Somogyi Néplap, 1985. június (41. évfolyam, 127-151. szám)

1985-06-21 / 144. szám

AZ MSZMP SOMOGY MEGYEI BIZOTTSÁGÁNAK LAPJA 11. évfolyam, 144. szám Ara: 1,80 Ft 1985. június 21., péntek KB-TITKÁR AZ OLIMPIÁN Alakuló tanácsülések Á munkavédelemről tárgyalt az SZHT A megye munkavédelmi helyzetének alakulásáról, az egy éve létrejött munka- védelmi felügyelőség tevé­kenységének tapasztalatai­ról, valamint -az új állalmi szervnek a szakszervezetek­kel kialakított együttműkö­déséről tárgyalt az SZMT tegnapi ülésén. A megye szakszervezeti fóruma elfo­gadta a munkavédelmi fel­ügyelőség vezetőjének elem­ző értékelését és feladat- meghatározását. Az év első öt hónapjában nem­csak a munkahelyi balese­tek szánna csökkent, hanem a múlt évivel ellentétben végre kevesebb volt a bal­esetek miatti munkaidő-ki - esés is. Viszont az egyes gazdálkodó egységék mun­kavédelmi helyzetében igen nagy különbségek vannak. A tavalyi év összegezése alapján 29 vállalat és gaz­daság e téren végzett mun­kája kritikán aluli. Köztük volt olyan, ahol megkétsze­reződött az üzemi balesetek száma, s olyan Is, ahol ezer dolgozó közül 90-et ért bal­eset. A megyében történt összes balesetek negyede az említett vállalatoknál tör­tént. Érthetőd hogy a felügyelő­ség a szakszervezetekkel együttműködve kiemelt fel­adatának tekintette ezek el­lenőrzését. Az idén több mint 400 esetben intézked­tek 2500 kisebb-nagyobb munkavédelmi hiányosság kiküszöbölése érdekében. Más szankciók mellett 114 esetben szabtak ki bírságot a mulasztókra. A feladatok között fogal­mazódott meg az is, hogy nagyobb figyelmet kell for­dítani a korábban kikép­zett több mint 300 társadal­mi munkavédelmi aktíva tudásának hasznosítására. A kialakult vitában szóvá tették: ne a munkahelyi ve­zetők beszámoltatása, in­kább az egyes munkahelyek ellenőrzése kapjon hang­súlyt a felügyelőség tevé­kenységében. Alakítsanak ki' szorosabb kapcsolatot egye­bek közt a közlekedésbiz­tonsági szervekkel. Marcaliban megtartotta alakuló ülését a városi ta­nács testületé. Az ülésen részt vett dr. Tamás. Viktor, a megyei pártbizottság munkatársa, dr. Grübl Lász­ló, a városi pártbizottság el­ső titkára és Stier Sándor, a megyei tanács osztályve­zetője. A korábbi 62-ről 45 tagúra csökkentett tanács • testület megválasztott tag­jai teljes létszámban jelen voltak a tanácsi bizottságok megválasztásánál. A lét­szám csö:kiken lésével ará­nyosan a végrehajtó bizott­ság létszámát 9 főben ha­tározták meg a jelenlévő ta­nácstagok. A Hazafias Népfront vá­rosi bizottsága megbízásá­ból Kovács László titkár tett javaslatot a bizottsá­gok vezetőire és tagjaira. A városi tanács elnökének új­ból dr. Ress Zoltánt válasz­totta meg a testület, elnök- helyettes Monostori László és Budafai László lett. A 9 tagú népi ellenőrzési bizott­ság vezetőjévé újból Bállá Bélát választotta meg a testület. Egyhangú szava­zással kapta megbízatását a 29 népi ülnök. Megyei tanács tagnak Pálfalvai Mária helyi tanácstagot és dr. Grübl Lászlót delegálta a tanács. A csurgói városi jogú nagy­községi közös tanács tegpap délelőtt megtartott ülésén részt vett dr. Sarudi Csaba, a megyei tanács általános elnökhelyettese. A 35 tagú testület megválasztotta a ki­lencfős végrehajtó bizottsá­got és a tanács elnökét. Ezen a poszton Gál Endre kapott bizalmat, aki koráb­ban Barcs tanácsának el­nökhelyettese volt. Társa­dalmi tanácselnök-helyet­tesnek választották Kovács Istvánt. Az új tanács testü­leté döntött az ügyrendi és a számvizsgáló bizottság tagjairól, s megválasztották a népi ülnököket is. Meg­alakultak a községi elöljá­róságok is. Somogycsicsóban Varga Jánost, Csurgónagy- maitonban Rácséi Sándort, Széptan1 Kollár Istvánt vár lasztották meg. A végrehaj­tó bizottság titkári teendőit továbbra is Németh Tamás- ne látja el. A tanácsülésen dr. Sarud) Csaba nyújtotta át Pápa Imrének, Csurgó nyugdíjba vonuló volt tanácselnökének a Munka Érdemrend ezüst fokozatát. A nagyatádi városi tanács negyvenöt fős testületé ugyancsak tegnap tartotta alakuló ülését. Az esemé­nyen részt vett dr. Túri Im­re. a megyei pártbizottság osztályvezetője, dr. Kassai János, a megyei tanács vég­rehajtó bizottságának titká­ra és Gajdos László, a nagy­atádi városi pártbizottság első titkára is. A tanács tes­tületé megválasztotta az ügyrendi és számvizsgáló bi­zottságot, a tizenegy tagú végrehajtó bizottságot, a ta­nács elnökét és elnökhe­lyettesét. Nagyatád tanács­elnöke ismét Hamvas János, míg elnökhelyettese újból Uitz Ferencné lett. A vb- titkári teendőket' a jövőben is Hofjmanné dr. Németh Ildikó látja el. A testület megválasztotta az új . népi ülnököket és a népi ellen­őrzési bizottságot, illetve annak elnökét. A boglárlellei Vikár Béla Művelődési Házban tartotta alakuló ülését a boglárlel­lei városi jogú nagyközségi tanács tegnap délelőtt. Részt vett az ülésen dr. Gyenesei István, a megyei pártbizott­ság titkára, Tóth Károly, a megyei tanács elnökhelyet­tese. A negyvenöt tagú tanács négy tagját a szombati pót- választáson választják meg, így negyvenegy taggal ala­kult meg a tanács. Megvá­lasztották a tizenegy tagú végrehajtó bizottságot, a ta­nácsi bizottságokat, nyolc népi ülnököt. A boglárlellei városi jogú nagyközségi tanács új elnö­kének Szabó Józsefet, a me­gyei pártbizottság párt- és tömegszervezetek osztályá­nak volt munkatársát vá­lasztották meg, a társadal­mi elnökhelyettes Molnár Barnabás lett. A vb-titkár továbbra is dr. Reichert Ödön. Tabon a Zichy Mihály Mű­velődési Központ előcsarno­kában csütörtökön délután tartotta alakuló ülését a vá­rosi jogú nagyközségi közös tanács. Az ülésen részt vett Ta­nai Imre a megyei pártbi­zottság titkára, Rostás Károly a HNF megyéi bizottságának elnöke, Balogh István a me­gyei tanács, személyzeti és ok­tatási osztály vezetője. Az 55 tagú testület i(az alakuló ülé­sen még csak 52, megválasz­tott tanácstag vett részt) döntött a 13 tagú végrehajtó bizottság megválasztásáról, melyben heten kaptak a ré­giek köziül ismét bizalmat. Ugyancsak megválasztották a tanácstörvényben előírt bizottságokat, megalakult 10 társközség elöljárósága, meg­választották a nyolc népi ül­nököt, illetve a két megyei tanácstagot. A testület tanácselnökké ismét Farkas Istvánt, általá­nos helyettessé Czéh Lajost, helyettessé Szabó Jánost vá­lasztotta. A nyugdíjazás, miatt meg­üresedett vb-titkári funkció­ba Szummer Györgyöt ne­vezték ki. Dr. Horváth István Kaposváron úttörő megfelelő körülmé­nyek között — s bár az idő­járás nem nagyon kedvez — jó hangulatban, tettrekészen versenyez az olimpiai érme­kért. Folyamatosan, rende­zetten zajlik e jelentős ese­ménysorozat — mondta az előadó. Megemlékezett a színipompás, általános elis­meréssel fogadott megnyitó ünnepségről, ahol kétezer-öt­száz somogyi pajtás mutatta meg fegyelmezetten, látvá­nyosan szép produkciók so­rozatával, hogy miire képes. Beszámolt ifjú vendégeink szabadidős programjáról, a technikai felkészültségiről, s ennek keretében arról, hogy a versenyzők esténként kép­magnóról megnézhetik ön­maguk és vetóly társaik sze­replését. Horváth István megköszön­te a lényegre törő tájékoz­tatást, és örömét fejezte ki, hogy megnézheti a gyerekek nemes vetélkedését. Elmond­ta, hogy a megyének, a vá­rosnak , is érdekes, fontos ese­ménye ez, majd néhány kér­dést tett föl a helyi veze­tőknek. Vendégeink ezután — a fogadók kíséretében —meg­tekintettek jónéhány olim­piai helyszínit és versenyt. A sportcsarnokban éppen Sze­ged és Baja leány kosárlab- dacsapatai mérkőztek; az at­létikai pályán távolugráslhoz edzettek a fiúk; súlylökés és k'islaibdahajítás versenyei zajlottak, a 60 méteres sík­futás azonban éppen véget ért. Így volt alkalom tájé­koztatod a Központi Bizott­ság titkárát a sportlétesít­mény továbbfejlesztésének terveiről is. A közgazdasági szakköziépisköla kézilabda- pályáján — lelkes szurkoló közönség körében — a Pécs —Veszprém mérkőzés egy részletét tekintették meg, majd a Rákóczi-pályán Rép- ceszenitgyörgy és Alsónémedi fiainak labdarúgó-küzdelmét értékelték. Zag József, a Rá­kóczi ügyvezető elnöke a sportegyesület sikereiről,, gondjairól tájékoztatta a vendégeket, s nem tetszett szerénytelenségnek, hogy 800 igazolt sportolójuk közül a több mint 300 atléta egyre biztatóbb szereplését állítot­ta középpontba. A Központi Bizottság titkárának kérdé­sei, észrevételei tájékozottsá­got és jártasságot árultak el a legkülönbözőbb sportágak­ban. 29—18 volt éppen az ered­mény Székesfehérvár javá­ra a budapesti Váci Mihály iskola kosárlabda csapata ellenében, amikor az orszá­gos vezetők visszatértek a sportcsarnokba. A Központi Bizottság titkára az intéz­mény vendégkönyvébe írta be összegező véleményét: „Somogy megye, Kaposvár, az itteni sort-, ifjúsági és gyermeknevelési ügyekkel f oglailkozó szervezetéi má­sodszor rendezték meg a hagyományos magyaror­szági úttörő-olimpiót. A jó hangulat, a küzdőszellem és a felnőttek figyelme ered­ményes rendezvénnyé teszik ezt a fesztivált. Gratulálok a szervezőknek, a résztvevőknek és a ver­senyeknek otthont adó sportlétesítmények üzemel­tetőinek.” Vendégeink végül elláto­gattak az olimpiai központba. A XXI. nyári úttörő-olimpia alkalmából ma­gas rangú vendégek jártak tegnap Kaposváron. Dr. Horváth István, a Központi Bizottság titkára, Buda István államtitkár, az OTSH elnöke és Var­ga László, a Központi Bizottság tagja, az úttörő­szövetség főtitkára élményt és tapasztalatot sze­rezni jött az olimpia színhelyére. A vendégeket Klenovics Imre, a Központi Bizottság tagja, a megyei pártbizottság első titkára és Sugár Imre, a megyei tanács elnöke fogadta a megyei pártszék­házban. A bevezető tájékoztatón részt vett dr. Ba­lassa Tibor, a megyei tanács elnökhelyettese és Sárdi Árpád, a megyei KISZ-bizottság első titká­ra is. Tóth János, a megyei párt- ilzottság titkára tájékoztatta . vendégeket az olimpia elő- :észítéséről, hangulatáról és ddigi eredményeiről. Mint Imondta: Somogy örömmel s szívesen vállalta — 1974 itán másodszor is — e ran- ;os, országos esemény meg- endezését. Nemcsak azért, nert azóta lényegesen fejlő- lőtt a megye iskolai sport- a, számottevően* gazdagod­unk létesítményekben, ha- lem azért is, mert egy ilyen reményre való készülés 'elgyorsítja haladiásunfcaít. teldalként említette, hogy öt ívig húzódott a ‘2000 \ méte- es kajak-kenu pálya elké­szítése a Desedán, s íme, most ott versenyezhettek leg- ifjobbjaink. A pártbizottság titkára el­mondta, hogy a párt- és ál­lami szervek mellett a me­gyei művelődési osztály, a sporthivatal és az úttö#3szö- vetség vállalta magára a leg­nagyobb részt a már novem­berben megkezdett szerve­zésből. Örömmel fogadták a főhatóságok, a megye gaz­dasági és intézményi veze­tőinek seigíitőkészségét, folya­matos munkáját; a társadal­mi összefogást, amely meg­könnyítette a feltétel ék meg­teremtését. Tíz sportágban 2800—3000 A küzdőszellem dicsérete

Next

/
Oldalképek
Tartalom