Somogyi Néplap, 1988. április (44. évfolyam, 78-102. szám)

1988-04-11 / 85. szám

1988. április 11., hétfő Somogyi Néplap 5 Szárszói koszorúk Színházi 9sték a stúdióban Versmondók „randevúja", képzőművészeti kiállítás MOST MIND EGYÜTT BOLDOGTALANOK Dunai Károly, Kiss Andrea és Nagy Mária jelenete a Bol­dogtalanok című Füst Milán drámában Délután öt órakor nyílt meg Szőke György szárszói pedagógus-képzőművész szín­vonalas tárlata a ’ tanácshá­za előcsarnokában illetve nagytermében. A 34 éves festő, grafikus a helybeli is­kolában tanít, ugyanakkor egyre több kiállításon látják szívesen elmélyültségre, sa­játos látásmódra valló tábla­képeit, rajzait. Először Sió­fokon mutatkozott be évek­kel ezelőtt, úgynevezett „biológiai korszakának” ter­mékeivel, amelyek a termé­szettudománnyal is rokon­szenvező fiatalember erős kwmbinatív képességre valló munkái voltak: most akkori erényeit megtartva, letisz­tult színvilággal a mester­ségbeli erőpróbákat is vál­laló (például a figurális mo­tívumok beépítésével a kom­pozícióba), olykor meghök­kentő szürrealizmussal ál­lott szőkébb pátriájú közön­sége elé. Ezt megelőzően részt vett a somogyi tavaszi tár­laton, több Veszprém me­gyei kiállításon. 1986-ban Kaposváron mutatkozott be önálló tárlaton, s tavaly az országos kisgrafikai bienná- lén is szerepeltek művei Tihanyban. Az ajkai grafi­kai műhelyhez kötődik, s ottani társaival együtt több országos és nemzetközi be­mutatkozásra is volt már le­hetősége. « Tegnap a község vendégei meglátogatták a József Atti­la Múzeumot, majd megko­szorúzták a költő szobrát. A rendezvénysorozatot folytat­ják. Sz. A. az felér egy nyereménnyel. A nyereményt pedig szom­baton kapták meg azon a versenyen, amelyen aratási szokásokat, rég elfeledett szüreti köszöntőket elevení­tettek föl a fiatalok. A Ka­posvári Városi KISZ Bizott­ság által meghirdetett falu- történeti vetélkedő döntőjén a négy legeredményesebb csapat mérte össze tudását. A háromtagú csapatoknak a sok komoly kérdés után felüdülést jelentett egy kis játék, amelyet a faluból hoztak és a résztvevőket kellett megtanítani rá. Ez a feladat jól sikerült minden­kinek, Nem volt ilyen egy­szerű, ahol apró, de jelleg­zetes részletekből kellett felismerni egy filmet a ver­senyzőknek. A fonói és a batéi .fiatalok néha tévedtek, a somogysárdiak és a zimá- nyiak viszont mindent hi­bátlanul tudtak. A zimányi csapat a sporttotóban és a mozgalmi kérdések megvá­laszolásában is jeleskedett. Néhány nap alatt két premiert is tartott a kapos­vári Csiky Gergely Színház a stúdióban. Buckmann Most mind együtt című színművét csupán egy sze­replővel kevesebbel játszot­ták, mint Füst Milán drá­máját, a Boldogtalanokat — mégis jelntős a különbség a tekintetben, hogy az utóobi darab szinte szétfeszítette a kisszínpad kereteit... Tizennégy színész játsz- sza a Most mind együtt történetét. Viktor, a kar­mester — akinek zenei te­vékenységéről csak annyit tud meg a néző, hogy je­lentős sikereket ért el nagy zenekarokban —, nem ját­szik hangszeren. Lázár Ka ti, a rendező azokat a szí­nészeket kérte föl a darab előadására, akiknek a kezé­ben képes megszólalni va­lamilyen hangszer. Tizen­hármán muzsikálnak. Miskolcon játszották már ezt a darabot, de ott a szí­nészek csak imitálták a mu­zsikálást, felvételről szólt a zene. A kaposvári előadás zenei anyagát Darvas Fe­renc állította össze, annak megfelelően, hogy a szerep­lők milyen hangszert vá­lasztottak ... Nem elhanyagolható mo­mentuma ez a kaposvári előadásnak. Ám végtére is a darab ar­ról szól, hogy egy kisvárosi amatőr zeneiegyüttest mi él­tet, s mi okozza széthullá­sát. Volt jobb korszaka is az együttesnek — idézgeti a zenekar legidősebbje, Fülöp, s nem véletlen, hogy ő lesz az új karmester egyik első áldozata. Bruckmann színművének sajátos kettősége: milyen áldozattal jár egy új minő­ség létrehozása a régi zene­karban, illetve elvárható-e egy amatőr együttestől, hogy föláldozza önmagát azért, hogy egy másik kategóriába lépjen át. Ez adja a konf­liktust. Válasz nincs. Az íróval együtt a rendező ezt a nézőre bízza. Öröm, él­mény volt a színészzenekart hallgatni. Azt hiszem, ebben kifejeződött mégis a rende­ző, Lázár Kati véleménye valamelyest, hiszen Dánjfy Sándor hegedült, Pálfi Ali­ce, aki a Zeneakadémián fo­gott legutoljára a kezébe hegedűt, szintén játszott a hangszeren, Tóth Béla meg­tanult a fúvós hangszeren játszani, Krum Adám úgy­szintén, a szaxofonon Kará­csony Tamás... Itt álljunk meg egy pillanatra: nem a zenéről szólt a darab, ha­nem a zenészekről. A Vil­most megformáló Karácsony nyújtotta a legérdekesebb karaktert, talán túlságosan is a középpontba került, de Tóth Béla alakítása, Dán- ffyé, Krum Ádámé valamint Kulka Jánosé is megragad­ta a nézőt. A zenei produk­ció Hevesi András munkáját dicséri. Füst Milán drámáját, a Boldogtalanokat, az iroda­lomtörténet nagy ígéretnek tartja. Füst, akiben megvolt a nagy lehetőség arra, hogy a magyar dráma ügyét előbbre vigye, nem teljesí­tette be igazán e küldeté­sét. Czeizel Gábor első rende­zéseként szombaton este láttuk'ezt a jelentős művet a kaposvári színház stúdió­jában. Elsősorban a darab­választást dicsérhetjük, ám mintha Füst Milán másképp képzelte volna el Hubert Vilmos nyomdász történetet. Czeizel csupán másként mondja el a tehetséges Hu­ber lelki megnyomorodását, mint ahogy az értékrend fölborulását az író kitűnő figurákon keresztül bemu­tatja. Hevesi Sándor meg­állapítása, úgy érzem, mérv­adóbb, mint a Boldogtala­nok kaposvári előadásának értelmezése: — Az igazi drámában minden mozzanat és mozdulat szimbolikus. A Füst MHán-műhöz leg- közelebbinek Víg Vilma, nyomdai munkáslány szere­pében Kiss Andreát talál­tam, meg a hentesmester ként kitűnő Hunyadkürii Györgyöt, Pogány Juditnak igazán nagyszerű alakítását. Nagy Mária is megközelí­tette a rá szabott figurát. Dunai Károly színpadi re­meklése azonban úgy tű ­nik, kissé távol esett Huoer figurájától, talán épp az említett rendezői értelmezés­ből eredően. Emlékezetes és egyben különös jellemként jelent meg az öreg paraszt­asszony szerepében Radies Gyula. A díszletekről is szólnunk kell, hiszen fon­tos szerepet töltött be Khell Zsolt játéktere és ugyan­csak dicséretesek Cselényi Nóra jelmezei. Horányi Barna H. É. Adóköteles első díj Önmagunkról és gondjainkról a Somogyi Tükörben levelezőfordulók során ír­tak elképzelt parlamenti be­szédet, feladatlapokat töltöt­tek ki egyebek között az egészégneveléssel kapcsola­tos kérdésekről, a negyven­éves újítómozgalomról. A szombati döntő legiz­galmasabb fordulója a szak- szervezeti mozgalomról szólt. A napjainkat foglalkoztató kérdésekre adott válaszok afféle beszélgetéssé váltak. Hiszen a zsűri elnöke, Svaj- da József nem tagadta, cél­juk az volt, hogy mindenki valós képet kapjon a moz­galom szándékairól, megis­merhesse annak problémáit. A szakszervezetekkel szem­ben elhangzott vádakat sem kezelték tabuiként. Sokak szerint a szakszervezetek nem eléggé határozottak, ke­vés üdülési beutalót biztosí­tanak, s azok sem mindig oda jutnak el, ahova kelle­ne. Élénken foglalkoztatja a közvéleményt, hogy ,mi lesz a tagdíjak sorsa. Szó volt arról is, hogy a szerkezet- váltás kapcsán a szakszer­vezeteknek gondolniuk kell az úgynevezett munkanél­küli alap létrehozására is. Gárdonyi Géza születésé­nek 125. évfordulójáról em­lékezünk meg az idén. Mert munkásságának somogyi kapcsolatai is vannak — Karádon tanítoskodott — természetesen Gárdonyi élet­művéről is szóltak a ver­senyzők. Napi politikai ese­ményekről beszéltek és mert olimpiára .készülődik a sport- világ, hallhattunk olimpi­konjainkról is. A Sefag csurgói gyárának dr. Do­hány Jenő szocialista bri­gádja tíz éva résztvevője a Somogyi Tükör vetélkedő­sorozatnak. 1983-ban ők vol­tak a legjobbak. Ezen a hét­végén Kiss Zoltánné bri­gádvezetővel az élén Fekete Mária, Kiss Béla és Németh Tamás újból bizonyított. A vetélkedők történetében elő­ször vehettek át egy példa nélküli első díjat: tizenkét­ezer forintos jutalmuk ugyanis adóköteles jövede­lemnek számít. Ám ez csep­pet sem szomorította el őket. A Videoton Future brigádja az idén második helyen vég­zett, míg a Tungsram Ka­posvári Elektronikai Gyárá­nak József Attila brigádja ezúttal csak harmadik lett. Korábban már kétszer vol­tak elsők. Jövőre ismét bi­zonyíthatnak, hiszen a ve­télkedősorozat folytatódik. Az ősszel ismét meghirdetik a somogyi brigádoknak, hogy ezzel is ösztönözzék őket az önképzésre, mindennapjaink figyelemmel kísérésére. N. J. „A pályaudvar hídja még remeg, de már a kényes őszi szél dorombol”, ez a két Jó­zsef Attiila-sor hangzott el először a „Költészet napja 88” címet viselő háromna­pos balatonszárszói rendez­vénysorozaton, mely szom­baton a nyárias tavaszi nap délelőttjén kezdődött a KISZ-esek József Attila-sza- valóversenyével. A Siófok és környéke fiatal versmondói közül ugyanis Tumpek Zol­tán, a Perczel Mór Gimnázi­um tanulója a Kirakják a fát című szívszorítóan szép költeménnyel állt a zsűri, il­letve a közönség elé, miután Czene Attila, a* siófoki vá­rosi KISZ bizottság munka­társa köszöntötte a rendez­vény résztvevőit, köztük Tóth Jánost, a Somogy me­gyei pártbizottság ideológiai titkárát. Tumpek Zoltánt még ha­tan követték a pódiumon egy-egy úgynevezett kötele­ző verssel az ünnepelttől és egy szabadon választott köl­teménnyel. A versenyzők kö­zött „rutinos” előadók, aranyérmes versmondók és tehetséges kezdők egyaránt szerepeltek. A bíráló bizott­ság örömmel állapította meg, hogy a szavalok olyan sze­rencsésen választották ki a verseket, hogy nagy köl­tőnk szinte valamennyi jel­legzetes alkotói korszakából elhangzott néhány költe­mény, ugyanakkor a József Attila által is kedvelt elő­dök (Arany János, Juhász Gyula) egy-egy ritkábban hallható művét is előadták. Az első díjat Sipos Tünde, a másodikat (megosztva) Pin­tér Zsuzsa és Tumpek Zol­tán, a Siófoki Perczel Mór Gimnázium tanulói kapták, a harmadik díjat Csányi Ké­nének, a Siófoki Kereske­delmi és Vendéglátó Szak- középiskola diákjának ítélte oda a zsűri. Biztató szava­kat kapott a bírálóktól Su- soczky Ilona és Volák Anikó — a Kaposker dolgozói — is. A Balatonszárszói Nagy­községi Tanács, a Somogy Megyei Művelődési Központ, a Siófoki Úttörőelnökség, a helybeli művelődési ház és iskola (mindkét intézmény József Attila nevét viseli) rendezvényét a Költészeti randevú című színes prog­rammal folytatta. A műve­lődési házba a megye aranyérmes szavalói kaptak meghívót, ahol Máté Lajos rendező, az Országos Köz- művelődési Központ munka­társa fogadta őket, sok ér­dekes ötlettel, tanulságos gyakorlattal, szakmai ta­náccsal. Itt állították össze az ünnepi műsort is, amelyet este a művelődési ház szín­padán mutattak be, a Ting Storis együttes közreműkö­désével. Városi Ibolya, a művelődési ház vezetője el­mondta, hogy ezt a költészet­napi rendezvényt (mármint az aranyérmes versmondók szárszói randevúját) szeret­nék országos hatásúvá fej­leszteni a jövőben, ha az el­avult művelődési házat is si­kerül majd korszerűsíteni. (Erre most már megvan a tanácsi szándék, sőt, a pénz egy része is. A terv szerint még az idén megkezdik az átépítést.) FIATALOK A FALUJUKRÓL Életre kelt a múlt Bajzik Gábor, a zimányi KISZ alapszervezeténdk tit­kára mondta: — Zimányban sok idős ember él, és szívesen mesél­nek a múltról. Ügy gondol­tuk, számukra sem érdemte­len, ha alaposan megismer­jük falunk történetét. Bene­veztünk a versenyre, ahol az első feladatként egy so­mogyi múzeumot kellett meglátogatni és onnan ké­peslapot küldeni a szerve­zőknek. Ezzel nem is volt gond, a második forduló azonban sok munkával járt: egy kérdéssort kellett meg­válaszolni, melyben a régi gyerekjátékoktól és daloktól a lakodalmi öltözködési és építkezési szokásokig sok­mindent össze kellett gyűj­teni. Kiosztottuk a kérdése­ket az alapszervezeti tagok között, s végigjártuk a fa­lut. Minden idős emberhez békopogtunk, s valamennyi­en szívesen meséltek ne­künk. Meglepődtünk, hogy a legtöbben milyen pontosan emlékeznek oly sok év eltel­tével is mindenre. Felkutat­tunk régi írásokat is, 1922- es és még korábbi feljegy­zéseket olvasgattunk, hogy mindent megtudjunk Zi- mányról. Végül olyan ha­talmas anyag jött össze, hogy nem volt időnk fel­dolgozni mindet. Reméltük, hogy ami kimaradt, itt, a szóbeli versenyen majd el­mondhatjuk. Egy kicsit iz­gultunk, s nagyon örülünk, hogy sikerült nyernünk. De talán nem is ez a legfon­tosabb. Olyan sok élménnyel, ismerettel gazdagodtunk a felkészülés során, hogy már Vetélkedő . nemzet va­gyunk. Néha azért tesszük, hogy bizonyos feladatokat kipipálhassunk a munkater­vekből. A Somogyi Tükör műveltségi vetélkedősorozat nem ilyen: erről elismerés­sel kell szólni. Fél évvel ez­előtt hatvanegy somogyi szo­cialista brigád nevezett be, hogy négy levelezőforduló után ott lehessen a területi versenyeken, ahol tizennégy közösség szerzett jogot a döntőn való szereplésre. Svajda József, az SZMT titkára megnyitó beszédében ismerős és új közösségeket egyaránt köszönthetett. Az elmúlt hónapokban a

Next

/
Oldalképek
Tartalom