Somogyi Néplap, 1986. november (42. évfolyam, 258-281. szám)

1986-11-01 / 258. szám

4 Somogyi Néplap 1986. november 1., szombat A tervezett ütemben építik Tabon az áfész presszóját és éttermét. A 17 millió forintos beruházás átadási határideje 1987. augusztus 20. HUSZONEGY ÉV JÁRT A SZAJRÉÉRT A lakásbetörő „szövetkezet” elnémult Az 1985-ben Kapasvár- szerte rettegett lakásbetörő szövetkezet tagjai elnémul­tak, amikor csütörtökön dél­előtt a Kaposvári Városi Bíróságon dr. Halász Lajos tanácsa kihirdette az ítéle­tet. A büntetés — jóllehet a cselekményekért adható ma­ximum alatt van — példás­nak mondható. A tíz vádlott összesen huszonegy év és 10 hónap szabadságvesztést ka­pott — ki-ki „érdemei” sze­rint. Mint ismeretes, Cséffai Győző. és társai akcióikat főként a délelőtti órákban és olyan lakásokban hajtották végre, amelyekről feltételez­ték, hogy jelentős mennyisé­gű értéket találnak bennük. Előszeretettel látogatták meg a dr.-rel kezdődő nevű lakástulajdonosok otthona­it. Ezért is terjedt el úgy a köztudatban ez a cselek­ménysorozat, hogy „a dokto­rok sérelmére elkövetett be­törések”. A vádirat huszonegy pont­ban foglalta össze az elköve­tett bűncselekményeket s ezek közül a bíróság vala­mennyit megalapozottnak ítélte meg. Cséffai és társat azonban nemcsak a lakásbe­törést kedvelték. Járműlo­pás, csalás, megrontás, ok- irathaimisítás, devizabűn­tett, orgazdaság, közveszé­lyes munkakerülés is terheli lelkiismeretüket. Az általuk okozott kár értéke mintegy fél millió forint, amelynek jó része a vizsgálat során előkerült. Cséffai Győzőt a bíróság 22 rendbeli bűntettben, vét­ségben találta bűnösnek, s mint többszörös, különös visszaesőt, 7 év fegyházra ítélte. Az orgazda Szabó Bé~ la — aki a lopásokból, betö­résekből származó értékek nagy részét átvette — négy évig gondolkodhat a börtön­ben azon, hogy megérte-e bekapcsolódnia ilyen ügyle­tekbe. Balogh Tibor — mint többszörös, különös vissza­eső — 4 év, 6 hónap fegy­házban letöltendő szabad­ságvesztés büntetést kapott. Suta Lajos 2 évig lesz bör­tönlakó, a fiatalkorú N. László 1 évet tölt el a fiatal­korúak fogházában. Tóth Edit büntetése 1 év 6 hónap börtön, Csonka Róberté — mint többszörös, különös visszaesőé — 1 év fegyház, Szabó Lajosnéé 10 hónap fel­függesztett szabadságvesz­tés. Pirity Pétert tízezer, Varga Józsefet tizennyolc- ezer forint pénzbüntetésre vagy ennek megfelelő fog­házbüntetésre — ítélték. A bíróság a szabadság­vesztés büntetések mellett közügyektől való eltiltást is alkalmazott, személyenként 65 000-től 1000 forintig terje­dő elkobzást, Szabó Béla esetében a korábban kisza­bott 1 év felfüggesztett sza­badságvesztés végrehajtását. Az elsőfokú ítélet ellen a vádlottak és védőik közül többen jelentettek be felleb­bezést. Az ítélet nem jog­erős. Gy. L. “ Portyák az éjszakában Lőni kell? A nyitott tehergépkocsi indulásra készen várt1. A vo­lánnál: Túrái Mihály őrve­zető, aki sorkatona volt, le­szerelhetett volna, de öt tár­sával kérte felvételét száza­dunkhoz: — Gépkocsira!,.. Indu­lás! — serkentett élénkebb mozgásra Bodnár Mihály al­ezredes, a századparancsno­kunk. — Fegyveres banda közeledik a laktanyánkhoz. Gyújtópalack is van náluk. Mindenki nyissa ki a szemét. Tüzet nyitni csak a paran­csomra lehet, vagy ha ránk lőnék! — tette hozzá, majd beült a gépkocsivezető mel­lé. Felkapaszkodtunk a jár­műre. A teherautó hirtelen nekilódult. Nagynehezen el­rendeződtünk. Kétoldalt tü­zelésre készen szegeztük az éjszakába géppisztolyunk csövét. A második szakasz­ba tartozó, korán őszülő Zá- dor Ferenc főhadnagy a szá­zad egyetlen golyószóróját tűzkészen a vezetőfülke te­tejére féktetve tartotta. — Ott vannak — suttogta vészjóslóan Kótai. A kocsi hirtelen fékezett, s mint a szöcskék, leugrál­tunk róla. Szemközt kőkerí­tés. Mindannyian jól láttuk a tövében lapuló sötét alako­kat. — Zádor főhadnagy a go­lyószóróval a gépkocsiról biztosít, a többiek utánam! — recsegett Bodnár parancs­szava. Erre nem számíitpttam. Art vártaim, hogy az alezre­des bennünket küld előre Keszpéri vezetésével, s ő maga biztonságosabb távol­ságban marad. Lövésre kész géppisztollyal, csatárlánc­ban közeledtünk. Néhány, lé­pés után megszámolhattuk őket: három alak kuporgott c. kőfal mellett. Bodnár rájuk kiáltott: — Kezet fel! Adjátok meg magatokat! — Ne lőjenek! — válaszolt ijedten egyikük. Közelebb léptünk. A férfiak mozdulatlanul álltak, de kezük nem emel­kedett a magasba. Az alezredes megismételte a felszólítást: — Kezet fel! Ä legközelebb álló meg­szólalt: — Karhatalmisták!... — Megkönnyebbülten folytatta: — Jöjjenek közelebb, elvtár­sak. Nem vagyunk ellenfor- jradalmárok. Bodnár felkattintotta zseb­lámpáját. A három férfi ijedten hunyorgott a fényké­vében, Előttük a járdán pa­pírcsomag és vödör, a fal­nak támasztva rövid nyelű meszelő. Meglepődtünk. Bodnárra pillantottam: „Remélem, nem hagyja át­ejteni magát. Hiába elvtár- saznak ezek az alakok, két­ségtelenül rosszban sántikál- nak.” — Űuugy ... Röplapot rá­gás ztgatunk? — ismerte fel a helyzetet parancsnokunk. — Igen — válaszolt egyi­kük. — Kik maguk? — Munkások vagyunk. — Munkások! — vágta rá irónikusan Bodnár. — De­rék munkások, mondhatom! Bodnár igazoltatta az is­meretleneket. A kőfalhoz léptem. Zseb­lámpám fényénél a frissen felragasztott röplapokat für­késztem. Meglepődtem. — Figyeljetek! Fennhangon olvasni kezd­tem az egyik falragaszt. „Az elmúlt hetek esemé­nyei súlyos helyzetbe sodor­ták országunkat. A rend és a nyugalom helyreállítása, a békés építő munka, a nor­mális élet megindítása az egész dolgozó nép elsőrendű érdeke. Ez a feltétele annak. A harmadik gyerek ingyen üdült Beosztással dolgozik az szb a Kaposvári Ruhagyárban Egy éve kezdték átalakíta­ni a munkatermeket a Ka­posvári Ruhagyárban, mivel áttérnek egy mozdulatelem­zésen alapuló munkamód­szerre. Ennek eredménye, hogy az anyag a legrövi­debb idő alatt jut a géphez és onnan el. — Jobbak lesznek a mun­kakörülmények is — magya­rázta Kiss Gyulámé, a válla­lati szakszervezeti bizottság titkára. — Jobb rendszerben lesznek a gépek, és a vilá­gítás is javul. Most újították fel a kazánházat hatszázezer forintért, ez a fűtésit és a gé­pek gőzellátását javítja. Sokféle igényt kell kielégí­tenie a vállalatnak és a szakszervezetnek minden év­ben. Nem könnyű a bizalmi testület dolga, amikor arról tárgyal az év elején, hogy mire mennyi pénz jusson. — Az idén mintegy .más­fél millió forintot használ­tunk fel jóléti és kulturális célokra. A pénz nem túl sok. még gyakorlott háziasszony­ként is nehéz beosztani. A hagyományoknak meg­felelően nagy gondot fordí­tanak arra, hogy a többsé­gében nőket foglalkoztató gyárban és telepein méltó­képpen megünnepeljék a nő­napot, gondolnak a gyes-en lévőkre, télapó ajándékot adnak a gyerekeknek, név­adó ünnepséget tartanak. A nyugdíjasokról sem feled­keznek mgg. — Az idén nem egy, ha­nem két találkozót tartunk, műszakonként szervezve — mondta dr. Fenyő István- né, az szb politikai munka­társa. A költségvetésben megta­láljuk a névadóra adott öt­száz forintos betétkönyvek, a nyugdíjasok ajándékcso­magjainak az árát. — Amikor a jóléti és kuL turális alap összegének meg­határozásáról van szó, el­mondjuk, hogy ezeket az összegeket nem akarjuk csökkenteni, hiszen az itt dolgozók és a már nyugdíj­ban lévők is megérdemlik a gondoskodást — teszi hozzá az szb-titkár. Üdülésre évente több mint 400 ezer forintot költenek. A fönyódi vállalati üdülőben egyhetes turnusokban 360-an pihentek az idén. NDK-beli csereüdülésen 66-an voltak. A Ruházati Dolgozók Szak- szervezetének alsógödi üdü­lőtelepén kilencven dolgozó járt. A SZOT-beutaló kevés volt, a téli jegyek pedig nemigen kelnek el. Támoga­tás a nagycsaládosoknak, hogy a harmadik gyerek in­gyen üdül Fonyódon és Gö­dön. A brigádok szívesen ki­rándulnak, s ehhez is hozzá­járul a szakszervezet. Első­sorban a férfiak örültek an­nak, hogy felújították a fo- nyódi horgásztanyát. — 324 ezer forint a lakás­építés támogatására szánt pénzünk. A vállalati segély­keret 240 ezer forint, ezt ki­egészíti a szakszervezet évi 88 ezer forintja. Az iskolaév megkezdése. előtt mindig gondolunk a nagycsaládo­sokra, a gyermeküket egye­dül nevelőkre. Az üzem- és a fogorvosi rendelés mellett pktóber el­seje óta szemészeti vizsgálat is folyik a gyárban, s most kérték újra a nőgyógyászati rendelést. L. G. PIACI KÖRKÉP Virág­áradal" A ködös, esőre álló idő­ben is nagy forgalom volt a kaposvári hetipiacon. Pi­ros és sárga léggömböket lebegtetett a szél, s bárho­vá nézett az em/ber, sárga krizantémok tömegót látta. Halottak napjára készülitek már a koszorúk, 250—300 forintért kínálták, a krizan­tém száljának ára 15—35 fo­rint között váttoizot't. Sok volt az élőbaromfi, tyúkot 40—45, csirkét 45—50 forintért kínáltak kilónként, hogy minél előbb megvaló­suljon a forradalmi munkás- paraszt kormány programja, amely magában foglalja a dolgozók jogos követelése­it... A vidéki városokban már mindenütt megindult az élet... Mindent el keli kö­vetni, hogy Budapesten is minél előbb mindenütt meg­induljon a munka. Ezt kö­veteli a háza, az egész dol­gozó nép érdeke __” V égigolvasta,m a röplapot, majd emelt hangon az alá­írást: ,A Magyar Szocialista Munkáspárt Budapesti Ide­iglenes Bizottsága.” Szavaimat csend követte, zavart toporgás. Bodnár arcát fürkésztem. Láttáim, hogy "kissé restelli maigát. Előttünk és a mun­kások előtt. Csak később tudtam meg bőgj’ a lélekszakadva beron­tó járőr azzal ébresztette az irodája melletti hálófülké­ben pihenő alezredest, hogy mintegy húsz főnyi fegyve­res csoport közeledik a lak­tanyához. Érthető tehát, hogy az előzmények után Bodnárt kínosan érintette a váratlan fordulat. Zavartan, bosszúsán pislogott. „Hü­lyék! Rémekét látnak. A párt röplapjait ragasztó há­rom munkást húsz ellenfor- radalimámak, a ragasztóval teli vödröt gyiújtópalacknak, a meszelőt géppisztolynak nézték. Szép kis karhatal­misták!” Torkát köszönütte. — Gyanús alakokat nem láttak, elvtársa,k? — Senkit — hangzott a felelet. — Miért ilyenkor ragaszt­ják a párt röplapjait? Tud­„meztelen’.’ társaik 10—15 forinttal drágábban léitek gazdára. A hízott liba is, hatják, hogy kijárási tilalom van. Egyikük, fiatal. zömök, erőteljes testalkatú férfi gyűrött c i ga rét tacs ornag o t vett elő és sorra kínálgátott bennünket. — Sajnos, az utca még nem a miénk, elvtársak — magyarázta. Csak ott van rend, * ahol maguk járőröz- nek. Egy sarakkal odébb már nincs biztonság. Jobb, ha éjjel dolgozunk. Felesle­ges kitenni magunkat az el­lenforradalmárok dühének és zaklatásának. Fegyverünk sincs. Nekik van. A háttérben álló középko­rú férfi, aki eddig egyetlen szót sem szólt, keserűen megjegyezte: — A tisztességes munkás­nak nincs fegyvere. Nem va­gyunk eléggé megbízhatóak. Pedig nem csak most, ha­nem októberben is nagyon kellett volna. Ha nekünk is lenne puskánk, géppiszto­lyunk, könnyebben elbán­nánk a felkelőkkel. Bodnár hümmögött. maid határozott hangon válaszolt: — Ragasszák csak nappal a röplapokat. Ha segítség kell, szóljanak nekünk. Egyébként aki fegyvert akar, jöjjön közibénk. Szívesen fo­gadjuk. Kezet rázott velük, ne­künk pedig intett, hogy me­hetünk. Visszaindultunk a gépko­csihoz. A fiatalabbik utánunk ki­áltott: — Vagyunk ám többen is, elvtársak! Szétszéledtünk hármasával. Nehogy a töb­bieket is ellenforradalmár­nak nézzék! borsos ára ellenére, 300—400 forintot kértek érte. Tojásból megfelelő volt a kínálat, általában 2,70—2,80- ért adták, de volt, aki töb­bet remélt érte. Hasztalan. Az eső jót tett a kiskertek­nek, sokfélle zöldség kellette magát a pultokon, a sárga­répa ára 10—12, a fehérré­páé 16—18, a petrezselyem- zöld csomója 1—2 forint volt. Burgonyát 6—7 forin­tért lehetett kapni, káposztát ugyancsak ennyiért árultak, a kelkáposzta viszont drága volt, 15 forintot kiértek érte. Sok és szép karfiol vdlit a piacon, az ára is elfogadha­tó — 20 forint — csaknem a feliére csökkent az előző hét­hez viszonyítva. A hagyma kilója 15, a fokhagymáé 130 ,—150 forint volt. Lehetett kapni, ha nem iis sok he­lyen még paprikát, a gyö- szösebbje 15, a húsosabbja 30 forint volt. A hegyes zöldpaprikát 20 forintért ad­ták. Zöldparadicsomot és pi­rosparadicsomot is láttunk, húsz forintért. A karalábé ára 10 forint volt. Egy-két helyen árultak még szőlőt, 15—35 forint kö­zött változott az ára, vevő nem igen akadt rá. Annál inkább a piros delicsesz al­mára, 16 forintért adta gaz­dája. Sokan vásároltak halat is. a vízben jókora pontyok kel­lették magukat, kilója 75 fo­rint volt. Valódi meglepetést jelen­tett a gomba-stand, sokféle gombát árultak, s az árusok szinte szemérmetlen árat kértek érte. A csiibegambát ■negyven forintért még csak- csak vásárolták, azonban a 100 forintos vargányára nemigen akadt vevő. A szür­ke pereszkét 50 forintért ad­ták, a rókagomba ára 100 fo­rint volt.

Next

/
Oldalképek
Tartalom