Somogyi Néplap, 1988. december (44. évfolyam, 286-311. szám)

1988-12-16 / 299. szám

1988. december 16., péntek Somogyi Néplap SPORTÉI Változás a Báiis Kapotvár KK-nál Szakmai baklövések, megbomlott csapategység Eddigi elsőosztályú sze­replése során a SÁÉV SC, az idei évtől új nevén a Bázis Kaposvár oKsárlabda Klub, a megyeszékhely egyik legnépszerűbb csapa­tává fejlődött. Ezt elsősor­ban az eredményes játéká­nak köszönhette eddig. A mostani bajnoki évad előtt nem kisebb cél lebegett a szakosztály előtt, mint az, hegy az. NB I legjobb tíz csapata közé kerüljön az együttes. Szakmai berkek­ben és a szurkolók között is egységesen az volt az ál­láspont, hogy ez a terv most valóra válik. Ehelyett azon­ban eddig csak keserű csa­lódásokban volt részünk. Nemrég adturík hírt arról, hogy a gyenge szereplés kö­vetkeztében edzőváltozás is történt a Bázisnál, Jerzy Frolowot Magyar András váltotta föl a kispadon. Kováts Imre szakosztály- vezetőt kértük meg arra, hogy próbáljon rávilágítani azokra az okokra, amely ne­héz helyzetbe sodorta a ko­sárlabda csapa tot. — Ilyen jó játékosállo­mánnyal még egyetlen év­ben sem vágott neki bajno­ki évnek az együttes. A várva várt siker r■ionban elmaradt. Ügy látom, hogy a szakmai hibák mellett mo­rálisan is szétesett a gárda. Mi erről az ön véleménye'’ — Ez mind igaz. Az el­múlt években a jelenleginél gyengébb játékosál'.omány- nyal jobb eredményeket ér­tünk el, mint amire most számíthatunk. Az alapvető célunk most már a kiesés elkerülése. Az. új edzőnek ez az egyik lényeges felada­ta. A másik, hogy megpró­bálja helyreállítani azt a esapategységet, ami megha­tározó volt az eddigi ered­ményes bajnoki szereplések során. A két cél elérése nem választható el egymástól. Vagy mindkettő 'ikerül. vagy egyik sem. Régi köz­mondás, hogy az egység kovácsa a siker, amiben már rég nem volt részünk. Meg­próbáltunk természetesen választ adni arra, hogy mi a minősíthetetlenül gyenge szereplés oka. Több minden miatt került olyan mély­pontra a csapat, mint még soha. Az edzővel és a já­tékosakkal folytatott Beszél­getések során a következő felismerésekre jutottunk: 1. Meggyengült a csapat­egység, pedig alapvetően ar­ra építettünk. Ennék is van oka, de az egy külön kate­gória. A többi pedig azt hi­szem, hogy rávilágít majd enne is. 2. Több új játékos érke­zett, s én ide sorolom a ka­tonai szolgálata után hoz­zánk visszatért Gosztonvit is. Rajta kívül még Micha­lik és Nagy igazolt Kapos­várra. A játékosok között nem sikerült tisztázni és tu­datosítani, hogy kinek mi a szerepe a csapatban. A pro­fi és a félprofi kosarasaink felelőssége és jogállása meg­egyezik. Ennek ellenére úgy hatott, hogy a nem sport- munkatársi státuszban lé­vők — akikre ugyanolyan szükségünk van, mint a töb­biekre — a felelősséget u profikra akarták hárítani. 3. Alapvető gondnak tar­tom, hogy az edzésmunka. ami egyébként megfelelő volt, nem volt célirányos. Az edzéséken elsikkad a fi­gyelem bizonyos játékéi.' mék elsajátításán, mond­ván, hogy majd a mérkőzé sen sikerül. Egyszer sem si­került. Több éves NB I-es múlttal rendelkező játéko­sok még egy tisztességes el­zárást sem tudnak megcsi­nálni. Ezt már észrevettük régebben is, de az. eddigi sikerek feledtették velünk ezt a lényeges szakmai problémát. 4. Nem tudom az. okát. de tény, hogy több játékos tel­jesítménye visszaesett. Gon­dolok Monokra, Kostencki- re, Stickelre és Pestalityra. Az edző nem tudta moti­válni a csapat kulcsjátéko­sai t. 5. Volt olyan szakmai bak­lövés is, amiben személy szerint én is hibás vagyok. Michalik leigazolása után egyetértettem azzal, hogy Kovács Nándor bedobóként játsszon. Ezt erőltettük vé­gig, s teljesen felforgatta ez az elképzelés a csapatszer­kezetet. Mondom ezt Ko­vács ponterőssége ellenére, hiszen védekezésben gyenge volt. Emberi problémának is tartom azt, hogy nem tud­tuk kellőképpen hasznosíta­ni Gosztonyi képességeit. 6. Edzői következetlensé­gek mutatkoztak a játékosok kezelésében. Nem meglelelő időben és módon történték a fegyelmezések. 7. A mai napig nem tu dunk válaszolni arra, hogy a felkészülési tornákon sikeres agresszív védekezéssel a csa­pat miért maradt adós a bajnokság eddigi mérkőzései során. 8. Az edző nem ismerte föl ezeket a gondokat, így természetszerűleg orvosol­ni sem tudta azokat. Az előbb ismertetetteket sem ő fogalmazta meg, hanem — a vele és a játékosokkal folytatott beszélgetések so­rán — én. — Az elmondottak egye­nes következménye volt te­hát az edzőváltás. — Csak ezt tudtam ten­ni. Türelemmel vártunk a december eleji dupla fordu­lóig, magúik a játékosok is úgy érezték, hogy sikerül a javítás. Nem így történt, s ezért volt szükség a változ­tatásra. Szeretném azonban -'mondani azt is. hogy Jer­zy Frdlow mindig együtt­működésre készen fogad! ■ a kritikát, de a bénultságon már nem tudott úrra lenni. Korrekt módon vette tudo­másul, hogy' így már nem mehet tovább. A további gyenge szereplés tönkretet­te volna eddigi játékos és edzői munkáját. Bukott ern- beiként kellett volna men­nie, s ezt én nem akaitam. Az én szememben emelt fő­vel távozott. Nemcsak ö a felelős, hanem a csapat és jómagam is. Nem elemeztem körültekintően az elmúlt évek eredményeit. — Mi lesz most Jerzy Frolowval? — Az elképzelésünk az, hogy a gyerekek még itt fejezzék be az iskolai fél­évet, majd megfelelően el­köszönünk tőle, és várható­an január közepe táján ha­zautazik. — Mennyire bázis a Bá­zis? — Ügy éraem, hogy köz­vetve az is szerepet játszik a gyenge teljesítményben, hogy a Bázis nem igazi gaz­dánk. Nem emlékeznek a megállapodásokra, vagy pe­dig későn teljesítik azokat. Érdemi segítséget nem nyúj­tanak. A kaposváriak a sa­ját gondjaikkal tannak el­foglalva, Pécs pedig túl messze van. Berzcviczy Zsolt FTC: egyelőre nincs döntés Csütörtökön délután az U'llői úti székházban ülése­zett a Ferencvárosi T orna Club elnöksége. A testület három és fél órán át fog­lalkozott az egyesület ne­héz gazdasági helyzetével, s a tervezett szakosztály-le­építéssel, de döntést nem tudott hozni. Az elnökség ugyanakkor elvként elfogadta, hogy el­sősorban azok a szakosztá­lyok maradhatnak meg. amelyek nemzetközi szinten is képesek kiemelkedő ered­mények elérésére. A testület az ügyvezetés­től kérte a jövő évi költség- vetés pontosítását, s úgy határozott, hogy jövő hét elején! újra ülést tart. s ak­kor már mindenképpen meghozza döntését. Tollaslabda Miskolcon rendezték meg a „Honvéd Kupa" országos ifjúsági rangsorversen;, t, melyen a Kaposvári Tanító­képző Főiskola játékosai kö­zül Lábodi Tamás és Lábo- di Róbert vett részt. Az ötvenhárom fős me­zőnyben Lábodi Tamás ve­gyes párosban és fiúpáros­ban egyaránt a második he­lyen végzett, oldalán egy miskolci, illetve egy dán- szentmiklósi partnerrel Egyéniben Róberttel együtt az 5—8. helyen zárták a versenyt. Ezzel a teljesííiru- nyűkkel a Lábodi testvérek — Somogy tollaslabdaspori- jának történetében először — aranyjelvényes minősítést értek el az. ifjúsági mezőny ben. Sportműsor Világcsúcskísérlet: 101 órás foci Egerben Pénteken 15 órától 4 na­pon és öt órán át, azaz 101 órán (keresztül pattog a lab­da az egri Dobó István gim­náziumban. A patinás isko­la két osztályának tanulói, akik a Lenkey János hon- védlkollégium lakói, ezzel célba vették a teremfoci vi­lágcsúcsának megdöntését. Az eddigi rekord „csak” há­rom napig tartó labdalker- gatést jelent, s ezt több mint egy nappal szárnyal­ják túl — ha bírják — az egri „vitézek”. A lelkesedésen kívül min­den bizonnyal sok múlik majd a szervezésen, a fel­tételek biztosításán is. Az. ilyen teljesítményhez szük­séges pénzügyi hátteret a Mátra Volán KISZ Bizott­sága biztosítja. A merész, diákvállalkozás a Rekordok Könyvébe is bekerülhet, mi­vel a szabályos küzdelmet mindvégig fékete ruhás síp­mesterek szavatolják. A ma­ga nemében a bírák telje­sítménye sem lebecsülen­dő... Képünkön: a csurgói gim­názium és óvónőképző szak- középiskola 2. B. osztályának testnevelés óráján a talaj­torna alapelemeinek elsajá - tításában ügyeskednek a leányok Asztalitenisz NB III Siófok— Lengyeltóti 8-8 Győztesek : Krausz 3, Ker­ti 3, Balaton 2, illetve Már­ton 4, Muskó 2, Benkő 1, Vida 1. Nagyszerű mérkőzésen igazságos pontosztozkodás született a somogyi rang­adón. PÉNTEK Kosárlabda NB II: Kaposvári Honvéd Táncsics SE—Kaposvári Gazdász. Kaposvár, városi sportcsarnok, 17 óra. A szü­netben a Táncsics SE ka­rate szakosztályának bemu­tatója. Teke Alkonyi László emlékver­seny a K. Közút pályán. Kaposvár, 14 óra. SZOMBAT Kosárlabda NB I : Hódmezővásárhelyi VSE—Bázis Kaposvár KK. Hódmezővásárhely, 17 óra. Ifjúsági mérkőzés: 15 óra Teke Alkonyi László emlékver­seny a K. Közút pályáján. Kaposvár, 9 óra. HÍREK December A nap 7.26 órakor kél, és 15.54 órakor nyugszik, a hold 11.49 órakor kél, és--------órakor nyugszik. 16 A várható időjárás Folytatódik a hideg, téli idő. A gyakran vál- tozó felhőzetből főként keleten várható elszór­Péntek tan hózápor. A többfelé erős, a Dunántúlon helyenként viharos északi szél estétől kissé mérséklődik. A legmagasabb nappali hőmérséklet ma, pén­teken —4 és 1 Celsius-fok között alakul. Etelka A hét végén többnyire borult idő valószínű, sokfelé számíthatunk havazásra, hózáporra. — • • • • Lottó A Sportfogadási és Lottó­igazgatóság tájékoztatása szerint az 50. heti nyertes lottószámok a következők: 14, 52, 60, 70, 90 ü — Letéti jegy kibocsátá­sát kezdték meg tegnap a takarékszövetkezetek, 10 ezer, 100 ezer valamint 1 millió forintos névértékben. Az értékpapír lejárata 3 év, az évi kamat 18 százalék. A szövetkezeti pénzintézetek összesen 3 milliárd forint értékben adnak ki letéti jegyet. — Somogyi siker. Miskol­con, a Kötődések című or­szágos fotóművészeti pályá­zaton Balogh László, a So­mogyi Fotóklub tagja első díjat nyert Más világban cí­mű sorozatával. — Gálosi Mária kerami­kus kiállítása nyílik pénte­ken 14 órakor a megyei hadkiegészítő és területvé­delmi parancsnokság aulá­jában. — Karácsonyi koncert lesz pénteken este a marcali katolikus templomban. A Magyar Néphadsereg Mű­vészegyüttesének férfikara adventi és karácsonyi éne­keket ad elő. Bódiss Tamás orgonaművész Bach-, Liszt- és Kodály-műveket játszik. 90 éve született Ján Smrek (1898—1982) szlo­vák költő és műfordító. A tanítóképző elvégzése után egy ideig egyetemi ta­nulmányokat folytatott, majd újságíró lett. 1930-ban egy prágai könyvkiadó munkatársaként létrehozta s hosszú éveken át szer­kesztette az Elán című szlo­vák avantgardista folyóira­tot. Első verseskötete, az 1922-ben publikált örök szom­júságra ítélten még idegen hatásokat tükröz. Am ha­marosan megtalálta saját hangját. Sorra jelentek meg érzékies, modern hangvételű, játékos versei, melyekben az élet örömeit, az erőt, a bá­torságot, a vágyak sodró erejét énekelte meg. A költő lchiggadásáról tanúskodnak későbbi kötetei (Isteni cso­mók, Mag) ; ezek a szülő­földhöz, a néphez fűződő mély szeretetét juttatják ki­fejezésre. A második világ­háború kitörése után a fia­talkori derűjét komor hang­vétel váltotta fel, hangot adva a meggyötörtek iránti együttérzésének, az ellenál­lással való rokonszenvének. Formamüvészetét dicséri széles körű műfordítói tevé­kenysége. Így egyebek közt Petőfi, Ady, József Attila verseit ültette át szlovákra, s — társszerzőként — lefor­dította az 1956-ban publikált Magyar rapszódia című an­tológiát. — Elküldte a második se­gélyküldeményét csütörtök hajnalban repülőgépen a Magyar Vöröskereszt a ka­tasztrófa sújtotta örmény la­kosság megsegítésére. A kül­demény tápszert, antibioti­kumot, vérkészítményt és különféle élelmiszereket tar­talmaz. — Számítógépes adatfel­dolgozást vezetnek be jö­vőre a bogiári kereskedelmi vállalatoknál. Automatizál­ják a raktárak szállító rend­szereit és korszerűsítik a kereskedelmi láncok hűtő­egységeit is. — Harmincezer forintot ajánlott fel a nemesdédi vöröskeresztes alapszervezet a faluban rendezett véradó­bál bevételéből a megyei műveseál lomás létesítésére. A megyei Vöröskereszt ál­tal gyűjtött összeg ezzel el­érte a három és fél millió forintot. — Évzáró összejövetelt tartott a kaposvári Pamut­fonó nyugdíjasiklubja teg­nap délután. A magyar köl­tők karácsonyi verseiből vá­logatott összeállítást a tagok adták elő. — Az MDF Somogy me­gyei vezetősége kissé meg­késve ugyan, de közölte szerkesztőségünkkel, hogy november 26-án megalakult Kaposváron a Magyar De­mokrata Fórum Somogy me­gyei szervezete. — 20 éves jubileumi hang­versenyét szerdán tartotta a barcsi Vikár Béla Zeneisko­la tantestülete az iskola ka­maratermében. A koncerten többek között Bach és Liszt muzsikája csendült föl. Szerkesztőségi ügyelet este 8-ig Telefon : 11-644 ^ — A lencsehegyi bányász­tragédia 14. sérültje csütör­tökön reggel elhunyt. A 41 éves Nagy vári Pál a kiter­jedt külső és légúti égései­be, veseelégtelenségbe, va­lamint a szövődmények kö­vetkeztében fellépő vérmér­gezésbe halt bele. Változat­lanul nincs túl az életve­szélyen Gödér Sándor, de másik három bányász álla­potában lényeges javulás következett be. — A gazdálkodás tapasz­talatairól, a jövő év felada­tairól tanácskozott tegnapi ülésén a termelőszövetkeze­tek megyei szövetségének elnöksége. A testület jóvá­hagyta a szövetség jövő évi munkaprogramját is. Ugrált az úttesten Az úttesten ugráló fiatal­embert ütött el szerdán dél­után egy személygépkocsi Kaposváron a 48-as ifjúság úton. Németh Zsolt György 21 éves tornyiszentmiklósi lakos a kijelölt gyalogátke­lőhelyen figyelmetlenül akart átmenni: gépkocsik elé ugrált, zavarta a forgal­mat, és egy féktávolságon belül érkező, erősen fékező személygépkocsi elütötte. Némethet súlyos koponya­töréssel vitték a kórházba. — Értesítjük tisztelt vásárló­inkat, hogy a kaposfüredi 62. sz. Házépítők boltját 1988. de­cember 16-tól éves vagyonmeg­állapító leltár miatt zárva tart­juk. Nyitás: 1989. január 3-án. Az ÁFÉSZ igazgatósága. — Figyelem! Ingyenes vérnyo­másmérés december 18-án 9—12 óra között a Sió Aruház eme­letén. Óvja ön is egészségét, ellenőriztesse vérnyomását. — Aranyvasárnapon Kaposvá­ron a Tanácsház utcában az Ipar éttermünket 8—15 óráig nyitva tartjuk. Somogy Megyéi Vendéglátó Vállalat.

Next

/
Oldalképek
Tartalom