Somogyi Néplap, 1988. július (44. évfolyam, 156-181. szám)

1988-07-20 / 172. szám

1988. július 20., szerda Somogyi Néplap 15 HsportB Váltoxátok a Marcali VSE-níl Lépéshátrányban a labdarúgó-csapat Mikor a megyei bajnokság megnyerése után a Marcali VSE labdarúgó-csapata fel­jutott a Dráva csoportba, igazán huszáros tettet haj­tott végre, rögtön az első évben. Ezüstérmet szereztek újoncként, csattanós választ adva ezzel azoknak, akik megkérdőjelezték az együt­tes tudását, a játékosok hoz­záállását. A hasonló jó foly­tatás az idén elmaradt. Ki­lenc győzelemmel, tizenhá­rom döntetlennél és nyolc vereséggel, 31—33-as gólkü­lönbséggel, 31 pontot szerez­ve a csapat a hetedik he­lyen végzett. Futsz János edző így ér­tékelte a bajnokságot: — Elégedett vagyok a he­lyezéssel, a jelen körülmé­nyek között többre értéke­lem, mint a tavalyi ezüstér­met. A tavaszi forduló köze­pén volt olyan időszak, ami­kor tíz helyen változott a csapat összeállítása. 'Részben ifistákkal, részben utcáról behívott emberekkel, régi focistákkal készültünk a ta­lálkozókra. így legalább a létszámmal nem volt gon­dunk. A megmaradt társa­ság a már említett időszakot kivéve tulajdonképpen „hoz­ta magát”, még az utolsó öt fordulóban is hat pontot tu­dott szerezni. Az ötödik- nyolcadik hely volt a cé­lunk, s ezt elértük. Az már más lapra tartozik, hogy a profi módon gondolkodó já­tékosok az ezüstérem után ismét a dobogó valamelyik felkát. szerették volna elér­ni. — Milyen átigazolások tör­téntek? — Egyelőre -nincs új já­tékosunk. Hiába kezdünk el időben tárgyalni, minden át­igazolási időszakban lépés- hátrányba kerülünk. Egy­szerűen nem lehet hosszú távon építkezni. Mészáros Csurgóra ment, Hajdú II. Lajos befejezte aktív pálya­futását, ’ s valószínűleg Kré- nusz sem folytatja. S ez az a három játékos, akinek a teljesítményével elégedett voltam. Mészáros személyé­ben ráadásul nemcsak egyik meghatározó emberünket, hanem az utánpótlásnevelés- sel foglalkozó edzőt is elve­szíti ük. — Mi a cél a következő bajnokságban? — Nem tervezek hosszú távra; nem biztos, hogy ma­radok. Sok szép dolgot csi­náltunk együtt, de lényegé­ben nem változtak a felté­telek. Elkeseredtem. Varga István, az egyesü­TOTÓ Az én tippjeim A totó 30. hetének mér­kőzéseire dr. Pandurics István, a Ka­posvári Taní­tóképző Fő­iskola docen­se, a Rákóczi FC utánpót­lásvezetője tippel. Eddigi legjobb eredménye tizenkét találat volt. Így látja az esé­lyeket: FC Köln—Uerdingen x St. Pauli—Nürnberg ‘ 1 Stuttgarter Kickers— Bochum 1 Bayern München— Frankfurt x, H a nn o ver—K arlsr uh e Bremen—Hamburg 1, Münch engladbaeh— Kaiserslautern Shcalke 04—Düsseldorf Blau Weiss 90—Aachen Offenbach—Aschaffenburg Solingen—Hertha BSC FC Homburg— Fortuna Köln Meppen—Braunschweig Pótmérkőzésék : 1, 1, 1. let elnöke a következőket mond ta : . — Még azért is harcolni kell, hogy a játékosaink a kétórás munkaidő-kedvez­ményt megkapják. Nem áll­nak mögöttünk olyan üze­mek, vállalatok, amelyek hathatósan támogatni tud­nának bennünket. A tanács pénze kevés, egyedül a Bö- hönyei Állami Gazdaság ter­vezőüzeme próbál valamit tenni értünk anyagilag. A Marcali Városi Tanács művelődési, egészségügyi, ifjúsági és sportosztályának vezetője, Monostori László, valamint ’ Ivusza István sportfelügyelő azokról a szervezeti változásokról szá­moltak be, amelyekkel az egyesület anyagi helyzetét próbálták stabilizálni. Monostori László: — Vá­rosunk vezetése mérlegelte, hogy mennyi pénzt tud biz­tosítani a Marcali VSE mű­ködéséhez. Egy millió-egy­százezer forintról hatszáz­ezerre csökkent az összeg, s ezzel párhuzamosan lét­számleépítést hajtottunk végre. Fuisz János edző el­vállalta az ügyvezető elnöki teendőket is, két funkciót lát el egy fizetésért. Elküldtünk egy pályamunkást is. Ot az autóbusz vezetője igyekszik olyankor pótolni, mikor ne.m kell néki szállítani. Szintén a régi bérért látja el ezt a kettős munkát. Mé- _ szaros József ügyintézői ál­lása is megszűnt; ő a serdü­lő- és az ifjúsági csapat ed­zője lett, így az addigi .két trénerrel szerződést bontot­tunk. Monostori László: — Az egyesületnél -egy gazdasági vezető, két pályamunkás, egy autóbusz-vezető és egy takarítónő, valamint egy ügyvezető elnök és edző maradt főállásban. Mint már említettük, az utóbbi két funkciót Fuisz János látja el, s mikor hozzáfogott a munkához, megkezdődött a gazdasági átszervezés. Autóbuszunkat bérbe adjuk kirándulóknak, . intézmé­nyeknek, többször volt már külföldi úton is. Az elsőd­leges feladata azonban ter­mészetesen az egyesület sportolóinak a szállítása. Ugyancsak bérbe vehető a csarnokunk, megnyitottuk a nagyközönség előtt a szau­nát és összes létesítményün­ket. Mindezek mellett szer­ződéses alapon üzemeltetjük a sportbüfét, amely jól jö­vedelmez. Az említett dolgo­kon túlmenően a vállalati támogatásokkal együtt , áll össze az egyesület költség- vetése. Az elmondottak azt gondolom, hogy bizonyítják a Marcali VSE önellátási tö­rekvéseit. Marcaliban tehát meg­történtek a szervezeti válto­zások, a jó eredmény mégis elmaradt. Elgondolkodtató, hogy egy stabil pénzügyi .alappal rendelkező egyesü­let miért nem tud évek óta igazolni, miért nem tudja biztosítani a játékosoknak az őket megillető kedvezmé­nyeket, miért keseredett el Fuisz János edző, aki kono­kul küzd a sikerért. Az „állóvíz” legtöbbször nem használ sehol. A kér­dés csak az, hogy kinek kell hullámokat kavarnia. Per­sze lehet az is, hogy azok az emberek, akik segíteni tudnák a labdarúgó-szak­osztály munkáját, egy köz­mondást tartanaik szem előtt: aki szelet vet, vihart arat... Berzeviczy Zsolt Dr. Ernőházy-emlékverseny-«*»*mm*"*: Tegnap folytatódott a KVGY Vasas SC Iszák utcai tenisztelepén a dr. Ernőhá­zy-emlékverseny. A kapos­vári versenyzők közül Bara­nyai és Galgóczy a legjobb nyolc között estek ki. Őr­jártunkkor még versenyben volt Ács Zoltán és Witz Ist­ván, valamint a harmadosz­tályú női mezőnyben Har- math Ágnes. A döntőre ma reggel kilenc órátóil kerül sor. Felvételünkön Witz Ist­ván. Kézilabda Balaton-kupa Huszonkilencediik alka­lommal rendezik meg Fo­nyódon a kézilabda Balaton- kupát, s ez egyedülálló a sportág versenyeinek törté­netében. Csütörtökön kerül sor a megnyitóra és va­sárnapig játszanak a csapa­tok a fonyódi sportcsarnok­ban meg a szakmunkásképző pályáján. A rangosabb mezőny ezút­tal is a nőknél jött össze. Az NB I-esek közül a védő Ferencváros, a Győri Ri­chards és a Hertz SC neve­zett. NB I B-ben szerepel a Lőrinci Fonó és a Taurus. NB Il-ben a Köfém SC és a Pécsi Hunor. Rajtuk kívül a Magyar Ifjúsági Válogatott is jelezte érkezését. A férfiaknál még nem ala­kult ki a végleges mezőny. Az már biztos, hogy a ku­pavédő, az NB I B-ben ját­szó Komlói Bányász együtte­se jelen lesz, akár csak az Ózdi Kohász, a Dunaföldvár és a Nagykanizsai Tungsram. Az NB II-eseket a Nagyatád, a Hőgyész, a Dunakeszi, az Orosháza és az Ikiadi Vasas képviseli. A Csurgó a me­gyei bajnokságban játszik, a nemzetközi rangot pedig a nyugatnémet második ligás Wullensetten adja. Kajak-kenu Bihari különdíjat nyert Fadd-Domboriban „Atom­kupa” néven rendeztek ka­jak-kenu versenyt, fölavat­va ezzel az Atomerőmű SC új pályáját. A Kaposvári Vízügyi gC sportolói az aláb­bi eredményeket érték el: Serdülők, kenu egyes 1000 m: 1. Bihari Szabolcs. 500 m: 2. Bihari. Kajak kettes, 2000 m: 2. Potó Gyula, Va­dász Rudolf. 1000 m: 3. Po­tó, Vadász. Kajak négyes, 1000 m: 4. Potó, Vadász, Nagy Lajos, Cser Sándor. Kajak kettes, 2000 m: 6. Nagy Lajos, Kodai István. Kajak egyes, 2000 m: 6. Bi­hari Emese. Minikajak egyes, 2000 m: úttörő lányok: 1. Potó Edit. Fiú egyes, 2000 m: 6. Kőszeghy Csaba. Kenu egyes, aranyjelvényes, 6000 m: 3. Tóth Tamás, 5. Honfi Barna. 1000 m: 4. Tóth. Ka­jak kettes aranyjelvényes, 1000 m: 5. Csima Ferenc, Borhi Zsombor. A legeredményesebb ser­dülő kenusnak felajánlott különdíjat Bihari Szabolcs nyerte. A két Lewis nagy napja Indianapolisban az Egye­sült Államok olimpiai válo­gatójának negyedik napja is kitűnő eredményeket hozott. Különösen két Lewis tett ki magáért, a négyszeres olim­piai bajnok Carl és a mind­össze 19 esztendős Steve. Carl Lewis 8,76 méterrel nyerte a távolugrást — meg­engedett hátszélben —, s ez minden idők ötödik legjobb eredménye. Ezt megelőzően Tornagyőztes a Siófoki Bányász Kétnapos nemzetközi lab­darúgótornán vett részt Ju­goszláviában a'Siófoki Bá­nyász NB I-es csapata. Az NK Rijakával 2:2-es döntet­lent játszott az együttes, majd 11-es rúgásokkal győ­zött. A döntőben 2:0-ra ver­te meg a muraszombathelyie­ket. A csapat hétfőn tovább­utazott az NSZK-ba. azonban a 200 méter közép­futamában is bizonyította kitűnő formáját, az esőtől áztatott pályán könnyedén futott nagyszerű 20.03 mp-et. — Carl remek formában van, csak azért nem futott még jobbat, mert kímélte magát a távolugrás döntője előtt — mondta menedzsere, Joe Douglas. — Mozgásán azonban látszik, hogy re­mek erőben van, úgy gondo­lom, a 200 méter világcsúcsa még ezen a héten megdől. Steve Lewis a 400 méter elődöntőjében kerek fél. má­sodpercet javított saját egy­napos junior világcsúcsán. Eredménye — 44.11 mp — szintén minden idők ötödik legjobb teljesítménye, egy­ben a második legjobb ten­gerszinti futás. Július A nap 5.07 órakor kél, és 20.34 órakor nyugszik ; a hold 11.46 órakor kél, és 23.03 órakor nyugszik. Á várható időjárás Fokozatosan csökken a felhőzet és egyre többfelé süt ki . a nap. Futó zápor még előfor­dulhat. Az északnyugati szél eleinte erős, ké­sőbb élénk lesz. A legmagasabb nappali hő­mérséklet ma, szerdán 22 és 27 Celsius-fok kö­zött alakul. / Lottó Szerkesztőségi ügyelet este 8-ig Telefon : _ 11-644 ^ A Sportfogadási és Lottó- igazgatóság tájékoztatása szerint a Veszprémben meg­tartott Fortuna-lottósorso- lás nyerőszámai a követke­zők: 9, 23, 33, 45, 88 — Hetvenéves szakszerve­zeti tagságát ünnepelte teg­nap a kaposvári Galina Já­nos. A Somogy Megyei Nyomda egykori dolgozóját a Nyomda, a Sajtó, a Papír­ipar és a Könyvkiadás Dol­gozóinak Szakszervezete ne­vében Scheffer Pál szerve­zési és propagandaosztály­vezető köszöntötte. Bárdos Csaba, a megyei nyomda szakszervezeti titkára pedig oklevelet és ajándékcsoma­got nyújtott át a századfor­dulóin született ünnepeltelek. — Dudaiskolát szerveznek az idén is Somogybán. Ezút­tal augusztus elején, a tö- rökkoppányi KISZ-tábarban találkoznak a hagyományőr­zők. — 788 millió forint köl­csönnel segítette a megye mezőgazdasági termelőszö­vetkezeteit az elmúlt négy évben a Szövetkezetek Köl­csönös Támogatási Alapja. A gazdaságok a támogatás döntő hányadát az átmeneti pénzügyi nehézségek meg­szüntetéséért vették igénybe. — Színes folklórműsort ad ma este Siófokon a Dél-ba­latoni Kulturális Központ­ban a KISZ Központi Mű­vészegyüttese. A folklórestét a művelődési ház és az Ibusz közösen rendezi. Autósorszámok Trabant Lim. Hyc. (Bp.) 573 Trabant Combi Hyc. (Bp.) 79 Trabant Lim. Spec. (Bp.) 14 374 Trabant Lim. Spec. (Debr.) 11 534 Trabant Lim. Spec. (Győr) 11 569 Trabant Combi (Bp.) 4 629 Trabant Combi (Debr.) 3 407 Trabant Combi (Győr) Wartburg Standard (Bp.) 3 878 Wartburg Standard (Debr.) 2 526 Wartburg Standard (Győr) 2 368 Wartburg Spec. (Bp.) 5194 Wartburg Spec. (Debr.) 4 068 Wartburg Spec. (Győr) 3 605 Wartburg Spec. tt. (Bp.) 13 965 Wartburg Tourist (Bp.) 3 523 Wartburg Tourist (Debr.) 2 467 Wartburg Tourist (Győr) 1 326 Skoda 105 S (Bp.) 12 889 Skoda 105 S (Debr.) 9 632 Skoda 105 S (Győr) 9 605 Skoda 120 L (Bp.) ^ 28 414 Skoda 120 L (Debr.) 16 235 Skoda 120 L (Győr) 19 137 Lada 1200 (Bp.) 47 832 Lada 1200 (Debr.) 34 356 Lada 1200 (Győr) 16 860 Lada 1300 S (Bp.) 24 442 Lada 1300 S (Debr.) 17 787 Lada 1300 S (Győr) 10 023 Lada Szamara (Bp.) 1 709 Lada Szamara (Debr.) 1 001 Lada Szamara (Győr) 672 Lada 1500 (Bp.) is 196 Lada 1500/ (Debr.) 12 114 Lada 1500 (Győr) 5 470 Lada Combi (Bp.) 1 351 Lada Combi (Debr.) 421 Lada Combi (Győr) 829 Lada Niva (—) 841 Polski Fiat 126 P (Bp.) 2 650 Polski Fiat 126 P (Debr.) 2 201 Pbjski Fiat. 126 P (Győr) 2 698 DacTa^íJűiousin (Bp.) 16 728 Dacia Limousin (Debr.) 12 700 Dacia Limousin (Győr) 10 026 Dacia Combi (Bp.) 3 352 Dacia Combi (Debr.) 3 268 Dacia Combi (Győr) 2 420 Dacia TLX (Bp.) 6 990 Dacia TLX (Debr.) 4 278 Dacia TLX (Győr) 3 489 Zastava (Bp.) 20 261 170 év* született Lauka Gusztáv (1818—1902) író, költő és humorista. Böl­csészeti és jogi tanulmányait Pesten, illetve Máramarosszi- geten végezte; 1838-tól Erdő­dön, Vállajon, majd Mágo- cson volt gazdatiszt, uradal­mi Írnok. 1841-ben Pestre került, s' Kovacsóczy Mihály mellett a Közlemények se­gédszerkesztője, utána pedig a Magyar Tudományos Aka­démia írnoka lett. Ekkor már rendszeresen jelentek meg a lapokban írásai. Az ellenzéki politikát támogatta; 1847-ben a pozsonyi ország- gyűlési ellenzék, 1848-ban a Honvédelmi Bizottmány jegy­zője, 1849-ben pedig belügy­miniszteri titkár Debrecen­ben. 1848-ban megindította az első magyar élclapot, a Kon­zervatív politikát gúnyoló Charivarit. A világosi fegy­verletétel után egy ideig buj­dosott. 1850-ben Szaniszlón telepedett le, majd Szatmá- ron, később Nagyváradon élt. Az 1860-as évektől Pesten a Helytartótanács alkalmazott­jaként dolgozott; állása lehe­tővé tette, hogy az abszolu­tizmus idején támogassa az üldözött írókat. A múlt század közepének és második félének népszerű humoristája volt. Fordulatos meséi, könnyed, élcelődö stí­lusa nagy népszerűséget sze­reztek neki. — Elhunyt Szentkuthy Miklós Kossuth-díjas író, akinek műveit a hagyomá­nyos regényforma megújítási kísérleteiként tartja számon az irodalomtörténet. — Korszerűsítik a fűtést Marcaliban a Kovács József utcai óvodában, majd a gyermekintézmény teljes re­konstrukciójára is sor kerül. A városi tanács a horvátkúti óvoda tetőszerkezetének fel­újítását is tervezi. — Hamvasztásos urnasír került elő a pusztabarcsi ho­mokbánya területén. A ré­gészek a tervezett gyurgye- váci és barcsi vízlépcső kör­nyékén, az elárasztásra ítélt területen kutathattak, s ott került elő a késő bronzkori lelet. — Kitisztították 60 kilo­méternyi útszakaszon a csa­padékvíz-elvezető árkokat a Közúti Igazgatóság somogyi főmérnökségének • szakem­berei. Több helyen a törme­lék és az iszap teljesen be­temette az árkokat, ezekből csaknem húszezer köbméter szennyeződést távolítottak el. — Eladta a bérelt sátrat. Kauffmann Imre 26 éves pécsi lakos, alkalmi munkás különböző Balaton-parti he­lyekről bérelt sátrat. A köl­csönzési idő lejárta után nem vitte vissza, hanem ér­tékesítette őket. összesen 22 ezer forint kárt okozott. Az ügyben a rendőrség folytat­ja a vizsgálatot. — Eldobott cigarettától kapott lángra tegnap Kom- Iósdon a babócsai Határőr Termelőszövetkezet 155 hek­táros gabonatáblája. A tűz­oltók nagy erőkkel vonultak a helyszínre, de 35 hektár termését már nem tudták megmenteni. 650 ezer forint a kár. — Értesítjük a lakásépítőket, hogy szövetkezetünk megkezdi Kaposváron az Arany János ut­cai panel sorház és több hely­színen egyedi sorházak építőkö­zösségeinek tagszervezését, va­lamint a lőtér melletti garázs építését, jelentkezni a lakásszö­vetkezet irodájában lehet: Ka­posvár. Munkásőr sor 6. Mun­kanapokon 14—17 óra között. — A marcali Ladi János Gim­názium és Közgazdasági Szak­középiskola az 1988—89-es tanév­ben közgazdasági kiegészítő le­velező tagozatot indít (2 éves) érettségivel rendelkezők részére Beiratkozás: 1988. augusztus 30- án, 3l-én.

Next

/
Oldalképek
Tartalom