Somogyi Néplap, 1988. augusztus (44. évfolyam, 182-208. szám)

1988-08-13 / 193. szám

8 Somogyi Néplap 1988. augusztus 13., szombat IRODALOM, MŰVÉSZET, KÖZMŰVELŐDÉS Pákolitz István Hajnali A Margitszigeti Szabadtéri Színpadon a közelmúltban tartották Páskándi Géza—Kormo­ran együttes: A költő visszatér című rockoperájának ősbemutatóját, Koltay Gábor rende­zésében. Képünkön: Szakácsi Sándor és Kováts Kriszta. Szent István és a zene KIHÍVÁSOK ÉS LEHETŐSÉGEK A számítógép alkalmazása a történelemtanításban Államalapító uralkodónk nem csupán -országát emelte kora európai színvonalára: felbecsülhetetlen jelentősé­gű a zenekultúránk fejlődé­sében betöltött szerepe is. A kereszténység felvételével megkezdődött a vallás zené­jének, énekes dallamainak elsajátítása; a térítő püspö­kök, papok, szerzetesek ma­gukkal hozták és meghonosí­tották nagy múltú templomi énekeiket. Müvét később ke­letkezett, a nevét viselő la­tin. zsolozsma, az István- officium is megörökítette, egy másik latin ének joggal mondta róla: „Tanítónak, ve­zetőnek Tudós férfit ren­del főnek”, a tudós férfi pe­dig a zenében is járatos. , Tudunk egy Arnoldus ne­vű, regensburgi szerzetesről, aki új énekek írására érke­zett 1028-ban Esztergomba, melyeket azután az érsek ta­nított a papjainak. Gellért püspök legendája örökíti meg a búzaőrlés közben éneklő — bizonnyal ősi nép­dalt dúdoló — leány emlé­két, ez népzenekultúránk igen korai dokumentuma. A magyar népdal is majd’ ezer éven át megőrizte első kirá­lyunk emlékét; az Istvánok névnapi köszöntő dalai Szent Istvánról is szólhak. Igaz, kora zenei életéről doku­mentum alig maradt, de az bizonyos, hogy István, király vetette meg a középkor vi­rágzó magyar- zenekultúrá­jának alapjait. Évszázadok múltán, 1812. február 9-én August Kotze­bue népszerű bécsi drámaíró István király című drámá­jának előadásával nyílt meg a magyarországi színjátszás fontos műhelyének, a Pesti Városi (német) Színháznak az új épülete. Az előadáshoz Ludwig von Beethoven, a bécsi klasszikus zene gigásza irt nyitányt, és kilenc zene- számból (hat kórus, két me­lodráma, egy induló) álló kí­sérőzenét. E muzsikával — írja Szabolcsi Bence — Beethoven „az ő szívből sze­retett bajszos magyar bará­tain kívánt segíteni”. A hangversenyeken mindmáig hallható István király-nyi­tány ékesen bizonyítja, hogy a német színház közönségé­nek komponáló zeneszerző valóban a magyarokra s el­ső uralkodójukra gondolt. A lassú bevezetőt gyönyörű verbunkos-dallam szövi át, s a gyors rész ritmusa-lejté- se is ebben a nemes, nemze­ti hangvételű muzsikában gyökerezik. A nemzeti operánk atyjá­nak, Erkel Ferencnek nevén bemutatott utolsó dalmű az István király volt, amelyet első évadjában, 1885. már­cius 14-én vitt színre a „Su­gár úti palota” együttese. Mi az, hogy Erkel Ferenc ne­vén? E szokatlan fogalma­zás annyit jelent, hogy a muzsika nagy részét a le­gendás zeneszerző-karmester fia, Erkel Gyula irta; ám bi­zonnyal a művet vállaló idős alkotó szándékai szerint. A zenedráma Dobsa Lajos 1861-ben bemutatott I. Ist­ván király című színműve nyomán, Várady Antal lib­rettójára készült. Az opera Szent István öregkoráról szól, szerepel benne Szent Imre csakúgy, mint a 'láza­dók vezére. Vazul. A Pesti Napló így írt a darabról a főpróba után: „stílusa, dacára, hogy a magyar- zene elemei vannak benne túlnyomóan feldolgoz­va, mégis egészen elüt a szerző korábbi irányától, s az újabb zenedrámai hatásokra támaszkodik a magyar zene magasabb eszményítésének előnyére. Hangszerelése mes­teri és gazdag színezetű.” Er­kel 1930 júniusában felújí­tott operája mindazonáltal mindössze 20 előadást élt meg. 1938-ban, Szent István ha­lála 900. évfordulójának esz­tendejében Székesfehérvár polgármesterének felkéré­sére írta Kodály Zoltán Ének Szent István királyhoz című kórusát. Verse a Bozóky- énekeskönyvből (1797) való, a dallam azonban Kodály sajátja. A versre „kontár- módra ráalkalmazott német dallamról nem is vesz tudo­mást, az ő lelkében egy iga­zibb dal kél, méltó a nemes szavakhoz” — írta a mű hal­latán egy, a nevét rejtve tar­tó kritikus. Kodály mindjárt hatféle változatban alkotta meg ün­nepi művét — öt különböző kórusverzióban valamint or­gonával kísért egyszólamú változatban, hogy mennél többen énekelhessék ország- szert. Kodály muzsikája nem ünnepi jubiláció. Kifejezi a nagy uralkodó műve iránti vágyakozást és a jelenkor — 1938 — nyomorúságát („Egész Magyarország sír és panasz­kodik”). A zeneszerző lele­ménye, hogy a teljes hang­erőn zengetett első strófa Fátyolfelhő az egen. A 1telihold remegő buja-fényes lepedő, szétterül a háztetőn. Bizsereg a szerelem. Rőt bakmacska kódorog. riszálgat a macskalány, innyog-vinnyog, miukál, kezdődik a macskabál, a kacor-nász föllobog. Kiskakasunk megszólal és kitartón szövegel: félkrajcárral fölemelt napidijat követel rikoltozó fennszóval. kezdete („Ah, hol vagy ma­gyarok tündöklő csillaga?”) szinte suttogó hangon s a kórus legmélyebb regiszteré­ben tér vissza, a záróakkord pedig mintegy visszhangozza a jövendőben reménykedő kérdést: „Hói?”. Kákái Rezső, az újabb ma­gyar zeneszerzés jeles meste­re 1938—39-ben komponálta István király című kétrészes színpadi oratóriumát. 1942. március 15-én mutatta be az Operaház, amely 1942 szep­temberében e művel s Bar­tók A kékszakállú herceg vára című alkotásával nyi­totta meg évadját. Az István király-t mindössze hét estén játszották, idén újítják fel, Székesfeh érvárott. „Új időknek új dalaival” élesztette újjá a szent ural­kodó alakját az István, a ki­rály című rockopera alkotó­párosa, Szörényi Levente és Bródy János 1983-ban. A darab viharos sikerének ál­lomásai: Városliget, Király­domb, mozifilm; a Szegedi Szabadtéri Játékok produk­ciója; míg végül eljutott a Nemzeti Színház színpadára, s ott folytatja hódító útját. Breuer János Történelem és számítógép? Hagyományos humán tudo­mány és a modern technika egymásmellettisége? Néhány esztendővel ezelőtt még eret­nek gondolatnak számított volna, ha e két fogalmat bármiképp is összekapcsol­ják. Ma már természetesnek vesszük, amikor arról hal­lunk, hogy a történelem ok­tatásába bevonul a számító­gép. Dr. Horányi István törté­nelemtanár, az Országos Pe­dagógiai Intézet tudományos munkatársa elméletben és gyakorlatban egyaránt fog­lalkozik azzal, miképpen se­gítheti a számítógép a tör­ténelemoktatást. Tőle kér­deztük meg : milyen az is­kolák, a történelemtanárok fogadókészsége, mi késztet­heti a hagyományos iskola- rendszert a „formabontás­ra”? — Az elmúlt évtizedekben számtalan oktatási, metodi-. kai változásnak lehettünk ta­núi. A jobbító szándék elle­nére felmérések bizonyítják: manapság egy átlagos isko­lát végzett fiatal korántsem olyan képzett, mint három­négy évtizeddel ezelőtt. A hibákért a szülő, az iskola, a társadalom egymásra mu­togat. Ugyanakkor a közvé­lemény bizalma is hanyatlik az oktatás hagyományos ke­retei, tartalma iránt. Nem hiszem, hogy sokat segíthe­tünk, ha állandóan az isko­lákat szidjuk. Véleményem szerint a megoldás az lenne, ha korszerűsítenénk a tan­anyagokat, felemelnénk a normákat, s nem utolsó sor­ban kialakulnának a tanítás új módszerei. — Ezek szerint a számító­gép a helyét követeli, még­hozzá nagyon sürgősen. Le­het, hogy már lépéshátrány­ban ,is vagyunk? Mi az új­donság az iskolákat ért ki­hívásokban? — Valóban, kicsit késés­ben vagyunk, ám még min­den pótolható. Érdekes, hogy nem csupán a technikai hiá­nyosságok hátráltatták a szá­mítógéppel segített oktatást — a humán tárgyak oktatói sem ismerték fel jelentősé­gét. Négy esztendővel ezelőt­ti felmérés tanúsága szerint a történelemtanárok négy százaléka tartotta hazánkban alkalmasnak a számítógépei tárgya oktatásában. Zárójel­ben megjegyzem : ez az az esztendő, amikor az iparilag fejlett országokban a gép be­robbant az élet minden terü­letére. A történelemtanítást segítő programok is tükröz­ték az ellenállást. Abban az időben nálunk huszonegy program készült, egyet elfo­gadtak belőle, azt is csak a kísérleti iskolákban használ­ták. — A kezeti idegenkedés majdhogynem természetes. Ám bizonyára még mindig akad történelemtanár, aki, ha az eszközök rendelkezé­sére állnának, akkor sem alkalmazná. — Most még igen. De az ezredfordulóra általános lesz. A legfontosabb érv a számí­tógép ellen az volt. hogy legalább a humán tudomá­nyok maradjanak meg az ember védelmében, legalább ide ne tegye be a lábát az érzésektől elidegenítő gép. Ezen az aggodalmon már túljárt az idő. Ugyanis a számítógép csupán eszköz olyan jelenség bemutatására, amely másképp sokkal bo­nyolultabb. Félreértés ne es­sék: ez nem oktatógép, nem pótolhatja a tanárt. Csupán másfajta szemléletmódot igé­nyel. Az igaz, hogy alkalma­zása megkívánja a zárt tan­anyag feloldását, más okta­tási stratégiát igényel, más­fajta tanári magatartást kí­ván. Ma a pedagógusok fele már nem ellenzi, s biztos vagyok benne, hogv a század végére el sem tudják majd képzelni az oktatást számí­tógép nélkül. Mert hiszen akkorra felnő egy új nem­zedék, amelyik már gyerek­korától élvezhette a gép se- gítökészségét. — A technikák tehát óha­tatlanul bevonulnak az is­kolák falai közé is. Vajon képes-e a nevelés a funk­cióváltásra? — A társadalmi prognózis alapján világosan megfogal­mazódik a jövő tanult em­berével szembeni elvárás:az egyén legyen dinamikus, gyorsan változó, sokféle problémahelyzetben, válasz­tási és döntési szituációkban mozgó. Az egyén fejlődésé­nek kritériumait a jövőben a társadalmi viszonyok de­mokratikus fejlődésének kö­vetelménye határozza meg. — A konvertibilis tudás megszerzéséhez a számítógép forradalmasíthatja az oktatá­si rendszert? — Mindenképpen meg­mozgatja az iskolákat. A számítógéppel kapcsolatos magatartás ugyanis nem csu­pán technikai kérdés, vagy nem csupán a technika és az elektronika eszközeinek mű­ködését értők s az azt rutin­szerűen alkalmazók szembe­kerülésének veszélyéről van szó. Másként viszonyul a géphez például az, aki készí­ti a programokat, mint aki alkalmazza. Szerencsére ná­lunk már a kezdettől fon­tosnak tartják például a programokat készítők, hogy — jelen példánkban — tör­ténelemtanárokat is bevon­janak e műveletbe. — Eddigi, gyakorlati ta­pasztalatai alapján: miként segítheti a számítógép a történelemoktatást? Milyen tudást közvetíthet, milyen készségeket alakíthat ki? — A legfontosabb, hogy megbontja az eddigi oktatá­si módszert, amely a törzs­anyag felmondására, elsajá­títására koncentrál. Adatbá­zis segítségével elegendő in­formációhoz juttatja a tanu­lókat. S ezek birtokában ki­ki egyénileg értékelhet akár egy történelmi folyamatot akár egy-egy eseményt. Te­hát gondolkodásra késztet ugyanakkor feltételezi a sok­irányú látásmódot, kialakít­ja a szelektáló-, döntőképes, séget. A szituációs progra­mok például a .képernyőn vetíthetik egy csata képét lépésről lépésre követve a: eseményeket. Majd a gye­reknek lehetősége van elját­szani másképpen a történte két. Mi lett volna ha .. . kér. déssel játékosan tanulhatj; a történelmet. — Milyen az érdeklődéi ma a történelmet oktatói között? Milyenek a lehető ségek? — Most körülbelül har minckazettás sorozat áll a: általános és a középiskolái rendelkezésére. Ezek közi tartozik az évezredek-soro zat, amely az eseményeke kronologikus sorrendben be mutatja, s egy-egy kor komplexen felrajzol. Nag; lépés lenne, ha minél töbl szimulációs program készül ne. Az érdeklődésre egy jel lemző példa: az országos ta nulmányi versenyre két ta nuló a pályamunka elkészí tésénél számítógépet hasz náit. Két várost térképezte! fel összehasonlító statiszti kával. Szeptembertől a Eötvös Loránd Tudomány egyetemen speciális kollé gium indul a számítógép al kalmazása a történelemokta tásban témakörben. Éppel alakulóban egy kutatócso port, amely működéséhe megpályázta a KISZ KB tá mogatását. Az ősszel nemzet közi konferencia lesz Buda pesten e tárgykörben. Erdős! Katali Apáti Miklós ADOTT SOKAT (B. János úr verse) Van neki leánya nem is egy, de három tőle tanulhatom, .hogyan kell megállnom unokáim közt majd, is hogy osszam jszép magam, hogyan fesz a nincsbőí, s munkából a .„van". Es lett neki immárMosszú (virrasztása, földrehajló ege, setét barázdája, szertehagyott ß '.őrzött, férfi-barátsága, rakott házainak földi s égi mása. Neki á kanál lím levest ád és dolgot, látni innen, ahogy versén ielborongott : költő p munkást és munkás p költőt együtt éltesse mind e létet betöltő szabályszerű Űr, tki mindenből ád bőven annak, aki munkál, |s eszmél heverőn. Adott sokat, ha kért, fnyilván mert kegyelte: Istenből s Asszonyból lett neki csak eggye. Es persze Hazából, i.nehogy kifelejtsem, mint ez az ország öt la költői rendből. A Herman Ottó Múzeum régészei ásatást folytatnak Tisza- ladány határában. A legkorábbi nyomok az újkőkor idő­szakából származnak, de fellelhető a rézkor és a bronzkor emlékanyaga is. Az egyik legértékesebb lelet az agyagedény­be rejtett bronzkincs, amely korongos fejű csákányokból és karperecekből áll. Egy császárkori (i. sz. 2—3. századi) te­lepülés házait, vízgyűjtő, élelemtároló gödreit is feltárták. * «

Next

/
Oldalképek
Tartalom