Somogyi Néplap, 1985. június (41. évfolyam, 127-151. szám)

1985-06-07 / 132. szám

1985. június 7., péntek Somogyi Néplap Vizsgázott egy új pálya spowtEI iKíivásiosi voltaim, hogyan láitja agy szakember az új, desedai kajak-kenu pálya bemutatkozását. B arcsafalvi József nemzetközi verseny­bíró, a versenybíróság elnö­ke készséggel állt kötélnek, hogy elmondja véleményét. Fiatal korában többszörös ifjúsági bajnok, junior és felnőtt válogatott kenuzó volt. — Hogyan tesz egy pálya­futását befejező sportolóból nemzetközi versenybíró? — -Hát ez, bizony, nem megy könnyen. Feltétel a legalább ötéves versenybírói múlt, az ICF (nemzetközi szövetség) egyik idegen­nyelvének tökéletes tudása. az angol nyelvet beszé­lem. El kell sajátítani az ICF nem éppen vékony működési szabályzatát, s e feltételek megléte után kö­vetkezhet a vizsga. — Milyennek látja az új desedai pályát? — Komoly probléma van vele. Nagyon nyílt a pálya, ezért szabadon érvényesül­het a szél hatása. A magas hullámok pedig irreálissá tehetik a versenyt. Kisebb hiányosságok is vannak, ezeket ki lehet és ki is kell javítani. Ilyen az indító­pontok hiánya, egy komo­lyabb kdszállóstég a célnál. Erre azért van szükség, mert a hajóikat le kell mérlegel­ni a beérkezés után, s ez sajnos most elmaradt. Ezek­nek a létesítményeknek a hiányában nem lesz tökéle­tes az országos úttörő-olim­pia döntője. — A pályához, a verseny­hez mindig hozzá tartoznak-a rendezők is. — A rendezéssel meg va­gyok elégedve, hiszen ez az első igazi versenyük. A ren­dezéshez is gyakorlatot, ta­pasztalatot kell szerezni. — Lehet-e valamikor iga­zi komoly nemzetközi erő­próbát tartani ezen a pá­lyán? — Erre nagyon nehéz vá­laszolni. Először is 2000 m-es egyenes kell, elzárt felvonu­lási pálya, nem is beszélve a parti létesítményéről, a sajtó kiszolgálásáról, a tele­víziós közvetítés megterem­téséről, a nézők leültetésé­ről. Gondolom, ezek a prob­lémák megoldhatók. Ez azonban komoly anyagi ter­hekkel jár. Bovigyel Csaba ÉJSZAKAI TÚRA Ilyen még nem volt! A Tanép SE természet járó- szakosztálya több társszerv­vel karöltve „Zselic—40” el­nevezéssel 12 órás éjszakai, téljesítenénytúiiát rendezett. Az igen jól1 sálkerült erőpró­bára a kaposváriakon kívül érkeztek indulók Debrecen­iből, Mezőberényiből. Hai- dúsizobosizióról, Szolnokról, Pécsről, Budapestről1, Vas­várról, Székesfehérvárról és Esztergomból is. összesen 74-en neveztek s vágtak ne­ki a nem kis teljesítményt követető távnak. A két leg­fiatalabb résztvevő a kapos­vári gyakoirióiskola 14 éves tanulója. Adorján Anasztá­zia és Androvics Gábor, a legidősebb pedig a mezőbe­nányi Szuiharda Gyula (63 éves) volt. Az időeredmények alap­ján a férfiaknál az első Nagy Bajos (Székesfehérvár) lett, mggelőzve Lengyel Zol­tánt és Jóföildi Zoltánt (mindkettő Kaposvári Cu­korgyár, KISZ). A nőknél a legjobbnak Hole Magdolna bizonyult —, Tóth Judit (mindkettő cukorgyári KISZ) és a harmadik helyen holtversenyben végző Ga­lambos Erika1, valamint Kiss Zita (mindkettő Kaposvár. Egészségügyi szakközépis­kola) előtt. A Zselic—40 vándorserieget a kaposvári gyakorló általános iskola tízfős csapata nyerte. A FIFA száműzte az angolokat Aízok utáni, hogy az Euró­pai Labdarúgó-szövetség (UEFA) meghatározatlan időre törölte az angol lafo- darúigó-egy ütteséke t az európai kupatornákról, csü­törtökön a Nemzetközi lab­darúgó-szövetség (FIFA) még keményebb szankció­kat foganatosított. Egy zürichi sajtókonfe­rencián a FIFA főtitkára, Joseph Blatter közölte, hogy a testület váisélgbdzottsága megvizsgáltál a Liverpooli— Juvenitus brüsszeli BEK- dfómtő előtt,történteket, és a következő döntést hozta: vtalamiennyi angol hivatásos labdarúgó-csapatot megha­tározatlan időre kizárta a világ stadionjaiból. • Ez azt jelenti, hogy az angolok a FIFA által rendezett ese­ményeken, de még barátsá­gos taüálikoizökan sem. játsz­hatnak más ország egyesü­leteivel. Noha Belgium rendkívül erős nyomást, gyakorolt a FIFA-ra azért,, hogy az el­tiltást aiz angolok mellett terjessze ki walesi, skót és északír együttesekre is, a Nemzetközi Xtabdarúgó-szö- wetség úgy döntött; az utóbbi három nemzet csa­pataira nem érvényes a döntés. Á különféle .-korosztályos utánpótlás együttesek, az amatőrök és Anglia nemzeti válogatottja viszont tovább­ra is játszhat 'bel- és kül­földön különböző FIFA-ren- dazvónyeken és barátságos mérkőzéseken. Összehívták az olimpiai kongresszust Csütörtökön befejeződött Berniben a Nemzetközi Olimpiai Bizottság négyna­pos ülésszaka. A zárónapon a küldöttek tanácskoztak a NOB lausanne-i székházának felújításáról, kisebb szabály- módosításokat határoztak el, és úgy döntöttek, hogy a lausanne-i olimpiai bélyeg- világkiállítás nagy sikerére tekintettel hasonló kiállításo­kat rendeznek 1987-ben Ró­mában és 1989-ben Athén­ban. Elhatározták azt is, hogy 1990-ben összehívják Tokió­ban a nemzetközi olimpiai mozgalom legszélesébb fó­rumát, az olimpiai kong­resszust. (A legutolsó kong­resszust 1981-ben tartották Baden- B aderb en.) Döntés született az olim­piai nevezések határidejéről is. A jövőben a meghíváso­kat a Nemzetközi Olimpiai Bizottság egy évvel hama­rabb küldi a nemzeti bizott­ságoknak (eddig hat hónap­pal korábban küldték meg a meghívót), azoknak pedig nyolc hónappal előbb (az ed­digi két hónap helyett) kell jelezniük részvételi szándé­kukat. Fölemelték a NOB tagjai­nak korhatárát is 72-ról 75 évre. A közgyűlés támogatásért fordult az Egyesült Nemze­tek Szervezetéhez. A NOB felkéri az ENSZ-t, hogy min­den tagja e'őtt népszerűsítse az olimpiai játékokat. A Nemzetközi Olimpiai Bi­zottság csütörtökön új tago­kat is választott soraiba. Öt félvételről döntött: tagjává választotta Henry E. Adefoe (Nigéria) és Francisco Eli­záidé fiFülöp-szigetek) ismert sportvezetőket, a spanyol Carlos Ferrert (Spanyolor­szág,* többszörös teniszbajno­kát, a Davis-kupa . csapat tagját), az amerikai Robert Helmicket, és Albert mona­cói herceget. Tiszteletbeli tag lett a'ni­gériai Adetokunbo Adernola, a spanyol De Guell és az amerikai Douglas F. Eoby. „A nemzetközi Olimpiai Bizottság 90. ülésszaka kü­lönleges körülmények között zajlott le, mert az olimpiai játékok történelme során nem fordult még élő, hogy egyszerre 12 ország is vál­lalkozna a játékok megszer­vezésére” — jelentette ki Schmitt Pál, a' NOB magyar tagja az MTI berlini tudó­sítójának. A magyar sportvezető po­zitívan értékelte a NOB te­vékenységét. Elismeréssel állapította meg, hogy az olimpiai játékok megrendezé­sére pályázó 12 város képvi­selői különböző, kiállításokkal és programokkal színessé tették a berlini ülésszakot: „A sikeres lebonyolításban oroszlánrésze volt az NDK- nak, hiszen a szervezők rendkívül magas színvonalat biztosítottak. Kiváló volt az ülés előkészítése. Munkájuk azt is tükrözi, hogy a Né­met Demokratikus Köztársa­ság sportszerető közvélemé­nye változatlanul nagy ér­deklődéssel követi az olim­piai mozgalom eseményeit” — mondotta Schmitt Pál. Az ülésszak nem hozott nagy horderejű döntéseket — jegyezte meg —, hanem iga­zi jnunkaülés volt. Ez a munka a legutóbbi olimpiai játékok elemzésére, értéke­lésére irányult, valamint- az elkövetkező játékok szerve­ző bizottságaival való folya­matos együttműködés bizto­sítására. Berlinben 17 munkabizott­ság tájékoztatója hangzott el. Sor került új sportágak elismerésére (így a tollas­labda 1992-től hivatalosan is olimpiai szám lesz), kisebb szabályimódosításokra, új ta­gok felvételére, a gazdásági helyzet kiértékelésére, az amatőr és profi kérdés újabb áttekintésére, orvosi ^ kérdé­sek megtárgyalására.* „Ebben az összefüggésben fontos leszögezni, hogy még nem végleges tény a köz­tudatban már elterjedt 23 éves részvételi korhatár (lab­darúgók, teniszezők és jég- korongozók esetében). Rend­kívül nehéz ugyanis olyan szabályzatot hozni, amely egyaránt tetszik és megfelel 160 országnak és 29 nagy sportszövetségnek Ezt újra át kell még gondolni. A vég­leges szabály, meghozatalára van mód jövőre Lausanne- ban, két évvel az olimpiai | játékok előtt.”- Hangsúlyozottan szólt a magyar sportvezető az olim­piai mozgalom jövőjéről: „Meggyőződhettünk róla, hogy a három alkalommal is különleges körülmények kö­zött lezajlott nyári olimpiai játékok (Montreal. Moszkva, Los Angeles) után most is­mét egységesnek tűnik az olimpiai család!” Margaret Thatcher megérti a döntést A* Nemzetközi Labdarúgó Szövetség (FIFA) határozat­ban tiltotta meg az angol labdarúgókluboknak, hogy bármilyen — hivatalos vagy barátságos — nemzetközi mérkőzésen részt vegyenek. A döntés meghatározatlan időre szól. A tilalom nem vonatkozik az angol váloga­tottra Margaret Thatcher brit kormányfő a hír halla­tán kijelentette: megérti a döntést. Megyei bajnokság Kaposváron az Arany utcai sporttelepen ren­dezték meg a megyei serdülő „A” atlétikád páiyaóajnokságot — mérsékeli érdeklődés mellett. Felvételünk a 3000 méteres síkfutás rajtját örökítette meg Június Péntek Róbert ’A nap 4.48 órakor kél, és 20.38 érakor nyugszik; a hold 0.41 órakor kél, s 0.50 órakor nyugszik. A r § o > ® Brr« / v varhafo időjárás: Tovább tart a meleg idő. Elsősorban a sayu- gati országrészben, de később keleten is eny­he szél lehetséges. Záporok, zivatarok az or­szág területén mindenütt előfordulhatnak. A Legmagasabb nappali hőmérséklet ma, pén­teken 28 és 32 fok között alakul, estére pedig 22-24 fok körüli hőmérsékletre számíthatunk. Szakácskönyvek Nem lelem a fehérkrémes torta receptjét. Két füzetet is átlapoztam, a dédi és a nagymama kézzel írt szakács köny­veit. Emlékszem, volt egy harmadik is — íha jól csalódom: ükanyámé •— de az elveszett. Tortástul. Mindegy... (Céltala­nul forgatom már a sárgás, rózsaszínnel vonalazott, fekete tintába mártogatott acéltőllal telerótt, öregesen zizzenő la­pokat. Elbóbiskolhattam a könyveken, mint valami nagy­apóka, mert amikor folytatni próbálom ß hamis húslevesről szóló passzus kisilabizálását, nem sikerül. Odakint közben alább szállt a nap, fénye épp a füzetre esik és vakít. Ha­marosan megszelídül, odébb kúszik a fotel karfájára. Bs a napfény-pászmákon régi ízek csordulnak kezemre 0 szép rajzú betűkből. L.P. lottősorsolás Csurgón Fagyó fagyi A , 23. heti lottósorsolást ma Csurgón rendezik meg. Ebből az alkalomból tegnap Lottó-kupa néven kézilab- datomát tartottak Berzen- cén három fiú és leány csa­pat résztvételével az általá­nos iskola sportpályáján. — Első magyar előadó­ként hívta meg a lublini or­vostudományi egyetem fogá­szati klinikája dr. Csapiá­ros Zsuzsa főorvost. A ka­posvári szakember a nagy érdeklődéssel fogadott be­számolójában az arcidegzsá- bávall Kapcsolatos új elmé­letét ismertette. Tudomá­nyos együttműködés ala­kult ki a lengyel egyetem és a (kaposvári„szakrendelés között. — Kiállítás nyílik ma BalBtonföidváirom a Hotel Fesztiválban Ismerős és is­meretlen címmel Dobos Lá- jos Magyarország műemlé ­keiről készített fotóiból: A táirtatot — amely imár be­járta Európa nagyvárosait, egész nyáron megtekinthe­tik az érdeklődők. Ősszel Tokióban is bemutatják. — Az ünnepi könyvhét slIköimáSbóli Nemere István, se ifi-író völt a vendége Nagyatádnak tegnap dél­után-. Az Esztergomban élő szerző a könyvesboltban de­dikálta munkáit. Kurucz Gyu& író Berzencén ven­dégeskedett: este a nagy ­községi tanácsom író—olva­só találkozóm, vett részt. — Vízmű épül Káimán- csán tizenkétmillió forintos beruházással a • Délviép nagyatádi építésvezetősé­gének kivitelezésében. A tervek szerint szeptember végért háromszáz család jut egészséges ivóvízhez. — 34 ezer forint értékű gyógynövényt vásárnak; fel a ■gyűjtőktől május végálig a höihönyei áfész, A gyógynö­vényeik nagy részét export­ra^ kisebb hányadét — gyógyszer alapanyagként — 'belföldi 'gyáraiknak szállí­tották a Herbária közremű- ködésévdl Szerkesztőségi ügyelet este 8-ig Telefon: 11-510 ® A nyárra a tavalyinál másfélszer több, összesen 500 vagon Leó jégkrémet készít a Budatej budaörsi üzeme. A napokban megkezdik egy Fogyi nevű, alacsony cukor- és magas fehérjetartalmú jégkrém árusítását. A tava­lyi újdonság, a túró alapú jégkrémek választéka is bő­vül: egy könnyű reggelinek is beillő, kávé ízesítésű, koffeint tartalmazó fagylalt­tal egészítik ki. — Két isztambuli gyárral kötött megállapodást férfi­nadrágok és dzsekik gyártá­sára a csurgói Napsugár szövetkezet. Az idén 25 ezer darabot készítenek a török üzemekben magyar alap­anyagból és szabásminták alapján. — Nyomásálló tartályokat helyeznek üzembe még az idén a Baiatomboglári Me­zőgazdasági Kombinátban, az NSZK-beli Henkeír cég­gel kötött megállapodás alapján. A tartályok befo­gadó képessége együttvéve 44 ezer hektoliter, s teljes automaitikával fölszerelve kerülnek a gazdaságba. ~ Koncertköruíat tart Magyarországon a világhírű Eruption diszkóegyüttes. El­ső hangversenyüket e hó 22-én Velencében adják, majd Budapesten, Nyíregy­házán és Békéscsabáit lép­nek föl. — Az utak fenntartásáról rendez konferenciát a jövő hét elején az MTESZ, közle­kedéstudományi egyesülete ■ Balatonfüreden. A tanácsko­zásom többek között az anyag- és az energiatakaré­kosságról, valamint a kör­nyezetvédelemről vitáznak majd a hazai szakemberek. Az Egyesült Áiamok­bán is forgalmazni akarják a Hélia D kozmetikumokat. A magyar feltalálók által elkészített szépítőszer', egy reklámkampány segítségé­vel akarják megkedvelteim az amerikai hölgyekkel — Kssmamataíálkozoi ren­deztek tegnap Kaposváron a gyógyszertári központban. Az összejövetelt a Kossuth téri patika Rozsnyai Mátyás szocialista brigádja szervez­te meg. A gyesen levő kis­mamákat a közporft gazda­sági helyzetéről tájékoztat­ták, gyerekeiknek pedig a Bartók iskola diákjai ked­veskedtek műsorral. — Június 11-én 14 óra 30 perckor Kaposváron az ifjúsá­gi házbán Levente Péter várja a gyermekeiket! Jegyek IS fo­rintért a rendezvényirodában és előadás előtt a helyszínen válthatók. (88021)

Next

/
Oldalképek
Tartalom