Somogyi Néplap, 1984. december (40. évfolyam, 282-306. szám)

1984-12-01 / 282. szám

1984. december 1., szombat Somogyi Néplap 11 OLVASÓSZOLGÁLAT KÖZÉRDEKŰ TELEFONOK Rendőrség 007 Vidéki hívás esetén: 82/11-300 Mentők: 004 Vidéki hívás esetén: 82/12-112 Tűzoltóság: 005 Vidéki hívás esetén: 82/13-330 Kórház: 11-500 Postai tudakozó: 009 Vidéki hívás esetén: 82/11-200 MÁV személypályaudvar: 11-040 Volán felvilágosítás helyi: 14-115 távolsági: 14-150 Áramszolgáltató Vállalat 11-350 Vízművek 14-123, 14-573 KÖGÁZ 12-210 Autómentő szolgálat: 12-900 Kaposvill 9—tői 12 óráig 12-030 Taxi 14-190, 11-170 Vízvédelmi ügyelet 84/11-100 Forgalomkorlátozások a somogyi utakon Somogy megye területén az országos közúthálózaton de­cember 3-tól 8-ig a követke­ző forgalomkorlátozások vár­hatók. Sebességkorlátozás lesz a 65. számú út 83,0—84,0 kilo­méteres szakaszán, az M 7-es autópálya-csomópont építé­se miatt; a 61. számú út 120,6—122,6 kilométer között csatlakozásépítés és földszál­lítás miatt. A lengyeltóti— niklai út 2,1—3,1 kilométer közöititá szakaszán, a somogy- szenibpáli bekötőút 3,0—3,8 kilométer között földszállítás miatt. Sebességkorlátozás és út­szűkület: a kapós vár—fonyó- di úton a 41,9—45,6 km kö­zött, szélesítés és aszfaltozás miatt; a patalomi bekötőúton padka- és útárok-építés miatt; a 68. számú út 88,0— 88,5 km közötti szakszán gáz­vezeték-építés miatt. A 7. számú út 148,0—148,1 km kö­zötti részén telefonkábel-fek­tetés van ; a kaposvár— szántód! út 49,0—50,0 km kö­zött útcsatlakozás és árok- burkolás miatt sebességkor­látozás lesz, és előzni tilos. Zamándi révnél a közút-vas- út kereszteződésében átjáró­építés miatt helyi sebesség­korlátozás és útszűkület lesz. Orvosi, gyógyszertári ügyeletek Kaposvár, Ezredév u. 15. Tel.: 11-194. Kaposvár, Ma- gyaregres, Őrei, Zimány. Kaposvár, 48-as ifjúság útja 72. Tel.: 14-024: So- mogyjád, Somogysárd, He­tes, Kaposfő, Kaposmérő, Szenna, Simonfa, Nagyber­ki, Szentbalázs, Taszár és társközségeik. Barcs (rendelőintézet) Baj- csy-Zs. u. 72. Tel.: 17S. (szombat 8—12-ig 147.): Barcs, Komlósd, Péterhida, Csokonyavisonta, Rinyaúj- lak. Fogorvosi ügyelet: szom­baton és vasárnap 8—12 óráig. Boglárlelle, Vikár Béla u. 4. Tel.: 12-66: Boglárlelle, Látrány és társközségeik. Fogorvosi ügyelet: szomba­ton és vasárnap: 8—12 órá­ig. Tel.; 16-13. Csurgó (rendelőintézet) Baksay u. 9. Tel.: 135: Csurgó, Berzence, Iharosbe- rény és társközségeik. Marcali, Béke u. 13., tel.: 285: Marcali. Fogorvosi ügyelet (kórház-rendelőin­tézet) Széchenyi u. 17.. szombaton 8—12 óráig, tel.: 54. Gyermekorvosi ellátás sürgős esetekben a kórház- rendelőintézet gyermek- ambulanciáján. Szolgálatunk gyöngyszeme Sajnálatos, hogy némely állampolgár fity- tyet hányva a jóérzésre, mind gyakrabban szeméttelepnek tart foghíjakat, szabad te­rületeket. Uram bocsá, figyelmen kívül hagyja a legalapvetőbb normákat is. Fotóri­porterünk a kaposvári Vörös Hadsereg útja tőszomszédságában levő sporttelepen kapta lencsevégre az alkalmi lerakóhelyet, ahol több tonnányi szemét rondítja a környeze­tet. A környezetszennyezők ezúttal is névte­lenek, „névjegyük” viszont súlyban mérhető. Ám meglehet őket csupán egyetlen dolog érdekelte: a kevesebb benzin vagy gázolaj fogyasztás zsebre megy, sok kicsi sokra megy jelszóval. Fölvetésünk csupán annyi, vajon, X. Y. ugyanezt megtette volna-e a saját portája előtt? Nagyatád, Koch Róbert u. з. Tel.: 334. Nagyatád, Gör­geteg, Segesd, Somogyszob és társközségeik. Gyermekek orvosi ellátása sürgős ese­tekben a nagyatádi kórház­rendelőintézet (Bajcsy-Zs. и. 1.) felvételi részlegén, tel. : 307. Siófok (rendelőintézet) Semmelweis u. 1. Tel.: 10- 150: Siófok, Ádánd, Bala- tonszabadi, Ságvár, Zamárdi és társközségeik. Fogorvosi ügyelet: szombaton 7—13, vasárnap 8—12 óráig. Tab (egészségház) Kossuth u. 60. Tel.: 128: Tab és társközségei. * » * A gyógyszertárak szom­baton általában 8—14 óráig tartanak nyitva, az ettől el­térő időpontokat külön fel­tüntetjük. Kaposvár, Kossuth tér 4. Tel.: 11-402, nyitva vasár­nap is .8—14 óráig. Boglár lelle, Dózsa Gy. u. 2., tel.: 41, nyitva szombaton 8—13 óráig. Balatoniöldvár, Pető­fi u. 2. Tel.: 40-091, nyitva szombaton 7.30—13.30-ig. Barcs, Lenin u. 21—23. Tel.: 56. Csurgó, Csokonai u. 4. Tel.: 17. Fonyód, Szent Ist­ván u. 24. Tel.: 322. Mar­cali, Rákóczi u. 6—12. Tel.: 45, nyitva szombaton és vasárnap is 7.30—13.30-ig. Nagyatád, Korányi u. 4. Tel.: 14, nyitva vasárnap is 8—14 óráig. Siófok, Fő u. 202. Tel.: 10-041, nyit­va vasárnap is 8—14 óráig Tab, Kossuth u. 65. Tel.: 10. Zamárdi, Kossuth u. 3. Tel.: 31-033. A felsorolt gyógyszertárak a nyitvatartási időn kívül éjjel-nappal ügyeleti szol­gálatot látnak el. KISLEXIKON Értékeink védelme egyben múltunk becsülését is jelen­ti. Manapság mind több lo­kálpatrióta emeli föl szavát az elődeink által alkotott műemlék vagy műemlék jel­legű épületek megmentése céljából, egy-egy városrész jellemző arculaténak meg­őrzése érdekében mondanak véleményt, több ezer óra tár­sadalmi munkával járulnak hozzá lakóhelyük szépítésé­hez. Ismét a házak falára kerülnek a hangulatos cégé­rek, az eredeti miimta alapján újraöntdlk az utcai kandellá- bereket. .. Elismerésre . méltó .tevé­kenység ez, s mind jobban érződik a somogyi megye­székhelyen. öt éve annak, hogy Kaposváron megala­kult a Városszépítő Egyesü­let. A mai lokálpatrióta vá­rosvédőik a századforduló idején létrejött egyesületet tekintik elődjüknek — azt, amely annak idején Németh Isltván polgármester és dr. Kováts—Sebestyén Gyula igen lelkes támogatásával és szervezőmunkájával alakult... öt év ugyan nem hosszú idő, ám az új egyesület 1979 novembere óta bebizonyítot­ta életképességét. Több mil­lió forint értékkel gazdagí­totta Kaposvárt és környékét ez a mintegy hatszáz tagot számláló egyesület. A mun­kából több tucat szocialista brigád ils kivette részét, s az egyesület továbbra is számít­hat a megyeszékhelyen mű­ködő üzemek és intézmények segítésére. Somogyról írták Bozóky Éva: Jó kezdemé­nyezés. Nevelőszülőikről, so­mogyi vonatkozásokkal. Nők Lapja, 47. sz. Egy téma — több oldalon. Egy téma — több oldalról. Nevenincs kísérlet. Négy Sió mentii település közművelő­dési kísérlete. Magyar Hírlap képes melilékléte. Nov. 24. Falus Tamás: A vendég fi­zet. Interjú Babarczy Lász­lóval, a Csiky Gergely Szín­ház igazgatójával. Heti Vi­lággazdaság, 48. sz. Klie Ágnes: Megverte az Isten ... Képes riport Bencs Gyuláné jutái nevelőszülő­ről. Magyar Ifjúság, 47. sz. Major Lajos: Üzent a szülőföld. A Budapesiti So­mogyiak Baráti Köréről. Sza­bad Föld, 48. sz. Martin József: Liliom és Hamlet. A kaposváriak sike­re Moszkvában. Film—Szín­ház—Muzsika, 47. sz. Tóth János: A természet- védelem vízi vonatkozálsairól. Részletes balatoni és barcsi adatokkal. Magyar Tudo­mány, 10—11. sz. Visi György: Különböző valorigráfokkal mért... Kí­sérlet a Somogy megyei Ál­lategészségügyi és Élelmi- szerélllenőrző Állomáson. Sü­tőipar, 4. sz. Autó­sorszámok Trabant Lim. Hyc. (Bp.) 1 123 Trabant Hyc. Combi (Bp.) 130 Trabant Lim. (Bp.* 28 702 Trabant Lim. (Dcbr.) 18 930 Trabant Lim (Győr) 27 251 Trabant Combi (Bp.) 9 194 Trabant Combi (Győr) 4 777 Wartburg Lim. (Bp.) 13 G83 Wartburg Lim. (Győr) 7 466 Wartburg de Luxe (Bp.) 20 379 Wartburg de Luxe (Győr) 10 678 Wartburg de Luxe tt. (Bp.) 4 176 Wartburg Tour. (Bp.) 7 135 Wartburg Tour (Győr) 2 711 Skoda 105 S (Bp.) 8 658 Skoda 105 S (Donr.) 6 737 Skoda 105 S (Győr) 6 849 Skoda 120 L (Bp.) 15 957 Skoda 120 L (Debr.) 9 960 Skoda 120 L (Győr) 11 490 Skoda 120 GLS (Bp.) 994 Lada 1200 (Bp ) 32 904 Lada 1200 (Debr.) 20 481 Lada 1200 (Győr) 10 560 Lada 1300 S (Bp.) 12 382 Lada 1300 S (Debr.) 9 312 Lada 1300 S (Győr) 4 481 Lada 1500 (Bp.) 12 226 Lada 1500 (Debr.) 8 443 Lada 1500 (Győr) 3 937 Lada Combi (Bp.) 5 748 Lada Combi (Debr.) 3 166 Moszkvics (Bp.) 13 485 Polski Fiat 126 P (Bp.) 20 722 Polski Fiat 126 P (Győr) 7 093 Polski Fiat 1500 (—) 4 908 Dacia (Bp.) 23 583 Dacia (Debr.) 14 712 Zasztava (Bp.) 7 034 Szerkesztőségi ügyelet este 8-ig Telefon.: „ 11-510 T HÍREK December 1 Szombat Eliza A nap 7.11 órakor kél, s 15.55 órakor nyugszik; a hold 13.14 órakor kél, s — órakor nyugszik. Á várható időjárás: A déli szél szombaton a Dunántúlon megélén­kül. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 0, —5 fok között, a legmagasabb nappali hőmér­séklet szombaton általában 6, 11 fok között, a néhány tartósabban ködös területen tt fok kö­zelében várható. • • • • Lottó iA Sportfogadási és Lottó Igazgatóság közlése szerint a Budapesten tartott 48. heti sorsolás alkalmával a követ­kező számokat húzták ki: 7, 16, 20, 65, 75 A november havi tárgy- nyereménysorsodásom a 46. heti szelvények vesznek részt. — A tanítóképzők felsőfo­kúvá válásának 25. évfordu­lója alkalmából nagylemezt jelentetett meg a Hanglemez­gyártó Vállalat „Intés az őr­zőkhöz” címmel. A tanító­képzők kórusai sorában ott találjuk a kaposváriakat is, akilk két dalt adnak elő Klausz Róbert vezetésével. Kiadvány az MSZMP KB állásfoglalásáról Az Ifjúságpolitikáról cím­mel megjelent füzetalakban a Magyar Szocialista Munkás­párt Központi Bizottsága 1984. október 9-i ülésének ál­lásfoglalása a Kossuth Könyvkiadó gondozásában. A füzet tartalmazza Németh Károlynak, az MSZMP Poli­tikai Bizottsága tagjának, a KB titkárának az előadói beszédét, vailamdnt a Köz­ponti Bizottság állásfoglalá­sát az ifjúságpolitikai kérdé­sekben. — Gyulán néprajzi napot rendezett a román gimná­ziumiban a Magyarországi Ro­mánok Demokratikus Szövet­sége. A résztvevők előadáso­kat hallgattak meg a nemze­tiségi népismereti kutatások eredményeiről, a feltárás fel­adatairól, a hazai románság művelődéstörténetéről. — Rádiós felvételen vett részt tegnap Budapesten a kaposvári Táncsics gimná­zium kórusa. 100 évvel ezelőtt, 1884. december 1-én szüle­tett Kecskeméten, és 83 éves korában. 1967-ben halt meg ugyanott Kocsis Pál Kos- suth-díjas szölőnemesitö. Nem az ő életútjában egye­düli jelenség hogy eredeti­leg egészen más pályára ké­szült. Képzőművésznek in­dult. mivel már diák korá­ban megmutatkozott rend­kívüli kézügyessége és rajz­készsége. Párizsban kezdte meg festészeti tanulmányait, de ezeket félbeszakította és hazatért szülővárosába, Kecs­kemétre. Ott telepedett le. hogy szőlőtermesztéssel, majd pedig — főleg Mathiász János hatására — szőlöne- mesítéssel kezdjen el fog­lalkozni. Ugyancsak szén eredményeket ért el az al­földi homoktalajra alkalmas bor- és csemegeszőlő fajták előállításában. Mintegy 2500 hibridjéből napjainkban 67 fajtát termesztenek, melyek közül a leghíresebbek: az irsaiolivér. a glória-hunga- riae. a kecskeméti rizling. a fehér kadarka. Kocsis Pál neve mint eredményes nö- vénynemesitőé hamarosan határainkon túl is ismertté vált Az 1920-as évek elejé­től kezdve számos kiállítá­son vett részt. 1966-ban a Kertészeti és Szőlészeti Fő­iskola az Entz Ferenc Em­lékéremmel tüntette ki. — 200 millió forint értékű, korszerű erő- és munfcagiépet szereztek be a gabonaterme­lési program különböző üze­meiben a megye termelőszö­vetkezetei. További 75 millió forintot tárolók építésére for­dítanak. — Az M 7*es úton Papp Lajos 34 éves gelsei gépko­csivezető Zamárdi felé ha­ladva figyelmetlen vezetés következtében nekiment az előtte műszaki hiba miatt álló Trabantnak, majd át­tért a menetirány szerinti bal oldalra, és ott összeüt­között a szembe jövő Dob- ner Győző 41 éves üzletkö­tő. budapesti lakos által ve­zetett személygépkocsival. A baleset során mindkét veze­tő súlyos, a Trabant utasa, Szűcs Szabolcs 8 éves vesz­prémi tanuló könnyű sérü­lést .szenvedett. — Üj Margarita. Tegnap Bulgakov A Mester és Mar­garita című regényének szín­padi változatéiban új női fő­szereplő mutatkozott be Igó Éva személyében a Csiky Gergely Színiház előadásán, a beteg Kari Györgyi helyett. — Balatoni bolyongások címmel december 3-án, hét­főn 17 órakor irodalmi estet rend ezn ek a hala t ónk ereszt - úri községi t an ács első eme­leti nagytermében. Az irodal­mi est vendége Galambosi László költő. — Képek a Kilimandzsáró­ról. Ma délután 5 órakor Ka­posváron az ifjúsági házban mólót tart dr. Balázs Oszkár, vetítettképes élménybeszá- a magas Kilimandzsáró ex­pedíció tagja. — Űj, távhívásra alkalmas telefonközpontokat helyezett üzembe tegnap, reggel Bia- torbáigyon és a környező köz­ségekben a Budapest vidéki Postaigazgatóság. Az új köz­pontúik körzetszáma 26. A be­ruházás tizenkétmillió forint­ba került. Az új központok működéis'ével közvetlen tár­csázással hívható ezután Bia- torbágyon kívül Hercegha­lom, Páty, Tök és Zisámbék község. Megváltozik vala­mennyi előfizető kapcsolási száma; az új telefonszámokat az Érd és környéke részére kiadott telefonkönyv tartal­mazza. — A Mahart Balatoni Ha­józási Leányvállalat közli, hogy Szántódrév—Tihanyrév között a kompjáratát a ki­adott menetrend szerint de­cember 2-án, vasárnap köz­lekedteti utoljára. — Könyvterjesztési ver­senyt hirdetett Nagyatádon az áfész KlSZ-alapszerveze- te. A legtöbb könyvet a kon­zervgyári fiatalok adták el csaknem 78 ezer forint ér­tékben, míg a második he­lyen az óvodai alapszervezet végzett megelőzve a kettes számú általános iskola peda­gógus alapszervezetét. — A Volán—5>urján SE 1984. december 2-án 9 órától RALLYE CROSS VERSENYT rendez a cseréntetői motocrosspálya mel­lett. A versenyre a vasútállo­mástól külön autóbuszok in­dulnak 9 és 10 órakor. A ver­seny raj ti a 11 órakor lesz. A verseny idejére a Szentbalázs és Cserénfa közötti útszakasz le lesz zárva. A rendezőség csak a menetrend szerinti autó­buszokat engedi át. Az összekö­tő úton levő települések Bő- szénfa felől közelíthetők meg. (72702) — A Kaposvári Városi Tanács V. B. termelés-ellátásfelügyeleti osztálya értesíti a lakosságot, hogy a Kaposváron, az Erdősor utcában eddig tartott országos havi kirakodóvásár helyét át­helyezte a szomszédos cseri park délkeleti oldalára. 1984. december 2-án. valamint a to­vábbi havi kirakodóvásárt az rendel A rendelési idő : kedd. Ive megközelíthető a Cseri úton és az Erdősor utcán. (72724)

Next

/
Oldalképek
Tartalom