Somogyi Néplap, 1988. június (44. évfolyam, 130-155. szám)

1988-06-15 / 142. szám

1988. június 15., szerda Somogyi Néplap sportBI „TEREMTSENEK RENDET A FUTBALLBAN!” Kaposváron tartotta teg­nap a Magyar Labdarúgó Szövetség tájértekezletét, ahol Baranya, Somogy, Tol­na és Zala megye nagyköz­ségeinek, városainak taná­csain és átigazolással foglal­kozó szakemberek vettek részt. Meghívást kaptak rajtuk kívül a megyei ifjú­sági és sportosztályok képvi­selői és az NB I-es és NB Il-es labdarúgó-csapatok technikai vezetői. 'Góliás Róbert, az MLSZ átigazolási bizottságának el­nöke hangsúlyozta, hogy egyetlen sportágban sem olyan magas az átigazolások száma, mint a labdarúgás­ban. Itt csaptak össze a leg­elszántabb viták e probléma körül. Az átigazolások szá­ma 12 ezer évente, ezért szükség volt a régi átigazo­lási szabályzat hatályon kí­vül helyezésére, a hozzá tar­tozó útmutatóval együtt. Az új szabályzathoz azonban az új útmutató még nem jelent meg. Góliás Róbert elmond­ta, hogy addig is a régit kell figyelembe venni. A hiányosan kitöltött át­igazolási lapot a szakigazga­tási szervnek az új szabály­zat értelmében 15 nap után vissza kell küldenie a fel­adónak, aki ekkor új kére­lemmel élhet. Az NB I-ben 21 szerződ­tetett hivatásos játékos le­het tagja a keretnek, míg a másodosztályban ez a szám 12. Itt még 12 amatőr is sze­repelhet. Fölvetődött a kér­dés: ha az NB I-ből kiesett Rákóczi FC-ben tö.bb mint 12 olyan profi van, akinek nem járt le a szerződése, szere­pelhet-e az NB II-ben? A válasz igen volt. Továbbra is maradhat ennél több hi­vatásos státuszban, de ha lejár a szerződése helyére mást profiként nem igazol­hatnak. Ami a legtöbb szurkolót ilyenkor érdekli: hogyan le­het hozzájárulás nélkül lab­darúgót leigazolni? Az NB I-es klubok július 8-ig, az NB II-esek július 13-tól augusztus 12-ig, a többiek ezután „rabolhatnak”. A megkötés, hogy ez csak ala­csonyabb osztályban szerep­lő csapattól történhet, és egy egyesületből csak kél felnőtt, két ifjúsági és két serdülő labdarúgót vihetnek el. Az új szabályzatban szere­pel, hogy a szerződéses fut­ballista bármikor és akár hányszor átigazolható, de ha a következő bajnokság­ban ez április 28. után tör­ténik, akkor ebben már az a játékos nem szerepeltethe­tő. A kölcsönadás föltételeiről annyit mondott el Góliás Róbert, hogy ez három hó­napnál röyidebb és három évnél hosszabb nem lehet. Szó esett a hazánkban ta­nuló külföldi diákok, az ide­iglenesen itt állomásozó szovjet katonák és a Romá­niából áttelepült fiatalok igazolásáról is. Ezzel kapcso­latban az MLSZ átigazolási bizottságának elnöke el­mondta, hogy a szövetség betartja a FIFA erre vonat­kozó előírásait, mi ^szerint szükséges az illető ország en­gedélye. — Teremtsenek rendet a futballban — így Góliás Ró­bert —, nemcsak a felsőbb osztályokban, hanem a kör­zeti csapatoknál is. Ez a célja az ÁISH-nak, amikor az összes magyar labdarúgót számítógéppel kívánja nyil­vántartani. Aki több mint 18 hónapig nem versenyez, azt törlik a nyilvántartásból. Az NB Ill-ban, és az al­sóbb osztályokban nincs át­igazolási díj, de a másod- osztálytól fölfelé már a megállapodás határozza meg azt. Itt elég, ha az egyik fél a másodosztályú klub képvi­selője. Vita esetén az MLSZ 300 ezer forintnál többet nem engedélyez az NB I-es, 200 ezernél többet az NB Il­es együttesek esetében. Ne­velési költségtérítést csak ifjúsági játékos átigazolása esetén kell fizetni. B. A. Az MLSZ elnökségének ülése A magyar labdarúgás jö­vőjére nézve fontos kérdé­seket, a szövetség intézkedé­si tervét, az MLSZ átszerve­zésére vonatkozó elképzelé­seket és a- válogatottak fel­készülésének tapasztalatait vitatta meg kedden Veszp­rémben tartott ülésén az MLSZ elnöksége. Török Péter főtitkár elő­terjesztésére az elnökség megvitatta és elfogadta a szövetség intézkedési ter­vét, elhatározta, rövidesen országos munkaértekezletet hívnak össze. Döntöttek ar­ról, hogy felülvizsgálják a hivatali apparátus pénzügyi, munkaügyi helyzetét, továb­bá pontos bér- és létszámki­mutatást készítenek. Fontos­nak tartja az elnökség a közvélemény őszinte tájékoz­tatását, a sajtóval való jobb együttműködését. Szó volt a labdarúgók állóképességé­nek új felmérő rendszeréről, és az utánpótlás szakmai munkájának javításáról. El­határozta a testület, hogy létrehozza a sporttudományi kollégiumot a világbajnoki selejtező mérkőzésekre való felkészülés tudományos se­gítésére, a szakmai vezetés erősítésére. Az elnökség — amely a beteg Somogyi Jenő elnök távollétében Tisza László ve­zetésével ülésezett — terve­zetet fogadott el további vi­taanyagként az MLSZ át­szervezéséről. A munkánál figyelembe veszik a közeljö­vőben megjelenő új jog­szabályokat is. Fontosnak ítélte az elnökség, hogy mielőbb kezdjék meg a szövetség új alapszabály­tervezetének megalkotását. Az ülésen ezután Bálint László technikai igazgató ér­tékelte a válogatott csapatok első félévi teljesítményét. Mai sportműsor Labdarúgás Nemzetközi mérkőzés: Fo­nyód—Alstadt (NSZK), Fo­nyód 18 ó. Tiíos a rajt A Magyar Autó- és Mo­torsport Szövetség a hétvé­gén Somogybabodon lebo­nyolításra kerülő „nemzet­közi enduro motocross fesz­tivál” elnevezésű viadalt a magyar versenyzők és tiszt­ségviselők részére tiltott ese­ménynek minősítette. Tette ezt azért, mert az előkészí­tés nem a nemzetközi szabá­lyok szerint történt, így az azon való részvétel a ver­senyző jog felfüggesztését vonja maga után. Labdarúgó Európa Bajnokság NSZK—Dánia 2:0 (1:0) Gelsenkirchen, 70 000 né­ző. V.: Robert Valentine (skót). Gólszerzők: Klinsmann (10. p.), Thon (86. p.). NSZK: Immel — Herget — Kohler, Buchwald — Rolff, Littbarski, Matthäus, Thon, Brehme — Klinsmann, Völler. Dánia: Schmeichel — L. Olsen — Sivebaek, I. Niel­sen — M. Olsen, Lerby, Heintze, Laudrup, Vilfort — Povlsen, Elkjaer-Larsen. Nem hozott túl színvona­las mérkőzést a nyugatné­met és a dán válogatott ösz- szecsapása. A legjobb játé­kot az első félidő közepén láthatták a nézők, közvetle­nül a nyugatnémetek veze­tő gólja után, aztán már csak az igyekezet volt elis­merésre méltó. Az NSZK közepes teljesítménnyel is megszerezte a győzelmet, er­re annál is inkább rászol­gált, mert a dán csapat gyenge formában játszott, s Immel kapujára nem sok veszélyt jelentett. A Spanyolország—Olaszor­szág mérkőzés lapzártakor még tartott. Ma a II. csoport 2. fordu­lójában lépnek pályára a csapatok. A párosítás érde­kessége, hogy az első fordu­ló két győztese (Írország, Szovjetunió), illetve a két vesztes (Hollandia, Anglia) néz egymással farkasszemet. Az előbbin akármelyik győztes újabb két ponttal gazdagodik, az már arra gondolhat, hogy a legjobb négy közé lép. A holland— angol találkozón vereséget szenvedő viszont már kezd­heti a csomagolást, lezárul az útja az elődöntő felé. Öt érsekújvári győzelem a Somogy Kupán TOTÓ Az élt ffppjeim Ezen a héten Zsidákovics József né, az I OTP Somogy Megyei Igaz­gatóságának pénztárosa tip- pel a hétvégi mérkőzésekre. Mint a foglal­kozása is jelzi, végigkísérik mindennapjait a számolá­sok. Számítani pedig sokkal könnyebb a totóban, ha fél­időben is lehet tippelni. Ilyen heteken voltak 12 ta­lálatai hölgytippelőnknek. Most így látja az esélyeket: Arezzo—Brescia végered­mény x Arezzo—Brescia I. félidő 1 Padova—Bari végeredmény x Padova—Bari I. félidő x Triestina—Cremonese vég­eredmény 1 Triestina—Cremonese I. félidő 1 Sambenedettese—Udinese végeredmény x, 2 Sambenedettese—Udinese I. félidő x Atalanta—Messina vég­eredmény 1 Barletta—Bologna vég­eredmény 1, x Lazio—Taranto végered­mény 1 Lecce—Parma végered­mény x Modena—Genoa végered­mény x Pótmérkőzések: x, 1, 1. Egy nappal később a ter­vezettnél, tegnap délután be­fejeződtek a küzdelmek a teniszezők Somogy Kupa el­nevezésű, országos ifjúsági, serdülő, újonc és gyermek- versenyén. A lehetséges nyolcból Kas­sák Lajos szülővárosának fiataljai öt győzelmet sze­reztek. A legeredményesebb somogyi versenyzőnek a kaposvári Harmath Agnes bizonyult, ö két második helyet ért el. A megyeszék­hely teniszezőin kívül jól szerepeltek a bogláriak- és a siófokiak is. A helyezettek: Ifjúságiak: 1. Poloma (Érsekújvár), 2. Herz (Érsekújvár), 3. Tóth (Kaposvár) és Szabó (Veszp­rém). Serdülők: 1. Herz, 2. Poloma, 3. Nagy (Pécs) és Szabó (Veszprém). Űjoncok: 1. Nagy, 2. Füle (Nagykani­zsa), 3. Pandurics (Kapos­vár) és Petrovics (Pécs). Gyermekek: 1. Pásztor (U. Dózsa), 2. Őrt (Vasas), 3. Suhák (Ikarus) és Zsom (Bp. Spartacus). Leányok: Ifjúságiak: 1. Vaharikova (Érsekújvár), 2. Harmath (Kaposvár), 3. Ko­párt K. és Koyâri P. (Sió­fok). Serdülő: 1. Vahariko­va, 2. őri (Ikarus), 3. Sanó- dy (Bp. Spartacus) és Gyür­ke (MTK VM). Újoncok: 1. Nagy (Ikarus), 2. Harmath, 3. Ferenczi (Bp. Spartacus) és Csiszár (O. Dózsa). Gyer­mekek: 1. Nagy óva (Érsek­újvár), 2. Somorjai (MTK VM), 3. Kuti-Kis (Boglárlel- le) és Ács (Bp. Spartacus). HÍREK Június [75 Szerda Jolán A nap 4.46 órakor kél, és 20.43 órakor nyugszik, a hold 5.01 órakor kél, és 22.19 órakor nyugszik. Á várható időjárás Az ország keleti felén többször lesz erősen felhős az ég. A Dunántúlon időnként megnö­vekszik a felhőzet. Inkább csak az ország ke­leti felén valószínű többnyire kisebb eső. Nap­közben megélénkül az északnyugati szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet ma, szer­dán 20—25 Celsius-fok körül alakul. Örkény István- emiéktábia-avatás Emléktáblát avattak ked­den Budapesten Örkény Ist­ván Kossuth-díjas író egy­kori lakóházán. Az ünnep­ségen Cseres Tibor, a Ma­gyar írók Szövetségének el­nöke méltatta a kiemelkedő alkotó munkásságát, s fel­idézte életének fontosabb ál­lomásait. Ezután — többek között — az Írószövetség, a Művelődési Minisztérium, valamint a Szépirodalmi Könyvkiadó és a Magyar Népköztársaság Művészeti Alapja Irodalmi Szakosztá­lyának képviselői koszorúz- ták meg a márványtáblát. Elhozták a tisztelet virágait az író családtagjai, volt pá­lyatársai és barátai is. — Kiváló Munkáért ki­tüntetésben részesítette az építők napja alkalmából az építési és városfejlesztési mi­niszter Somogyvári Rudolf szobafestő-mázolót, a Siófoki Építőipari Kisszövetkezet, Magori Géza asztalos rész­legvezetőt, a Somogyvári Építőipari Kisszövetkezet és Hilt János asztalos egység- vezetőt, a Kaposvári Építő­ipari Kisszövetkezet dolgo­zóját. — Országos úttörő- és néptáncfesztiválra készül a Somogyi Aprók néptánc- együttese. Egerben június 16-a és 19-e között képvise­lik megyénket a kicsinyek. — Véradónapot tartottak tegnap Szőlősgyörökön. A hetven önkéntes véradó ösz- szesen 27 liter vért adott. Autósorszámok Trabant Lim. Hyc. (Bp.) 451 Trabant Combi Hyc. (Bp.) 69 Trabant Lim. Spec. (Bp.) 13 503 Trabant Lim. (Debr.) 11 305 Trabant Lim. (Győr) 11113 Trabant Combi (Bp.) 4 257 Trabant Combi (Debr.) 3 325 Trabant Combi (Győr) 2 671 Wartburg Stand. (Bp.) 3 768 Wartburg Stand. (Debr.) 2 232 Wartburg Stand. (Győr) 2 176 Wartburg Spec. (Bp.) 4 903 Wartburg Spec. (Debr.) 3 866 Wartburg Spec. (Győr) 3 510 Wartburg Spec. tt. (Bp.) 12 750 Wartburg Tourt (Bp.) 3 448 Wartburg Tour. (Deebr.) 2 453 Wartburg Tour. (Győr) 1194 Skoda 105 S (Bp.) 12 476 Skoda 105 S (Debr.) 9 239 Skoda 105 S (Győr) 9 269 Skoda 120 L (Bp.) 28 112 Skoda 120 L (Debr.) 15 905 Skoda 120 L (Győr) 18 910 Lada 1200 (Bp.) 47 721 Lada 1200 (Debr.) 34 356 Lada 1200 (Győr) 16 860 Lada 1300 S (Bp.) 24 420 Lada 1300 S (Debr.) 17 706 Lada 1300 S (Győr) 10 023 Lada Szamara (Bp.) 1 709 Lada Szamara (Debr.) 1 001 Lada Szamara (Győr) 672 Lada 1500 (Bp.) 16 196 Lada 1500 (Debr.) 12 105 Lada 1500 (Győr) 5 470 Lada Combi (Bp.) 1143 Lada Combi (Debr.) 269 Lada Combi (Győr) 829 Lada Niva (—) 755 Polski Fiat 126 P (Bp.) 2 524 Polski Fiat 126 P (Debr.) V 1 986 Polski Fiat 126 P (Győr) 2 634 Dacia Lim. (Bp.) 16 416 Dacia Lim. (Debr.) 12 428 Dacia Lim. (Győr) 9 884 Dacia Combi (Bp.) 3 320 Dacia Combi (Debr.) 3 257 Dacia Combi (Győr) 2 389 Dacia TLX (Bp.) 6 237 Dacia TLX (Debr.) -4 166 Dacia TLX (Győr) 3 335 Zastava (Bp.) 20 261 Szerkesztőségé ügyeiét este 8-ég Telefon : _ 11-510 S 225 éve született Berzeviczy Gergely (1763— 1822), haladó szellemű felvi­déki birtokos, közgazdasági író. Késmárkon tanult, s mi­után ügyvédi oklevelet szer­zett, a götingeni egyetemen folytatta tanulmányait, majd beutazta Németorszá­got, Franciaországot, Belgi­umot, Angliát, visszatérve a Helytartótanácsnál lett fo­galmazó gyakornok. Ekkor erősödött meg érdeklődése a gazdasági kérdések iránt. Kapcsolatban volt a nemesi mozgalommal, majd a ma­gyar jakobinusokkal is, ám szerencséjére, erre nem de­rült fény. 1795-ben visszavo­nult felvidéki birtokára, s közgazdasági tanulmányok­kal foglalkozott. 1797-ben Lő­csén jelent meg első jelen­tős munkája De commercio et industria Hungáriáé (Ma­gyarország kereskedelmé­ről és iparáról) címmel. Ez volt az első olyan hazai közgazdasági munka, amely a gazdasági kérdéseket Adam Smith hatása alatt tárgyal­ta. Magyarországon az elsők közt ismere fel a feudális viszonyok haladást gátló vol­tát, s figyelmeztette a ne­meseket a jobbágyoknak az árutermelés fokozódása mi­att egyre nyomorúságosabbá váló helyzetére. Fő művét, az 1818-ban frott, kéziratban maradt Oeconomia Publico Politica-t — más műveivel együtt — Gaál Jenő jelentette meg először magyar nyelven, 1902- ben. — Felújítják a barcsi Dráva Múzeumot. Tegnap láttak hozzá a műszaki re­konstrukcióhoz, a villanysze­relési munkákkal két hét múlva végeznek. A munká­latok után, nyáron a barcsi Vörös Csillag Tsz állandó kiállítását új dokumentu­mokkal, fényképekkel egé­szítik ki. — Üvegipari kemencék építésére használható az az anyag, amelyet nemrégiben fejlesztettek ki a Magyar- óvári Timföld- és Műkor- rundgyárban. A Zirkosit—S nevű olvasztva öntött tűzál­ló vegyület korrózió- és ko­pásálló, emiatt külföldön is nagy az érdeklődés iránta. — A kaposvári nyár idei programjának keretében ma este a Csak a nőkön nem fog az idő című darabot mutat­ják be. Az este 9 órakor a városi művelődési központ­ban kezdődő műsor rendező­je és főszereplője Haumann Péter. Figyelmetlen gyalogos Körültekintés nélkül lépett az úttestre hétfőn kora este Kaposváron a Honvéd utcai kijelölt gyalogátkelőhelyen Gelencsér Istvánná 84 éves kaposvári nyugdíjas, és egy féktávolságon belül érkező személygépkocsi elütötte. Az idős asszonyt életveszélyes sérüléssel vitték kórházba. A gyalogjárdára hajtott és az út szélén álló személygépko­csinak ütközött, majd felbo­rult saját, rendszám nélküli motorkerékpárjával hétfőn délután Hedrehelyen Kállai János helyi lakos. Utasa, Kállai Mária hedrehelyi nyugdíjas súlyosan, míg a motorvezető könnyebben megsérült. — Gyermekszandálból 19-estől 30-as számig, 40 Ft engedményt adok. Több fazonban és szín­ben új felnőtt cipők, szandálok kb. 50—60"„-os árban. Hátizsák 80—160—180—280 Ft-ért. Nyitva tartásom : pénteken, szombaton 7—17 óráig, vasárnap 7—12 órá­ig. Baracskai Tibor 8154 Polgár­ai, Batthyány u. 44. Telefon: 64. (72668) — Az Áramszolgáltató válla­lat értesíti Kaposvár lakossá­gát és közületeit, hogy június 15-én 7.30-tól 15.30 óráig Tö­röcske egész területén áram­szünet lesz. (102542,/a)

Next

/
Oldalképek
Tartalom