Somogyi Néplap, 1988. május (44. évfolyam, 103-129. szám)

1988-05-02 / 103. szám

Világ proletárjai, egyesüljetek ! ' ü WvV' ■ Néplap XUV. évfolyam, 103. sióm AZ MSZMP SOMOGY MEGYEI BIZOTTSÁGÁNAK LAPJA Ára: 1,80 Ft 1988. május 2., hétfő SZÍNPOMPÁS MÁJUSI SEREGSZEMLE % Verőfényes tavaszi reggel köszöntötte a május elsejei felvonulásra igyekvő kapos­váriakat. Közülük csak ke­vesen tudták, hogy az el­múlt napokban több százan dolgoztak azért, hogy az ut­cák képe, s maga a felvonu­lás méltó legyen az ünnep­hez és a hagyományokhoz. A Kossuth téren felállított tribünt díszítő 15 tagú cso­port vezetője Neichel Lajos, a Somog.vker dekoratőre volt. — Hetek óta dolgoztunk az előkészítésen, festettük a transzparenseket, s végül pénteken hat óra alatt dí­szítettük fel a tribünt. Több mint tíz éve veszek részt ebben a munkában, s azóta többször gondoltam arra, hogy más városok példáját követve ésszerű és olcsóbb volna egy kész elemekből több évben is felállítható tribünt készíteni ... Az utcákon és a tribünön olvasható transzparensek szövege a külsőségeken túl­mutató tartalommal bírt. „Megújuló nemzeti egység­gel a haladásért!-’ E szavak üzenete mindannyiunknak szólt. — Az idei ünnepnek több újszerű vonása is van — mondta Csapó Sándor, a vá­rosi pártbizottság titkára, a felvonulás fő rendezője. — Ilyen, hogy a dísztribünön kevesebb protokollvendég foglal helyet, viszont jóval több a munkában kiemelke­dő dolgozó. Az idén a han­gosbemondó sem csupán méltat, hanem mozgósít, és ahol ez indokolt, biztat is a jobb munkára. Ezek a megújulási folyamatot tűk­A munkásszolidaritás ünnepe a fővárosban A 44. szabad május else­jén a főváros mintegy 150 ezer lakosa köszöntötte a nemzetközi munkásszolida­ritás kiemelkedő ünnepét. Piros nyakkendős pajtások százai futottak át a Dózsa György úton, hogy virággal köszöntsék a tribünökön he­lyet foglaló közéleti szemé­lyiségeket. Az úttörők egy csapata a központi tribünön^ nyújtotta át a vörös szegfű­ket. A díszemelvényen ott volt Kádár János, a Magyar Szocialista Munkáspárt fő­titkára, Németh Károly, a Magyar Népköztársaság El­nöki Tanácsának elnöke, Grósz Károly, a Miniszter- tanács elnöke, Lázár György, a párt főtitkárhelyettese, Aczél György, Berecz János, Csehák Judit, Gáspár Sán­dor, Havasi Ferenc,1 Hámori Csaba, Óvári Miklós, Szabó István, a Politikai Bizottság tagjai : Gyenes András, a Központi Ellenőrző Bizottság elnöke: Fejti György, Lukács János, Németh Miklós és Pál Lénárd, a Központi Bizottság titkára. A köszöntőt követően pont- 'ban 10 órakor fanfárok hangjai jelezték az ünnepi műsor kezdetét. Másodper­cek alatt összerendeződött a nyitó élőkép: a menetet ve­zető gépkocsin öt — nemze­ti színű szalaggal övezett — vörös csillag jelképezte, hogy a világ dolgozóinak nemzetközi ünnepét köszönti hazánk. A bevezető képet követően a • munkásosztály nemzetközi összefogását másfél évszázada hirdető jelmondatot formáló sor ér­kezett a dísztribün elé: „Vi­lág proletárjai egyesülje­tek!”, ezután a munkásszo­lidaritás gondolatát jelképe­ző tömb vált láthatóvá, amelyben többszáz fiatal vit­te Földürtk államainak zász­lóit. Ezután a dolgozók menete következett. Hosszú évek ha­gyománya folytatódott azzal, hogy a sok ezernyi zászló­val, virágokkal, léggömbök­kel, transzparensekkel vo­nulók álén a városrészek ve­zetői haladtak. Az ünneplő menet a fővá­ros életének teljességét tük­rözte. Felvonultak a pedagó­gusok, az orvosok, a vasuta­sak, a tudományos kutatók, a katonák és a munkásőrök, a különböző szolgáltatások dolgozói, a kisiskolások és az egyetemisták, s ott voltak á menetben a művészek, a sajtó múnkatásai is. A májusünnep a fiatalok sportbemutatójával folytató­dott. Csaknem ezer,, kék tré­ningruhás, középiskolás leány mutatott be Csajkovszkij ze­néjére koreografált .szabad- gyakorlatot, majd a kezükben lévő — fehér, piros, sárga, zöld és fekete — papírvirá- gck segítségével a sportolók nemzetközi seregszemléjé­nek évére utalva, az olim- 'piai öt karikát alakították ki. Ezt követően középiskolás fiúk százai formálták meg a Grósz Károly miniszterelnök, Kádár János, az MSZMP fő­titkára, Németh Károly államfő, Lázár György, a párt fő­titkárhelyettese a budapesti seregszemlén záróképet: „élő" vörös csil­lagot, amely mögött az „Él­jen május elseje!” felirat rajzolódott ki. Végül fel­hangzott az Internacionálé. * * * Kádár János, az MSZMP főtitkára a Felvonulási téren találkozott azokkal a külföl­di szakszervezeti vezetőkkel, akik május elseje alkalmá­ból a magyar szakszerveze­tek meghívására tartózkod­nak hazánkban, s részt vet­tek a budapesti dolgozók ün­nepi seregszemléjén. A ta­lálkozón jelen volt Gáspár Sándor, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, a SZOT elnöke és Baranyai Tibor, a SZOT főtitkára. Kádár János az MSZMP Központi Bizottsága nevé­ben köszöntötte a vendége­ket. — Ezen a napon az a mondanivalónk a világ min­den országának — mondot­ta, hogy éljünk kiegyensú­lyozott, konstruktív viszony­ban egymással, hiszen — a társadalmi rendszerek kü­lönbözőségétől függetlenül — minden nép közös érde­ke, hogy béke legyen. 25 ezer kaposvári felvonulása — Kádár János nyilatkozata a tv-nek és a rádiónak Kádár János, az MSZMP főtitkára a budapesti dolgo­zók május elsejei felvonulásán nyilatkozott a televíziónak és a rádiónak. — Közel száz esztendeje a Föld csaknem minden or­szágában megünneplik május elsejét, a munkásosztály nemzetközi szolidaritásának nagy napját. E napot a* szo­cialista országokban az egész dolgozó nép ünnepli. A mostani budapesti felvonulás méltó azokhoz a hagyomá­nyokhoz, amelyek évtizedek óta jellemzik a főváros dol­gozóinak május elsejei ünnepségeit. Minden bizonnyal így köszöntik a munkásünnepet az egész országban. Ez alkalommal is köszöntöm a felvonuláson résztvevő­ket, fővárosunk lakosságát, a május elsejét ünneplő dol­gozó népünket. Ennek az ünnepnek nagyon sok mondani­valója van a világ számára; ezért is figyelik barátok és ellenfelek egyaránt, hQgyan ünnepelünk. Ez a mai de­monstráció is kifejezi azt az eszmei közösséget, amely ma Magyarországon van. Ennek a tartglma mindenek­előtt a szocializmus és a béke iránti elkötelezettség, a tenniakarás, valamint az, hogy népünk értékeli a ne­hezen megszerzett vívmányokat. S kifejezi — ami talán még ennél is fontosabb —: a bizalmat! Ismeretes, hogy országunk most a szocialista fejlődés számos nehéz kérdésével küzd. Ezek megoldása valóban nem könnyű. De itt is láthatja mindenki, hogy népünk e nehézségek tudatában is bizakodva ünnepel. A párt közelgő országos értekezletének egyik feladata, hogy meg­mutassa az előre vezető utat a szocializmus építésében. Sokan felvetik — itthon is, külföldön is — azt a kér­dést: mi a garanciája annak, hogy a mostani, egyáltalán nem könnyű feladatokat megoldjuk? Két garanciája min- denképpen van. Az egyik a megtett út, amely arról ta­núskodik, hogy munkásosztályunk, parasztságunk, dol­gozó népünk — pártunk vezetésével —. már énnél ne­hezebb feladatokat is megoldott. Ha egységben, közös akarattal hozzálátunk, akkor mostani tennivalóinkat is elvégezzük. A másik „garancia” itt vonul előttünk: de­monstrálva az összetartozást, az egységet és a szolida­ritást. Azt szeretném, ha mindazok az erők — a szocialista országok népei, a haladás és a béke támogtói szerte a világon —, akikkel szolidárisak vagyunk, tudatában len­nének annak, hogy ott vagyunk és a jövőben is ott le­szünk közöttük. S ezt azoknak az erőknek is tudomásul kell venniük, akik nem szeretik a mai rendszerünket. A magyar néphez való viszonyukat annak tudatában formálhatják, hogy ez a nép tovább halad a szocialista társadalom építésének, a béke védelmének és megőr­zésének útján.s Nekem, s mindannyiunknak, akik részesei vagyunk ennek az ünnepnek, nagy erőgyűjtést jelent a mai nap a további munkás hétköznapokhoz — mondotta befeje­zésül Kádár János. is a város általános iskolái nyitották. Második számú nyitóképnek is beillett a Tóth Lajos iskola zsirardi- kalapos majorettjeinek pa­rádés bevonulása. A vastaps bizonyította, ötletességben — s ez nagy szó — önmagukat is felülmúlták. Fúvószene­karuk valódi élmény volt. Fegyelmezettségével tűnt ki a II. Rákóczi Férenc Ál­talános Iskola sportosztá­lyainak felvonulása. A Szal­ma István és a Hámán Kató iskolák menettánca 'hangu­latot varázsolt. Imponáló volt a 25 éves Ipari Szakkö­zépiskola diákjainak mene­te: KISZ-szervezetünk a kö­zelmúltban kapta meg ki­emelkedő munkája elisme­réseként a KISZ KB Vörös Vándorzászlaját. A hango­sanbeszélő csak a legszá­mottevőbb eredményeket (Folytatás a 3. oldalon.) röző mozzanatok, s nem formai változások. Tíz órakor harsonák jelére kezdődött a felvonulás, me­lyet a Munkácsy Mihály Gimnázium leányainak nyi­tóképe vezetett be. Bemuta­tójuk különösen látványos eleme volt az élő olimpiai ötkarika. őket követően csaknem száz kaposvári nagyüzem, intézmény, sport- egyesület és művészeti cso­port, összesen^ mintegy 25 ezer ember vonult el a tri­bün előtt, melyen helyet fog­lalt Klenovics Imre, a me­gyei pártbizottság első tit­kára, dr. Gyenesei István, a megyei tanács elnöke, dr. Novák Ferenc, a Hazafias Népfront megyei titkára* dr. Exner Zoltán, az SZMT ve­zető titkára és Mihalics Ve­ronika, a megyei KISZ-bi- zottság első titkára Is. A menetet ez alkalommal

Next

/
Oldalképek
Tartalom