Somogyi Néplap, 1985. június (41. évfolyam, 127-151. szám)

1985-06-01 / 127. szám

AZ MSZMP SOMOGY MEGYEI BIZOTTSÁGÁKAK LAPJA XLI. évfolyam, 127. szám Ara: 2,20 Ft _________________________________________ 1985. június 1., szombat V irágok a katedrán Csokonai Vitéz Mihály, Arany János, Babits Mihály és sorolhatnánk tovább a halhatatlanokat, akiknek ne­ve fémjelzi a „nemzet nap­számosainak”, a magyar ne­velőknek népes táborát. Ta­nítani történelmi hivatás volt sokszor e hazában, om­ladozó várbörtönök sötét ka­zamatái beszélhetnének ar­ról, mi várt azokra, akik magyar nyelven a magyar nép függetlenségéért szálltak síkra a katedráról, akik a könyvet fegyverrel felcse­rélve, diákjaikkal együtt be­álltak Rákóczi, Kossuth zász- lai alá. Pedagógusnak lenni ma is sokkal többet jelent, mint elmondani és elmondatni a napi leckét. A tanítók, taná­rok kezében van a jövő nemzedék jellemének formá­lása, a tudományok terjesz­tésének mérhetetlen lehető­sége. Hiszen egy-egy lelkes és hozzáértő tanár kiváló szakemberek százait bocsát­hatja szárnyra pályafutása alatt, egy életre megszeret­tetheti tanítványaival az irodalmat vagy a társada­lomtudományokat. Nem túlzás azt állítani: egy kicsit mindannyian pe­dagógusainknak köszönhet­jük, hogy megízleltük az al­kotó munka, a megszerzett tudás örömét. Bátorítottak minket a mind nehezebb erőpróbák vállalására, em­berséggel mellénk álltak ap- róbb-nagyobb gondjainkban. Ki tudná megmondani, hány félresiklott kis életet állítot­tak ismét sínre a pedagógu­sok, akik idejében észrevet­ték, hogy valami megzavar­ta tanítványuk érzelmi har­móniáját. Különösen fontos a szerepe egy-egy falu, kis­város tanító nénijének, ta­nár bácsijának, aki nemze­dékeket tanít meg a betűve­tésre, vezet ibe a matemati­ka rejtelmeibe. A ima felnövő fiatalok át­lagosan több mint tizenegy esztendőt töltenek az iskola falai között. Az új generáció műveltségét, szakképzettsé­gét, világnézetét tehát még erőteljesebben határozza meg az iskola, mint á ko­rábbi, kevésbé tanult nem­zedékét. Amint a XIII. kongresz- szuson is elhangzott, a párt nagy figyelmet fordít az ok­tatás ügyére, a pedagógusok munkájára. Célul tűzte ki, hogy a nevelés a korszerű ismeretek, a közösségi nor­mák közvetítésével szolgálja jobban a fiatalok politikai, világnézeti elkötelezettségé­nek kialakítását. Az iskola töltsön be növekvő szerepet a munkára nevelésben, ösztönözze a tudás és a ta­nulás megbecsülését, az ér­telmes fegyelem vállalását. Neveljen egészséges, kultu­rált, a hazához kötődő, a vi­lágban, az (életben eligazod­ni képes, felelős, közösségi érzelmű fiatalokat. De ahhoz — hangzott el a kongresszuson —, hogy iskoláink megfeleljenek ezeknek a sokrétű és nehéz követelményeknek, minde­nekelőtt a pedagógusok munkáját kell társadalmi ér­tékrendünkben sokkal ma­gasabbra emelnünk. A peda­gógusok helyzetének, életkö­rülményeinek, munkafeltéte­leinek jelentős javítása, em­berformáló tevékenységük segítésének ügye az ország egyik alapvető feladata. Ennek tudatában köszön­tik az ünnep alkalmából a tisztelet virágaival a tanít­ványok — mindannyian azok vagyunk — pedagógusaikat. A szorgalom és a szakmai munka elismerése KIVÁLÓ VÁLLALAT A BOGLÁR! KOMBINÁT A fenyegető zivatarfelhők ellenére érdeklődők, vásárlók veitték (körül a Latimca téren felállított könyvsátrakat. Tegnap délelőtt 11 órakor dr. Papp Árpád költő és műfor­dító, a Táncsics gimnázium tanára nyitotta meg a könyv­hetet. A példányok közül pil­lanatok alatt elfogytak az Égtájak, a Rivalda, a Kör­kép című gyűjteményes kö­tetek, valamint Moldova György és Berkesi András könyvei. A diákok hiányolták a szakkönyveket — pedagó­gia., pszichológia —, az idő­sebbek pedig a bestseller ki­adványokat. A könyvek fogytak, többeknek csak a pénztárca diktált megálljt a vásárlásban. LÁZÁR GYÖRGY ÉS NÉMETH KÁROLY FOGADTA LI PENGET Ünnepelni gyűltek össze a Balátonboglári Mezőgazda- sági Kombinát dolgozói és a meghívott vendégek tegnap délután Balatonszéplakon, a Minisztertanács üdülőjében. A nagyüzem ugyanis múlt évi -gazdálkodása eredmé­nyeként elnyerte a Mező- gazdasági és Élelmezésügyi Minisztérium és a Medosz által adományozott kiváló vállalat elmet. A Himnusz és Juhász Gyu­la Himnusz az emberhez című versének elhangzása után a nagyszámú közönsé­get Keserű Sándor, az üze­mi pártbizottság titkára kö­szöntötte. Az elnökségben helyet foglalt többek között Török. István külkereskedel­mi minisztériumi államtit­kár, Tóth Károly, a megyei tanács elnökhelyettese, dr. Exner Zoltán, a megyei pártbizottság osztályvezető­je!, Kari Heinz Lugenheim, az NDK magyarországi nagykövete, Iván Abaimov, a Szovjetunió nagykövetségi tanácsosa, a nagyközség párt- és társadalmi szerve­zeteinek több vezetője. Mészáros Győző, a kombi­nát vezérigazgatója a múlt évben- élért eredményekről szólva hangsúlyozta: mind­ebben szerepe van a jó po­litikai -légkörnek és a társa­dalmi megbecsülésnek, mely hazánkban a .mezőgazdasá­got, így a bogiári üzemet is övezi. Mindez ösztönzően hat ■a jövőben a kongresszusi határozatokban kitűzött fel­adatok teljesítésére is. — Szorgalmas emberekkel dol­gozunk, és olyan eszközök­ké!, szellemi tőkével ren­delkezünk, melynek hatása környezetünkre is kisugár­zik. Erőforrásaink képeissé tesznek bennünket arra, (hogy a magunk elé tűzött célokat, ahogyan eddig, ez­után is megvalósítsuk. A múlt évi -eredményük 100 millió forint,volt; ehhez hozzájárultak az előző évek következetes gazdaságfej­lesztő -törekvései is. Tavaly már jelentős mennyiségű Martinit értékesítettek; s a pezsgőgyártás termelőkapa­citásának növelését mutatja, hogy az idén már ötmillió palackot állíthatnak elő. Az elmúlt három évben csak­nem 300 milliót költöttek beruházásokra. Tárolóterük 110 ezer hektoliterrel -bővült, s befejeződött a traktorparx. rekonstrukciója. Szorgalmas, hozzáértő munka hozott megérdemelt sikert a B-alatonboglári Me­zőgazdasági Kombinátnak — ezt hangsúlyozta Török Ist­ván államtitkár, amikor a kiváló vállalat cím -elnyeré­sét tanúsító oklevelet átadta a kombinát vezérigazgatójá­nak. Arra ösztönözte a nagyüzem vezetőit és dol­gozóit, hogy a jövőben is járjanak élen a kezdemé­nyezésekben, a korszerű módszerek felkutatásában és alkalmazásában, így — ahogyan eddig is tették — jelentősen hozzájárulnak az élelmiszer-gazdasági célok eléréséhez. Ezután az állam­titkár átadta ,a Mezőgazda­ság kiváló dolgozója kitün­tetést Illés Lászlóné szoci­álpolitikai előadónak, Kata­lin Károly karosszérialaka­tosnak, Sándor Zoltán te­lepvezetőnek és Szabó Gyu­la raktárkezelőnek. Tóth Károly gratulált az ezerhétszáz dolgozót foglal­koztató bogiári nagyu szép sikeréhez, majd átadta Mészáros Győzőnek az Elnö­ki Tanács áiltal adományo­zott Apri-lis 4-e Érdemren­det. Szegedi Ágnes megyei ú-ttörőtitíkár az üzemi KISZ- bizottság jó munkáját is­merte el, amikor átnyújtot­ta a Gyermekekért emlék­plakettet. Az ünnepi program a Szó­zattal ért véget Németh Károly, az MSZMP főtitkárhelyettese tegnap a Központi Bizottság székhá­zában fogadta Li Penget, a Kínai Kommunista Párt Központi Bizottságának tag­ját, miniszterelnök-helyet­test, a hazánkban tartózko­dó kínai kormányküldöttség vezetőjét. A szívélyes, baráti légkö­rű találkozón véleménycse­rére került sor a magyar— kínai kapcsolatok helyzeté­ről és továbbfejlesztésük le­hetőségeiről. Németh Károly és Li Peng kölcsönösen tá­jékoztatták egymást a szo­cialista építés eredményei­ről és soron lévő feladatai­ról, illetve a gazdaságirá­nyítás reformja során szer­zett tapasztalatokról. Jelen volt a találkozón Marjai József miniszterel­nök-helyettes és őszi Ist­ván, a KB külügyi osztásá­nak helyettes vezetője, va­lamint Csien Csi-csen kül­ügyminiszter-helyettes és Ma Lie, a Kínai Népköztársa­ság budapesti nagykövete. Lázár György, a Minisz­tertanács elnöke ugyancsak fbgadta Li Fingét. A szívé­lyes légkörű megbeszélésen véleményt cseréltek a nem­zetközi élét időszerű kérdé­seiről. Rámutattak, hogy napjaink legfontosabb fel­adata a nukleáris háború veszélyének elhárítása. Államközi kapcsolataink, ról szólva megállapították, hogy rendezettek és azokat az élet fontosabb területein szerződések szabályozzák. Hazáink jelentőséget tulaido- nít annak, hogy az egvüU- működés hosszú távon is megalapozott legyen. Ezért fontosnak tartja az erre vo­natkozó megállapodás meg­kötését. A találkozón részt vett Marjai József miniszterel­nök-helyettes, jeden volt Ma Láe, a Kínai Népköztársa­ság budapesti nagykövete. Megalakult az Országos Cigánytanács Alakuló ülést tartott pén­teken az Országos Cigány- tanács. A Hazafias Népfront országos elnöksége mellett működő testület a HNF székházában tartotta első összejövetelét. Az értekezle­ten részt vett Pozsgay Imre, a HNF OT főtitkára is. A tervek szerint a tanács —, amely az (MSZMP politi­kája alapján, az állami és társadalmi szervekkel, vala­mint az egyházakkal együtt­működve látja el feladatát — a magyarországi cigány lakosságot érintő döntések előkészítése és végrehajtása során minden fontos kér­désben véleményt nyilvánít, intézkedéseket kezdeményez és javaslatot tesz. Több szakértői csoportot is létre hoznák, amelyek főleg a foglalkoztatási problémák­kal, a cigánygyermekek ok­tatási kérdéseivel, a nyelv­vel, a folklórral, a beillesz­kedés gondjaival és a cigány etnikum belső társadalom­szerkezetének helyzetével foglalkoznak majd. Az Országos Cigánytanacs létrehozását főleg az indo- kelta, hoigy a jövőben szük­séges a magyarországi ci­gányság érdekképviseletének biztosítása a Hazafias Nép­front mozgalmi keretein be­lül. Az ülésen hangsúlyozták azt is, hogy a cigányság — amely Magyarországon a legnagyobb lélekszámú, sa­játos kultúrával és tradí­ciókkal rendelkező etnikai csoport — összetételét te­kintve erősen differenciáló­dott az utóbbi évtizedekben. Megváltozott a munkameg­osztásban és a társadalmi szerkezetben elfoglalt helye is. Az Országos Cigánytanács elnöke Choli Daróczi József költő lett. Ifjúsági küldöttség Phenjanban A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa Kállai Gyulá­nak, a Hazafias Népfront Országos Tanácsa elnökének ered­ményes munkássága és közéleti tevékenysége elismeréseként, 75. születésnapja alkalmából a Magyar Népköztársaság Zász­lórendje kitüntetést adományozta. A kitüntetést Losonczi Pál, az Elnöki Tanács elnöke pénteken adta át. Jelen volt Né­meth Károly, az MSZMP főtitkárhelyettese és Pozsgay Imre, a Hazafias Népfront Országos Tanácsának főtitkára. A KISZ Központi Bizott­ságának delegációja május 24—30. között Szórádi Sán­dornak, a KISZ KB titkárá­nak vezetésével Phenjanban tartózkodott. A küldöttség a Koreai Szocialista Dolgozó Ifjúsági Szövetség Központi Bizottságának meghívására tett látogatást a Koreai Né­pi Demokratikus Köztársa­ságban, s a KSZDISZ veze­tőivel tárgyalásoíkat folyta­tott a két ifjúsági szövetség közötti kapcsolat továbbfej­lesztéséről, az együttműkö­dés elmélyítéséről. megnyílt nz üringni w,MMVKl

Next

/
Oldalképek
Tartalom