Somogyi Néplap, 1985. január (41. évfolyam, 1-25. szám)

1985-01-03 / 1. szám

Világ proletárjai, egyesüljetek ! L I. W/ Néplap AZ MSZMP SOMOGY MEGYEI BIZOTTSÁGÁNAK LAPJA XLI. évfolyam, 1. szám Ara: 1,80 Ft 1985. január 3., csütörtök ■ ■ n ^ i ^ ^ ■ i 11 >■ . rf« Losonczi Pal újévi köszöntője Tisztelt Honfitársaim! Kedves Elvtársak! Hagyományaink szerint búcsúztunk az óesztendőtől és köszönltjük az újat. Szil­veszterkor, ha egy éjszaká- a is, nem az elmúlt hom­ok gondjai foglalkoztattak «ennüinlkat, ma pedig előne- tékintve azt kívánjuk egy­másnak, hogy az új eszten­dő szebb és boldogabb le­gyen, mán|t a mögöttünk ha­gyott év. 1984 alighanem úgy vonul be történelmünkbe, mint egy, könnyűnek egyáltalán nem mondható esztendő a sok közüli. A két világrend- szer közötti feszültség a o ár beszéd élénkülése eltené- -e sem csökkent, a gazdasá­gi építőmunka külső félté- teilieS számunkra tovább romlottak. A vártnál nehe­zebb körülmények mellett elért eredményeink nem le­becsülendők. Dolgozó népünk szorgal­mas munkája révén a ma­gyar népgazdaság a fő gaz­daságpolitikai céloknak meg­felelően. fejlődött. Nemzeti jövedelmiünk magasabb lett a tervezettnél, nőtt az ipari és a mezőgazdasági terme­lés, a kedvezőtlen időjárás ellenére is.. Olyan jelentős beruházások fejeződitek be, minit a Paksii Atomerőmű második egysége, a Dunai Kőolajipari Vállalat krakik- üzemie és a budapesti Metró új szakasza. Felújítottuk a Szolnoki Papírgyárat, az Ál­lami Operaházalt, az Árpád- hidát és a Baleseti Kórhá­zat. Az elmúlt esztendő ered­ményei közötít tartjuk szá­mon, hogy tovább javult a külgazdasági egyensúly, megőriztük a teljes foglal­koztatottságot és — ha nem is mindenki számára érez­hetően' — az életszínvonal elért szintjét. Űj lakások, bölcsődék, óvodák, iskolák épültek, növékedett a kór­házi ágyak száma, széles körben megtörtént a 40 órás munkahét bevezetése. Hazánk nemzetközi elis­merése tovább szélesedett új társadalmiunk építésében el­ért eredményeivel. Ennek a megbecsülésnek legfőbb tényezője az a szocialista nemzeti egység, amellyel népünk felsorakozik politi­kánk mögé, egyre felelős­ségteljesebben élve demok­ratikus jogaival és köteles­ségeivel. A másik az, hogy népgazdaságunk a nehezebb feltételek közepette is te­herbírónak, működőképes­nek bizonyult A harmadik tényező: külpolitikánk. A Magyar Népköztársaság aktív külpolitikájának leg- főhb célja: belső építőmun­kánk külső feltételéinek ja­vításiam s — a többi szocia­lista országgal együtt — a béke és a társadalmi hala­dás ügyének következetes szolgálata. Őszintén, remél­jük, hogy 1985 — a helsinki értekezlet 10. évfordulója — Helsinki szellemének, az enyhülés visszatérésének az éve lesz. Azért, hogy ez be­következzék, a jövőben is mindent megteszünk. Politikánk elismerését ta­pasztalhattuk, amikor az ál­lam- és kormányfők egész sora látogatott el hozzánk 1984-lbeni, és akkor is, ami­kor mi voltunk küldetést teljesítő vendégségben a ve­lünk azonos vagy a miénk­től eltérő társadalmi rend­szerű országokban. Ezek a látogatások nemcsak egymás jobb megismeréséhez járul­tak hozzá nemcsak a köl­csönösen élőnyös együttmű­ködés újabb lehetőségeit tárták felt, hanem a barát­ság szálait is erősítették és a béke egyetemes ügyét szolgálták. Arról is meggyő­ződhettünk, hogy hazánk nemzetközi tekintélye első­sorban belső helyzetünk szi- lárdságáitólm politikánk kö­vetkezetességétől, az erősö­dő népi-miemzeti egységtől, építőmunkánk eredményeitől függ. Az új esatandőhan, ame­lyet most köszöntünk, ünne­peljük hazánk felszabadulá­sának 40. évfordulóját, sor kerüli pártunk XIII. kong­resszusára, tanács- és or­szággyűlési választásokat tartunk, befejezzük a VI. ötéves népgazdasági tervet, és hozzákezdünk a gazda­ságirányítás korszerűsítésé­ről hozott döntéseinik gya­korlati megvalósításához. A 40. évfordulón ismét felmérhetjük, hogy orszá­gunk 1100 éves tönténetimé- bem, népünk életében mi­lyen. óriási fordulatot jelen­tett a felszabadulás. Az él­teit négy évtizedben kiépí­tettük, metgvédtük és meg­szilárdítottuk a népi hatal­mait. A gyors gazdasági fej­Béketüntetések Az újév alkalmából Nyu- gat-Európában több helyen is tüntettek a NATO rakéta- telepítései ellen, az európai biztonság érdekében. Nagy-Britanniában a tün­tetők a Greenham Corn- mon-i támaszponthoz, a ma­nőverező roibofirepülőigépek egyik telepítési helyéhez vonultaik fel. A hatóságok erőszakos fellépése miatt a tüntetés összecsapásba tor­kollott, 46 embert letar­tóztattak. Londonban az atomfegyverek leszerelésé­ért küzdő mozgalom Wa­shington és a NATO milita­rista politikáját elítélő nyi­latkozatot tett közzé. Olaszországban a szicíliai Comiso környékén tüntettek az ország különböző vidékei­ről érkezett békeharcosok. A támaszponton már 16 ro- botrepüiőgiép van, és még 96 telepítését tervezik. Dániában a háborúéi lenes mozgalom aktivistái elha­tározták, hogy egész télen kitartanak abban a sátortá­borban, amelyet a Jütland- félszigeten, egy épülő kato­nai fedezék-rendszer köze­lében állítottak fel. A fél éve emelt tábor lakói igye­keznek akadályozni a mun­kálatokat, amelynek célja egy földalatti parancsnoki bunker felépítése. lődés következtében hazánk elmaradott országból köze­pesen fejlett ipari-agrár or­szággá' vált. Alapvetően vál­tozott társadalmunk egésze, népünk műveltsége és életé­nek minősége. A szocialista társadalom építésében elért eredmények alapján országunknak neve és becsüfltelte van földünk mindeini kontinensén. Széles körű kapcsolataink kiterjed­nek csaknem valamennyi országra, függetlenül társa­dalmi rendszerétől. S e kap­csolatok annak ismeretében fejlődnek, hogy szocialista ország, a szocialista közös­ség hu ragja vagyunk, elkö­telezve az emberiség hala­dása, a béke egyetemes ügye meüleitt. A Magyar Szocialista Munkáspárt XIII. kongresz- szusáin nem kisebb feladat hárul ránk, mint tánsada- lomépítésünk további prog­ramjának kidolgozása. Az éltet minden területén kö­vetkezetes rmunkéval fel kell tárnunk és hasznosíta­nunk kell a szocialista rend­szerben lévő hatalmas erő­forrásokat. Népgazdaságunk teljesítőképességének növe­lésével, a gazdasági fejlődés fokozatos éHénikítésével meg keflll teremtenünk az élet- színvonal emelésének, az étetkörüllmények javításá­nak, a társadalmi igazságos­ság jóbb érvényesítésének anyagi feltételeit. Demokra­tikus intézményeink fejlesz­tésével a szocialista célok jegyében tovább kell erősí­tenünk a nemzeti egységet. A szocialista demokrácia kiteljesedését szolgáló, mó­dosított választási rendszer is az idén vizsgázik először a gyakorlatban, de a tanács- és országgyűlési választáso­kon véle vizsgázunk mi is valamennyien.. Olyan embe­rekre kell bíznunk ügyeink képviseletét, akik már ed­dig is bizonyították ráter­mettségüket, akik az ország- gyűlés törvényalkotó mun­kájában, alkotmányos funk­cióinak gyakorlásában fele­lősségteljes részvételre ké­pesek, akik élni tudnák a tanácsok megpövekedett ön­állóságának lehetőségeivel. Az igazi vizsga azonban: helytállni a dolgos hétköz­napokon. Az idei esztendő gazdasági előirányzata a realitásokkal számolva sze­rény növekedésit irányoz elő. Gazdaságirányításunk to­vábbfejlesztésétől a munka hatékonyságát, eredményes­ségének javulását várjuk. Nem lesz könnyű a mind jobbon élesedő nemzetközi versenyben' helytállni, s egyidejűleg a hazai fogyasz­tók növekvő igényeit is ki­elégíteni. De a magyar nép a mainál sóikkal nehezebb helyzetekben bizonyította rátermettségét, szorgalmát és szívósságát. Ezek a tulaj­donságok segítették át a vi­haros évszázadokon, ezekkel tudott úrrá lenni a bajokon, a romokon új országot épí­teni, és válllalni a szoeializ-' mus megvalósításának nagy feladatát. Ezeknek a tulajdonságok­nak a továbbélése biztosítja, hogy a magyar nép egy újabb felfelé ívelő szakasz alapjait rakja le. Biztosíték az is, hogy hazánk a társa­dalmi fejlődés leghaladóbb áramlatához 'kapcsolódik. Szövetségünk, sokoldalú együttműködésünk a Szov­jetunióval, a többi szocialis­ta országgal békénk, bizton­ságunk, szocialislta építő­munkánk felbecsülhetetlen értékű nemzetközi támasza. E gondolátok jegyében — 1985 első napján', pártunk Központi Bizottsága, az El­nöki Tanács, a kormány és a magam nevében is — kí­vánok országunk minden ál­lampolgárának, egész ma­gyar népünknek, a viliág békeszerető embereinek bé­kés, eredményes, boldog új esztendőit. A búza jó éve volt a tavalyi Sikeres volt a búzaterme­lő mezőgazdasági nagyüze­mek elmúlt évi munkája. A növénytermesztésnek ez az ágazata eredményesen dol­gozott. a termelők túl is teljesítették az előirányzatot. A tények azt mutatják, hogy a magyar búzatermelés to­vábbra is a világ élvonalá­ban van. Az 1984. évi eredménye­ket értékelve a MÉM-ben elmondották: 596 gazdaság­ban termesztették ezt a ka­lászos gabonát, s az üzemek nagyobbik része kitűnő ho­zamokat ért el. Közülük 372 — hektáronként 6 tonnánál nagyobb termést takarított be és kisebbik részük — 224 üzem — maradt el ettől a teljesítménytől. 302 gaz­daság 6, illetve 7 tonna kö­zötti hozamot mutatott ki. 7 és 8 tonna között 64 gazda­ság teljesített, és egészen kiemelkedő. 8 tonna feletti termést takarított be 6 nagy­üzem. A gazdaságok mindent egybevetve 23 minősített faj­ta közül választhatták ki a számukra legmegfelelőbbet. Az adatok szerint vala­mennyi búzaféle igen jó ho­zamokkal hálálja meg a termelők fáradozását. Ezt jelzi, hogy a kisparoallás kí­sérletekben közülük nem is egv hektáronként 10 tonnát adott. Ez egyúttal azt is jel­zi, hogy a genetikai adott­ságok kihasználása a terme­lés további tartalékait tár­hatja fel. A termesztésben jó ará­nyok alakultak ki. Á korai fajták aránya némiképpen csökkent, az úgynevezett kö- zénérési osztályban pedig nőtt a termőterület. A két fajtacsopont között hektá­ronként 100 kilogrammos el­térés mutatkozik a iközép- érésűek javára — ez indo­kolja az arányok változását —. ám az elmúlt évben ez az előny egyértelműen még­sem mutatkozott meg. A szakemberek ezt azzal ma­gyarázzák, hogy a rövidebb tenyészidő. amely a korai faiták adottsága, ezúttal na­gyobb termelési biztonságot, s kevesebb veszteséget jelen­tett. Mindenesetre az érési csoportok közötti átrendező­dés szakmailag indokolt a következő évekre nézve is. A hazai és a külföldi faj­ták arányában is változás mutatkozik, amennyiben az elmúlt évben először a ter­mőterületnek több mint fe­lén hazai eredetű búza mag­ja került a földbe. Ez a fo­lyamat évek óta tart, és a magyar nemesítek kitűnő munkáját dicséri. A fajták közötti sorrendben az élen- iárók között több magyar búzafajta is található ezek számos nagynevű külföldi búzát utasítottak maguk mö­gé. Jegesedik a Balaton A fagyos éjszakákat kö­vetően megkezdődött a jege- sedés a Balatonon. Mint azt a siófoki meteorológiai ob­szervatórium ügyeletesei el­mondották : a szilveszterkor még hullámzó magyar ten­ger déli partjánál összefüg­gő. két-három centiméter vastag jégréteg képződött. Amennyiben a hideg tovább tart. néhány napon belül jégtakaró borítja a tavat. A Balatoni Halgazdaság halászhálói a kikötőben tar­tózkodnak a jég miatt már nem tudtak kivonulni. így megkezdték a vízijárművek téli javítását. Emellett hoz­záláttak a jégvermek előké­szítéséhez: Siófokon, Fonyó­don és Keszthelyen az öt jégveremben több mint két­ezer tonna jeget szeretnének tárolni a nyári időszakra. Ehhez azonban az szükséges, hogy legalább tíz centimé­terre „hízzon” a jégpáncél. Évindító munkásgyűlések Az új esztendő első mun- kainapjám műszakkezdéskor országszerte több nagyválla­latnál tartottak munikásgyű- léslt, amelyen' értékelték a tavalyi eredményeket és- is­mertették az újév legfonto­sabb feladatait. A Csepel Autógyár sziget- szenltmilkliósi törzsgyárában tartott munkásgyűlésen részt vett és köszöntötte a kollek­tívát Maróthy László, az MSZMP Politikai Bizottsá­gának tagja, miniiSzterelnök- heílyeittes. Novák Béla vezér- igazgató arról szólt, hogy a vállalat legnagyobb gazda­sági partnerének, az Ikarus­nak 12 500 jármű padlóvá­zat gyárt és további kétszá­zait — ezúttal először — Lengyelországba exportál­nak. Saját fejlesztésű jár­műveikből — mindenekelőtt a különféle teherautókból — hatszázat szerelnek össze az idén. A Csepel Autógyár kiemelt feladata a kanver- tihillis export bővítése, amely már tavaly elérte az 5,5 millió dollárt. Ez az export­terv konkrét rendelésekkel megalapozott. Elsősorban a licene alapján gyártott hid­raulikus szervokormányok­ból kíván nagyobb tételeket eladni. A vezérigazgató utalt arra is, hogy a gyár, ame­lyik 1984-ben 11 milliárd forintos árbevételt könyvel­hetett e|l, elmaradt a pótal­katrészek gyártásában és szállításában. Az idén ösz­szesen egymilliárd forintnyi alkatrészt készítenek majd, s ezzel behozzák a múlt évi lemaradást is. A vállalat munkáját egyébként további beruházások is segítik, pél­dául nagyteljesítményű he- gesz tőr obo tóikat állítanak munkába. A gépek teUepité- s,e a napokban megkezdő­dött. A közélet hírei Újévi fogadás A Budapesten, akkreditált diplomáciai képviseletek ve­zetői szerdán az újév al­kalmából jókívánságaikat fejezték ki Losonczi Pálnak, az Elnöki Tanács elnökének. Az Országházban Losonczi Pál fogadásán, részt vettek Gáspár Sándor, Trautmann Rezső, az Elnöki Tanács he­lyettes elnökei és Katona Imre, az Elnöki Tanács tit­kára is. A fogadás szívélyes lég­körben zajlott le. Üdvözlő táviratok A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bi­zottsága táviratban üdvö­zölte az Afganisztáni Népi Demokratikus Párt Közpon­ti Bizottságát a párt meg­alakulásának 20. évforduló­ja alkalmából. A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bi­zottsága táviratban üdvözöl­te a Svéd Baloldali Párt — Kommunisták Stockholmban január 2-án megkezdődött 27. kongresszusát. \

Next

/
Oldalképek
Tartalom