Somogyi Néplap, 1986. május (42. évfolyam, 102-127. szám)

1986-05-01 / 102. szám

AZ MSZMP SOMOGY MEGYEI BIZOTTSÁGÁNAK LAPJA XLII. évfolyam, 102. szám Ára: 2,20 Ft 1986. május 1., csütörtök A munka értéke, becsülete Száz esztendeje, 1886 májusában Chicagóban sor­tűz dördült. A jogaikért, a napi 12 órás munkaadó csökkentéséért sztrájkolok ellen használt fegyvert a burzsoá hatalom. A chica­gói felkelés emlékére 1896- ban a nemzetközi munkás­szolidaritás ünnepévé nyil­vánította május első nap­ját a II. Intemacionálé. Azóta a világ átalakult: a kontinenseket átfogó mul­tinacionális ipari kolosszu­sok hatalmával ma a nem­zetközi munkás- és szak- szervezeti mozgalom áll szemben. Eszméit és cél­jait az elődök fogalmazták meg: munkát, kenyeret, emberi jogokat, tisztessé­ges életet! Lehet és szüksé­ges is ezeket a célokat korszerűen, mindig az adott körülményekhez iga­zodva megfogalmazni, de a lényegük változatlan. Eu­rópa tőkésoTszágaiban tíz­milliók vannak állás nél­kül, és közeli reményük sincs arra, hogy munkával szerzett kenyérhez jussa­nak, a világ más térségei­ben százmilliókat fenyeget a nyomor, az éhezés. Az imperializmus, a ha­diipar,' a fegyverkezés ijesztő méretű kiterjeszté­sének útját választotta. A nemzetközi munkásmoz­galom összefogása, a szo­lidaritás a világ dolgozói­nak egységesebb fellépése jelentős tényező az embe­riség sorsának jobbításáért folyó harcban. Erre szólít tel a Szakszervezeti Világ- szövetség május elsejei fel­hívása: tegyük félre a né­zetkülönbségeket, közös fellépéssel, közös erővel védjük a dolgozók érdekelt és életét. A Szakszervezeti Világ- szövetség idén sorra kerü­lő berlini kongresszusán a szolidaritás, a nemzetközi szakszervezetek összefo­gásának gondolatát és a világ különböző térségeit érintő akcióprogramját hir­deti meg: védelmezzük a tőke támadásával szemben a dolgozók, a szakszerve­zetek jogait. Jusson meg­élhetéshez, munkához min­den ember a földön. A ma­gyar szakszervezetek kife­jezve négy és fél milliós tagságának érzéseit és gon­dolatait. ennek az összefo­gásnak szószólói, és cse­lekvő közreműködői. Má­jus 1. eszméjének mai üze­netét jól értik, jól érvénye­sítik a magyar szakszerve­zetek. Erről adott számot a XXV. kongresszusunk. A munkához való jog a magyar dolgozóik létbizton­ságát jelentő vívmány, A teljes foglalkoztatottság el­vének és gyakorlatának fenntartását a nép hatalma, a hatalom részeseként mű­ködő önálló szakszervezeti mozgalom garantálja. A tőkés társadalmakban a munkához való jogért, a munkanélküliség megszün­tetéséért folyik a harc, nálunk e jog alapján a munka tisztessége és be­csülete — létkérdés. Ezért küzdünk. A mi viszonyaink között e joggal élni kell. Lehet azonban visszaélni is. Pél­da erre a munkaerők gaz­daságtalan foglalkoztatá­sa, a drágán előállított és rossz minőségű termékek eltűrése, az egyenlősdi, a teljesítményektől függet­len bérezés, a fegyelme­zetlenek, dologkerülők megtűrése. A kötelességek szigorú számonkérése nél­kül a munkához való jog társadalmi méretekben ér­tékét veszíti. Épp ezért a szakszervezetek mindenütt a leghatározottabban tá­mogatják a gazdaságosabb termelésit, a fegyelem erő­sítését, s ezzel együtt a munka nélküli jövedelem­szerzés visszaszorítását és megszüntetését is a munka becsületét szolgáló felada­tuknak tartják. A szakszervezetek, a tár­sadalom és az egyes em­ber érdekképviseletében és érdekvédelmében a gazda­ság megújítását, teljesítő- képességének javítását so­rolják teendőik között az első helyre. Ezért teljes mértékben támogatják és a maguk eszközeivel segí­tik a gazdasági célok, ter­vek valóra váltását. Mert csakis a gazdaság eredmé­nyei alapján lehet életszín­vonalunkat megőrizni és fejleszteni. Más lehetősé­günk nincs. Vannak tarta­lékaink, képzett dolgo­zóink, mindaz, ami szüksé­ges ahhoz, hogy kijussunk a mai helyzetből. Ez most elsősorban szervező, irá­nyító munkánkon, gazdál­kodásunkon, rendet, fe­gyelmet, jó minőségű ter­mékeket produkáló ipari és mezőgazdasági vállalatain­kon, szövetkezeteinken mú­lik. Reményeinket nem illú­ziókra építjük, bízunk szo­cialista társadalmunk, né­pünk erejében, tudásában, hazaszeretetében. Hisszük, hogy az emberiség meg­óvja magát, és eredménye­sen száll szembe a ter­monukleáris háború fenye­getésével. Minden, ami emberi érték, civilizáció, a munka gyümölcse; értel­mes agyak gondolták ki, dolgos kezek teremtették jogunk és kötelességünk védeni és gazdagítani. Azért támogatjuk a Szov­jetunió békekezdeménye- zéselt, leszerelési javasla­tait, mert azokh&n egye­temes emberi érdekek fe­jeződnek ki. A föld lakói­nak békére van szükségük. Nekünk is. Kósáné dr. Kovács Magda a SZOT titkára A dolgozó embert ünnepeljük A nemzetközi munkás- mozgalom nagy ünnepe, má­jus elseje alkalmából a Ma­gyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottsága, a Ma­gyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa és kormánya, vala­mint a Szakszervezetek Or­szágos Tanácsa nevében sze­retettel köszöntőm dolgozó népünket, országunk minden állampolgárát. Az emberiséget gazdagító munka idei ünnepén a világ dolgozóival együtt tisztelet­tel emlékezünk azokra a chicagói munkásokra, akik­nek éppen száz esztendővel ezelőtt oltotta ki életét a tő­kés hatalom sortüze. Embe­rek haltak meg, mert meg­élhetésükért, emberibb mun­kakörülményekért, rövidebb munkanapért tüntettek. Ez a chicagói vérengzés indította útjára és emelte a nemzet­közi munkásosztály harcá­nak, szolidaritásának jelké­pévé május elsejét. A Szakszervezeti Világszö­vetség is felhívással fordult néhány hete a világ dolgo­zóihoz, hogy ápolják május elseje eszméjét, fogjanak ösz- sze, védjék, gyarapítsák ér­tékeiket. A magyar dolgo­zók magukénak vallják má­jus elseje üzenetét. Sorsformáló küzdelmek so­rozatán keresztül jutott el a világ munkásosztálya ahhoz a felismeréshez, hogy nem­csak az országhatárokon be­lül, hanem azokon is átlépő, internacionalista összefo­gással veheti fel eredménye­sen a küzdelmet jogaiért, életének javításáért és egy igazságos, szocialista társa­dalomért. A munkásosztály nagy ereje harci céljának igazságában, összefogásában és szolidaritásában gyökere­zik. Mindenkor ezek vitték győzelemre a munkások ügyét. Ez ma is óriási érték, változatlanul az eredmények, a sikerek forrása. A mostani május elsején értékeink létrehozóját, a dolgozó embert és magát a munkát ünnepeljük, ugyan­akkor hitet teszünk eszmé­ink igazsága, jövőnk bizton­sága mellett is. Köszöntjük a gondolkodó és cselekvő emberek millióit hazán kban. Köszönti ük a munkásokat, parasztokat, ér­Baranyai Tibornak, a SZOT főtitkárának ünnepi köszöntője tegnap este hangzott el a rádió­ban és la televízióban. telmiségieket és alkalmazot­takat, akik nagy nemzeti céljaink megvalósításán fá­radoznak, akiknek .tettei nyo­mán egy ország gyarapodik, új anyagi és szellemi javak születnék. A dolgozó, a szocializmust építő embert optimizmus, derűlátás jellemzi. Munkás évtizedek tapasztalatára, eredményeinkre épül jövőbe vetett hitünk és szilárd elvi alapokon nyugszik: a Ma­gyar Szocialista Munkáspárt helyes politikáján és reális döntésein. A jelenlegi és az elkövetkező évekre is telje­síthető célokat tűzött elénk a XIII. pártkongresszus, melynek határozata ma már valóságos nemzeti program­má vált. Ma az igazi forra- dalmiság és hazafiság mér­céje: ennek a programnak megvalósításán becsülettel, elkötelezetten dolgozni. A Magyar Szakszervezetek XXV. kongresszusa támogat­ja a pártkongresszuson el- határozottak megvalósítását, és a munka ünnepe alkal­mából is ezeknek a céloknak teljesítésére hívunk, kérünk minden szervezett dolgozót, mert ebben van sorsunk, holnapunk biztonsága. Megkezdtük az ország és népünk boldogulását szolgá­ló reális tervek végrehajtá­sát. Tudjuk mindannyian, hogy a múlt évi és az idei első negyedévi terveink több vonatkozásban nem teljesül­tek. Jó, hogy emiatt nem beletörődés, nem kesergés lett úrrá rajtunk, hanem a jobb munka lehetőségeinek keresése. Éppen a munka ünnepén kell nyíltan szólni arról, hogy az eddiginél töb­bet és jobban kell dolgoz­nunk. Nem csupán a párt, a kor­mány és a szakszervezetek ügye ez. Aki ma az országot, a munkahelyeiket járja, azt tapasztalja, hogy a jobb munka igenlése mindenütt központi gondolata az embe­reknek. Mindenütt érezhető a tettrekésszég. Zöld utat kell adni a dolgozni, a tel­jesíteni akaró, a többre tö­rekvő embereknek és kol­lektíváknak. De azt is látni kell, hogy a zöld út ön­magában nem elegendő. A feltételek biztosításával, jól szervezett munkával, na­gyobb figyelemmel és ösz­tönző elismeréssel segíteni is kell a dolgozókat. A társadalomért felelőssé­get érzők ma sürgetik és megteszik a munkát javító lépéseket, de jól tudják, hogy semmilyen intézkedés nem pótolhatja a dolgozók ön­ként vállalt szorgalmát, el­kötelezettségét. Csak a fele­lősségtől áthatott munka hozhat tartósan jobb minő­séget, nagyobb takarékossá­got, érdemibb hatékonyságot. Évtizedeken át ezt bizonyí­tották a munkaverseny-moz- galmak, a szocialista brigá­dok élenjárói. Üdvözöljük azokat a vál­lalatokat, munkahelyi kol­lektívákat, dolgozókat, akik az elmúlt napokban kaptak magas kitüntetést jó munká­jukért. Példájukkal bizonyí­tották, hogy változatlanul ebben van a mi igazi — és joggal mondhatjuk, hogy fel­becsülhetetlen — tartalé­kunk. Olyan érték ez, amelyre méltán számíthat pártunk és társadalmunk egésze. A nemzetközi munkásszo­lidaritás nagy napján együtt ünnepelünk a világ mun­kásaival, haladó erőivel, a szocialista országok, a Szov­jetunió dolgozóival. Társa­dalmi előrehaladást, erősödő demokratizmust, elnyomás­tól mentes világot és békét kívánnak a munkások, a dolgozók a Földön és ha­zánkban is. A Szovjetunió és a szocialista országok e küzdelemben élenjárnak, példájuk követésre talál a világ népei előtt. Mi békében ünnepelhe­tünk. Számunkra a munka ünnepe a béke ünnepe is. Elhatározott törekvésünk, hogy minden erőnkkel küz­dünk Európa és a világ bé­kéjéért. Támogatjuk a Szov­jetunió békekezdeményezé­seit, mert azok megvalósu­lásával az emberiség meg­szabadulhat a háborúk fe­nyegető rémétől. Életünkben az alkotó munka és a béké­ért folytatott harc elválaszt­hatatlan egymástól. Május elsején a munka és a béke ünnepének jegyében várunk mindenkit a felvo­nulásokra, a nagygyűlésekre, a majálisokra. Kérem, hogy ünnepeljünk együtt ezen a tavaszi napon. Kívánom mindannyiunk­nak, hogy a természet meg­újulását hozó tavasz dolgos életünk, egyéni és családi boldogságunk számára is új értékeket, új szépségeket és örömöket hozzon. Élenjárók jutalma A Népköztársaság Elnöki Tanácsa a termelőmunka te­rületén kifejtett kimagasló tevékenységük elismerése­ként élenjáró dolgozóknak a Szocialista Munka Hőse ki­tüntetést, kollektíváknak pe­dig a Munka Vörös Zászló Érdemrendje kitüntetést ado­mányozta. A kitüntetéseket Losonczi Pál, az Elnöki Ta­nács elnöke, az MSZMP Po­litikai Bizottságának tagja szerdán adta át a Parlament kupolatermében. Az ünnep­ségen jelen volt Havasi Fe­renc, a Politikai Bizottság tagja, a Központi Bizottság titkára. Losonczi Pál elismeréssel szólt azokról a szocialista brigádokról és a kimagasló egyéni teljesítményt nyújtó dolgozóikról, akilk -példás mun­kájukkal kiérdemelték a ma­gas el ismerést, majd átnyúj­totta a kitüntetéseket. i Külföldi vendégek érkeztek A SZOT elnökségének meghívására 11 szocialista ország szakszervezeti köz­pontjának, a Szakszervezeti Világszövetségnek és két szakmai nemzetközi szak- szervezeti szövetségnek a küldöttei érkeztek hazánkba, hogy részt vegyenek a ma­gyar dolgozók május 1-i ün­nepségein. A vendégek megtekintik a budapesti dolgozók május 1-jei felvonulását, találkoz­nak magyar szakszervezeti tisztségviselőkkel, ismerked­nek a magyar szakszerveze­tek tevékenységével, látoga­tást tesznek ipari és mező- gazdasági üzemekben. A május 1-jei ünnepsége­ken részt vesznek az Etió­piából, Tanzániából, Zambiá­ból, Zimbabwéből, Gháná­ból, Nigériából, Namíbiából és Dél-Afrikából tanfolyamra érkezett szakszervezeti tiszt­ségviselők is. A repülőgépes növényvédő-szolgádat folyamatosan vég­zi a megyében az őszi kalászosok műtrágyázását, gyom­irtását. A hét közepéig a gabonáknak mintegy a fekre szórták ki a gyomirtó szereket. Kópéink a somogyjádi Alkotmány Termelőszövetkezet határában készültek ÉLJEN MÁJUS ELSEJE!

Next

/
Oldalképek
Tartalom