Somogyi Néplap, 1988. június (44. évfolyam, 130-155. szám)

1988-06-01 / 130. szám

AZ MSZMP SOMOGY MEGYEI BIZOTTSÁGÁNAK LÁPJA XLIV. évfolyam, 130. szám Ára: 1,80 Ft 1988. június 1., szerda len* és fent A reform esélyeiről nyi­latkozott a politikai bizottság tagja, az érdemi változások­ról beszélt a Központi Bi­zottság titkára, a demokrá­cia útjáról, s a politológus arról, hogy az 1968-as re­form lefékezése még egyszer ne ismétlődhessen meg. Nem lehet nem beszélni a politikáról, a magyar jövő­ről. Világért sem kampányt érzek e felfokozott hangulat mögött, hanem régóta érle­lődő tettvágyat; s a válto­zás, a változtatás elemi szük­ségszerűségét. Most pedig itt van! Az országos pártérte­kezlet állásfoglalása, a szeme lyi változások is bizonyítot­ták. Ezt az utat kell járni, energiával, tartalommal megtölteni, folytatni. Folytatni kell fent és lent. kellő bátorsággal. Magával - ragadó volt ugyanis, hogy egyszeriben szinte megfor­dult a kocka. Olyan szóki­mondással, a dolgok nevén nevezésével találkozunk az országos vezetők megnyilat­kozásaiban, amilyennel eddig lent is csak burkoltan, nem mindig a helyén, tehát a bu­szon, az üzletekben, a fut ballpályán vagy a presszó­ban hallhattunk. Néhány napja egy közép­vezetővel beszélgettem. Bi­zonytalansága elképesztett. — A továbblépéshez arra is szükség lenne — mondta —, hogy minden munkahelyen, intézménynél és gyárban gyorsan lejátszódjék egy ilyen „tisztázó pártértekez­let”. Igazgatónkat azóta se látjuk megfordulni a szalag­nál; az eredményekről, a veszteségekről is csak ünnepi alkalmakkor értesülünk majd, és beutalóval is csak az megy üdülni, aki köze­lebb van a tűzhöz. Beszélt a munkahelyi gon­dokról, arról, hogy mi min­dent pazarolnak náluk, s ar­ról, hogy a nyugdíj előtt álló vezető már nem érde­kelt a változásban. — Buda­pest távol van — összegezte mondanivalóját —, vajon sa­ját munkahelyünkre mikor ér el a reform? Nem tudja még, és hiába is próbáltam ebben megerő­síteni: már ott van. A vál­tozás elől nincs fölmentés. Sem fent, sem lent. Olyan korszakba léptünk, amikor egyetlen elismerése és minő­sége lehet az embernek: a munka. Ez minősít, és nem a „hollét”, a kétes értékű meg­nyilatkozások. Újra zöld utat kapott az ember. Reményt, erőt, tá­maszt korlátái széttöréséhez, cselekvési teret energiája hasznosításához. Bizonyossá­got arra, hogy az alkotó munka öröme, szabadsága a reform legfőbb tápláléka. Ez vihet előbbre a gazdaságban is, ahol a vállalatok ered­ményessége sokkal inkább függ már ma is a piac íté­letétől, mint az államappa­rátus döntéseitől; ahol a kö­vetelmények is gyakran el­torzultak a szabályzók bo­nyolultsága, manipuláltsága miatt, s a hiánygazdaság, a gyenge nemzetközi verseny- képesség állandósult nagy­részt a hibás tervezés, a köz­ponti irányítás tévedései mi­att. Lent és fent új energiák hatnak, csökkentik a távol­ságot. Napjainkban már ugyanabból az erőből kell táplálkoznia mindenkinek, •lövőnkről van szó, boldogu­lásunkról. Békés József Gorbacsov és Roagan harmadik találkozója Szovjet—amerikai dokumentumokat írtak alá Séta a Kremlben és a Vörös téren — Látogatás az írószövetségbe és a Lomonoszov Egyetemre Mihail Gorbacsov, az SZKP KB főtitkára és a csúcstalálkozón Moszkvában Ronald Reagan amerikai elnök a főváros lakóival beszélge tett a Vörös téren tartózkodó A moszkvai Kremlben, az SZKP KB főtitkárának a szovjet kormány épületében lévő dolgozószobájában kez­dődött meg kedden délelőtt, moszkvai idő szerint 10 óra­kor Mihail Gorbacsov és Ronald Reagan harmadik ta­lálkozója. Szovjet—amerikai doku­mentumokat írt alá kedden délelőtt Eduard Sevardnadze szovjet és _ George Shultz amerikai külügyminiszter. Mihail Gorbacsov és Ronald Reagan ugyancsak megjelent az ünnepélyes eseményen a Kreml nagy palotájának Vö­rös szalonjában. Jelen vol­tak más hivatalos személyi­ségek is, többek között And­rej Gromiko, a Legfelsőbb Tanács Elnökségének elnöke. Sevardnadze és Shultz el­sőként aláírta azt a jegyző­könyvet, amely rögzíti a megállapodást, hogy közös kísérlettel próbálják ki, va­lóban pontosan ellenőrizhe­tő-e az 1974-es, a föld alatti nukleáris kísérleteket korlá­tozó szerződés tiszteletben tartása. A két külügyminisz­ter kézjegyével látta el azt a szovjet—amerikai megálla­podást is, amely az inter­kontinentális ballisztikus rakéták és a tengeralattjá­rókról indítható ballisztikus rakéták indítására vonatkozó előzetes értesítést írja elő. Ezután Vaszilij Zaharov, a Szovjetunió kulturális mi­nisztere és Charles Wick, az amerikai kormány tájékozta­tási hivatalának igazgatója foglalta el a két külügymi­niszter helyét, s kétoldalú megállapodást írt alá u kul­turális együttműködés és csere 1989—1991-es évekre vonatkozó programjáról. A szovjet—amerikai gaz­dasági együttműködés fej­lesztését sürgette Mihail Gorbacsov, az SZKP KB fő­titkára újságírók kérdéseire válaszolva kedden Moszkvá­ban, azt követően, hogy a Kreml Vörös-termében több dokumentumot írtak alá a két ország képviselői. Mihail Gorbacsov elmond­ta: az amerikai elnökkel kedd délelőtt beható eszme­cserét folytattak a kétoldalú kereskedelmi-gazdasági kap­csolatok állásáról. A szovjet pártfőtitkár kifejtette: már régen bebizonyosodott, hogy a Szovjetunió és az Egyesült Államok gazdasági téren független egymástól. Ennek ellenére a két országnak a szovjet és az amerikai nép, valamint az egész világ ér­dekeinek megfelelően együtt kell működnie. A fejlett gaz­dasági kapcsolatok, követke­zésképpen a nagyobb mér­vű gazdasági függőség mint­egy előrevetíti a politikai kapcsolatok alakulását is — hangsúlyozta Gorbacsov. Az elnökkel folytatott ked­di megbeszélését nagyon tar­talmasnak minősítette a fő­titkár, hozzáfűzve: Reagan egyetértett azzal, hogy a gaz­dasági együttműködést javí­tani kell. (Az Egyesült Álla­mok a Szovjetunió tőkés ke­reskedelmi partnerei között a 7. helyen áll. A két ország árucsere-forgalma tavaly nem érte el az egymilliárd dollárt.) Gorbacsov végezetül elmondta, hogy szovjet ál­lampolgárok leveleit adta át Reagannak. Ezek az írások remélhetőleg érdekesek lesz­nek az elnök számára — je­lentette ki. A kedd délelőtti találkozó után Mihail Gorbacsov, az SZKP KB főtitkára és Ro- k nald Reagan amerikai elnök sétát tett a Kreml területén és a Vörös téren. A kimerítő tárgyalást követő kikapcso­lódást az amerikai elnök in­dítványozta, a szovjet főtit­kár pedig készségesen vál­lalta az alkalmi idegenveze­tő szerepét. A séta a Kreml csodálatos templomainál kezdődött, majd a Kreml nagyórája alatti kapun a két államfér­fi kisétált a Vörös térre, amelyet ebből az alkalom­ból nem zártak le. így az el­nöknek lehetősége nyílt ar­ra, hogy közelebbről is is­meretséget kössön a moszk­vaiakkal, akik melegen üd­vözölték őt. Az amerikai ál­lamfő és a Vörös téren tar­tózkodó emberek között kö­tetlen beszélgetés alakult ki, amelynek fő témája a béke megőrzésének fontossága volt. Reagan annyira belefeled­kezett a .moszkvaiakkal'foly­A KGST-tagországok kom­munista és munkáspártjai központi bizottságainak gaz­daságpolitikai kérdésekkel fpglalkozó titkárai — ko­rábbi megállapodás alapján — június 1-jén .és 2-án Bu­dapesten tartják soron kö­vetkező tanácskozásukat. Kedden hazánkba érkeztek az értekezleten részt vevő, kb-titkárok vezette küldött­ségek. A Bolgár KP delegá­cióját Grisa Filipov, a pb tagja, a kb titkára, Cseh­tatott eszmecserébe, hogy a szovjet—amerikai kétoldalú dokumentumok aláírása emiatt húsz perccel később kezdődött a tervezettnél. A szovjet értelmiség kép­viselőivel találkozott Ronald Reagan kedden Moszkvában. Az elnök a déli órákban érkezett meg a Szovjet író­szövetség székházához. A XVIII. század végén készült épületben Vlagyimir Karpov, a szövetség vezetőségének első titkára üdvözölte az amerikai elnököt. A Szovjet írószövetség mintegy 10 ezer irodalmárt tömörít, és 1934- ben Makszim Gorkij javas­latára alapították. Reagant üdvözölve Vlagyi­mir Karpov kijelentette: a szovjet írók, képzőművészek, színházi rendezők, színészek örömmel találkoznak 1 az amerikai elnökkel és szíve­sen elbeszélgetnek vele. A szovjet értelmiség nagy ér­deklődéssel követi a szovjet —amerikai csúcstalálkozó eseményeit, és olyan benyo­más alakult ki benne, hogy a két ország vezetői között nemcsak hivatalos, hanem kiváló emberi kapcsolatok is (Folytatás a 2. oldalon.) Szlovákia Kommunista Párt­jáét Jozef Lenárt, a kb el­nökségének tagja, a kb tit­kára, a Kubai KP-ét Lionel Soto Prieto, a kb titkára, a LEMP-et Marian Wozniak, a kb pb tagja, a kb titkára, a Mongol Népi Forradalmi Pártét' Demcsigin Molom- dzsamc, a pb tagja, a kb titkára, a Német Szocialista Egységpártét Günter Mittag, a pb tagja, a kb titkára, a Román KP-ét Ion Radu, a Lengyel miniszterelnök­helyettes Budapesten Marjai Józsefnek, a Mi­nisztertanács elnökhelyette­sének meghívására hétfőn hazánkba érkezett Zbigniew Szalajda, a Lengyel Népköz- társaság miniszterelnök-he­lyettese. A vendéget- elkísér­te Jerzy Bilip ipari miniszter és szakértők egy csoportja. Kedden a Parlamentben megkezdődtek a tárgyalások, melyeken Marjai József és Zbigniew Szalajda vezetésé­vel a két ország gazdasági — ezen belül elsősorban ipari — együttműködésének egyes, megoldást igénylő kérdései­vel foglalkoztak. A lengyel vendégek prog­ramjuk szerint a továbbiak­ban egyes intézmények és vállalatok működésével is­merkednek. Szabó István Bukarestbe utazott Szabó Istvánnak, az MSZMP Politikai Bizottsá­ga tagjának vezetésével ma­gyar küldöttség utazott Bu­karestbe a KGST-tagorszá­gok pártjai mezőgazdasági kérdésekkel foglalkozó köz­ponti bizottsági titkárainak soros találkozójára. Búcsúztatására a Ferihe­gyi repülőtéren megjelent Nicolae Veres, Románia bu­dapesti nagykövete. kb pvb póttagja, a kb titká­ra, a Szovjetunió Kommu­nista Pártját Nyikolaj Szlju- nykov, a kb pb tagja, a kb titkára, a Vietnami KP-ét Vu Oanh, a kb titkára veze­ti. Az MSZMP küldöttségé­nek Németh Miklós, a PB tagja, a KB titkára a veze­tője. A tanácskozás munká­jában részt vesznek a tag­országok állandó KGST-kép- viselői, valamint Vjacseszlav Szicsov, a KGST titkára. Takarmányszénát báláztak ■ 'Æ H mm Mintegy ötven hektár takarmanyszéna bálázásával végeztek tegnap a bőszen fai halarban. A Kaposvári Állami Tangazdaság földjén három erőgép dolgozott és két nap alatt gyűj­tötték össze á lekaszált szénát. A felvételünkön látható John Deere-tratkor még utoljára körbejárta a területet és összeszedte az elszóródott takarmányt Gazdaságpolitikai kb-titkárok tanácskozása

Next

/
Oldalképek
Tartalom