Somogyi Néplap, 1987. május (43. évfolyam, 102-126. szám)

1987-05-18 / 115. szám

f Tisztelt Szerkesztőség! Május 12-én a 14.50-kor Kaposvárról induló, Gölle—Igái útvonalon közlekedő autóbuszra várakoztunk a hősök temploma előtti megállóban. A járat jött, de megállás nél­kül továbbhajtott, és mi négyen kénytelenek voltunk meg­várni a 16.30-as járatot. Másnap a szerencsésebb utasoktól megtudtuk, hogy az autóbusz csak' a hősök temploma előtti megállóban volt tele, mert az utána következő megállóban már felvette az utasokat, és ez nem kis felháborodást keltett bennünk. Nem értjük, ha egy autóbusz az egyik megállóban telí­tettségre hivatkozva nem áll meg, a következő megálló­ban hogyan tud utasokat fogadni? Talán a mi bérletünk nem érvényes erre a járatra? Vagy nem voltunk elég szimpatikusak, ezért nem vett fel bennünket a busz? Megengedhetetlennek tartjuk az ilyen megkülönböztetést. Szeretnénk megismerni a Volán illetékesének a véle­ményét az üggyel kapcsolatban. Tisztelettel: Németh András Horváth Ferenc Sárközi István Büssü Tisztelt Szerkesztőség! ' Vörös Klára, Kaposvár, Léva köz 6. I. Iph. II. emelet 2. sz. alatti lakos panaszára az alábbiakat válaszolom. A Kaposvári Városgazdálkodási Vállalat a zöldterületek kaszálását a tanács által megrendelt gyakorisággal végzi. Sokszor előfordul — főleg az esős időjárás miatt —, hogy a munkák torlódrtak. Ez történt május 1-je előtt, ezért hétvégi túlmunkát rendeltem el. A reggel hét órai fű­kaszálás egyébként nem ütközik a Kaposvári Városi Ta­nács V. B. 2/1974. sz. rendeletébe, amely este 22 órától reggel 6 óráig tiltja a zajos munkavégzést. Ennek ellené­re — belátva, hogy a panaszosnak is igaza van — utasí­tást adtam ki a szabadnapi munkavégzések rendjére. Eszerint dolgozóink szabadnapon csak reggel 8-tól 14 órá­ig, valamint 16-tól 20 óráig végezhetnek zajos munkát, így fűnyírást is. Tisztelettel: Dr. Vékony László a ’Kaposvári Városgazdálkodási Vállalat igazgatóhelyettes főmérnöke Somogyiak a díjazottak között Somogyi Néplap XLIII. évfolyam, 115. szám 1987. május 18., hétfő A megyei művelődési központ és a Zója nevelőotthon többszörösen kitüntetett Pacsirta bábegyüttese nemrég tért vissza bulgáriai vendégszerepléséről. Ott egy nemzetközi bábfesztiválon vettek részt, nagy sikerrel. Kihasználva a jó időt most a szabadban gyűjtenek különböző terményeket, például gubacsot — jövőben elkészítendő bábjaikhoz Szabó Gyuláné vezetésével. Kiránduló bábosok Hazánk mezőgazdasága TÖLTÉNYIÉK NYOMÁBAN —diákszemmel Szombaton délelőtt hir­dettek eredményt azon a pá­lyázaton, amelyet a Magyar Mezőgazdasági Múzeum hir­detett meg az általános is­kolás tanulók számára, s cí­me : Hazánk mezőgazdasága diákszemmel ’87. A városli­geti Vajdahunyadvárban so­mogyi kispajtások is voltak, hiszen a díjazottak között ők is helyet kaptak. lint Általános Iskola tanulói közül négynek — Gacs Fe­renc, Árkai .Gábor, Szabó Gábor, Frankenberger Nor­bert — a rajzait díjaztác. Farkas Béla rajztanár tanít­ványai a csoportos rajzdíjak kategóriájában is szerepeltek a díjazottak között. A díjátadással egyidőben a beérkezett és díjazott pálya- művekből kiállítás nyílt a Mezőgazdasági Múzeumban. Varga László, a Magyar Út­törők Szövetségének főtitká­ra nyitotta meg a kiállítást, s ezen a négy fonyódi pályázó mellett még további kilenc Farras Béla-tanítvány tizen­egy rajza kapott -helyet. Ka­posvárról a Berzsenyi általá­nos iskolából két, a Bartók­ból pedig egy tanuló büsz­kélkedhet azzal, hogy alko­tása ott szerepel az idei pá­lyázat kiállításán. Ki volt Töltényi Szaniszló és a fia, Jáncjs? — e kéirdés tisztázására jöttek össze szombatom délután a Kapos- gép balatonkiliti kultúrter­mében az érdeklődők, ahol dr. Franki József kandidátus, nyugalmazott kórházi főor­vos tartott előadást. Dr. Franki József kutató­munkájának eredménye, hogy a XIX. századi kiváló kollégát, orvost, irót, költőt, növénynemegítőt (és fiát, a szintén nagyszerű orvost) jobban megismerhettük. Töltényi Szaniszló 1795- ben Veszprémben született s a keszthelyi Georgikon el­végzése után a veszprémi káptalan gazdasági írnoka­ként tevékenykedett Kinti­ben. Ott kezdett el verseket — főként szonetteket — ír­ni, majd Pesten, segédszer- kesztösködött, színműveket írt, miközben orvosi tanul­mányokat folytatott. Kiváló eredményeket ért el a nö­EGY NYUGDÍJAS FELJEGYZÉSEI AKÁRMI A tavalyi pályázaton jól szereplő fonyódi Magyar Bá­Rendezvények gyermekeknek A Csokonai művelődési központ a közelgő gyermek­nap alkalmából programso­rozatot szervezett Csurgón. Ma a Mesélő színház előadá­sában A furfangos juhász című mesejátékot tekintheti meg a gyereksereg, vasárnap pedig Pirisi Edit és Kuna Károly színművész lép pódi­umra gyermekműsorral Csur- gónagymartonban, Csicsó- ban és Szentán. Május 27-én Az egészséges gyermekekért címmel a Vöröskereszt és a művelődési központ egész­ségügyi elődást rendez, erre a serdültebb fiatalokat vár­ják. Az elődás után hirdetik ki a gyermekraj zpályázat eredményét. Május 30-án, a gyermek­napom reggel indul a „Fut a Csurgó” verseny, 3—21 kilo­méteres távon. Ezt követik az általános iskolák, úttörőcsa­patok programjai. A rendez­vény védnökségére a helyi kisiparosokat kérte föl a művelődési központ. Szép magyar nyelvünk­ben mindenre akid ta­láló szó, kifejezés. A tá­jékozódóképességét már- már nem lelő, a normális tevékenységtől cselekede­teiben eltérő, csapongó élő­lényre mifelénk, a Dunán­túlon azt mondják: meg- neszült. E szóban benne van a sajnálat, a lenézés is, de kicsengése derűlátó. Az illető ugyanis még nem bolondult meg, élettanilag még látszólag rendben van, de külső cselekedeteiben már kóros elváltozások ta­pasztalhatók rajta. (A ló például minden ok nélkül kirúg, ideges, csökönyös lesz.) Az embernél a „meg- neszülés” jelei akkor kez­denek kiütközni, amikor meggyőződése ellenére cse­lekszik, tesz valamit. Ezek, a gondolatok egy (szerencsére) befejeződött magyar tévéfilmsorozat kapcsán jutottak eszembe. Jobb példát keresve sem találtam volna a fentiek illusztrálására. Rejtély előt­tem, hogy a film alkotói honnan szedték össze ezt a rengeteg ellenszenves un­dok figurát. További rej­tély, hogy a mindnyájunk által tisztelt, szeretett szí­nészek ezeket el is játszot­ták. Emlékszem ugyan Götz Anna egy régebbi nyilat­kozatára (a filmbeli főhős­nő, Brigitta alakítója), aki nyilvánosan elhatárolta magát filmbéli önmagától. Értem én: a színész né­ha meggyőződése ellenére is azt a szerepet játssza, amit kap. Ezért fizetik. S igazán mondom: nem a kitűnő színészre, Benkő Gyulára haragudtam meg, hanem arra az általa ala­kított — se ilyen, se olyan — főorvosra, aki hogy jó­pofa és „modern” legyen, imigyen szólt örömében: „Gyere, iszunk egy akár­mit!” Értik, ugye? Akármit. Mindent jobban meg tudtam volna neki bocsá­tani: szilvóriumot, gint, nagyfröccsöt, vodkát, netán egy öregkori félrelépést is, de ezt az akármit nem. Még neki sem. Kerner Tibor vénynemesítésben, de versei, színművei is figyelemremél­tóak voltak. 1825-ben szer­zett sebészi és szül ész i okle­velet. Rendszeresen publi­kált, számos orvosi könyvet írt — ezek Bécsben jelentek meg. Kiváló tudományos munkásságáért 1842-ben ne­mességet kapott. Az 1848-as bécsi forradalom után hala­dó szellemű cikkei miatt nyugdíjazták, s 1852-ben Gnáoban halt meg. öt fia közül János, aki szintén orvos lett, 1848—49- ben a magyar honvédsereg­ben harcolt. Később Kapos­váron lett orvos, majd a me­gyei kórház igazgatója. HÉTVÉGI BALESETEK Ittasan az árokba hajtott... Egy álló autóbusz mögül akart Fonóban átszaladni az úttesten pénteken Varga Já­nos 6 éves óvodás, amikor Hosszú József motorkerék­párral elütötte. A kisfiú könnyebben megsérült. Somogyudvarhelyen szom­baton Tóth László 25 éves asztalos személygépkocsijá­val ittasan az árokba hajtott, és felborult. Tóth, vaüamint utasa Radák Gyula somogy- udvarhelyi lakos súlyos sé­rülést szenvedett. Balatonbogláron a 20 éves Fekete Istvári boglárlellei la­kos a mezőgazdasági kombi­nát területén pótkocsis von­tatóval szabálytálanul tola­tott, és elütötte a kerékpár­ját toló Vida László Béla 38 éves boglárlellei lakost. Vi­da súlyosan megsérült. * Kaposmérőben Romolat- lan József 33 éves betanított munkásnak a figyelmetlen­ség lett a veszte: körültekin­tés nélkül lépett az úttestre, és egy személygépkocsi el­ütötte. Romolatlan József könnyebb sérüléssel megúsz­ta a balesetet. Vasárnap hajnalban Nagy­atádon Szabó László Károly 29 éves géplakatos túl gyor­san kanyarodott motorkerék­párjával és az útpadkára hajtott, majd az ott levő be­tonkorlátnak ütközött, és fel­borult. Súlyos belső sérülést szenvedett. Höl­gyeknek ajánljuk! bakfis juhnappa bőraljak több színben és fazonban, import és hazai női ' nyári ruhák, nyári aljak és blúzok nagy választékban. Várjuk minden kedves vásárlónkat k a Kaposvár, Május 1. utcai konfekcióbolltban! Tarka sorok Békesség Nagyon örülök, hogy kibékültél a feleséged­del, Ödön. — Miből gondolod, La­jos? — Tegnap láttam, amint szép egyetértésben aprították a fát a kert­ben. — Ugyan dehogy; a bútorokat osztottuk fel! Panelházban — Megint rágcsálást hallok! Egér van a la­kásban ! — Dehogy; a szomszé­dom retket eszik! Csapodór — Te megcsalsz, Gúsz- ti! — kiáljt sírva a fele- ség. — Ugyan dehogy, drá­gám! Hogyan jutott az eszedbe ilyesmi? — Egész éjszaka nem voltál itthon — és a ma reggeli lapokban egy ár­va szó sincs betörésről! Levél — A Los Angeles-i rá­dió egyik neves riportere nemrégiben levelet ka­pott egy háziasszonytól: „Az uram minden hét végén — írta az asszony — a maga közvetítésén alszik el. At kell mász­nom rajta, hogy kikap­csoljam a rádiót. Ügy érzem, az a méltányos, ha maga tudja meg a hírt: most várom a har­madik gyermekem ...” Nercbunda — Szép, kis históriát hallottam a férjedről, Li­liké. — Meséld el gyorsan! Sürgős szükségem van egy új nercbundára! Fodrásznál — Nem vette észre, hogy hull a haja?— kér­di a vendégtől a fod­rász. Volt szakorvos­nál? — Nem. Magától kez­dett hullani! Másképpen Addig jár a korsó a kútra, amíg iható a vi­ze. * * * Addig nyújtózkodjál, amíg nem zavarnak ki az ágyból. * * * Ahány ház, annyi rossz szokás. * * * Ne szólj szám, de ak­kor miből lesz a pletyka? * * * A lónak négy lába van, mégis virsli lesz belőle. Somogyi Néplap Az MSZMP Somogy Megyei Bizottságának lapja Főszerkesztő: JÁVORI BÉLA Főszerkesztő-h.' dr. Kercza Imre Szerkesztőség: Kaposvár, Latinca Sándor u. 2. Postacím: Kaposvár Pf. 31. 7401. Telefon: 11-510, 11-511, 11-512. Telex: 13-360. Kiadja a Somogy Megyei Lapkiadó Vállalat, Kaposvár, Latinca Sándor u. 2. Telefon: 11-516. Postacím: Kaposvár, Pf.: 31. 7401 Felelős kiadó: Balajcza János _ Terjeszti a Magyar Posta. Előfizethető bármely hirlapkézbe- sitő postahivatalnál, a hírlap- kézbesítőknél, a posta hírlap­üzleteiben és a Hirlapelőfizetési és Lapellátási Irodánál (HELIR), Budapest V., József nádor tér 1. 1900., közvetlenül vagy postautalványon, valamint átutalással a HELIR 215—96162 pénzforgalmi jelzőszámra. Előfizetési díj egy hónapra 43 Ft, negyedévre 129 Ft, félévre 258 Ft. ISSN 0133-0608 Készült a Somogy Megyei Nyomdaipari Vállalat üzemében Kaposvár, Május 1. u. 101. Felelős vezető: Mike Ferenc igazgató

Next

/
Oldalképek
Tartalom