Somogyi Néplap, 1986. augusztus (42. évfolyam, 180-204. szám)

1986-08-16 / 193. szám

XLII. évfolyam, 193. szóm Ára: 2,20 Ft 1986. augusztus 16., szombat Szakosodé kistermelés. Jelenleg 1 millió 420 ezer családnak van háztáji és ki­segítő gazdasága; ez a kör, amely előállítja a mezőgaz­daság teljes évi produktumá­nak — értékben 82 milliárd forint — a harmadát, áruter­melésének az ötödét. A kis­termelők tábora ^ azonban fogy, évente egy százalékkal. Ám ez a mérsékelt ütemű csökkenés egyelőre nem befo­lyásolta észrevehetőbben a termelés, az innen kikerülő árutömeg nagyságát, ugyan­is a gazdálkodásra vállalko­zók jelentős része ma több terméket állít elő, mint teg­nap. A csaknem másfél millió kistermelő 60 százaléka már kifejezetten a piacra termel; a legtöbbjük csak egyfélével foglalkozik; koncentrálva az anyagi és fizikai erőt. Ez a tendencia korábban is élt, az utóbbi időben viszont felerő­södött. Mert ma — az agrár- kistermelés világában, falu­helyen — csak a termelés nö­velésével lehet annyi jövede­lemre szert tenni, ami az el­ért életszínvonal megtartásá­hoz, illetve szerény emelésé­hez szükséges. Mert bizony nincs szó jelentős bevételek­ről, csillagászati nyereségek­ről. Nem ok nélkül mondotta az egyik országgyűlési képvi­selőnk a Parlament téli ülés­szakán: „Társadalmunk egy része elismeri a tevékenység óriási gazdasági jelentőségét, más része azonban, különö­sen a városi lakosság — is­meretei hiányában — munka nélküli jövedelemhez való jutásnak, sibolásnak, szélhá­mosságnak, maszekolásnak tartja. A nagyobb haszon remé­nyében tehát a kisgazdasá­gok szakosodnak és jelentős összegeket be is fektetnek a ház körüli gazdaságba. Ezzel azonban a szükségesnél na­gyobb kockázatot is vállal­nak, mivel még sokszor ma is kétséges, hogy el tudják-e adni a nagy mennyiségű ter- m el vényüket: bizonytalan az értékesítés. A szerződésekre — ha a napi érdek úgy kí­vánja — gyakran fittyet hány a gazda is, az áfész is. A kistermelőket integráló, ré­szükre szolgáltatást nyújtó agrár-nagyüzemek számos helyen ma kevésbé segítenek, mint azelőtt; mondható úgy is: a támogatásuk mértéke, a szolgáltatásuk színvonala alatta marad a növekvő ter­melésből fakadó igényeknek. Holott éppen ez a kisterme­lői réteg igényelné a terme­lőszövetkezetektől, integrá­toroktól a hatékonyabb mun­kát, színvonalasabb szolgál­tatást — a biztonságos, a ter­melést ösztönző háttért. A mezőgazdasági nagyüze­mek által integrált kisgazda­ságok száma 1983-ig ugyan erőteljesen nőtt, azóta 22 szá­zalékkal, mintegy félmillióra lecsökkent, de az áfészék ke­retében működő szakcsopor­tok taglétszáma is kisebb lett, ma nincsenek többen 170 ezernél. Az integrátorok mérséklő­dő érdeklődését magyarázza — egyebek mellett —, az hogy számos termelőszövetkezet ma igazán nem érdekelt a háztáji és kisegítő gazdasá­gok tevékenységének bővíté­sében. Az év első hónapjaiban — megélénkült a kistermelés, köszönhetően az állattenyész­tés jövedelmezőségét emelő intézkedéseknek. De, hogy a termelési kedv továbbra is fennmaradjon, mindenek­előtt tovább kell javítani az integráló nagyüzemekben fo­lyó szolgáltató tevékenység színvonalát, valamint a szer­ződéses fegyelmet. Horváth L. István SZKP KB PB-ÜLÉS Korszerűsítik a gazdasági munkát A Szovjetunió külgazdasá­gi tevékenységének korsze­rűsítésében elsőrendű jelen­tőséget tulajdonítunk a szo­cialista országokkal folyta­tott együttműködés dinami­kus fejlesztésének, olyan gazdasági és szervezeti fel­tételiek megteremtésének, amelyek elősegítik az egye­sülések és váMiaDatok közvet­len termelési kapcsolatainak sokoldalú bővítését, közös vállalatok és termelési fo­lyamatok megteremtését, a KGST keretein belül — hangsúlyozták az SZKP KB PB pénteki ülésén. A testület megvitatta és teljes mértékben jóváhagyta Mihail Gorbacsov távol-kele­ti látogatásának eredmé­nyeit. Ennek kapcsán hang­súlyozták, hogy lankadatlan figyelemmé! kéül kísérni az átalakítás kérdéseit, maga­biztosan kell haladni előre, elutasítva az idejét múlt dogmákat, teljes mértékben felhasználva a tömegek al­kotókedvének. fellendülését a társadalmi-gazdasági, fej­lesztés meggyorsításának ér­dekében. Ezzel összefüggés­ben a Pb szükségesnek ítél­te a távol-keleti gazdasági körzet hosszú távú korhplex fejlesztési programjának ki­dolgozását. A testület ülésén áttekin­tette az északi és szibériai folyótnak az ország déli körzeteibe való átirányításá­val! kapcsolatos terveket és más munkálatokat. A pb célszerűnek ítélte a megkez­dett munkálatok, beszünteté­sét :— figyelembe véve, hogy a probléma ökológiai és gaz­dasági vonatkozásai további tanulmányozást igényelnek, és ezt széles társadalmi kö­rök is sürgetik. A testület ülésén kitértek arra is, hogy az SZKP KB és a Szovjetunió miniszterta­nácsa határozatokat foga­dott el az ország építőipari komplexuma irányításának és az építőipar gazdasági mechaniizfnusáfek további korszerűsítéséről. Ebben nagyszabású intézkedéseket vázolnak föl, amelyek cél­ja a beruházási folyamat gyökeres megjavítása1. A Szovjetunió állami építési bizottságát átszervezik: a Szovjetunió szövetségi-köz­társasági építési bizottsága lesz belőle. A testület intézkedéseket hagyott jóvá a Szovjetunió külgazdasági tevékenységé­nek gyökeres korszerűsítése érdekében. Intézkedések egész rendszerét tervezik, amelyeknek célja a külgaz­dasági kapcsolatok irányítá­sának szervezeti megjavítá­sa. tervezésük és gazdasági önelszámolásuk korszerűsíté­se. ­Fogadás a Parlamentben Losonczi Pál, az Elnöki Tanács elnöke tegnap a Parlament Munkácsy termé­ben fogadta az Orosz Nyelv- és Irodalomtanárok Nemzet­közi Szövetsége Végrehajtó Tanácsa irodájának tagjait. A magyar államfő — mint a MAPRJAL VI. kongresz- szusánaik fői véd nőké — esz­mecserét folytatott a nem­zetközi szövetség főtitkárá­val, Vita 11 j Koszt omarovval és a testület más képvise­lőivel. A baráti hangulatú talál­kozón részit vett Berecz Já­nos, a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bi­zottságának titkára, Rátkai Ferenc művelődési minisz­terhelyettes, Bíró Gyula, a Magyar—Szovjet Baráti Tár­saság főtt fikára; ott volt Bo­risz Sztúkalin, a Szovjetunió budapesti nagykövete. Újabb színnel gazdagodott egyébként pénteken a MAPRJAL-kongresszus kül­döttéinek programja: non­stop filmvetítést szerveztek a Műegyetemen a mintegy kétezer russzista részére. Vi­deo- és tv-filmeken szemlél­tették a különiböző országok­ban folyó orosz nyelvtaní­tásban alkalmazott nyelvlec­kéket és módszertani anya­gokat. Este a Budapest kong­resszusi' központba voltak hivatalosak a rasszisták: az Orosz Nyelv- és Irodalom­tanárok Nemzetközi. Szövet­ségének VI. világkongresszu­sa alkalmából a MAPRJAL Magyarországi Társasága és a kongresszus szervező bi­zottsága koktélt adott a kül­dölték tiszteieitáne. Ellenőrzési konferencia Ligacsov—Gáspár találkozó Nyolcszáznál több vállala­ta vezető és ellenőrzési szak­ember részvételével pénte­ken megkezdődött Pécsett a Szervezési és Vezetési Tudo­mányos Társaság 6. országos ellenőrzési konferenciája. Az orvostudományi egyetem aulájában rendezett kétnapos tanácskozáson Trethon Fe­renc, a társaság elnöke tar­tott bevezető előadást a vesz­teségforrások feltárásának jelentőségéről a jövedelem- termelő képesség fokozásá­ban. A konferencián többek kö­zött hangoztatták, hogy az ellenőrzési tevékenység még mindig nem vált a Vezetés szerves részévé, holott az utóbbi két évtized tapaszta­latai szerint a gazdálkodás Valamennyi mozzanatát átte­kintő korszerű ellenőrzési rendszer jelentősége — a korábbi várakozással ellen­tétben — erőteljesen növe- kédett. Egyre fontosabb a szerepe a vállalati belső el­lenőrzésnek, amelynek a jö­vőben á felügyeleti revízió munkáját is át kell vennie. A vállalati belső ellenőrzés munkáját minden tekintet­ben. össze kell hangolni a törvényességi felügyeletet gyakorló szervezetek maga­sabb színvonalra emelt tevé­kenységével — hangsúlyoz­ták a konferencián. A vesz­teségforrásók feltárásával kapcsolatban elmondták, hogy ez a munka úgy válhat eredményesebbé, ha az el­lenőrök a kihasznált és el­szalasztott lehetőségek szám­bavételével minősítik a gaz­dasági egységek tevékenysé­gét. Az elmaradt haszon ugyanis éppen olyan veszte­ség, mint a bekövetkezett kár. Az ellenőrzési konferencia a plenáris ülést követően ipari, építőipari és közleke­dési, él e lm iszerga z dasági, kereskedelmi és költségveté­si szekciókban folytatta munkáját. Sínylődnek a kapások A kalászosok betaka­rítását követően nyilván­valóvá vált: a nyári ter­méskiesést az őszi beta­karítása növényeik nem pótolják, inkább még te­tézik. A határt járva szomo­rú — és egyre szomo1 rúbb — ‘képet mutatnak az őszi betakarításé nö­vények is. A jelenlegi becslések alapján térsé­genként eltérő mértékben ugyan, de a tervezetthez képest kisebb-nagyobb mennyiségű terméscsök­kenés várható. ‘Még nem szóltunk az aszály okoz­ta minőségromlásról, és arról sem, hogy az ara­tás első szakaszában az árpataa'lóba és {később a búza helyén vetett má- sodnö vények csapadék hiányában sínylődnek. Minden eső nélküli nap tovább növeli a ter­méskiesést. A Szákszervezeti Világszö­vetség vezetői, Gáspár Sán­dor, 3cz MSZMP PB tagja, a SZOT elnöke, az SZVSZ el­nöke, Karel Hoffmann, a CSKP KB elnökségének tag­ja, a Csehszlovák Szaktanács elnöke, az SZVSZ alelnöke Ibrahim Zakaria, az SZVSZ főtitkára pénteken Moszkvá­ban az SZKP Központi Bi­zottságában találkoztak és megbeszélést folytattak Je- gor Ligacsovval, az SZKP KiB PB tagjával, a KB tit­kárával, Vagyim Medve- gyevvel, az SZKP KB titká­rával és Sztyepan Salajev- vel, a Szovjet Szakszerveze­tek Központi Tanácsa elnö­kével. Az SZVSZ vezetői — akik a szovjet szaktanács meghí­vására látogattak Moszkvá­ba — meleg, elvtársi légkö­rű megbeszéléseket folytat­tak a szovjet politikusokkal. Véleményt cseréltek a nem­zetközi helyzet időszerű problémáiról, illetve a tár­sadalmi tomegszervezetek és tömegmozgalmak együttmű­ködésének a nukleáris fenye­getés ellen, a békéért, a le­szerelésért, a dolgozó embe­rek alapvető érdekeiért foly­tatott küzdelemben való kér* déseiről. Japán küldöttség látogatása A SZOT titkárságának meghívására pénteken 70 ta­gú japán küldöttség érkezett Budapestre. A vendégek a japán szákszervezetek béke- mozgalmának kezdeménye­zésére tesznek látogatást há­rom európai országban, köz­tük hazánkban. A delegáció­ban a japán szakszervezetek aktivistái, valamint Hirosi­ma és Nagaszáki városok ta­nácsának képviselői vesz­nek részt. Éhségsztrájk a börtönben Hatszáz - politikai fogoly kezdett éhségsztrájkot egy dél-afrikai börtönben, mi­közben az egyetemek taná­rai és diákjai gyűléseken tiltakoztak a rendkívüli ál­lapot ellen. Mint pénteken kiszivárgott: Oranje tarto­mány . egyik börtönében a rendkívüli állapot kihirdeté­se óta letartóztatott 601 fe­ketebőrű fogoly csütörtökön éhségsztrájkot kezdett, tilta­kozásul fogva tartása ellen. A börtönhaltóságok cáfol­ták és „propagandafogás- 1 nak” minősítették a hírt. Natal tartományban a legfelsőbb bíróság két egyen­rangú tanácsának egymással ellentétes döntése kelt za­vart törvényszéki és ügyvédi körökben. A Pietermaritz- burgban csütörtököd össze­ült háromtagú tanács „té­vesnek” minősítette a tarto­mányi legfelsőbb bíróság Durbanban ülésező másik tanácsának hétfői döntését, amely törvénytelennek nyil­vánította a rendkívüli álla­pot két rendelkezését. Ezek lehetővé tészik, hogy a rend­őrök bírósági végzés nélkül őrizetbe vehessenek akárkit, akit a közrend megsértésé­vel gyanúsítanak, illetve, hogy a foglyokat vádemelés nélkül őrizetben tarthassák. A 'hót elején néhány politi­kai foglyot szabadon enged­tek, bár a központi kor­mány magfellebbezte a. dur- bani állásfoglalást. A pieter- maritzburgi döntés után vi­szont semmi sem készteti a hatóságokat a további sza­badon bocsátásokra. (Folytatás a 2. oldalon.)

Next

/
Oldalképek
Tartalom