Somogyi Néplap, 1988. november (44. évfolyam, 261-285. szám)

1988-11-01 / 261. szám

Világ proletárjai, egyesüljetek ! Néplap AZ MSZMP SOMOGY MEGYEI BIZOTTSÁGÁNAK LAPJA XLIV. évfolyam, 261. szám Ára: 1,80 Ft 1988. november 1., kedd Összehívták az MSZMP Központi Bizottságát Amint arról már korábban hírt adtunk, november elsejére összehívták a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bi­zottságának ülését. A Politikai Bizottság javaslatára a testület jelentést vitat meg a belpolitikai helyzetről és a párt feladatairól, illetve megtárgyalja a népgazdaság 1988. évi várható fejlődéséről, az 1989-90. évi gazdaságpolitika fő vonásairól és észközrendsze- réiöl szóló jelentést. A Központi Bizottság ülését követően - illetve már a napirendek vitája ;után - a közvélemény a sajtó útján részletes tájékoztatást kap a testület' munkájáról, a vi­táról, u kialakitott állásfoglalásokról. (MTI) Társadalmi, szervezeti kérdések TANÁCSKOZOTT A SZOT ELNÖKSÉGE December 2—4 : országos értekezlet Hétfőn ülést tartott a SZOT elnöksége. A testület november 4-re, péntekre összehívta a Szakszerveze­tek Országos Tanácsát. ' Ja­vasolta, hogy a szaktanács következő ülésén foglalkoz­zék időszerű gazdasági, tár­Koszorúzás Károlyi Mihály szobránál és sírboltjánál sadalmi témákkal; szerveze­ti és személyi kérdéseket vitasson meg; s döntsön az országos szakszervezeti ta­nácskozás összehívásáról, munkaprogramjáról. A szak- szervezetek háromnaposra tervezett országos értekezle­tének időpontjául az elnök­ség december 2—4-ét java­solja. Grósz Károly, a Minisztertanács elnöke október 31-én a Parlamentben fogadta Heinz Riesenhubert, az NSZK szövet­ségi kutatási és technológiaügyi miniszterét. Grósz Károly Székesfehérvárott Az 1918-as polgári demok­ratikus — őszirózsás — for­radalom győzelmének 70. évfordulója alkalmából hét­főn délelőtt koszorúzási ün­nepséget rendeztek Károlyi Mihály, Magyarország első köztársasági elnöke szobrá­nál és sírboltjánál. A forradalom vezéralakjá­nak Kossuth Lajos téri szob­ránál Stadinger István, az Országgyűlés elnöke mondott ünnepi beszédet. Felidézte Károlyi Mihály életútját, majd így folytatta: — A magyar október iga­zi népforradalom volt, tö­megerejét a szervezett mun­kások és fellázadt katonák alkották, akik egyetlen éj­szaka, vérontás nélkül meg­döntötték a korhadt ré­gi rendszert. Október 31- én megalakult az első ma­gyar népkormány a Nemzeti Tanács tagjaiból. — E forradalom több tör­ténelmi feladatot is megol­dott. Mint nemzeti forrada­lom, győzelmes volt, niszen elérte, amiért a magyarság évszázadok óta, elmondha­tatlan áldozatok árán siker­telenül harcolt. Elérte az Ausztriától való különválást, a Habsburgok végleges trón­fosztását, Magyarország füg­getlenségét, a köztársaságot. A magyar október az ország történetében először terem­tette meg a demokratikus Magyarországot. Megvaló­sult a gyülekezési, szervez­kedési, szólás- és sajtósza­badság, az első igazán de­mokratikus választójogi re­form, a nőkre is kiterjedő általános választójog. Az el­ső magyar népköztársaság kormánya földreformot is ki­dolgozott; ennek során Ká­rolyi Mihály saját birtokán 34 ezer holdat osztott fel a földnélküli parasztok között. — Károlyi Mihály tudato­san a szervezett munkásság­ra, a szociáldemokráciára építette politikáját. Azt a né­zetet hirdette, hogy ha telje­sen radikális forradalmi kor­mány alakul, amely földet oszt és szocialista államot teremt, ez a nemzeti kisebb­ségekre is nagyobb vonzerőt gyakorolhat, mint a szom­széd országok nemzeti pro­pagandája. Már ekkor el­kezdődött az „átsimulás” a szocialista — ahogy akkor mondták: szociális — forra­dalomba, amely 1919. már­cius 21-én ezért is győzhe­tett vértelenül. Károlyi Mi­Ámerikai részvétellel épül a Nitrokémia új vállalata A Chemolimpex Külkeres­kedelmi Vállalat a napokban több jelentős megállapodást kötött. Magyarországon lét­rehozandó közös termelővál­lalat alapításáról írtak alá szerződést Svájcban a Nit­rokémia Ipartelepek és a Chemolimper vezérigazgatói az Amerikai Egyesült Álla­mok egyik legnagyobb vegy­ipari vállalatának, a Dow Chemical európai központ­jának vezetőivel. A Dow részvételével építendő üzem­ben 1991-től gyártanak majd az építőipar számára korsze­rű szigetelőanyagot, Styro- foamot, amelynek használa­ta jelentős energiamegtaka­rítást tesz lehetővé. A másik hír is a Nitroké- rniához kapcsolódik. A Che­molimper közreműködésével a jövőben modellként is szol­gáló elvi megállapodás jött létre a Nitrokémia Ipartele­pek és az NSZK-beli Me­tallgesellschaft cég között a magyar vállalatnál gyártott — a hazai és nemzetközi vegyipiacon egyaránt kere­sett — ftálsavanhidrid ter­melésének bővítésére. Az NSZK-beli partner megfele­lő feltételek mellett részt vállalna a gyártás bővítésé­ben. Az erre vonatkozó egyez­mény részleteinek kidolgozá­sát megkezdték az érintett vállalatok. Újabb Ladák még az idén Hosszú tárgyalássorozat eredményeként több gépjár­műipari szerződést írt alá Budapesten a Mogürt Gép­járműkereskedelmi Vállalat szovjet partnerével. A szer­ződések a magyar—szovjet államközi megállapodások keretén belül 24,3 millió ru­bel importot és 9,5 millió ru­bel értékű magyar exportot jelentenek. Eszerint újabb 7000, különböző típusú Lada személygépkocsi importjára kerül sor; ebből 5000 Lada Szamara, a többi Lada 2104, 2105 és 2107-es gépkocsi. A szovjet személygépkocsik döntő hányada még ebben az évben hazánkba érkezik, a többinek a szállítására 1989 első negyedévében kerül sor. A magyar exportban Ikarus- autóbuszok és a szovjet sze­mélygépkocsik gyártásához szükséges korszerű, elektro­nikus alkatrészek szerepel­nek. Megújult a Videoton televízió gyártása Televíziógyártásának megújításával ünnepli fennállásának 50. évfordulóját a székesfehérvári Videoton Elektronikai Vállalat. A világszínvonalú szinestévé-család gyártására 1,8 milliárd forintos költséggel létrehozott technológiai sor átadása és a íélévszázados jubileum alkalmából hétfőn rendezett ünnepségen részt vett Grósz Károly, az MSZMP főtitkára, a kormány elnöke is. hály nagy érdeme, hogy po­litikájával mindkét forrada­lom vértelenségét segítette, ami — meglehet, kétszer is — polgárháborútól mentet­te meg az országot. — Már ő is feltette azt a kérdést, amit manapság annyit hallunk: mi lesz Ma­gyarországgal a jövőben ? Válaszát nemcsak elfogad­hatjuk, de erőt és hitet me­ríthetünk belőle a mi mai küzdelmeinkhez: „Európá­ban és a világon másképp fog megvalósulni a szocializ­mus, mint ahogy azt a XIX. századi forradalmárok el­képzelték, de mindenképpen be fog következni...” Az első Magyar Népköz- társaság elnökének szobrá­nál a beszéd után koszorút helyezett el a Magyar Szo­cialista Munkáspárt Közpon­ti és Budapesti Bizottsága nevében Fejti György, a KB titkára és Barabás János, a budapesti pártbizottság tit­kára; az Országgyűlés ne­vében Stadinger István és Jakab Róbertné, az Ország- gyűlés alelnöke; az Elnöki Tanács és a Minisztertanács nevében Eleki János, az El­nöki Tanács tagja és Urbán Lajos közlekedési miniszter; a Hazafias Népfront Orszá­gos Tanácsa nevében Kállai Gyula elnök és Huszár Ist­ván főtitkár; a Szakszerve­zetek Országos Tanácsa ne­vében Sólyom Ferenc titkár és Petrák Ferenc alelnök. Megkoszorúzták a szobrot Budapest Főváros Tanácsa A főtitkár-miniszterelnök délelőtt érkezett Székesfe­hérvárra, ahol a Videoton központjában a vállalat ve­zetői — Kázsmér János ve­zérigazgató és Horváth Gás­pár, a vállalati pártbizott­ság titkára —, valamint Barts Oszkárné, az MSZMP Fejér Megyei Bizottságának első titkára, Horváth Ferenc ipari minisztériumi állam­titkár és Sziklai Antal, a Fejér Megyei Tanács elnöke fogadta. Grósz Károly tájékozta­tást hallgatott meg az évi 20 milliárd forint termelési értéket előállító, 20 ezer dolgozót foglalkoztató Vi­deoton eredményeiről, mun­kájáról, gondjairól, s azok­ról a már megvalósított, il­letve tervezett műszaki, gaz­dasági, szervezeti intézke­désekről, változtatásokról, amelyeknek célja a nagy- vállalat világpiaci verseny- képességének a megőrzése, illetve javítása. Mint a ve­zérigazgató elmondta, báj a Videoton még az idén is to­vább növelte mind -szocia­lista, mind konvertibilis ki­vitelét, s változatlanul az ország legnagyobb exportáló vállalatai közé tartozik, a jövőt tekintve növekvő gon­dokkal kell számolnia. Az elodázhatatlan fejlesztésekre felvett hitelek kamatai miatt ugyanis má&- 1989-ben nagyon tetemesen megnőnek a vállalat pénzügyi terhei. A Videoton 1990-ig, öt év alatt mintegy 12 milliárd fo­rintot költött, illetve költ műszaki-technológiai fej­lesztésre. Ebből az összegből újította meg a francia Thomson vállalattal együtt­működve színestelevízló- gyártását, kezdte meg opti­kai tárolóeszközgyártási programjának a megvalósí­tását, az automatikagyártás meghonosítását, s készült fel a rádiótelefon-előállítás megkezdésére. Céljainak megvalósítását szolgálta vállalatirányítási és szerve­zeti rendszerének korszerű­sítése, a leány-, illetve ve­gyes vállalatok létrehozása, s azt segíti az újak alakítá­sa is. A Videoton á válla­lati szervezet átalakításának felgyorsítását, részvénytár­sasággá alakulását tervezi. A tájékoztatót követően a főtitkár-miniszterelnök meg­jegyezte : vegyes vállalatok alapítása Magyarországon még mindig bonyolult és hosszadalmas. A számos bü­rokratikus procedúra gyak­ran kedvét szegi a külföldi vállalkozóknak. Ezen az ál­lapoton — mondotta — vál­toztatni kell, mert az adott eljárási rend már az együtt­működés, a gazdasági fejlő­dés kerékkötője. Szükség van az ügyek intézésének (Folytatás a 2. oldalon) Az országos győztes: Öreglak A Bábolnai Ipuis/.cja Kukoricatermelő Közös Vállalat értékelte a ka­lászosgabona-termelési verseny eredményét. A föld minősége, termőké­pessége alapján a rend­szerszervező három kate­góriában szervezte meg a versenyt. Az őszi búza termelé­sében a tizenöt aranyko­rona alatt gazdálkodó üzemek sorában országos első lett az öreglaki Ál­lami Gazdaság; ezért az oklevél mellett hatvan­ezer forint jutalom illeti meg a nagyüzemet. A harmadik kategóriában — a legjobb minőségű földeken termelő üzemek között — országos máso­dik lett búzatermelésével a ságvári Egyetértés Tsz; jutalma ötvenezer forint, Termelési körzeten­ként is összemérték a gazdaságok teljesítmé­nyét. Megyénkben a hu­szonöt aranykorona fö­lötti földön gazdálkodó, harmadik kategóriába tartozó nagyüzemek kö­zül első lett a siófoki November 7. Tsz, és a balatonszentgyörgyi Dél- Bala.ton Tsz. Mindkét szövetkezet huszonöt­huszonötezer forint ju­talmat kapott. (Folytatás a 2. oldalon.) Ötemeletes, 105 ágyas épülettel gazdagodott a keszthelyi városi kórház. Az épületben a szülészet, a nőgyógyászat, a csecsemő- és gyermekosztály kapott helyet. Az új létesít" ményt október elején adják át rendeltetésének. (MTI-fotó: — Czika László felvétele)

Next

/
Oldalképek
Tartalom