Somogyi Néplap, 1986. szeptember (42. évfolyam, 205-230. szám)

1986-09-22 / 223. szám

Tegnap találkozott a nyár és az ősz. Az egyik búcsúzott, a másik bekö­szöntött. Álmosan, fázósan érkezett. Aztán meggondol­ta magát. Lecsalogatta a kabátokat, hogy mégegy- szer visszaidézze a nyarat. Szép gesztus volt tőle. Trónra lépett, hogy arany­színű koronájával borítsa a földeket. A park fáiról hullanak a gesztenyék. Kérlelhetet­lenül kopognak a járdán. Visszavonhatatlanul ősz van, most már a naptár szerint is. A szomszéd azt mondja, be kellene vinni az átmeneti kabátját a pa­tyolatba, mert most már szükség lesz rá. Hogy ed­dig is hűvösek voltak a reggelek? No igen, de még nem volt ősz, csak tegnap érkezett. A gyárban diákok serénykednek: őszi mun­kán. Sokasodnak a gyümöl­csös ládák az almáskert­ben. Az ősz kincseit kínál­ja. Sétálok a Zselic Áruház előtt. A nénikék ma is ki­pakoltak portékáikkal. Al­mát kínálnak, meg hervadt virágokat. Vevő nem na­gyon akad. Valahogy siető- sebb lett az emberek dol­ga. Nem állnak meg alku­dozni. Ebben a sietségben valahol kimondatlanul is benne van, hogy közeleg az esztendő vége. Mit el­mulasztottunk, azt pótolni kell. Teendőnk egyre több akad. Ne tévesszen meg a szokatlan meleg. Ősz van! Élni, lakni, közlekedni Befejeződött Pécsen a nemzetközi városfórum A grazi központú Nemzet­közi Városfórum Pécsett tartott második szimpóziuma szombaton befejezte három­napos szakmai munkáját. Az óvárosi lakókörnyezet emberközpontú élettérré való fejlesztésének feltéte­leiről és módszereiről tar­tott tanácskozás hasznos ta­nulságokkal szolgált mind a hazai, mind a hat külföl­di országból érkezett részt­vevők számára. A legna­gyobb összefüggő területű magyar történelmi város­mag, Pécs belvárosa, ennek helyreállításával, s az aköz­ben szerzett tapasztalatok­kal a. helyszínen is megis­merkedtek. A húsz európai ország műemlék-értékű épü­letegyüttessel rendelkező vá­rosait, tudományos intézmé­nyeit, szervezeteit és szak­embereit tömörítő nemzet­közi egyesület Pécsett ren­dezett második szimpóziu­mán jugoszláv, lengyel, NSZK-beli, olasz, osztrák, svájci és magyar építészek, várostervezők, illetve a la­kóhelyek fejlesztésével fog­lalkozó szakemberek vettek részt. A tanácskozáson beje­lentették, hogy a nemzetkö­zi városfórum jövő év őszén esedékes következő szimpó­ziumát a műemlékeiről vi­lágszerte ismert jugoszláv tengerparti városban, Dub- rovnikban rendezik meg, ahol a meghívott szakembe­rek közvetlen tapasztalato­kat gyűjthetnek az 1979-es földrengés pusztítását köve­tő helyreállítások eredmé­nyeiről. Az „élni, lakni, köz­lekedni a történelmi város­magban” mottóval megtar­tott pécsi tanácskozás há­romnapos szakmai prog­ramján résztvevő vendégek vasárnap kirándulást tesz­nek Dél-Baranya szép tájai­ra, felkeresik a műemlékek­ben ugyancsak gazdag Sik­lós városát, s megtekintik a nagyharsányi nemzetközi szobrász alkotótelep vendég- művészeinek munkáit be­mutató szabadtéri szobor­parkot. Kétcsuklós Ikarus-busz Több új műszaki megol­dást vezettek be az elmúlt hónapokban a gyár mérnö­kei az Ikarusban. A legérdekesebb fejlesztés a 200-as busizcsaladhoz tar­tozó több csuklós jármű ki­alakítása volt. Külföldön mér megjelentek az ilyen hosszú autóbuszok, előreláthatóan a jövő év elején Budapesten is ki lehet próbálni az Ika­rus kétcsuklós,, háromrészes autóbuszát. A 23 méter hosz- szú kísérleti autóbusz 180— 190 utast szállíthat egyidejű­leg. Sorsjegyek Nicaraguáért Budapesten vendégszerepei a világhírű kínai cirkusz. A ké­pen: gumitestű akrobaták a programból. (MTI-fotó, Pintér Márta felvétele—telefotó — KS) Százhatvan diákot oktató mezőgazdasági szakiskola építését ajánlotta fel a KISZ XI. kongresszusa Nicaraguá­nak. Már gyűlnek a befize­tések, a felajánlások a szám­lán. Az iskolaép ütéshez szük­séges 50 millió forintot kü­lönféle rendezvények, kiad­ványok bevételéből, a KISZ­A Corvina Kiadó új sorozata Imago elnevezéssel új so­rozatot indított útjára a Cor­vina Kiadó. Ebben olyan külföldi művészetelméleti munkák magyar nyelvű pub­likálására vállalkozik, ame­lyek egy-egy korszakot, mű­alkotást vagy életművet új tudományos módszerek — az ikonológia, a szociológia, a művészetpszichológia — al­kalmazásával elemeznek. A napokban három kötet látott napvilágot. A Millet Anigelusának tra­gikus mítosza című könyv­ben Salvador Dali elméleti jellegű írásai közül az An- gelus-tanulmány olvasható. A mű 1932-ben keletkezett, ám csak több évtizedes kal­lódé« után, 1963-ban került a nyilvánosság elé. Millet képe Dali több festményét is megihlette, az általa Vkivál- tott asszociációk szürrealis­ta munkamódszerének részé­vé váltak. A kötetet 73 fe­kete—fehér kép illusztrálja. Erwin Panofsky, a modern művészettörténeti gondolko­dás egyik alapművét alkotta meg a Gótikus építészet és skolasztikus gondolkodás cí­mű tanulmányában. Esszé­stílusban mutatja be az épí­tészeti struktúra és a sko­lasztikus gondolkodás pár­huzamos, illetve rokon vo­násait. Hatvan fekete—fehér kép egészíti ki a tanul­mányt. Mich el Bútor A szavak a festészetben című munkájá­ban a szerzőt nem a festmé­nyek képszerűsége, azaz fes­tői technikája, a kompozíció módja érdekli, hanem az a tartalom, amelyet a képek­be komponált betűk, szavak, olykor hosszabb szövegek su­gallnak. A kötetet 12 színes és 52 fekete—fehér kép il­lusztrálja. A kiadó jövő évi tervei között szerepel Emst H. Gombrich: Művészet és ha­ladás, Vaszilij Kandinszkij: A szellemi a művészetben és Otto Biihajli-Merin: A mű­vészet vége a tudomány ko­rában című munkája. szervezetek és a fiatalok fel­ajánlásaiból gyűjtik össze. Az iskolaépítési pénzalap gyarapítását szolgálja a már árusított sorsjegyek bevéte­le is. A KISZ-szervezetek és egyes helyeken árusított sorsjegyek iránt nagy az ér­deklődés, hiszen csábító a kétezer értékes tárgynyere­mény. Az egyébként azonnal kiderül, hogy ki és mit nyer. A december 19-i televí­ziós főnyeremény-sorsoláson olyan fődíjak lesznek, mint OTP öröklakás, Volkswagen Golf személygépkocsi. Lada. Nem kell elkeseredni ak­kor sem, ha nem nyer egy- egy sorsjegy, hiszen még mündig van remény az Ab­lak című péntek esti tévé­műsor zsákbamacska-sorso­lásán: mégis csak jut vala­mi az egy szelvényre befize­tett 20 forintért. LG, — Főtörzs, nem tudja vé­letlenül, merre van a leg­közelebbi MÉH-telep?? ... (Kiss Ernő rajza) T észtaújdonságok Újfajta bővítette kát a Fejér naforgalmi Vállalat. száraztésztákkal termékválaszté- Megyei Gabo- és Malomipari Székesfehérvári tésztagyárában durumbúzá- ból őrölt lisztből, különleges Olvasóinkhoz! Ma fekete színnyomás­sal kézbesíti a posta a Somogyi Néplapot. Ennek az az oka, hogy szom­batra virradó éjszaka el­törött a nyomda rotációs gépének egyik hengere, s ennek megjavításáig csak egy színt tud nyomni a gép. A kaposvári és Ka­posvár környéki olvasók már a szombati lapot is kék színnyomás nélkül kapták meg. A gép akkor tört el, amikor 40 000 példány nyomása még hiányzott. A nyomda azonnal intézkedett a tö­rött alkatrész pótlásáról. Az újat az NDK-ból vár­ják. Ígéretük szerint 3 nap múlva ismét kék színnel jelenik meg a lap. Addig is olvasóink szives elnézését kéri a Somogy Megyei Nyomda­ipari Vállalat. kukoricalisztadalékból, tojás hozzáadása nélkül készülnek a különféle Durica nevű tészták. Jelenleg hatfélét szállítanak ezekből a kolesz­terinmentességük miatt egészséges és kitűnő főzési tulajdoságokkal rendelkező száraztésztákból az üzletek­be. Ezekben a napokban is­mét újdonsággal — fürjto- jással készített rövid metélt­tel és kiskockával — jelent­kezett a vállalat. Felújították és kibővítették Gánt-bányatelcpen a Fejér Megyei Bauxitbányák múzeumát. A föld alatti tárnában kialakított múzeum bemutatja a bányászat történetét a Bakony és a Vértes hegységekben, valamint a termelés korszerű eszközeit Gomba­mérgezés Rábafüzesről szombaton két családot, 3 tizenéves gyermeket és 6 felnőttet száll itattak kórházba gom- bamérgezés miatt. A kör­mendi kórházban ápolják a felnőtteket és a szakorvosi vélemény szerint viszonylag szerencsésen megúszták 'h mérgezést, amely enyhe le­folyású. A gyermekeket a szombathelyi megyei kór­ház gyermekosztályán gon­dozzák, állapotuk szintén ki­elégítő, nem életveszélyes. A gombaszedés körülményei­nek vizsgálata alapján felté­telezhető, hogy az úgyneve­zett döggomba okozta a mérgezést. Az egyik család­fő szedte a közeli erdőben, de maga nem evett belőle. AZ ELSŐ ŐSZI REGGEL Somogyi Néplap XLII. évfolyam, 223. szám 1986. szeptember 22., hétfő Tarka sorok Titkárnő A főnök buzgón dicsé­ri az új titkárnőt: — Remek! Csupán há­rom hibát ejtett. Igazán roppant örülök. És most legyen szíves, írja le a második szót! Földrajz — Apuka, hol vannak az Alpok? — Inkább a drága anyukádat kérdezd meg! Mindig úgy eldug min­dent, hogy aztán lámpá­val sem lehet megtalál­ni. Orvosnál Ar orvos megvizsgálja a beteg lábát, és így szól: — Ha holnap esetleg még mindig nem tud járni, akkor okvetlenül jöjjön el hozzám meg­mutatni a lábát... Körlevél — Valami baja van? — Nem, csak szédü­lök. Túlságosan gyorsan olvastam a körlevelet. Aforizmák öregedni jó! Hiszen csak az nem öregszik, aki fiatalon hal meg. * * * A takarékoskodást mindig a pazarlás meg­szüntetésével kell el­kezdeni. * * * Azért ha egyszerre so­kan nekimenőének a falnak ... mégiscsak lyuk keletkezne rajta. • • • Kulturális axióma: a zenét nem érteni kell. hanem élvezni. * ♦ * Az ostobáknak is le­hetnek tartalékaik. • • • Aki sokat beszél, an­nak természetesen már csak kevés ideje marad a gondolkodásra. * * • A jó gyakorlat és a helyes elmélet: egymás kritériuma. * * * A legtöbb ember leg­nagyobb tévedése az, hogy azt hiszi, a világ­nak pont őrá van szük­sége. ötvenen felül: fájok, tehát vagyok. Somogyi Néplap Az MSZMP Somogy Megyei Bizottságának lapja Főszerkesztő: JÁVORI BÉLA Főszerkesztő-h.: dr. Kercza Imre Szerkesztőség: Kaposvár, Latinca Sándor u. 2. Postacím: Kaposvár Pf. 31. 7401. Telefon: 11-510, 11-511, 11-512. Telex: 13-360. Kiadja a Somogy Megyei Lapkiadó Vállalat, Kaposvár, Latinca Sándor u. 2. Telefon: 11-516. Postacím: Kaposvár, Pf.: 31. 7401 Felelős kiadó: Balajcza János __ Terjeszti a Magyar Posta. Előfizethető bármely hírlapkézbe­sítő postahivatalnál, a hírlap- kézbesítőknél, a posta hírlap­üzleteiben és a Hirlapelőfizetési és Lapellátási Irodánál (HELIR), Budapest V., József nádor tér 1. 1900., közvetlenül vagy postautalványon, valamint átutalással a HELIR 215-96162 pénzforgalmi jelzőszámra. Előfizetési díj ©gy hónapra 43 Ft, negyedévre 129 Ft, félévre 258 Ft. ISSN 0133-0608 Készült a Somogy Megyei Nyomdaipari Vállalat üzemében Kaposvár, Május 1. u. 101. Felelős vezető: Mike Ferenc igazgató

Next

/
Oldalképek
Tartalom