Somogyi Néplap, 1986. december (42. évfolyam, 282-307. szám)

1986-12-01 / 282. szám

Világ proletárjai, egyesüljetek! Néplap AZ MSZMP SOMOGY MEGYEI BIZOTTSÁGÁNAK LAPJA hhhhhhi XLII. évfolyam, 282. szám Ara: 1,80 Ft 1986. december 1., hétfő Otthonosság Szabadkozik a család. Még nem rendezkedtek be iga­zán. Sok minden hiányzik az új lakásból. Nemcsak az anyagiakon áll, tetszett ki a beszédükből, hanem azon is, hogy elképzelésük szerint szeretnék otthonossá vará­zsolni a hajlékot. S nem le­het mindig mindent meg­kapni. Az erkélyről belátni a la­kótelep nagy részét. Néhány csenevész fa, még zöldell a fű, néhány gyerek rúgja a bőrt a parkoló mellett. Né­hány ezer ember lakja a környéket. Bent vannak a lakásokban. A családi házban lakók ezt nem engedhetik meg maguknak, mindig van mit tenni az udvarban. A lakótelepen nincsenek udvar1 rok. A régi értelemben nin­csenek valóban. A kihaszná­latlan négyzetméterek pedig — ha birtokba vehetnék a lakók — bizonyos, hogy más­képp néznének ki. A környe­zetet ugyanis a lakáshoz tar­tozónak tartom. Az ottho­nossághoz nemcsak a lakás­ban megteremtett rend, har­mónia, hangulat tartozik, ha­nem a környezet is. A múlt hetekben részt vettem egy közművelődési egyesületi épület avatásán. Soha hem hallottam annyi­szor emlegetni az otthont, mint ezen az ünnepségen. A falubeliek kétkezi munká­jukkal, lelkesedésükkel te­remtettek otthont a közösség számára. Nem székháznak, nem művelődési háznak, ha­nem otthonnak nevezték. Otthonuknak, ahol — bárki térjen is be — mindenki otthonosan érezheti magát. Az otthonteremtés több, mint egy épület és környeze­tének birtoklása. Az otthon- teremtés : alkotás, amiben megvan Vz egyén feladata éppúgy, mint a közösségé. Ha valaki egyedül érzi mar gát a lakótelepi lakásában, annak az is oka lehet, hogy a környezet nem igazán ott­honos. Az otthonosság maga­tartás. Olyan magatartás, amely feltételezi egymás megbecsülését, azt, hogy fi­gyelünk egymásra. Nem san­da szemmel vagy éppen le­selkedve, egymást majmolva, hanem nyílt szívvel, jó szán­dékkal, ha kell, segítve, ha kell, együtt örülve. Szaporodnak a különféle egyesületek, körök. Mintha a klubok már elvesztették vol­na varázsukat, összetartó erejüket. Pedig azokról sem kellene lemondanunk, csak valami újat kellene kitalálni ahhoz, hogy az emberek — fiatalok és idősebbek egy­aránt — megtalálják a kö­zös szórakozás, kikapcsoló­dás, művelődés örömét. Ta­lán, ha otthonosabbá ten­nénk ezeket, ismét vonzóvá válnának. Az új közművelődési egye­sületek, körök élnek e lehe­tőséggel. Azon a bizonyos avató ünnepségen, nem tit­kolom, amely Pogányszent- péteren zajlott le, úgy lát­szott, hogy csak a kis tele­püléseken fontos az emberek számára az összetartó erő. Igaz, Somogybán kis telepü­léseken indult meg az egye­sületi mozgalom, de az or­szág más megyéiben, váro­sokban is születtek ilyenek. Egy.-legy városrészt kisebb településnek is felfoghatunk, ahol az emberek sajátos mó­don alakíthatják környeze­tüket ahhoz, hogy otthono­san érezzék magukat. Nemcsak a lakásnak, ha­nem a környezetnek is gaz­dáivá kell válnunk. Tennünk érte akarni és tudni kell. En­nek előmozdításáért sokat tehetnek az egyesületek, a kis települések, és tanulhat­nak tőlük a városok is. Felhívás a világ fiataljaihoz Befejezte tanácskozását a DÍVSZ XII. közgyűlése Záiró plenáris üléssel fe­jezte be munkáját a Demok­ratikus Ifjúsági Világszövet­ség XII. közgyűlése szomba­ton este, az Építők Rózsa Ferenc Művelődési Házában. Az üllésen Cservény Vilmos, a DÍVSZ főtitkára .elnökölt. A DÍVSZ legfelsőbb fóru­mán részt vett 136 ifjúsági tagszervezet küldöttei záró tanácskozásukon nyilatko­zatot fogadtak el noyemtoer 29-e, a palesztin néppel va­ló nemzetközi szolidaritás napja alkalmából. A doku­mentum a világ haladó if­júságának támogatásáról biztosítja, a palesztin nép nemzeti jogaiért — az ön­rendelkezésiért és a függet­len állam alapításának jogá­ért — folytatott harcát. A felhívás hangoztatja: a pa- lasztin kérdés átfogó rende­zésére nemzetközi konferen­ciát kell összehívni az ENSZ égisze alatt, minden érintett f élnék, köztük a Pa­lesztinái Felszalbadítási Szer­vezetnek, mint a . palesztin nép egyedüli törvényes kép­írószövetségi közgyűlés Szombaton és vasárnap — a művészeti szövetségek ta­nácskozásainak sorát lezár­va — megtartotta közgyűlé­sét a Magyar írók Szövet­sége. A Pesti Vigadó dísz­termében összeült közgyűlés elnökségében foglaltak he­lyet az MSZMP Központi Bizottságának képviselői és Köpeczi . Béla művelődési miniszter. Okét, az írótársa­dalom más vendégeit, az írószövetség 612 tagja közül megjelent 444 alkotót Jová- novics Miklós főtitkár üdr vözölte, majd Hubay Miklós elnök adott áttekintést az elmúlt fél évtized munkájá­ról. A vitában — többek kö­zött — felszólalt Köpeczi Béla. Az irodalom feladatául jelölte, hogy a kultúra nagy értékeit mindenki számára hozzáférhetővé tegyük, s — a megnehezedett körülmé­nyek között is — támogas­suk az alkotómunkát a tu­dományiban, s a művészetek­ben. A közgyűlés végezetül döntött az új választmány összetételéről. viselőjének közreműködé­sével. Ezután a DÍVSZ szakosí­tott szervezeteinek vezetői számoltak be a SIVSAJ, a Nemzetközi önkéntes Szol­gálat az Ifjúsági Szolidari­tásért és Barátságért, a BITEJ, az Ifjúsági Turizr mus és Cserék Nemzetközi Irodája, valamint a CIMEA, a Gyermek- és Serdülőkori Mozgalmak Nemzetközi Bi­zottsága tanácskozásáról. A közgyűlés meghallgatta a számvizsgáló és pénzügyi bizottság beszámolóját, .majd tagfelvételekről döntött: 17, a világ különböző tájain élő fiatalokat tömörítő, új ifjú­sági szervezet kapcsolódott, be a DÍVSZ munkájába* A XII. közgyűlés része­ként megtartott regionális és tematikus tanácskozáso­kon megvitatták és kimun­kálták a DÍVSZ legfelső fó­rumának határozatát, s a következő esztendőkre kör­vonalazott munkaprogram­ját rögzítő dokumentumo­kat, amelyeket a záró plerá- ris ülésen terjesztettek a küldöttek eLé. Az eszmecserék tapaszta­latait összegző előterjeszté­sekben megfogalmazódott: ma az emberiség előtt álló legfontosabb feladat a nuk­leáris háború veszélyének elhárítása. Ezzel összefüg­gésben a -résztvevők egyhan­gúlag támogatták a DÍVSZ kezdeményezését az ifjúsági szervezeteik széles körét tö­mörítő an'tinukleáris koalí­ció létrehozására, s szorgal­mazták atomfegyvenmentes bákeövezetek létesítését a vi­lág nagy térségeiben. A békeharc jegyében ki­alakított akcióprogram ke­retében a DÍVSZ tagszerve­zetei részt vesznek az Egye­sült Államokban megrende­zendő „Népek csúcstalálko­zója” elnevezésű rendez­vénysorozaton, amely a nuk­leáris leszerelés ügyét szol­gálja. Ugyancsak ott lesznek képviselőik a dán ifjúsági békemozgalom kezdeménye­zésére létrehozni tervezett ..nemzetközi békeőrség” tag­jai között is, akik az Egye­sült Államokban az atom­fegyver-kísérletek elleni til­takozó akciókon vesznek részt. Igen élénk érdeklődés kí­sérte az ifjúság jogaival és a globális problémákkal fog­lalkozó tanácskozásokat, amelynek napirendjén olyan átfogó kérdések szerepeltek, mint a fejlődő országokat sújtó éhezés, az eladósodás, a környezetvédelem és a kapitalista világ fiataljait érintő munkanélküliség. Az ifjúság jogainak érvényesü­lését értékelve több küldött rámutatott: a DIVSZ-nek nagyobb figyelmet kell for­dítania a fiatal nők egyen­íFolytatás a 2. oldalon) Ünnepség a tanácsházán, koszorúzás A felszabadulás 42. évfordulójára készül Kaposvár Gazdag programmal ké­szülnek a megyeszékhelyen Kaposvár felszabadulásá­nak 42. évfordulójára. A város oktatási intézményei­ben megemlékeznek a sors­fordulóról, méltatják a több mint négy évtizedes fejlődés eredményeit. Három helyen rendeznek koszorúzás! ünnepséget de­cember 2-án. Délután fél 2- kor a sántosi ágyúemlékmű- nél, fél 3-kor a Keleti te­metőben lévő szovjet hősi emlékműnél. Kedden délután 4 óraikor kezdődik a koszo­rúzása ünnepség a Szabadság parid, szovjet hősi emlékmű előtt. Kaposvár felszabadulá­sának 42. évfordulója alkal­mából kedden délután 5 órakor ünnepi megemlékezés lesz a városi tanács nagy­termében. Farkas István, a városi tanács általános el­nökhelyettese méltatja a több mint négy évtizeddel ezelőtti felszábadulás jelen­tőségét és vázolja fel a me­gyeszékhely azóta megtett útját. , Ezen az ünnepségen ad­ják át a különféle kitünte­téseket és elismeréseket azoknak, akik sókat tettek Kaposvárért. BUDAPESTRE ÉRKEZETT LARS WERNER Az MSZMP Központi Bi- párt elnökével. A delegációt zottságának meghívására a Ferihegyi repülőtéren Szű- tegnap hazánkba érkezett a rös Mátyás, az MSZMP Köz- Svéd Baloldali Párt-Kom- ponti Bizottságának titkára munisták (VPK) küldöttsé- fogadta. ge, élén hars Wernerrel, a (MTiI) L Álma — Brazíliába A Budafruct gt buda­örsi hűtőházában meg­kezdték az alma tárolá-l sát. Mintegy tízezer ton­nát dolgoznak fel május végéig, s válogatás, cso­magolás után a Hungaro- fruct közreműködésével exportálják. Jelentős mennyiségben szállíta­nak a tőkés országokba. Az idén már Brazíliába is eljut háromezer tonna e keresett magyar ter­mékből. Képünkön: komputerrel vezérelt 'osztályozógépen válogat­ják, csomagolják az al­mát. (MTI-fotó — Kerekes Tamás felv.) SZÖSZÖK Kisebbik unokahúgoni most kezdte az általános iskolát. Mivel nővére úttö­rő módjára előtte járt, nem sok meglepetés érte. Ameny- nyire lehet, a szülei is igye­keztek beavatni a titkok­ba. De hogy mennyire nem lehet mindenre fölkészíteni egy gyereket, azt az alábbi eset példázza. Andrea kétségbeesetten állítot haza az iskolából, s mint a legilletékesebbel, nővérével próbálta dűlőre vinni a dolgot. — Mondd, nektek milyen tanítónénitek van? — kér­dezte tapogatózva. Miután megnyugtató választ kapott, még jobban nekikeseredve panaszkodni kezdett. — Képzeld, a mi tanító­nénink nagyon buta. Ma felírt a táblára valamit és tőlünk, képzeld csak el, tő­lünk elsősöktől kérdezte, hogy tudjuk-e mi az? Na hallod, nem tudom mit fogunk tanulni tőle, ha már most nekünk kell meg­mondani helyette a helyes választ. Vagy talán nem tudja, hogy mi még csak elsősök vagyunk? Amikor Csurgón járok, mindig ugyanabban az ét­teremben ebédelek. A kül­sőségektől eltekintve ked­ves a kiszolgálás és főként ízletes ételeket kínálnak. Ezúttal új vendégeket vittem szombati ebédmeg­hívásra az átalakulóban, megszépülőben lévő étte­rembe. Előre beharangoz­tam, hogy itt milyen fino­mat fogunk enni, s bár volt néhány kellemetlen tapasztalatom az ilyen ,jelő­re iszunk a medve bőrére” esetekkel, most mégsem éb­redt föl bennem a gyanú. Étlap ugyan nem volt, de a felszolgáló boszorkányos gyorsasággal és háromszor egymásután hibátlanul fel­mondta ia leckét, azaz, hogy mit lehet rendelni. Mikor végre „átláttuk” a válasz­tékot, sietve döntöttünk, nehogy habozásunkkal va­lamit is kihúzzunk az élő étlapról. A leves hideg volt, a másodikra túl sokat kel­lett várni, a közeli mellék- helyiséggel valószínűleg va­lami baj lehetett, mert oly­kor orrfacsaró bűz áradt felénk. De mindezt — a zsíros krumplival egyetem­ben — lenyeltük, s mint később kiderült, nemcsak ezt, Az a mutatványos elő­adás, amivel a felszolgáló az étlapot felkínálta, meg­ismétlődött a fizetésnél. Meg kellet fogadnom asz­taltársaimnak, hogy nem szólok, vagy ha niár nem bírom, akkor inkább ve­szem a kalapom és kime­gyek a friss levegőre. Ma­radtam és nem szóltam, bár nagyon nehezemre esett. Szóval fizettünk és mind­ezt csak úgy, étlap és el­lenőrizhető árilap nélkül. Többfélét ettünk, de ez nem volt gond, a fehér kö­penyes mindent tudott kí­vülről. Sajnos mi nem, ezért él bennem a gyanú, hogy netán a harmadosz­tályú árak helyett másod- osztályút fizettettek meg velünk. Talán előlegezve a bizalmat az átalakítás utá­ni besorolásnak. Aki három napra utazik Bécsbe, az kevésbé kíván­csi a császári rezidenciák­ra, a bérletekhez csak öröklés folytán jutó opera­házi látogatókra, a mú­zeumokra és az egyéb lát­ványosságokra. Egy viszont nagyon is fontos: hol, mi, mennyiért kapható? Es még valami. Lehessen tévét néz­ni, ami persze nem azonos az itthoni tévénézéssel. Vacsoránál egyik asztal- társam sajnálkozva jegyez­te meg, hogy ezek az oszt­rákok nehéz helyzetbe le­hetnek, hiszen a hat csa­torna műsorából egész éjjel nem tudta eldönteni, hogy melyiket nézze. Mivel nem válaszolt, nem tudom, hogy is fogadta iga­zán abbeli megjegyzésemet, hogy no lám, mennyivel egyszerűbb a dolgunk ne­künk. A második műsor talán már fölösleges is. Szavazni kellene róla. Nagy Zsóka Horányi Barna

Next

/
Oldalképek
Tartalom