Somogyi Néplap, 1987. május (43. évfolyam, 102-126. szám)

1987-05-16 / 114. szám

Gyászjelentés Mély fájdalommal tudatjuk mind­azokkal, akik szerették és ismerték, hogy ÖZV. TOTH JANOSNE volt Bozsur Istvánné Kaposvár, Kölcsey u. 31. sz„ majd Arvaház u. 15. sz. alatti lakos 1987. május 12-én csendesen elhunyt. Te­metése 1987. május 19-én fél kettő órakor lesz a Keleti temetőben. A gyászoló család. • • • Mély fájdalommal tudatjuk mind­azokkal, akik ismerték és szerették, hogy drága jó férjem, édesapánk, apósunk, nagyapánk FERKA SÁNDOR osztopáni lakos, május 14-én rövid szenvedés után, életének 78. évében elhunyt. Felejthetetlen halottunkat v. 16-án 14 órakor az osztopáni temető­ben helyezzük örök nyugalomra. A gyászoló család. • * • Fájó szívvel tudatjuk, hogy ÖZV. IGAL1 GYÖBGYNÉ 1987. május 14-én csendesen elhunyt. Temetése V. 19-én, kedden de. 10 óra­kor a kaposszerdahelyi temetőben lesz. Gyászolják: lányai, fiai és uno­kái. * * * Fájó szívvel tudatjuk, hogy szere­tett testvérünk TAKÁCS SÁNDOR volt ny. szakács Kaposvár, Nyár u. 47. sz. alatti lakos hosszantartó szen­vedés után 59 éves korában elhunyt. Temetése május 19-én, kedden 12.30 órakor lesz a Keleti temetőben. A gyászoló család. INGATLAN Kaposvár (tisztvi­selőtelepen), Kos­suth L. u. 83. szá­mú ház eladó. Ér­deklődni a helyszí­nen délután 5 óra után. (341374) Barcson a Landler Jenő u. 8. sz. alatti négyszobás családi ház eladó. Érdeklődni ugyan­ott mindennap 18 óra után. (120435) Kaposváron a Marx Károly u. 35. sz. alatti készobás, gázos. kertes csa­ládi ház. mellék­épületekkel eladó. Érdeklődni: 15 óra után, 'Kaposvár, Marx Károly köz 12, fszt. 1. (341310) Böhönye, Szabad­ság u. 21. sz. össz­komfortos kertes családi ház elhalá­lozás miatt sürgősen eladó OTP-n ke­resztül is (130 négy­zetméter lakótér + teljes nagyságában szuterénos alapban garázs). Érdeklődni a fenti címen és az 55-ös telefonon. (120444) Somogysárdon nagy családi ház el­adó gazdálkodásra alkalmas telekkel. Érdeklődni: Kapos­vár, Dési Huber I. u. 6. II/2. Kövesdi G. 17 óra után. _________________(3355) Kaposváron, Hu­nyadi J. u. 74. SZ. családi ház igényes­nek eladó. Gázfű­téses 80 négyzetmé­ter alapterületű, két családnak is meg­oldható. Megtekint­hető fenti címen, 16 óra után. Szabóné. _______________(341146) A somogysámso­ni Alsó-hegyen 2400 n-öles terület (500 n-öl szőlő, melynek fele kordonos, gyü­mölcsös, szántó) pincével eladó. Ko­rán Jenő, Keszt­hely, Apáth u. 11. (321901) Kaposvári kétszo­bás, dén fekvésű, magasföldszinti gáz­központi fűtésű te­hermentes örökla­kás eladó. Érdeklőd­ni 12-038 telefonon napközben. (3274) Alsósegesdi sző­lőben 1100 n-öles szőlő sürgősen el­adó megosztva is. Somogyszobon 600 n-öles közművesített telek eladó. Érdek­lődni : Csősz Zsig- mond, Somogyszob, József A. u. 11., egész nap. (120019) Kaposváron, csalá­di ház eladó, kis­vállalkozásra is al­kalmas. Gáz az ud­vari falig bevezetve. Cím: Streith Mik­lós utca 10 szám (a Lenin és Hunyadi utcából nyílik). Megtekinthető hét­főtől csütörtökig, 18 óra után. (341036) 2,5 szobás családi ház eladó vagy el­cserélhető. garázs megoldható. Ka­posvár, Kertész u. 63. ____________(341124) K aposváron, Szent István u. 1/a alatt felújításra vagy bon­tásra szoruló 88 négyzetméteres ut­cafronti házrész 150 n-öles kerttel eladó. (3133) Családi ház gaz­dasági épületekkel eladó. Juta, Szabad- ság u, 44. (341043) Siófok, Klapka György u. 80. szám alatti négyszobás családi ház eladó 170 n-öles telken. _______________(120280) Fonyódon a Len­ke u. 13,a alatt 100 éves présház szom­szédságában 600 n- öles nyeles telek, részben szántó és gyümölcsös eladó. Érdeklődni Drex- ler Arpádné, Fo­nyód, Sándor u. 57. (120276) Eladó 2 szobás családi ház garázs- zsal, kis kerttel. Ka­posvár, Dankó Pista u. 7. Érdeklődni: szombat és vasárnap egész nap. (341103) Budapest központjában telexes, telefonos telephellyel kisszövetkezet VÁLLALJA vidéki székhelyű vállalatok, kisvállalkozások KÉPVISELETÉT. üzleteinek ügyintézését, anyagbeszerzést és egyéb tevékenységet igény és megegyezés szerint. Érdeklődni Deutschné 417-893. Telex 227770 Budapest 18. 1581 pf. 72. (92990) A Siófok és Vidéke Áfész azonnali belépéssel alkalmaz középfokú végzettségű dolgozót statisztikai csoportvezető munkakörbe. Rugalmas munkaidő. Jelentkezni lehet a főkönyvelőnél, Siófok, Mártírok útja 9. (93139) Kétszobás, kertes családi ház eladó. Kaposvár, Kelet- ivánfa u. 25/a. Meg- tekinthető egész nap. Eladó Fonyódlige- ten a Hársfa u. 3. sz. alatti 108 n-öles te­lek a rajta lévő te­raszos hétvégi üdü­lőházzal együtt. Ér­deklődni a helyszí­nen lehet. Ugyanitt új, Riga típusú se­gédmotor olcsón el­adó. (3488) Eladó vagy társas- nyaralóra elcserél­nénk Fonyódlige- ten lévő 100 n-ölön fekvő ikernyaralón­kat. Érdeklődni 7472. jeligére a 341088. számon a hirdető- ben lehet. (341088) Balatonlellétől 8 km-re 3 szobás, csa­ládi ház, gazdasági épületekkel. pincé­vel, 3000 n-öl telken eladó. Érdeklődni: Somogytúr, Árpád u. 51. (özv. Moltné). _______________(341111) Siófok központjá­ban déli fekvésű ut­cai háromszobás, gázfűtéses házam (nagy előszoba, két konyha. két für­dőszoba, nyitott te­rasz) 100 n-öles tel­ken sürgősen elcse­rélném kétszobás, lehetőleg fokihegyi, vagy Siófoktól Szárszóig lakásra 400 ezer Ft ráfize­téssel vagy eladnám. Ajánlatokat „Or­gona” jeligére a siófoki szerkeszto­ségbe. ________(120317) E lcserélnénk ka­posvári központi fűtéses kertes há­zunkat egyszobás, tehermentes laká­sért. Érdeklődő le­veleket : 34166. szám­ra a hirdetőbe kér­jük;___________(341166) E lső emeleti, gá­zos szövetkezeti la­kás eladó. Kapos­vár, Honvéd u. 24/a alatt. Balatonmári- án a Rákóczi u. 226. számú, 54 négyzet- méteres villa eladó. Érdeklődni 18 óra után a kaposvári 14- 889-es telefonon. _______________(341167) 380 n-öl zártkert szőlővel, gyümölcs­fákkal és présházzal eladó, villany van. Érdeklődni: Kapos­vár, Hegyi u. 1/e 3/4. 16.30 után Hor- váth, (341137) Kétszoba, hallos, összkomfortos, ker­tes családi ház ga­rázzsal eladó Ka­posvár. Árpád u. 13. (61-es út mel­lett) . Érdeklődni le­het : Kaposvár, Má­tyás kir. u. 58. sz. alatt hétköznap 18 órától. hétvégeken egész nap. (341122) Egy vagy másfél szobás lakást ven­nék 500 000 Ft kész­pénzért, harmadik emeletig. Ajánlato­kat „Beköltözhető” 3243. jeligére a ki- adóba kérem. (3241) Eladó kétszobás, összkomfortos, OTP-s öröklakás garázs- zsal vagy anélkül készpénz + OTP- átvállalással. Cim: Kaposvár, Kinizsi- ltp. 24. fszt. 2. Ér­deklődni lehet min­dennap 18 óra után, ugyanott. _____(341123) K aposváron ga­rázs eladó a Kisfa­ludy utca végénél lé­vő garázssorban. Ér­deklődni : Arany J. köz 5. II/3. Urbán. 16 órától. (341094) JÁRMŰ 2500 km-t futott 1500-as Lada sürgő­sen eladó. Nagyba­jom, Csokonai u. 5, Telefon: 54. (3357) TU-s írsz. Skoda 120 megkímélt álla­potban eladó. Csa- jághy, Kaposvár, vörös Hadsereg u. 14. (Cukorgyár). (341339) TL-es 126-os Pols­ki Fiat friss műsza­ki vizsgával eladó. Érdeklődni: Ka­posvár, Kanizsai u. 75. sz. alatt egész nap,____________(3444) G U-s rendszámú, hatéves. krémszínű 1200-as Lada eladó. Vése. Dózsa Gy. u. 6. Barna L. Megte­kinthető 17 óra után.___________(2928) N égyéves 1200-as Lada eladó. Bala- tonszéplak, Babits Mihály u. 14. _______________(120215) 1300-as ZV-s és 1200-as IS-es Zsiguli friss műszakival el­adó. Kőfaragó La­jos, Csokonyavi- sonta, Széchenyi u. 4L ____________(120287) I N-es 1200-as piros Zsiguli kifogásta­lan állapotban el­adó. Juta, Árpád u. 6. (341416) LAKÁS Kaposváron a Lé­va közben I. eme­leti, egyszoba-kom- fortos, gázos, taná­csi lakásomat el­cserélném hasonló belvárosira. Aján­latokat a 341107. számra a hirdetőbe kérek. (341107) Elcserélném Érd­hez közel, Százha­lombatta központ­jában lévő 1 plusz 2 fél szobás. 58 ml­es, távfűtéses, össz­komfortos, föld­szinti kis lakásomat kaposvári, vagy pé­csi hasonlóra. Aján­latokat: „1987 év” jeligére, 341133. számra a hirdetőbe kérek. (341133) A Toldi lakótele­pen 2.5 szobás, er- kéiyes lakás kp + OTP-átváUalással, sürgősen eladó. Cím: Kaposvár, Szondi u. 26. II/7. (341362) ÁLLÁS Siófoki üzletem­be június 1-jétől augusztus 31-éig fel­veszek. Szakkép­zettség nem szüksé­ges. Megegyezés személyesen. Sán­dor Ferenc, Ireg- szemcse, Hajnal u. 36. (93178) EGYÉB Ír szetter kutya- kölykök eladók, ki­váló szülőktől. Meg­tekinthetők : Pogá­nyáknál, Kapos­vár, Május 1. u. 74. szám alatt. Érdek­lődni a 11-400 tele­fonszámon lehet. (341283) Haláleset miatt 6 éves. 5,5 hónapos vemhes tehén, 1 db egyéves üsző eladó. 8627 Kötcse, Arany János U. 35. (341265) Fiatal házaspár egy gyermekkel, el­tartási szerződést kötne idős nénivel, vagy bácsival, laká­sért. Leveleket „Megbízható 341121” jeligére a hirdetőbe kérek. (341121) Nagyméretű cse­répkályha, konyha­bútor, ágybetétes hálószobabútor el­adó. Kaposvár, Nyár u. 88. (341134) 8 db H—42-es vas­beton gerenda. 6 méteres új tölgyfa­gerendák. bontott épületfa, redőnyös, kétszárnyú és redő­nyös háromszárnyú ablak eladó. Ka­posvár, Kaposfüre- di út 68. (3254) Növény védőszer­raktárunkba raktári munkásokat felveszünk. AGROKER. Kaposvár, Jutái út. (93102) MTZ-hez való eke eladó. 7516 Berzen- ce. Virág u. 6. Far­kas Istvánnál. _______________(120433) Pecsenyesütők, ke­reskedők! Nagy tel­jesítményű GYROS sütőgép, Toshiba mikrohullámú sütő eladó. Balatonal­mádi, Nárcisz u. 9, (85783) 150 l-es Hajdú vil­lanybojler eladó. Kaposvár, Marx K. u, 31. ________(341067) H ázastárs? Élet­társ? Szabadidő- partner? Levelezés­sel összeismertet- jük az óhajának megfelelő társak­kal. Középkorúak- nak is korlátlan le­hetőség! Válaszbo­rítékért tájékozta­tót küldünk, melyre feladót nem írunk. FORRÁS, 8231 Bala- tonfüred, pf. 40. (085795) Barcson garázs kiadó. Hajdú István. Gagarin u. 1. (341063) Két fűtési sze­zonban használt 180 tag 600-as öntöttvas radiátor eladó. Ér­deklődni : Boglár­lelle (LeUe). Aradi u. 26. _________(120282) M agányos? For­duljon bizalommal az INTERMEZZO társkeresőhöz. 7608 Pécs, pf. 8. Gyors, diszkrét ügyintézés. (341152) Nagyméretű ak- nás garázs kedvező áron eladó. Érdek­lődni: mindennap 18—20 óráig. Kapos­vár. Zaranyi ltp. V. ép. fszt. 6.. Pálfy. _______________(341119) ..Csillag” szek­rénysor, heverők. ülőgarnitúra. hár­masszekrény és egyéb kisbútorok el­adók. Érdeklődni lehet minden este 20 óra után és vasár­nap egész nap. Ka­posvár. Komáromi u. 25. I. 2. (3399) Autós útitársat keresünk rövid nyu­gat-európai túránk­hoz. Válaszokat: „Autónk van, úti­társunk még nincs” jeligére. 3239. szám­ra a kiadóba. (3239) HÁZASSÁG Keresek 67—70 eves korig özvegy, gyermektelen, in­telligens, NAGYON FINOMLELűCÜ, kor­rekt férfit, házasság céljából. Azonos adottságokkal, Ka­posváron családi házzal rendelkező nő vagyok. Anyagi­ak kizárva. Szeret­ném, ha szeret­nének és volna va­lakim. Leveleket: „Hűséges és ragasz­kodó” jeligére 221918. számra a hirdetőbe kérek. (221918) ALBÉRLET Kétszoba, hallos, összkomfortos, köz­ponti fűtéses csalá­di ház. bútorozot- tan, hosszabb idő­re kiadó. Kaposvár, Szigetvári u. 10. _______________(341125) Nagyatádon a Ki­szely u. 4/a H/7. sz. egyszobás, gázos, összkomfortos la­kás igényesnek hosszabb időre al­bérletbe kiadó. Ér­deklődni Lábod. Kossuth u. 15. sz. alatt Tóth. (120289) Siófok területén kétszobás lakást bé­relnék hosszabb idő­re. Leveleket ár- megjelöléssel. a sió­foki szerkesztőség­be kérek „Koch R. utca előnyben” jel­igére; _________(120101) K étszobás búto­rozatlan lakás ki­adó, június 1-től. Nagyatád, Hunyadi u. 6/b I. em. 3. Horváth Ferenc. (341009) A Siófok és Vidéke Afész 1987. július 1-jétől 1990. június szerződéses üzemeltetésre 30-ig meghirdeti Balatonendréden működő szeszfőzdéjét A versenytárgyalás 1987. június 17-én, délelőtt 9 órakor lesz az étel- és sör­bár különtermében. Bővebb felvilágosítást a szövetkezet közgazdasági osztálya ad. Siófok, Mártírok útja 9. (932664) A SIÓFOKI ÁFÉSZ értesíti Siófokon lakó tagjait, hogy az 1986. évi vásárlási visszatérítési utalványokat munkanapokon átvehetik az áfész-központban, Siófok, Mártírok útja 9., 23. sz. ajtó. A tagsági könyveket hozzák magukkal. (93143) DOLGOZÓKAT ALKALMAZNAK A Siófok Város Közterületfel- ügyelete vezetői munkakörének betöltésére pályázatot hirdetünk a következő feltételekkel: kö­zépiskolai végzettség, 5 év ve­zetői gyakorlat, egészségügyi al­kalmasság. 45 év alatti életkor. Előnyt élveznek az államigazga­tási gyakorlattal rendelkezők. Bérezés a munkaviszonyban töl­tött évek számától függően meg­egyezés szerint. A pályázatok részletes önéletrajz csatolásával — benyújthatók a Siófoki Vá­rosi Tanács V. B. hatósági osz­tályán, Siófok. Fő tér 1. Tele­fon : 10-186. dr. Pongor Tamás osztályvezetőnél. (93091) A Kapos Kereskedelmi Válla­lat fölvesz kétműszakos boltjai­ba takarítónőket. Jelentkezni le­het a KAPOSKER központjá­ban, a munkaügyi osztályon. Kaposvár. Május 1. u. 57. (93230) Azonnali felvételre raktáros­adminisztrátor férfi munkaerőt felveszünk a Budatej GT Sió­fok, Állami Gazdaság területén lévő kirendeltségéhez. Jelent­kezni lehet Varga Istvánné de­póvezetőnél, _______________(120349) A Kaposvári Városi Tanács termelésellátás-felügyeleti osz­tálya határozott időre (szerző­déssel) felvesz ipari ügyintézőt. Elsősorban tanácsi gyakorlattal rendelkezők jelentkezését vár­juk. Jelentkezni írásban, telefo­non vagy személyesen lehet az osztályvezető-helyettesnél, Ka­posvár, Németh István fasor 7. 11-160. (93105) Az OKISZ Balatonberényben üzemelő üdülője anyagkönyve­lőt alkalmaz. Jelentkezés sze­mélyesen az üdülőigazgatónál.. OKISZ-üdülő. Balatonberény, Balaton u. 2. OKISZ-üdülő, Ba- latonberény, (130494) A kutasi „Béke” Mg. Terme­lőszövetkezet 500 fh-es új teje­lő tehenészeti telepére telepve­zetőt keres. Jelentkezni lehet a tsz központi irodájában. Cím: Kutas. Ady E. u. 26. (130493) A Városi Tanács V. B. Kór­ház-Rendelőintézete, Nagyatád, Bajcsy-Zsilinszky u. 1. fölvesz egy asztalos szakmunkást, egy szakképzett szakácsot, egy munkaügyi előadót. A szak­munkások esetében szakmun­kás-oklevél, a munkaügyi elő­adó esetében érettségi, középfo­kú munkaügyi szakképesítés az alkalmazhatóság feltétele. Bére­zés a 14/1983. ABMH sz. rende­let alapján. Jelentkezni lehet: asztalos szakmunkás a műszaki osztályvezetőnél, szakács a gaz­dasági-élelmezési osztályveze­tőnél, munkaügyi előadó a pénügyi osztályvezetőnél. (130389) A Balaton Fűszért kaposvári raktárháza felvételre keres szál­lítási vizsgával rendelkező férfi szállításirányítót. kereskedelmi képesítéssel férfi raktárosokat, gyakorlattal rendelkező áruki­szállítókat. Jelentkezni szemé­lyesen lehet a raktárháznál. Kaposvár, Raktár u. 2. (93043) Tisztelt boglárlellei üdülőtulajdonosok! A Boglárlellei Városi Tanács és a Hazafias Népfront Városi Bizottsága a település üdülőtulajdonosainak a részvételével FÓRUMOT (art, melyre minden érdeklődőt tisztelettel meghívunk. A fórum időpontja: a lellei városrészen: 1987. május 23-án 10 órakor, a kertmoziban (Köztársaság u. 1); a bogiári városrészen: 1987. május 24-én 10 órakor, a Vikár Béla Művelődési Házban (Árpád u. 17.). Tájékoztatást adunk a múlt évi üdülőtulajdonosi fó­rumokon tett észrevételek és javaslatok hasznosításá- tóI, a városfejlesztés időszerű kérdéseiről, s vitára bocsátjuk a városrendezési tervek korszerűsítésével kapcsolatos elgondolásokat. VÁROSI TANÁCS HAZAFIAS NÉPFRONT VÁROSI BIZOTTSÁGA (93070) Takarékoskodók figyelmébe! A megye takarékszövetkezeti egységeiben 1987. február 1-je és december 31-e között elhelyezett takarékbetétek után A TAKARÉKSZÖVETKEZETEK betétsorsjegyet adnak a betétet elhelyezőknek, s azzal az 1988 februárjában tartandó sorsoláson SZEMÉLYGÉPKOCSIT SZÍNES TELEVÍZIÓKAT AUTOMATA MOSÓGÉPEKET MAGNÓS RÁDIÓKAT MOTOROS PERMETEZŐKET KAPÁLÓGÉPEKET VÁSÁRLÁSI UTALVÁNYOKAT nyerhetnek összesen egymillió forint értékben. A betétesek 1987. február 1-jétől június 30-ig minden elhelyezett 10 ezer forint betét után egy, július 1-jétől december 30-ig pedig minden elhelyezett 20 ezer fo­rint betét után egy sorsjegyet kapnak. HELYEZZE MEGTAKARÍTOTT PÉNZÉT A TAKARÉKSZÖVETKEZETBE! Útba esik jövet-menet a takarékszövetkezet! (130772) A nagykanizsai Cserháti Sándor Gépészeti Szakközépiskola fölvesz 1 fő fiatal oki. gépészmérnököt, 1 fő fiatal oki. mg. gépészmérnököt tanári munkakörbe. Alapfizetés 5500—8000 Ft között, megállapodás szerint. Jelentkezni és érdeklődni lehet az iskola igazgatójánál. Telefon: 12-383. (130475) A kaposvári óvodákba gyermekük óvodai felvételét 1987. május 18—22-ig kérhetik az érdekelt szülők a körzetileg illetékes óvodákban. Felvételre jogosultak azok a gyermekek, akik augusz­tus 31-ig betöltik harmadik életévüket. A gyesen lévő szülőknek is a jelzett időpontban kell kérni gyermekük felvételét, ha az tanév közben tölti be a harmadik életévét, és a szülő 1987. szeptember 1. és 1988. augusztus 31-e kötött áll munkába. Várják azoknak az ötéves korú gyermekeknek jelent­kezését, akik nem jártak még óvodába. Az áthelyezésre vonatkozó kéréseket is ebben az idő­pontban lehet bejelenteni. A felvételekkel kapcsolatosan tájékoztatást az óvodák vezetőitől kérhetnek. Kaposvári Városi Tanács V. B. művelődési osztálya (130768)

Next

/
Oldalképek
Tartalom