Somogyi Néplap, 1988. december (44. évfolyam, 286-311. szám)

1988-12-17 / 300. szám

1988. december 17., szombat Somogyi Néplap 7 Az eredmények mellett gondok is vannak Megyénk válogatottjainak köszöntése Klencsár Gábor, a Somogy Megyei Tanács V. B. ifjú­sági és sportosztályának ve­zetője köszöntötte tegnap délután azokat a sportoló­inkat, akik eredményesen szerepelték a 88-as év során a nemzeti válogatottakban. Bevézetőjében örömmel nyugtázta, hogy népes so­mogyi tábor képviseli ha­zánk színeit a különböző nemzetközi versenyeken. Ezúttal negyvenen kaptak meghívót a találkozóra, s vehették át a Gera Katalin álltai tervezett branzplaket- tet. A létszám nem volt tel­jes, hiszen tízen jelenleg is külföldön vannak mint válo­gatottak. Az elismerésből kijutott a könnyűbúvár- és az autó-motorsport legjobb­jainak, kajak-kenusoknak, labdarúgóknak, autó- és hajómodellezőknek, ritmikus sportgimnasztikázóknak, a 1 o va ss port válogatottjainak, s ha magányosan is, de egy- egy birkózónak, ökölvívó­nak, tollaslabdázónak és tájfutónak is. Klencsár Gábor elmondta, hogy Somogyból hatvanon tagjai a válogatott keretek­nek, de csak azok kaptak meghívást, akik eredménye­ket is értek el, s jelenleg is valamelyik megyei egye- sületben sportolnak. A jutalmazás után Kötet­len beszélgetésre került -ur a sportvezetők és a spor­tolók között. Árvái Rudolf ökölvívó el­mondta, hogy a K. Dózsa sikeres szereplésében nagy részt vállaltak az újpestiek. Ugyanakkor megemlítette, hogy nincs megfelelő után­pótlás, s ez nem a legjobb jel, ha a várható NB I-es szereplésre gondolunk. Nincs megfelelő szerelés a klub­nál, saját bevallása szerint jobban járt volna, ha a sap­káját használja és nem a fejvédőjét. Gyors Róbert, az MHSZ Kaposvári Húskombinát Könnyűbúvárklubjának spor­tolója az előttük álló fel­adatokról beszélt, hiszen jövőre ifjúsági Világbajnok­ság és felnőtt Európa Baj­nokság lesz. Molnár János kettesfogat- hajitó anyagi segítséget kért a sikeres felkészüléshez, hi­szen a Nagybereki Állami Gazdaság rendezi a világ­bajnokságot, s azon eredmé­nyesen szeretnének szere­pelni. Tóth János autóversenyző is pénzügyi gondról szólt, mondván, hogy nem támo­gatják eléggé a technikai sportágakat. Az EB-pontok gazdája fiOOO forintot ka­pott, holott a versenyre egy gumi 8000-be kerül. Tréfá­san megemlítette, hogy ő az embereket két csoportra osztja: normálisokra és au­KELLEMES EMLEKEI IS MARADNAK F Jerzy Frolow: „Úgy érzem, hogy puha voltam" Lapunk tegnapi számá­ban jelent meg az az írás, amelyben Kováts Imre, a Bázis Kaposvár Kosárlabda Klub szakosztályvezetője mondta el véleményét az eddigi gyenge szereplés okairól. Nyilatkozata után úgy éreztük, hogy helyt kell adnunk a másik oldalnak is, hallgattassák meg a másik fél is. Jerzy Frolow 1983 szep­temberében érkezett játékos­ként a SÁÉV SC csapatá­hoz. Lengyelországban a SLASK Wroclaw, a Legia Varsó és a Gwardia Wroc­law voltak az egyesületei. Hazája válogatottjában 168- szor szerepelt. Az építős gárdában három idényt ját­szott, edzőként pedig a má­sodik évadot kezdte meg. Most már nem fejezheti be. — Mi a véleménye a szakosztályvezető által el­mondottakról? — Helytálló, amit Kováts Imre mondott. — ön szerint mi a siker­telen szereplés oka vagy okai? — Szerintem tavaly kö­vettük el a legnagyobb hi­bát, mégpedig azzal. hogy nem kerültünk már akkor föl a legjobb tíz csapat kö­zé. Nem hiszem, hogy egy­szer még lesz egy ilyen könnyű lehetőség. Amikor nem sikerült a följutás, ak­kor kezdett megromlani va­lami a csapat házatáján. A nyári szünet utáni közös munka kezdetékor azon­ban ismét megfelelő volt az edzésmunka, megerősödött a csapat, s nagyobb mun­kát végeztünk, mint a ko­rábbi évek során. A felké­szülési tornák során is egy­re jobb formát mutatott a gárda. — Mégis voltak olyan té­nyezők, amelyek zavarták a felkészülést. — A Balaton Fűszért-ku- pa idején kaptuk a szomorú hírt, hogy elhunyt Marek Kostencki édesapja, így Marék nem is játszott. Mi- chaliknak megsérült a láb­ujja, két hétig kiesett az edzésmunkából. Amikor végre Kostencki magára ta­lált és Michalik is újra kezd­te a tréningét, ajkkor újból megsérült a csehszlovák já­tékos, a bal bokáján. Gya­korlatilag tehát a bajnok­ság kezdete előtt a csapat két alapcentere nem talál­kozott egymással a pályán. Mielőtt nekivágtunk volna az évadnak, akkor senki sem kérdezte tőlem, hogy „mi van veletek". Pedig volt gondom bőven, össze­sen két játékos volt telje­sen egészséges, nyolcán sé­rülték vagy betegek voltak. — Kezdődött a bajnokság egy olyan mérkőzéssel, ami példátlan körülmények kö­zött ért véget. — A legszerencsétlenebb körülmények között tartom számon a Kaposváron le­játszott Sopron elleni mér­kőzést. Az eredményjelző a találkozó végén egyenlő ál­lást mutatott, s mi készül­tünk a hosszabbításra. Az­tán kiderült, hogy a jegyző­könyv szerint a Sopron nyert egy ponttal. Ezzel, a nem a pályán elvesztett találkozó­val kezdődött a balsikerek sorozata. — Mi a véleménye arról, hogy leváltották? — Nem alkarok rosszat mondani senkire, végül is egyetértek azzal, hogy men­nem kellett. Egy edzőt lehet cserélni, egy csapatot nem. Sajnálom ezeket az éveket; voltaik kellemetlen és kelle­mes pillanatai is. Egy biz­tos: én mindig a csapattal voltam. Ügy érzem azonban, hogy ezt a csapat nem adta vissza nekem, s ez az én szívfájdalmam. Persze, ez valamit elárul ezekről az emberekről. Az lehet, hogy nem minden esetben értet­tem meg a magyar ember mentalitását, de a sporthoz biztosan értek, hiszen húsz évig játszottam, s itt nincs annak jelentősége, hogy valaki magyar, amerikai vagy kínai. Ha valakinek kedves időtöltése a sport, akkor szeresse, de ha profi, akkor dolgozzon meg az eredményeikért. Néhány já­tékost pedig nem érdekelt, hogy mit csinált, nem vé­gezték kedvvel az edzés­munkát. — Az a vélemény, hogy nem megfelelő időben és módon fegyelmezte a csapa­tot. — Úgy érzem, hogy puha voltam a játékosokkal szem­ben., nem büntettem követ­kezetesen. — Adódhatott ez abból, hogy ön lengyel, és idegen­ként nem mert keményebb eszközökhöz nyúlni a „házi­gazdákkal” szemben? — Igen. — Ügy tudom, hogy ja­nuár közepén utazik haza a családjával együtt. — Az első javaslat sze­rint júniusig maradtam vol­na. A klubnak azonban most rossz az anyagi hely­zete, s mivel nekem elöbb- utóbb úgyis haza keltett volna térnem, úgy döntöt­tem, hogy január második felében már megyek. — Mit fog csinálni ott­hon? — Az elején biztosan pi­henek egy kicsit, távol tar­tom magam a .kosárlabdától. — Végül is milyen emlé­kekkel távozik Kaposvár­ról? — Az igaz, hogy az utol­só szakasz nem volt sikeres, s nem így képzeltem el a búcsút, de ennek ellenére maradnak kedves emléke­im. Nagy sportélmények és több jó barát. Szeretném még azt is elmondani, hogy én továbbra is a csapat mellett vagyok, s azt kívánom, hogy az eddiginél jobb teljesít­ménnyel sikerüljön a fiúk­nak a bentmaradás. Berzeviczy Zsolt tóversenyzőkre. Nyilván gondolt ezzel fanatikus sport társaira is, hiszen pénz ide vagy oda, az eredmé­nyeket ők már évek óta szállítják. Várady István modellező elmondta, hogy Kínában lesz a Világbajnokság, mely­re az MHSZ-től ők egv fil­lért sem kapnak. Vaskosra fog gyűlni a levelek száma, mire önerőből előteremtik a szükséges összeget, de mindenképpen mennek, hi­szen távolmaradásuk esetén évekre lemaradnának a vi­lág legjobbjaitól. Sánta Diána és Gordon Mónika cselgáncsozók arról szóltak, hogy kevesen mű­velik ezt a sportágat, s na­gyon érződik az eltávozott edző, Kalydy Zoltán hiánya, eredményes munkája. Gschwindt Olivér birkózó februárban valószínűleg be­vonul, így a Dózsában „az erős emberek" lassan el­fogynak. Halász Márta jelentett a panaszok után némi örö­möt. hiszen még ifjúsági korú, de már tagja a ma­gyar női röplabda váloga­tottnak. Persze, ott sem fel­hőtlen a helyzet. Klencsár Gábor válaszai­ban szakmai alapossággal szólt a sportolók által föl­vetett gondokról, ha nem is tudott mindig megnvugta- tóan felelni azokra. Végeze­tül tájékoztatta a jelenlevő­ket a sportosztály új szere­péről és helyéről, hiszen ja­nuártól már ők is a megyei tanács épületébe költöznek. B. Zs. Győzött a Siófok és a Veszprém Pénteken Pécsett megkez­dődött az MLSZ labdarúgó teremtornájának négyes dön­tője. Siófok—Videoton 4:2 (0-1) 2000 néző, v.: Kovács I. L. Góllövők: Freppán 2, il­letve Geszti (öngól), László (öngól), Csucsánszky, Má- riási. Veszprém—PMSC 9-4 (3-2) 2500 néző, v.: Bachmann. Góllövők: Udvardi 2, Szé- csi 2. Rugovics, Kelemen, Csornai, Bimbó, Mónos, il­letve Bérczy 2, Vén. Túri. Újabb amerikai atlétákat tiltottak el Az Egyesült 'Államok At­létikai Kongresszusa (TAC) újabb hét atlétát tiltott el a versenyzéstől. Mint isme­retes, a sportolók korábban részt vettek egy dél-afrikai nemzetközi viadalon, s ez­zel megsértették a Nemzet­köz1! Amatőr Atlétikai Szö­vetség (IAAF) tiltó rendel­kezését. A fajüldöző politi­kát folytató országban ugyanis semmilyen atlétikai eseményen nem vehetnek részt a szövetség tagálla­mainak versenyzői. HÍREK December J7 Szombat Lázár A nap 7.27 órakor kel, és 15.54 órakor nyugszik, a hold 12.07 órakor kél, és 0.32 órakor nyugszik. Á várható időjárás Ma délig az ország nagy részén túlnyomóan derült, napos, száraz idő lesz. Délután azon­ban felhősödés kezdődik, legfeljebb hószállin- gózás várható és az északkeleti szél mér­séklődik. A legmagasabb nappali hőmérséklet ma, szombaton plusz 2 és mínusz 3 Celsíüs-fok között alakul. • • • • Lottó A Sportfogadási és Lottó- igazgatóság tájékoztatása szerint az 50. játékhéten öttalálatos szelvény nem volt. A négyesekre 397 057, a hármasokra 1921 forintot fizetnek, a kettesek 61 fo­rintot érnek. — Grósz Károly beszéde füzet-alakban. A Kossuth Könyvkiadó „Kiállni a poli­tikáért, tenni az országért!” címmel füzet-alakban is megjelentette Grósz Ká- rolynak, az MSZMP főtit­kárának a budapesti párt­aktíván, november 29-én mondott beszédét. — Az erdélyi menekült gyerekek megsegítésére ren­deznek holnap koncertet a leilei templomban. András- sy László Attila, a Liszt Fe­renc nemzetközi orgona ver­seny második helyezettje és a Budapesti Gyermekkórus működik közre Bottka Va­léria és Csányi László veze­tésével. — Karácsonyi ünnepséget rendez a megyei népfront- bizottság hétfőn délután fél 3 órakor a Hazafias Nép front székházában a Kapos­vár donneri városrészben működő idősek klubja tag­jainak. A nagycsaládosok kaposvári egyesülete műsor­ral kedveskedik az idős em­bereknek. Autósorszámok Trabant Lim. Hyc. (Bp.) i 115 Trabant Combi Hyc. (Bp.) 132 Trabant Lim. Spec. (Bp.) 16 653 Trabant Lim. Spec. (Debr.) 14 053 Trabant Lim. Spec. (Győr) 13 218 Trabant Combi (Bp.) 5 838 Trabant Combi (Debr.) 4 161 Trabant Combi (Győr) 3 S88 Wartburg Stand. (Bp.) 4 271 Wartburg Stand. (Debr.) 2 763 Wartburg Stand. (Győr) 2 617 Wartburg Spec. (Bp.) 5 S22 Wartburg Spec. (Debr.) 4 425 Wartburg Spec. (Győr) 4 094 Wartburg Spec. tt. (Bp.) 17 381 Wartburg Tour. (Bp.) 4 842 Wartburg Tour. (Debr.) 2 512 Wartburg Tour (Győr) l 707 Skoda 105 S (Bp.) 12 889 Skoda 105 S (Debr.) 9 632 Skoda 105 S (Győr) 9 636 Skoda 120 L (Bp.) 30 300 Skoda 120 L (Debr.) 17 514 Skoda 120 L (Győr) 20 700 Lada 1200 (Bp.) 48 075 Lada 1200 (Debr.) 34 489 Lada 1200 (Győr) 16 934 Lada 1300 S (Bp.) 24 442 Lada 1300 S'(Debr.) 17 887 Lada 1300 S (Győr) 10 023 Lada Szamara (Bp.) 4 414 Lada Szamara (Debr.) 3 141 Lada Szamara (Győr) 2 386 Lada 1500 (Bp.) 16 390 Lada 1500 (Debr.) 12 201 Lada 1500 (Győr) 5 470 Lada Combi (Bp.) 1 355 Lada Combi (Debr.) 421 , Lada Combi (Győr) 829 Lada Niva — 851 Polski Fiat 126 P (Bp.) 5 650 Polski Fiat 126 P (Debr.) 3 558 Polski Fiat 126 P (Győr) 3 712 Dacia Lim. (Bp.) 17 592 Dacia Lim. (Debr.) 12 822 Dacia Lim. (Győr) 10 076 Dacia Combi (Bp.) 5 301 Dacia Combi (Debr.) 3 670 Dacia Combi (Győr) 2 804 Dacia TLX (Bp.) 9 550 Dacia TLX (Debr.) 6 122 Dacia TLX (Győr) 5 892 Zastava (Bp.) 20 492 Opel Kadett (Bp.) 508 YUGO (Bp.) 178 Volkswagen Golf — 486 SZERKESZTŐSÉGI ÜGYELET VASÁRNAP ESTE 8-IG. Telefon : , 11-644 ® 80 éve született Willard Frank Libby (1908— 1980) Nobel-díjas amerikai kémikus, aki 1960-ban kapta meg e legmagasabb nemzet­közi tudományos elismerést az archeológiában, a geoló­giában és a tudomány más területein alkalmazott szén— 14-es kormeghatározási mód­szer kidolgozásáért. Az amerikai California egyetemen kezdte meg kuta­tásait; először szakértőként, 1938-tól professzorként dol­gozott ott. A második vi­lágháború idején (1941-ben) ö is bekapcsolódott a ber- kelyei Columbia egyetemen folyó, Manhattan District fe­dőnevű atomprogramba. 1945-ben a chicagói egyete­men a Fermi vezette atom­kutató intézetben ö lett a kémiai részleg igazgatója; 1954-től az Egyesült Államok Atomenergia Bizottságának tagja. Eleinte az uránizotópok el­választásával foglalkozott, majd áttért a kozmikus su­gárzás vizsgálatára. 1946-ban dolgozta ki addigi munkás­sága legnagyobb jelentőségű felfedezését, a radiokarbon­kormeghatározási módszert, megfigyelve, hogy a növé­nyek az asszimiláció során a radioaktív szén—14-izotó- pot tartalmazó széndioxidot is felveszik, s így az végül beépül minden élő szerve­zetbe. Kimutatta, hogy az élőlény halálától kezdve a radioaktivitás értéke csök­ken, s ennek mértékéből következtetni lehet az el­pusztult élőlény korára. — Játszóházat szervez ma délelőtt a kaposvári Lafinca Sándor Művelődési Ház. A gyerekek 9 órától fenyődí­szítéseket és ajándékokat készíthetnek szüleik, isme­rőseik számára. — Évzáró taggyűlést tart­ja ma délután a Hallássé­rültek Somogy Megyei Szer­vezete Kaposváron a La- tinca Sándor Művelődési Központban. A rendezvény részeként fenyőfaünnepélyre kerül sor, amelyen gyere­keknek, köztük tizenkét ál­lami gondozott kisdiáknak télapócsomagokkal, az idős nyugdíjas tagjainak pedig ajándékokkal kedveskedik a szervezet. — Karácsonyi hangver­senyt tartott tegnap a bala- tonkeresztúri Bárdos Lajos női kórus a község műem­lék templomában-. Műsorukat vasárnap este a kéthelyi műemléktemplomban megis­métlik. — Súlyosbították a tolvaj nők büntetését. A megyei bíróság jogerős ítélete alap­ján Molnár Gyöngyire 2 év 7 hónap, Tar-ró Józsefnére 2 év 10 hónap, Rubint Ist­vánná Morvái Ágnesre pe­dig 2 év börtön vár. Az íté­letek 6—8 hónappal súlyo­sabbak az elsőfokúnál. Mint arról már. többször írtunk, a bűntársak a kaposvári üz­letekben loptak rendszere­sen. — Három és fél, illetve kettő f kettő fél szobás, 4 lakóhe­lyiségből álló panelépületben, jövő évi átadással Kaposváron az Arany J. utcában nagycsa­ládosok minőségicsere-igénnyel, lakásépíttető tagok jelentkezé­sét várjuk. Érdeklődni: Rózsa Ferenc Lakásépítő és Fenntartó Szövetkezet Kaposvár, Munkás- őr sor 6. — TECHNIKUSMINÖSÍTÖ VIZSGA. A mohácsi Dr. Marek József Mezőgazdasági Szak- középiskola technikusminősítö vizsgát szervez: növénytermesz­tő és mezőgazdasági gépüze­meltető szakon. A jelentkezési feltételek: szakközépiskolai érettségi és szakirányú 2 éves szakmai gyakorlat. Kérésre je­lentkezési lapot és tájékoztatót küldünk. A vizsgák 1989. de­cemberben lesznek. Címünk: 7701 Mohács, Dózsa Gy. u. 18. Tel.: 10-525.

Next

/
Oldalképek
Tartalom