbi önmagával történt szembenézése és felelősség- vállalása. A szakosztály ve­zetője, aki „mellesleg” a Kaposvári Cukorgyár igaz­gatója, valóban meghatározó személy a somogyi kosár­labdaéletben. A csapat n®ve időközben változott; volt Építők, aztán Sáév lett, majd Bázis. Egy valaki azonban állandó maradt; a szakosztály vezetője, aki valóban nem ismert mun­kaidőt, ha a kosárlabdáról volt szó. Az ilyen egysze­mélyi vezetés azonban óha­tatlanul táptalaja a téve­déseknek, a hibás útválasz­tásnak. Vajon Kováts Imre mentes volt-e mindezektől ? Sietett „megnyugtatni”, hogy nem, majd kiegészíté­sül gyorsan hozzátette: mindaz, amit ezzel kapcso­latban korábban nyilatko­zott, ma is helytálló. Ezek- szerint nemcsak a siker volt TotÓ­közös, hanem a mostani fe­lelősség is. Nyomatókkal megismételte, hogy a kiala­kult helyzetért magát is fe­lelősnek érzi, és ezt bármi­kor, bárki előtt vállalja. Ügy gondoltaim, ez már kel­lő kiindulási alap egy ala­posabb elemzéshez, s an­nak feltételezéséhez, hogy nincs tabu téma. AMIKOR MEGINOGNAK A FALAK Kováts Imre — sokakkal ellentétben — azo,n vélemé­nye mellett változatlanul kitart, hogy soha ennél jobb játékosállománya nem volt a Bázisnak, mint most, a kudarc évében. Nem volt tehát elsietett az a célkitű­zés, hogy pályázzák meg az „A” csoportot. A csapat gerince, amely oroszlánrészt vállalt elő­ző évben is a csoportgyőze­lemből, továbbra is adva volt. Hozzájuk csatlako­zott még Gosztonyi, Nagy Imre és Michalik. Nem volt tehát szabad, de indokolt sem az igényt lejjebb szál­lítani. Igaz, a felkészülés mércéjét jelentő Laitinca- kupán mérhetetlenül gyen­gén szerepelt az új együt­tes, de ezt akkor senki sem tartotta elegendő figyelmez­tetésnek, sokkal inkább a bajnokság előtti „tudatos” leengedésnek. És sajnos, nem volt intő jel az első há­rom forduló veresége sem, mert akkor — ez volt a kényelmesebb — megkeres­ték rá a magyarázatot. Igaz, okot lehetett találni. Kos- tencki gyásza, Michalik sé­rülése, Gosztonyi tétová­zása (távozni készült) mind, mind beleillett ebbe a kép­be. De hát a többiek sem remekeltek. Kováts Imre: „Talán té­vedtem a játékosok meg­ítélésében, és nem kellett volna egyetértenem azzal sem, hogy Kovács Nándor számára idegen szerepkör­ben szerepeljen.” Máris itt vagyunk a szak­mai munkánál. Mindaz, amit most a szakosztályvezetőtől hallottunk, jobban illett volna az edző, Jerzy Frolow szájába, hisz ennek a meg­ítélése mégiscsak szakmai feladat. ARC NÉLKÜLI CSAPAT Nem volt a csapatnak ar­culata. Nagyon gyengén vé­dekezett ! Egy tisztességes elzárást sem voltak képesek megcsinálni. („Edzői követ­kezetlenségek a játékosok kezelésében. Az edző nem ismerte fel a gondokat, így természetszerűleg orvosolni sem tudta azokat.”) (Idéze­tek december 16-ról.) Mi tagadás, sommás meg­állapítások. Ezek után még kevésbé illett a képbe, hogy a sikertelen edző kétszeri ünnepélyes búcsúztatással, megdicsőülve távozott, ma­ga mögött hagyva egy olyan értékes ajándékkal, szinte szétesett csapatot, amelybe már csak néhány mérkőzés­re lehetett életet lehelni. Kováts Imre Frolowról (december 16-án): „Bukott emberként kellett volna el­mennie, de ezt én nem akartam.” Vajon miért? Talán mert nyilatkozata ellenére mégis csak jó szakembernek tar­totta, aki egyáltalán nem tehetett a mélyzuhanásról ? Ha ez így igaz, akkor csak a játékosoké lehet a felelős­ség. Tényleg csak az övék? Városszerte szóbeszéd tárgya volt, hogy az edző nem éppen sportszerű mó­don igyekezett a jó csapat- szellemet kialakítani. Időn­ként lakásán összegyűjtötte a játékosakat, s ilyenkor az alkoholt sem száműzték a „megbeszélésekről”. De ke­ringett egy másik verzió is: Frolowot kezdettől többen nem nézték jó szemmel és kifejezetten óhajtották a bukását. Akadtak olyanok, akik ezért hajlandóak vol­tak „áldozatot” is hozni. Ez vezetett végül a sikertelen­séghez, amelynek következ­ménye Frolow leváltása volt. Sajnos, az „ellazult” gárda ezután már képtelen volt a feltámadásra. Kováts Imre: — Amikor egy csapat elbukik, óhatat­lanul fölerősödnek, a rosz- szalló vélemények. Két­ségtelen: megadtuk az árát. hogy sorrendben kétszer egymás után olyan edzőt szerződtettünk, akii nálunk kezdte szakmai pályafutá­sát. Frolownál ehhez hozzá­járultak még a nyelvi kor­látái. Nem mindig volt ké­pes kellően megértetni ma­gát a játékosaival. Talán ezért sem tudott pedagógiai­lag megfelelni. Ami az ita­lozásokat illeti: igaz, voltak mérkőzések utáni összejöve­telek, de ezeket én nem tar­tottam ártalmas kilengé­seknek. Ami pedig a csa­pategységet illeti: valóban volt róla tudomásom, hogy nem mindenki szereti egy­formán a másikat. De azt hiszem, ez mindenütt így van. (Folytatjuk.) Jutási Róbert Ma vb­selejtező A magyar válogatott ked­den az eredeti műsortól el­térően nem Tatán, hanem Budapesten fejezte be elő­készületeit. Ennek oka: még napokkal ezelőtt — a sok bátorító, buzdító tartalmú levél mellett — az edzőtá­borba érkezett több olyan iromány is, amelyben gya­lázkodó mondatok olvasha­tók. Néhány levélben névte­len feladók megfenyegették Détári Lajost, az Olimpia­kosz Pireusz légiósát. A vá­logatott szakvezetése ezért biztonsági okokból a Nép­stadion tőszomszédságában levő Hotel Stadionban látta azt a nyugalmasnak ítélt helyet, ahol a vb-selejtező előtt megszállhat a keret. Felbuszoztak hát Tatáról a fővárosba. Még ott sem volt vége az atrocitásoknak. Bics­kei Bertalan szövetségi ka­pitány kocsijának jobb első gumiját valaki késsel „meg­lékelte” a szálló előtt. A kétségkívül furcsa, nyo­masztó, érthetetlen előjáték, szerencsére, nem zavarta meg a labdarúgó program­ját. — Milyen taktikával le­het legyőzni az írekét? — kérdezte az edzői pályafutá­sa első válogatott találkozó­ja elé néző kapitánytól az MTI munkatársa. — Két stílus ütközik meg ma este. A vendégek a hosz- szú, magas ívelésekkel pró­bálkoznak majd, ez védőink számára intő jel. Nekünk a ritmusváltásra is ügyelni kell, s lehetőleg a földön, lapos ossz játékkal gólhely­zetig jutni. — Mi dönthet? Az ír csapat kiváló fizi­kai mutatókkal rendelkező futballistákból áll, biztosan bírják az iramot. Gondolom, a biztonságos védekezést tartják alapvetőnek s már a középpályán gátat próbál­nak szabni támadásainknak. Ha helyzetig jutunk, lehető­ségeinkkel élnünk kell; ma­gyarán gólt kell rúgni. — Bicskei Bertalan 1984- ben fényes sikert ért el az ifjúsági válogatottal, Euró- pa-bajnoki címmel gazdago­dott a honi labdarúgás. Az az élmény jelent-e lelki erő­sítést a debütálás előtt álló kapitány számára? — Nem, erre nem gondo­lok. A most megoldandó fel­adat egészen más. A szép emlék az tény, da régen volt. — Mindent mérlegelve mit tippel? — Nem tipp, de nagyon szeretnénk győzni! Az én tippjeim nyeremények A Sportfogadási és Lottó­igazgatóság tájékoztatása szerint a Totó 9. játékhetére 8 575 146 darab szelvény ér­kezett be. A nyeremények: 13 plusz egy találatos szel­vény 375 darab, nyeremé­nyük egyenként 16 235 fo­rint. A, 13-asok (987 db) 7344, a 12-esek (21 636 db) 308, a 11-esek (155 812 db) 43, a 10-iesek (612 639 db) 20 fo­rintot érnek. Helytállás két helyszínen A kaposvári birkózók két versenyen szerepeltek a hét végén. Pécsen a serdülők szabadfogású válogatóver­senyét rendezte meg az or­szágos szakszövetség, ez a Húsos-kupa újabb fordulója Birkózás TOTÓ A héten Ko­vács János, a marcali költ­ségvetési üzem műve­zetője tippel. 16 éve totó­zik váltakozó sikerrel, a legtöbb talá­lata 12-j.s volt. Fiatalon amatőr szinten több sport­ágat kipróbált, ebből meg­maradt a labdarúgás szere­tet«. Jelenleg is a balaton- újlaki öregfiú-csapatban kergeti a labdát. Így látja az esélyeket: 1. Bayern M.—Hamburg 1 2. Mannheim—Nürnb. x, 2 3. Bayreuth—Fort. Köln 2 4. Düsseldorf—Braun­schweig 1 5. Ascoli—Sampdoria 2 6. Bologna—Atalanta x 7. Como—Lazio x 8. Milan—Juventus x 9. Torino—Fiorentina x 10. Ancona—Messina 1 11. Cosenza—Avellino x 12. Empoli—Padova 1 13. Udinese—Cremonese 1, x Pótmérkőzések: x, 1, 1 volt. Súlycsoportonként 12-en indultak. A 47 kg-ban in­duló kaposvári sportiskolás Köcski Zoltán négy győze­lemmel és egy vereséggel ezüstérmet nyert. Kaposváron az úttörő „B” korosztály országos verse­nyére került sor szabadfo­gásban, A területi selejtezőn 80 volt a résztvevők száma. A somogyiak közül az aláb­biak végeztek dobogós he­lyen: 32 kg ... 2. Kovács J. (Marcali), 3. Rostás (Fo­nyód). 35 kg ... 3. Makai (Marcali). 38 kg ... 1. Ta­kács (Kasi), 2. Kollár, 3. Szilágyi (mindhárom Kasi). 41 kg ... 2. Király, 3. Liktor (mindkettő Kasi). 45,kg 1. Gordon .. 1. 3. Rácz (mind­kettő Kasi). 50 kg ... 2. Hor­váth Z. (Kasi). 55 kg ... 3. Jónás (Fonyód). 66 kg 1. Berta, 2. Horváth G. (mind­kettő Kasi). 73 kg ... 2. Teli (Kasi). HÍREK Március r* Szerda Zoltán A nap 6.12 órakor kél, és 11.39 órakor nyugszik; a hold 6.21 órakor kél, és 18.55 órakor nyugszik. Átfutó zápor esők Időnként megnövekszik a felhőzet, szórvá­nyos, átfutó záporeső várható. Hajnalban egy­két helyen ködképződés. Kissé megélénkül a délnyugati szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet ma, slef. dán 12 és 11 Celsius-fok között alakul. — Fórumot tartott hétfőn délután dr. Borsos Sándor országgyűlési képviselő, a marcali kórház igazgatóhe­lyettes főorvosa, a város mű­velődési központjának ka­maratermében. Az Ország- gyűlés mostani ülésén sorra kerülő témákról beszélt vá­lasztóival. — Egyenes adásban köz­vetíti a buzsáki asszonykórus műsorát a rádió. A lengyel­tóti művelődési házban ma 19 óra 50 perckor csendül fel az ének a Petőfi adó népze­nei műsorában. — Kézimunka-kiállítás nyílt tegnap délután a ka­posvári Móricz Zsigmond Művelődési Házban. Nyug­díjas asszonyok hozták el sa­ját hímzésüket: a megnyitón a nők tiszteletére a BM ka­maraegyüttes és a Kerékkötő együttes adott műsort. — Siófokon is megtartot­ták a nemzetközi iskola- és ifjúsági közlekedésbiztonsági kupa összevont, területi ver­senyét. A városi és területi közlekedésbiztonsági tanács rendezvényén 7 általános is­kola kilenc, 3 'középiskola pe­dig három csapattal vett részt. Az általános iskolák közül helyezést ért el a sió­foki IV. iskola, a segédmoto­ros középiskolások közül pe­dig a Perczel Mór Gimná­zium csapata. Autósorszámok 175 ive sxületett a bihari Váradolasziban, és Budapesten halt meg Szig­ligeti Ede, eredeti nevén Szathmáry József (1814—1878) drámaíró, színész, rendező, a magyar színpadművészet ki­emelkedő személyisége. Ne­mesi családból származott, is­koláit Nagyváradon és Te­mesváron végezte. Apja jó­nevű ügyvéd volt, aki a fi­át papnak szánta; ő azon­ban orvosi, majd mérnöki szakra iratkozott Pesten. Ta­nulmányait félbehagyva 1834-től Döbrentei Gábor igazgatásával a budai Vár- • 7ínházban működő együttes tagja lett; szerződése éven­te egy eredeti színmű írásá­ra vagy két idegen mű for­dítására kötelezte. 1835-ben Vajda Péterrel, Garay János­sal és másokkal együtt meg­alapította a Pesti Drámai Egyesületet. A Nemzeti Szín­háznak 1837-től néhány évig könyvtárosa, majd műveze­tője, 1873-tól 1878-ig igazga­tója volt. Több mint száz színművével, amelynek sze­replőivé — a Reformkor szel­lemében — a köznépet emel­te s elsősorban a színházi műsorpolitika korszerű irá­nyításával úttörő jelentőségű munkásságot végzett. A színházművészet eszközei­vel is a nemzeti szellemet élesztette. — Kiállítás nyílt tegnap délután Barcson a gimná­ziumban Jávori Bélának, a Somogyi Néplap főszerkesz­tőjének azoíkból a somogyi néprajzi emlékeket feldolgo­zó képeiből, amelyeket Együd Árpád gyűjtőimunká­ja nyomán készített. Trabant Lim. Hyc. (Bp.) 1 200 Trabant Combi Hyc. (Bp.) 152 Trabant Lim. Spec. (Bp.) 18 116 Trabant Lim. Spec. (Debr.) 15 235 Trabant Lim. Spec. (Győr) 14 353 Trabant Combi (Bp.) 6 314 Trabant Combi (Debr.) 5 228 Trabant Combi (Győr) 4 350 Wartburg Stand. (Bp.) 4 271 Wartburg Stand. (Debr.) 2 763 Wartburg Stand. (Győr) 2 617 Wartburg Spec. (Bp.) 5 622 Warbturg Spec. (Debr.) 4 425 Wartburg Spec. (Győr) 4 094 Wartburg Spec. tt. (Bp.) 17 381 Wartburg Tour. (Bp.) 4 842 Wartburg Tour. (Debr.) 2 780 Wartburg Tour. (Győr) 1 998 Skoda 105 S (Bp.) 12 889 Skoda 105 S (Debr.) 9 632 Skoda 105 S (Győr) 9 636 Skoda 120 L (Bp.) 31 874 Skoda 120 L (Debr.) 18 320 Skoda 120 L (Győr) 21 225 Lada 1200 (Bp.) 48 638 Lada 1200 (Debr.) 35 098 Lada 1200 (Győr) 17 105 Lada 1300 S (Bp.) 24 470 Lada 1300 S (Debr.) 18 253 Lada 1300 S (Győr) 10 023 Lada Szamara (Bp.) 5 885 Lada Szamara (Debr.) 4 231 LadaJSzámara (Győr) 3 037 Lada 1500 (Bp.) 17 881 Lada 1500 (Debr.) 12 750 Lada 1500 (Győr) 5 537 Lada Combi (Bp.) 1 355 Lada Combi (Debr.) 476 Lada Combi (Győr) 829 Lada Niva (Bp.) 851 Polski-Fiat 126 E (Bp.) 6 063 Polski Fiat 126 E (Debr.) 3 912 Polski Fiat 126 E (Győr) 3 836 Dacia Lim. (Bp.) 17 709 Dacia Lim. (Debr.) 12 929 Dacia Lim. (Győr) 10 315 Dacia Combi (Bp.) 5 383 Dacia Combi (Debr.) 3 692 Dacia Combi (Győr) 2 943 Dacia TLX (Bp.) 10 010 Dacia TLX (Debr.) 6 522 Dacia TLX (Győr) 6 206 Zastava (Bp.) 20 538 Opel Kadett (Bp.) 543 YUGO (Bp.) 186 Volkswagen Golf (Bp.) 501 Volga Limousin (Bp.) » 1 680 Volga Combi (Bp.) 1 760 Szerkesztőségi ügyelet este 8-ig Telefon: 11-644 ^ — Miniszteri biztost ne­veztek ki az Országos Ren­dezőiroda élére. Gödöllői La­jos, a Művelődési Miniszté­rium színházi osztályának eddigi vezetője miniszteri biztosként az ŐRI vezetői teendőinek ellátásán kívül, szakértői bizottság bevonásá­val, az év végéig átfogó ja­vaslatot dolgoz iki az ŐRI jogállására, működésének és szervezetének továbbfejlesz­tésére. — Pánik nélkül ért véget az a tűz, amely tegnap kelet­kezett Kercseíigeten az álta­lános iskolában. Az öreg épület Ikéményébe beépített gerenda gyulladt meg. A kaposvári tűzoltóknak kö­szönhető, hogy mindössze öt­ezer forint a kár. A tanórán levő diákok közül senki sem sérült meg1. — Szabálytalanul kanya­rodott balra személygépko­csijával hétfőn délután Nagy­atádon a 38 éves Kiss Lász­ló János helybeli lakatos, és egy őt előző IFA tehergép­kocsinak ütközött. Kiss és utasa könnyebben megsérült. — Az Áramszolgáltató Vállalat értesíti Kaposvár lakosságát és közületeit, hogy március 9-én és 10-én naponta 1 órától IS óráig a Nyugat-Ivánfa utcában a Gor­kij utcától a 20-as házszámig Áramszünet lesz. <io4953> — Isztumbulba a MEDIX— TOURS-szal. 6 nap félpanziós el­látással, programokkal, belvárosi szállodai elhelyezéssel 3500 Ft - 120 DEM. Indulás: április 5-én és 21-én Fonyód—Kaposvár, illetve Siófok útvonalon. Jelentkezés: a 84-51-623-as telefonon. (104941) — Tüzeléstechnikai üzlet elad és felvásárol, megrendelésre be­szerez, bizománybán értékesít új és használt olaj- és gázégőket, ezek alkatrészeit, ipari kazáno­kat, szerelvényeket, gépeket, egyéb berendezéseket, elfekvő készleteket. Cím: PIROTERM Tü­zeléstechnikai gmk, Pécs, Füle­müle u. 31. Telefon: 34-967. (104678)

Next

/
Oldalképek
Tartalom