Somogyi Néplap, 1988. augusztus (44. évfolyam, 182-208. szám)

1988-08-31 / 208. szám

1988. augusztus 31., szerda Somogyi Néplap 7 sportBI A K. Építők a sport szolgálatában Szinte a semmiből nőtte ki magát. Fél évtizeddel ez­előtt még se híre, se ham­va nem volt. Nevét hallva egy korábbi sportegyesület­ről nosztalgiáztak a szakma­beliek, arról a szép időszak­ról, amikor ezen a néven olyan egyesület . virágzott, amelyiknek még első osztá­lyú csapata is volt. Az egy­kori K. Építők rég meg­szűnt, egykori sporttelepét beépítették, emlékét belep­te a por. Bizony alig akadt valaki, aki hitt volna fel­támadásában. A Kaposvári Építők je­lenleg Kaposvár, de mond­hatnánk: az egész megye egyik legnagyobb sPoritegye- sülete. öt szakosztálya van. 1984-ben a kis Uriversum SC-ből nőtte ki magát. Ah­hoz, hogy ilyen rövid idő alatt eddig jusson, sok min­denre szükség volt. Ma, amikor inkább egyesületek, szákosztályok szűnnek meg, bizony, fölkapja a fejét az ember, ha ennek az ellen­kezőjéről hall. Nos, a K. Építők épp ennek a ,lesze­relési” konjunktúrának kö­szönheti gyors kiugrását. Mondhatjuk úgy is: ez az egyesület ma a kaposvári szakosztályok mentsvára. Rövid egy év alatt három sportágnak segített, vállal­va, hogy a korábbi szinten folyhat színeiben a szakmai munka. Tavaly a Sáév NB Il-es férfi röplabdacsapatát karolta föl, az idén otthont adott a nehéz helyzetbe ke­rült Rákóczi két szakosztá­lyéinak, az atlétikának és a ritmikus sportgimnasztiká­nak. A 25 millió forintos költségvetéssel gazdálkodó egyesület több. mint félezer sportolónak az otthona. Áp­rilis óta függetlenített sze­mély, Zóka Ferenc technikai igazgató irányítja az egye­sület sportéletét. Hol tart és merre halad a K. Építők? Jelenéről és jö­vőjéről igyekeztünk képet alkotni az egyesületi vezető segítségével. A legnépesebb szakosztály az atlétáké. A „B” kategóriában az igazolt versenyzők száma eléri a hét mellékfoglalkozású edző kétszázhetvenet. Négy fő- és hét mellékfoglalkozású edző dolgozik az atlétákkal. Eny- nyi versenyzőhöz bizony ke­vés ennyi szakember — halljuk. Hogy/a dobószá- mokban gyengén állnak, an­nak éppen ez az egyik oka. Hiányoznak az olyan testne­velő-edzők is, akik a közép­iskolákban tanítanak. Éppen az Ott tanulókkal való fog­lalkozás nincs megoldva. A legfiatalabb utánpótlás a Bartók és a Kinizsi iskolára épül; jó is a legkisebbekkel való foglalkozás. Csak a kö­vetkező „lépcsőfok” hiányos. A középfokú iskolákban Ka­posváron, sajnos, nincs igazi bázisa* ennek az alapvető sportágnak. Még szerencse, hogy egy korábban kötött megállapodás alapján több vidéki iskola részben pótol­ja ezt a hiányosságot. A mostani olimpiai ciklus vé­géig szóló megyei összefogás azonban úgy hírlik nem folytatódik úgy, mint arra szükség lenne. A marcaliak máris önállósították magu­kat, s ki tudja, hány köve­tőjük lesz. Az Építők szak­A* én A totó 36. heti mérkőzé­seire Somogyi Zoltán, az Au­tójavító Kis­vállalat autó­szerelője tip­pel. Tíz éve játszik rend­szeresen kol­lektív szelvénnyel. Egyszer volt már 13+1 találata is, azonban csak ezerhárom­száz forintot nyert vele. A legnagyobb nyereményét, 9600 forintot tizenkettessel érte el. osztálya elsősorban a hosszú távú futószámokban ér el jó eredményeket, de biztató a kép középtávon is. Zóka Fe­renc elmondta: kicsit ma­gukra hagyatottan próbál­nak megbirkózni a gondok­kal. Az atlétikának a fon­tosságának megfelelő helyet kellene kapnia megyénkben. Hiába a szervezett utánpót­lásnevelés, a felmenőrend­szer további állomásait is ki kell építeni. Ma nincs igazán távlata az egyesületi vezetőnek, szakembernek, de maguknak a sportolóknak sem. A ritmikus sportgimnasz­tika, bár hagyományai nin­csenek a megyében, példás gyorsasággal küzdötte föl magát a vidék legjobbjai­nak szintjére. Az önálló csarnok válóban minden igényit kielégít, és a legkor­szerűbb az országban. Kitű­nőek a személyi feltételek is. Három főállású edző dol­gozik a szakosztálynál, s bizonyára sokat mond, hogy maga a vezető edző, Boldi­zsár Péterné a válogatottnál is tevékenykedik. A közel­múltban újabb fiatal, főál­lású edző kezdte meg mun­káját Kaposváron, P álvöl­gyi Dóra. A sportgimnaszti- kázók nem titkolt célja a feljutás az országos élme­zőnybe. Ehhez a magas szin­tű munka az ideális feltéte­lek következtében megvan. Kaposváron rövid idő alatt nagyon népszerű lett ez a sportág, jelezve, hogy hiányt is pétol. Mítagadás, a gyen­gébb nemnek kevés sportág­ban nyílott eddig választási lehetősége. A Berzsenyi is­kola RSG-,tagozatos osztá­lyaiba nem kell lasszóval keresni a gyerekeket. Biz­tosítva van tehát hosszabb távon is az utánpótlás. A szakosztálynak ma nemcsak felhőit-válogatottja, hamern vidékbajnoka is van. A szeptemberi „Kristálylab­da” nemzetközi versenyen a fiatalok ismét ízelítőt ad­hatnák gyors fejlődésükről. A röplabdacsapat legutóbb a hatodik helyen zárta a bajnokságot az NB II-ben. A technikai igazgató cáfol­ja, hogy csapatuk konkurál­ni kíván a Volán Dózsával. Nem szerepel a tervben az előrelépés, de nem tiltják meg a csapatnak, hogy ön­erőből előre lépjen. Ha ez netán sikerülne, megbirkóz­nának azzal a feladattal is. Fiatal együttes a röplabdá- zóké, bennük rejlik az a bi­zonyos előrelépés. Jelenleg azonban elsősorban azon munkálkodnak, hogy kellő kapcsolatot építsenek ki az NB I-es csapalttal, szívesen vállalkoznak nevelő feladat­ra is. A labdarúgó-együttes­nél viszont az NB III a cél. A tavaszi' jó szereplés min­denkit meggyőzött arról, hogy a csapat, amely a nyá­ron tovább erősödött, az NB-sek mezőnyébe lépjen. A tömegsporton belül a nemrég alakult BMX szak­ág gyorsan népszerű lett. Vagy húszán hódolnak itt szenvedélyüknek. Félszáz látogatója van a karaténak és a lábteniszt is az ő szak­osztályuk karolta föl a me­gyeszékhelyen. A K. Építők sportegyesü­let az építőipari üzemági te­vékenységére alapozva léte-, zik. A nem éppen nagy lét­számú társulásnak a köz­Női mérkőzések Csurgói Spartacus— Sárbogárd 22-14 (9-6) Csurgó: Dergecz — Vajda (3) , Csépiöné (5), Borsodi (4) , Kepler (3), Kövesdi (6), Bogdán (1). Csere: Stelko- vics, Mihaldinecz, Polgár, Németh. Edző: Kátai Ferenc. Idegenben is nagyszerű já­tékkal rukkolt ki a csurgói csapat, és fölényes bizton­sággal gyarapította pontjai- nák számát. Jók: Cséplőné, Borsodi, Kepler, Kövesdi. Sárbogárd—Kaposgép VL 26-17 (15-12) Kaposgép VL: Vargha — Gulyás, joó (1), Laxnerné, Németh (10), Prohászka (3), Sinka (2). Csere: Ország (1), Kéldovics, Galambos, Halmos. Edző: Göltl János. ponti támogatás ellenére ko­moly erőfeszítést jelent a szakosztályok fenntartása. De munkájuk elválasztha­tatlan a sporttól, S mindin­kább az lesz a jövőben. Az általuk épített RSG-csarnok, a befejezéshez közeledő te­kecsarnok és ételbár csak az első állomást jelzik. A fotón látható makett a nem is oly távoli jövő Arany utcai spontkomb illatját mutatja. Mindez a Kaposvári Építők kivitelezésében készül. Sportszálló, kondicionálóte­rem, 33 m-es fedett tan­uszoda, teniszpályák, gar- zonház, BMX-crosspálya sze­repel a tervben. Az elkép­zelés szerint négy-öt éven belül megvalósítják. Az egyesületnél azt vallják: megbirkóznak e hatalmas feldattal. így a város és az egyesület egyaránt jól jár. S ami a legfontosabb: Kapos­vár és az egész megye sporte ja profitálhat belőle. A K. Építők röpke idő alatt na­gyobb utat tett meg, mint elődje évtizedek során. Re­méljük, hogy e lendület nem törik meg. Jutási Róbert Mint emlékezetes, az első fordulóban a fenti mérkőzés elmaradt, mert a játékveze­tők nem érkeztek meg. Az utólag lejátszott idegenbeli találkozón javuló játékot nyújtottak a kaposváriak, a góljaik mellett több kapufát is lőttek. Férfimérkőzés Nagyatád—Kisbér 29-28 (13-15) Nagyatád: Szép — Karaja (3), Végh (5), Benkő (4), Jüngling (3), Puppi (12), Bo­ros (1). Csere: Papp, Mayer 71). Edző: Jéky Zoltán. Az elején a kisbériek meg­lepték a somogyiakat. Szü­net után magára talált az atádi gárda, átvete a veze­tést és biztosan győzött: Jók: Puppi, Benkő. Uj elnökség a Bázis Kaposvár KK-nál KÉZILABDA NB II tlppjelm így látja az esélyeket: Ferencváros—Ü. Dózsa 1, x Rába ETO—MTK-VM x Pécsi MSC—Békéscsaba x Siófok—Zalaegerszeg 2 Veszprém—Váci Izzó 2 Leverkusen —Bayern [München 1, 2 Vf b Stuttgart—,1. FC Köln 1 Frankfurt—Nürnberg 1 Bochum—Mannheim x Hertha BSC—Freiburg I Darmstadt—Schalke 04 1 Essen—Aachen 2 Saarbrücken—Meppen 1 Pótmérkőzések: x, 1, 1 Mint ismeretes, a közel­múltban a SÁÉV SC válla­lati összevonás miatt nevet változtatott. A Bázis Kapos­vár Kosárlabda Klub néven szereplő egyesület egy szak- osztályossá vált, a jövőben csak mint kosárlabdaklub működik. Hétfőn délután új vezetőséget választott a tag­ság. A klub új társadalmi elnöke Kálmán Sándor, a Kaposvári Városi Pártbi­zottság titkára lett. Az ügy­vezetői és szakosztályveze­tői teendőket továbbra is Kováts Imre, a cukorgyár igazgatója látja el. A klub zavartalan munkáját hét­tagú elnökség segíti. Tagjai: Bán László, az új vállalat személyzeti és szociális igaz­gatója, Embersics Sándor, az IKV igazgatója, Heim Mik­lós, a Bázis Építőipari Vál­lalat területi igazgatója, He­gedűs János, a vállalat te­rületi pártbizottságának tit- kázra. Horvátht Sándor, a vállalat munkaügyi osztá­lyának vezetőhelyettese, Kiss Béla, a Somogygép Kft igazgatója és Köles János az építőipari vállalat gépészeti üzemének igazgatóhelyette­se. Az újonnan megválaszol elnökség első feladata lesz a jelenlegi szervezeti szabály­zat módosítása, erre a kö­zeljövőben kerül sor. HÍREK Augusztus A nap 6.01 órakor kél, és 19.28 órakor nyugszik a hold 20.58 órakor kél, és 11.15 órakor nyugszik 31 Á várható időjárás Szerda Erika, Mimród Az ország nagy részén túlnyomóan napos idő­re számíthatunk, zápor valószínűleg nem lesz A sokfelé erős, helyenként viharos északnyu­gati szél mérséklődik, néha kissé élénk déli szél valószínű. A legmagasabb nappali hőmérséklet ma 22— 26 Celsius-fok között alakul. — 4000 tonnával több j Bíofol fóliát állítanak elő a második félévtől kezdve a Tiszai Vegyi Kombinátban, . mint korábban. A nagy sza- * kítószilárdságú fóliát egy újonnan beszerelt gépsoron is elkezdték gyártani. Fülilleszték Kaposvárról Nagyothalló-készülékekhez készítenek fülillesztéket a Fogtechnikai Vállalat kapos­vári laboratóriumában. Ko­rábban a fővárosba kellett utazniuk a rosszul hallók­nak, hogy mintát vegyenék az illesztékhez, most ezt a megyeszékhelyen is elvégzik. Naponta tíz—tizenöt fül­illeszték készül a laborató­riumban. — A csecsemőhalálozás je­lentősen csökkent hazánk­ban az utóbbi évtizedekben. 1975-ben 32,8 ezrelék volt, jelenleg 19 ezrelék. A cse­csemőkori halálozást befo­lyásolta az anya életkora, kulturáltsága, anyagi és szociális helyzete. — Földünkön összesen 886 millió analfabéta él. Afriká­ban a lakosság fele nem tud írni és olvasni. Ázsiá­ban 17. Latin-Amerikában 14 százalék az analfabéták ará­nya. — A hálózati feszültség kimaradása esetén használ­ható ez az újfajta szünet- mentes áramforrás, amelyet az Elektronikai Fejlesztő Vállalat szakemberei készí­tettek. A berendezés fél órán keresztül biztosít — 80 ivt ttüleiett William Saroyan (1908—1981) örmény származású amerikai elbeszélő, regény-, dráma- és filmíró. Apját korán elvesztette; árvaházba került, majd édes­anyja nevelte. Tizenöt éyes korától kezdve dolgozott. Ek­kor ismerte még az örmény, a mexikói, a kelet-európai és más bevándoroltak nehéz, küzdelmes életét, mely az­után műveinek leggyakoribb témájául szolgált. Húszéves korában írói sikere lehetővé tette, hogy New Yorkba utaz­zék. Az általában sokat utaz­gató amerikai íróknál is rendszeresebben, évtizede­ken át nyugtalanul járta a világot. Magyarul inkább re­gényei (Emberi történet, Egy amerikai közlegény kaland­jai) ismertek, pedig igazi műfaja a novella. írásai erős egyéniséget tükröznek. Rob­banékony, ötletes, gyauran groteszkül humoros, helyen­ként érzelgős, impresszionis­ta elbeszélései új színt hoz­tak az amerikai prózába. No­vellaírói művészetének csú­csa 1940-ben publikált kötete, a Nevem Aram. Drámáinak átütő sikere az 1930-as évek végén a színház bűvkörébe vonzotta. Drámái ügyesen szerkesztett, ám az igazi konfliktust többnyire nélkülöző alkotások, erős lí­rai színezettel. Több müvét megfilmesítették, s ő maga is jó néhány sikeres mm- forgatókönyvet írt. — Gyermekrajz-kiállítás nyílt tegnap Kaposváron, a Gyergyai Albert középisko­lai kollégiumban. A kapos­vári általános iskolák tanu­lóinak munkáiból összeállí­tott tárlat egy hónapig lesz nyitva. Elfogták a körözött Ladányi Jánost átkapcsolás nélkül — állan­dó tápfeszültséget. Autósorszámok Trabant Lim. Hyc. (Bp.) 737 Trabant Combi Hyc. (Bp.) 104 Trabant Lim. Spec. (Bp.) 14781 Trabant Lim. Spec. (Debr.) 11973 Trabant Lim. Spec. (Győr) 11812 Trabant Combi (Bp.) 5150 Trabant Combi (Debr.) 3591 Trabant Combi (Győr) 3026 Wartburg Standard (Bp.) 3976 Wartburg Standard (Debr.) 2579 Wartburg Standard (Győr) 2443 Wartburg Special (Bp.) 5519 Wartburg Special (Debr.) 4206 Wartburg Special (Győr) 3820 Wartburg Special tt. (Bp.) 15250 Wartburg Tourist (Bp.) 3826 Wartburg Tourist (Debr.) 2508 Wartburg Tourist (Győr) 1585 Skoda 105 S (Bp.) 12889 Skoda 105 S (Debr.) »636 Skoda 105 S (Győr) 9631 Skoda 120 L (Bp.) 28693 Skoda 120 L (Debr.) 16526 Skoda 120 L (Győr) 19303 Lada 1200 (Bp.) 47958 Lada 1200 (Debr.) 34414 Lada 1200 (Győr) 16860 Lada 1300 S (Bp.) 24442 Lada 1300 S (Debr.) 17821 Lada 1300 S (Győr) iu023 Lada Szamara (Bp.) 1872 Lada Szamara (Debr.) 1061 Lada Szamara (Győr) 672 Lada 1500 (Bp.) 16284 Lada 1500 (Debr.) 12139 Lada 1500 (Győr) 5470 Lada Combi (Bp.) 1355 Lada Combi (Debr.) 421 Lada Combi (Győr) 829 Lada Niva (Bp.) 851 Polski Fiat 126 P (Bp.) 2881 Polski Fiat 126 P (Debr.) 2512 Polski Fiat 126 P (Győr) 2810 Dacia Limousin (Bp.) 17181 Dacia Limousin (Debr.) 12780 Dacia Limousin (Győr) 10076 Dacia Combi (Bp.) 3908 Dacia Combi (Debr.) 3539 Dacia Combi (Győr) 2520 Dacia TLX (Bp.) 76O8 Dacia TLX (Debr.) 4685 Dacia TLX (Győr) 3731 Zastava (Bp.) 20492 Szerkesztőségi ügyelet este 8-ig Telefon : _ 11-644 ^ Kedden a hajnali órákban a kecskeméti rendőri szer­vek elfogták a brutális csengelei gyújtogatásos bűncselekményben való részvétellel, illetve társtet­tességével alaposan gyanú­sítható, s emiatt országosan körözött Ladányi Jánost. Őrizetbe vétele után a Csongrád Megyei Rendőr­főkapitányságon megkezd- ték a kihallgatását. — Csaknem kétszáz ve­gyesvállalat alakult, eddig Magyarországon, s e cégek össztőkéje meghaladja a 16-^- 17 milliárd forintot. Ered­ményük és az exportjuk két és félszerese az előző évi­nek. Gázrobbanás Gázpalackból kiömlő gáz robbant fel tegnap délelőtt Bodrogon, a Kossuth Lajos utca 23. számú ház kony­hájában. Miklai István fe­leségével együtt a gázpalac­kot cserélte, de a tartály szelepét nem tudták eléggé elzárni, és a kiömlő gáz a közelben levő széntüzelésű kályha szikráitól felrobbant. Az idős házaspárt kisebb égési sérülésekkel szállítot­ták kórházba. A ház kony­hájának ajtajait és ablakait kiszakította a detonáció. A robbanás több mint húsz­ezer forintos kárt tett az épületben. — Indigó farmer kapható 6 méretben 1150—1300 Ft-ért a NÍ­VÓ divatáruboltban, Kaposvár, Honvéd u. 49., a Zselic Aruház mellett. — A Somogy Megyei Műve­lődési Központ a Kaposvár, 48- as ifjúság útja 42. sz. alatti nép­művészeti műhelyében faragó— fazekas—hímző szakköröket in­dít. Jelentkezés 1988. szeptember 1-jén és 5-én 17—18 óráig a fenti címen. — Keresse fel a jáköi Arany­kalász Termelőszövetkezet Ka­posvár, Berzsenyi u. 12. sz. alatti KILÓS boltját.

Next

/
Oldalképek
Tartalom