Somogyi Néplap, 1985. július (41. évfolyam, 152-178. szám)

1985-07-13 / 163. szám

1985. július 13., szombat Somogyi Néplap 13 Harminchárom egyesület versenyzői Országos díjugrató lovasbajnokság . ifM / Július 18—21. között a Kaposvári Mezőgazdasági Főiskola ad otthont a Ma­gyar Népköztársaság orszá­gos díjugrató lovasbajnok­ságának. Népes mezőny raj­tol a versenyen. Harminchá­rom egyesület 150 verseny­zője indul különböző kate­góriákban, s 200 lovat lát­hatnak az érdeklődők. Megyénket a siófoki Sio- tour SE, a somogy sárdi Medosz, a mernyei tsz és a Kaposvári Gazdász csapata képviseli. A magyar egyesü­leteken kívül egy osztrák csapat tagjai is nyeregbe szállnak, az ő jelenlétük minden bizonnyal emelni fogja a színvonalat. A ver­senyen rajthoz áll az egész magyar élmezőny, s hét baj­noki cím talál majd gazdá­ra. A következő kategóriák­ban hirdetnek győzteseket: ifjúsági, ifjúsági csapatbaj­nok, könnyűosztály „A” ka­tegória, könnyű osztály „B” kategória, középosztály, ne­hézosztály, felnőtt csapat- bajnok. A bajnokság csütörtökön reggel fél nyolckor a köny- nyűosztályú díjugratás „A” és „B” kategóriájának elő­döntőjével kezdődik, s va­sárnap délután a nehézsú­lyú bajnokság döntőjével végződik. Az utóbbi egyben a bajnokság leglátványosabb versenyszáma, itt az aka­dályok már 160 cm magasan vannak. Megyénk lovasai­nak könnyű- és középosz­tályban, illetve az ifjúsági bajnoki versenyen van esé­lyük jó helyezés kiharcolá­sára. Versenyen kívül kiegészí­tő műsorok is szórakoztat­ják a közönséget. Szombaton malacfogó versenyt rendez­nek gyerekek számára, s a győztes hazaviheti jutalmát. Vasárnap egy póni lesz a jutalma a tombola szeren­csés nyertesének^ A sportág népszerűsítését szolgálja és természetesen szórakoztat is a mindennapi gyermeklova­goitatás. A versenyre kor­szerűsítették a rendezők a technikai berendezéseket. Fölújították a hangosítóbe- rendezést, új akadályok áll­nak majd ló és lovas előtt, épül az új zsüriemelvény. A bajnokságra jól szer­kesztett versenyfüzet is megjélent, mely tartalmazza a szabályokat, s egyben a belépőjegyet is. B. Zs. Nagy tervek a Rákóczinál Akik ezekben a napokban ellátogatnak a Rákóczi lab­darúgó csapatának az edzé­seire, sok „új” arcot láthat­nak. Rövidesen kiderül, hogy e jelzőt miért tettük idézőjelbe. Javában folyik a készülődés és nemcsak a zöld gyepen. Legörvendete- seibb hír, hogy az egyesület vezetői már nem őrzik hét­pecsétes titokként elképze­léseiket. erősítési terveiket. Készséggel adtak felvilágo - sítást arról, kiknek az iga­zolása rendeződött és kivel tárgyalnak még. Mindenekelőtt a nem ép­gárdát sem soroltak ebbe a csoportba. Elméletileg zöld az út a Rákóczi előtt. Az sem mellékes, hogy a leen­dő osztályozón — a pilla­natnyi erőviszonyok ismere­tében — jövőre lehet a ka­posváriaknak a legreálisabb esélyük a feljutásra. Ez nemcsak a tizenegy labda­rúgó eredményes szereplé­sén múlik; maga a vezetés, az irányítás is csapatmun­ka. Július 1-től több évi szü­net után ismét főfoglalkozá­sú szakosztályelnöke van a labdarúgóknak. Ezt a tisztet Edzés a Vasas-pályán pen újnak számító bejelen­téssel kell kezdenünk: a vá­ros a megye vezetésével egyeztetve alapos és sokrétű tervet dolgoztatott ki a szakosztálynál. Most nem­csak egy ígéretesen szerep­lő területi csapat kialakítá­sát szorgalmazzák, hanem föl szeretnék építeni egy le­endő NB Il-es csapat vázát is. Vegyük sorjában a ténye­ket. Már ismerjük a Dráva- csoport beosztását. A Kom­ló feljutott az NB II-be, s egyetlen volt másodosztályú Varga Gyula tölti be. aki 1978—80 között az egyesület ügyvezető elnöke volt. A szakosztály ideiglenes mód­szertani irányítója. Madár Gábor lett a vezetőedző, akivel a klub egyéves szer­ződést kötött. Mellette az eddigi vezetőedző, Bőzsöny János látja el a pályaedzői teendőket. És most a labdarúgó ke­retről. A múlt héten pecsét került Deákvári Antal át­igazolására. aki legutóbb a DMVSC-ben szerepelt ered­ményesen. A játékos szer­ződése lejárt, s miután so­mogyi születésű, visszatért. Ö 1980-ban a Rákócziból igazolt Tatabányára. Ugyan­csak leigazolta a klub Riczu Jánost, a Vasas-nevelte sok­szoros ifjúsági válogatott labdarúgót, aki korábban Siófokon is szerepelt, most pedig a Hódgép NB Il-es csapatának az egyik kulcs- játékosa volt. Hátvédet ját­szik. Nagyobb vargabetűvel visszaköltözött a Rákóczi­hoz Horváth Lajos, ő leg­utóbb a Szekszárdi Dózsa kapuját védte, s ugyancsak lejárt a szerződése. Pont került Pém Attilának a III. kerületi TTVE gyors, gól­erős csatárának az átigazo­lására is, aki a Bp. Honvéd neveltje. Aligha kell bemu­tatni Konrád Lászlót. A Rá­kóczi egykori kedvenc kö­zéppályása innen távozott a ZTE-hez, és most ő is visz- szatért. A hírek szerint már csak formai feladatot jelent a leigazolása. Kikkel folytat még tár­gyalást a klub? Mint Szil- vási József elnök elmondta, további nyolc labda­rúgóval tárgyalnak, de ez természetesen nem jár vala­mennyiük leigazolásával. Ezek: Kraft Zoltán, az MTK VM 21 éves középpályása. Ö is a Vasasban nevelke­dett. Zirchert, a Tatabánya csatárát elsősorban a fonyó- diak ismerik, hisz egykor ott is rúgta a labdát. Sze­repel a listán a saját neve­lésű, az FTC-t megjárt Mu­rai Sándor neve is, aki je­lenleg a DMVSC játékosa. A hírek szerint Petrák Viktor is visszatérne Hódmezővá­sárhelyről, de őt még egy­éves szerződés köti oda. Ez nehezíti az ügyét. A jövő hónapban leszerel Hanusz ŰJ ÉS RÉGI LABDA­RÚGÓKKAL János a Táncsics SE-ből. Az ugyancsak Rákóczi nevelésű játékos — úgy hírlik — egyik társát onnan magával hozza. Mioveczet a Kaposfő 19 éves tehetséges játékosát is. kiszemelték a Rákóczinál és szó van még egy eddig Somogybán szerepelt labda­rúgóról is. Természetesen többen tá­voznak is. Kutasi Csaba ka­pust a Haladás VSE máris elvitte, érte a Rákóczi a hi­vatalosan adható legmaga­sabb összeget, százezer fo­rintot kapott. Pető Gyulát kiadták a Nagyatádi VSE- nek. Bocz Zoltánnal, Balázs Józseffel a Mázaszászvár tárgyal, a Rákóczi nem gör­dít akadályt távozásuk elé. Nagy 11. János, aki félévre jött, visszamegy az Univer­sum SC-be, Karasz János is visszatér Siófokra, smég nem tudni, játszik-e majd valahol. Otártics Istvánt a Barcs igazolja vissza. Bi­zonytalan még Varga Imre sorsa, esetleg ő is megválik a Rákóczitól. A többiek: Sándorfi, Kurdi, Mészáros, Posta, Prukner, Czabula, Gi- litsch, Bíró, Gyurics, Ma­gyar és két saját nevelésű fiatal, Barna és Reizer al­kotják az említettekkel együtt az új keretet. Részben kialakult a mér­kőzések programja is: júli­us 20-án idehaza a H. Ka­tona SE-vel játszanak, majd 24-én és 28-án az MNK so­rozat vár a csapatra. Július 29 és augusztus 5. között Weimarban NDK. NSZK- beli és egy lengyel csapat társaságában nemzetközi tornán szerepel a Rákóczi, J. R. ÉRTESÍTJÜK TISZTELT GÄZ- FOGYASZTÖINKAT, hogy kirendeltségünk 1985, július 15-vel NAGYATÁD, Petőfi S. u. 24. sz. alá költözik KÖGÁZ KAPOSVÁRI ÜZEM nagyatádi KIRENDELTSÉGE. (271506) ŰSZÓCSŰCSOK KAPOSVÁRIAKKAL Dunaújvárosban pénteken megkezdődött az 1985. évi uszonyos- és búvárúszó felnőtt országos bajnokság. 12 klub 83 legjobb búvárúszója állt rajiikőre. Az első napon kilenc számban avattak bajnokot, és három - egy felnőtt, egy ifjúsági és egy serdülő — országos csúcs született. Az eredmények: Búvárúszás, férfiak: 50 m, bajnok: Sárdi György (MHSZ Muréna), 17.76 mp, 3. Szabó (MHSZ Gyu­la), 18:11 mp. 100 m, bajnok: Sárdi György, 40.60 mp, 3. Ma- Czula (MHSZ Dunai Vasmű), 48:28 mp. 800 m, bajnok: Gurisatti Gyula (MHSZ Dunai Vasmű), 7:07.26 p, 2. Maczula 7r15.51, 3. Füzesi (MHSZ Kapos­vár), 7í16.42 (országos ifjúsági csúcs). Uszonyos úszás, férfiak: 400 m, ‘bajnok: Béres András (MHSZ 3:31.84 p. 4x200 m váiltó, bajinak: MHSZ BHG, 6:42.02 p BHG), Nők: 3. MHSZ Kaposvár, 6:49.03. Július Szombat Jenő A nap 5.00 órakor kél — nyugszik 20.39 órakor; m hold 1.14 órakor kél — nyugszik 16.51 órakor. A várható időjárás: Meleg, nyári, többnyire napos lesz az idő. Csak időnként növekszik meg a gomolyfelhő- zet, és inkább csak a délutáni órákban alakul ki néhány helyi zápor. A változó Irányú szél mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hő­mérséklet ZS, 30 tok között alakul. 400 m, bajnok: Fabó Éva (MHSZ Dunai Vasmű), 3:33.23 p, (új országos fe'~ seidülőcsúcs). A bajnokság ma, szombaton folytatódik. • • • • Lottó A Sportfogadási és Lottó­igazgatóság közlése szerint a pénteken Mezőtúron meg­tartott 28. heti lottósorsolá­son a következő nyerőszá­mokat húzták ki: 20, 71, 76, 87, 90. Kitüntetések vasutasnapon Miniszteri dicséretet ka­pott Nun Ferencné, a kapos­vári üzemfőnökség váltó- tisztítója, vezérigazgatói di­cséretet pedig Pfeiffer Osz- kárné, a kaposvári épület- és hídfenntartó főnökség munkatársa tegnap, a MÁV pécsi igazgatóságán rende­zett ünnepségen. Többen igazgatói dicséretben része­sültek, mások munkáját ki­váló dolgozó kitüntetéssel, emlékéremmel, jutalommal ismerték el. — Munkaverseny-vállalás alapján 28 millióval kíván­ja növelni idei termelési ér­tékét a Délviép, elsősorban a környezetvédelmi és a dél-dunántúli települések egészséges ivóvíz-ellátását szolgáló munkák ütemének gyorsításával. Ennek ered­ményeként a boglárlellei víztisztítómű már az idén részlegesen üzemeltethető lesz, a Balatonszárszó—Sió­fok szennyvíz-vezeték épí­tését pedig novemberig be­fejezik. — Űj fotocellás számláló­berendezés próbaüzemét végzik a marcali tejüzem Túró Rudit gyártó gépsorán. Naponta 160 ezer darabot készítenek az országszerte kedvelt csemegéből. — Színes programmal kö­szönti holnap a közelgő vi- lágiifjúsági találkozót a fo- nyódligeti nemzetközi úttö­rőtábor. A sportversenyeken, játszóházi programokban, a vetélkedőkön és az esti kar­neválon hat ország 600 út­törője vesz majd részt. — A balatoni üdülőhelyek közegészségügyi „kalauzát” adta közre kiadványában a Somogy és Zala megyei Kö­jál, a siófoki és a marcali városi, valamint a boglárlel­lei nagyközségi tanács. A 15 ezer példány számban megjelent füzet az üdülő­helyek orvosi ügyeletéinek rendelési idejét is tartal­mazza. — Éleslövészet. A városi tanács értesíti Kaposvár la­kosságát, hogy a néphadse­reg alakulatai július 15-től július 31-ig éjjel—nappal éleslövészetet tartanak a sántosi lőtéren Kérik a la­kosságot, hogy a jelzett időben a lőtéren és annak biztonsági területén senki ne tartózkodjon, mert tilos és életveszélyes. SZERKESZTŐSÉGI * ÜGYELET VASÁRNAP ESTE 8-IG. l s Telefon: 11-510 130 évvel ezelőtt, 1855. július 13-án született Cegléden, és 87 éves korá­ban, 1942-ben hunyt el ugyanott Urbán jPál föld­munkás, baloldali szociál­demokrata vezető. Jobbágy családból szárma­zott, szülei házas zsellérek voltak; néhány iskola osz­tály elvégzése után a föld­munkások szokásos életét élte. Viszonylag későn, 35 évesen ismerkedett meg a szocialista eszmékkel, s tag­ja lett az MSZDP-nek, majd egyik vezetője a századvégi szociáldemokrata főldmun- kásmozgalomnak, s alapítója a ceglédi Munkásképző Egy­letnek, a Munkáskörnek. A népgyűléseken — a korabeli sajtó tanúsága szerint — a szocialista munkások egyik legkultúráltabb, legjobb szó­nokaként szerepelt. A Ma­gyarországi Földmunkások Országos Szövetségének, s már az alakuló kongresszü- son beválasztották annak ve­zetőségébe. A Tanácsköztársaság Ide­jén — egyéb tisztségei mel­lett — a Pest megyei direk­tórium elnökhelyettese volt; a proletárdiktatúra vérbe- fojtása után nyolc évi fegy­házbüntetésre Ítélték, de az 1924. évi amnesztiával kisza­badult. A 20-as évek köze­pétől az MSZDP Irányítása alatt álló főldmunkássző- vetség helyi csoportjait szer­vezte. Utolsó évelt nagy nyo­morban, a ceglédi szegény­házban töltötte. — A kaposvári Cantus kó­rus énekel hétfőn délután a rádió Kóruspódium adásá­ban. Buxtehude és Michael Haydn Laude Sion salvato- rem című műveit adják elő. Vezényel Heisz Károly, szó­lót énekel Várvölgyi Erika. — Környezetvédelmi beru­házásokra 13,6 milliót fordít idén a Dél-somogyi Mező- gazdasági Kombinát. Meg­oldják a veszélyes hulladé­kok biztonságos elhelyezé­sét, új kocsimosókat építe­nek, a jelenlegieket átala­kítják, emellett folytatják az alsógyörgyösi hígtrágya­telep építését. — Betegség miatt elmarad a Dolly Roll együttes ma es­tére hirdetett fonyódi kon­certje. A jegyeket a helyszí­nen, illetve hétfőtől a mű­velődési háznál visszavált­ják. Halálos baleset Nem adta meg az elsőbb­séget és személygépkocsijá­val egy nyergesvontatónak ütközött csütörtökön késő este a 7-es és 76-os út ke­reszteződésénél Milos Naj- man 41 éves csehszlovák állampolgár. A baleset kö­vetkeztében utasai közül a 39 éves Soma Najmasova a helyszínen meghalt. A 15 éves Milos Najman súlyos, életveszélyes, a gépkocsive­zető súlyos, az autó harma­dik utasa, a 9 éves Ales Naj­man könnyű sérülést szen­vedett. Az anyagi kár ösz- szesen 116 ezer forint. — A Somogy megyei Tanács V. B. munkaügyi osztálya kö­zépfokú munkaügyi képesítő tanfolyamra felvételt hirdet. A vállalatok, ipari szövetkezetek, intézmények az 1/1983. (III. 16.) ABMH sz. rendelkezés szerint képzési igényüket 1985. augusz- , tus 10-ig jelenthetik be. A tan- ’ folyam Időtartama: egy év. Ugyancsak a megjelölt időpon­tig lehet igényt bejelenteni az 1985. szeptember 16-án kezdődő egyhetes bentlakásos továbbkép­ző tanfolyamra is. Jelentkezési lapok a munkaügyi osztályon (Kaposvár, május 1. u. 37—39. IV. emelet) kaphatók. (88316)

Next

/
Oldalképek
Tartalom